Obchodní bonus ze zahraničí - DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme s. r. o., plátci DPH, od zahraničního dodavatele, plátce DPH, odebíráme zboží. Za rok vyčíslil zahraniční dodavatel bonus za naše odběry a žádá o vystavení faktury na zahraničního dodavatele. Fakturu má vystavit naše firma nebo správně má opravný doklad na bonus vystavit dodavatel? Pokud vystavuje fakturu naše firma dle jakého ustanovení ZDPH ? Je to § 9 ZDPH , kdy daň odvede zákazník a na faktuře je sazba daně a daň, neuvádí se v souhrnném hlášení?

OBCHODNÍ BONUS ZE ZAHRANIČÍ - DPH
Ing.
Martina
Matějková
dotaz 13194/09.01.2015
ODPOVĚĎ:
V daném případě je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení obecně platí, že pokud plátce poskytne po uskutečnění zdanitelného plnění různé slevy, skonta či bonusy, je povinen provést opravu základu daně a výše daně. Může se jednat například o situaci, kdy dodavatel zboží vyplatí svému odběrateli na základě smluvního ujednání
bonus
za odebrání určitého množství zboží ve stanoveném období, nebo kdy dodavatel zboží poskytne odběrateli slevu z fakturované ceny zboží, pakliže odběratel splní stanovené platební podmínky (zaplatí za poskytnuté plnění v určené lhůtě) apod. Pokud měl plátce u původního zdanitelného plnění povinnost vystavit daňový doklad, je povinen v případě opravy základu daně a výše daně vystavit opravný daňový doklad. Odběratel je povinen provést opravu odpočtu daně ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést, a to ať již obdržel opravný daňový doklad či nikoliv.
Stejným způsobem se provádí oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu, jak je tomu ve Vašem případě. Ve smyslu ustanovení § 42 odst. 7 ZDPH platí, že při pořízení zboží z jiného členského státu plátce provede opravu základu daně podle § 42 odst. 1 až 6 ZDPH. V praxi může nastat situace, že zahraniční dodavatel nebude ochoten opravný daňový doklad vystavit. Nicméně i v takovém případě příjemce bonusu o něm musí účtovat bez ohledu na to, zda opravný daňový doklad obdržel či nikoliv. Při opravě bude použita stejná sazba daně, jaká byla uplatněna u původního zdanitelného plnění a zároveň bude použit stejný kurs pro přepočet měny. Na základě obdrženého opravného daňového dokladu od zahraničního dodavatele, případně i pokud tento doklad vystaven nebude, společnost s. r. o. (plátce DPH) provede snížení základu daně a výše daně a zároveň snížení uplatněného nároku na odpočet daně uvedením minusových hodnot na ř. 3 a ř. 43 daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Do souhrnného hlášení se tato transakce neuvádí.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty