Autorské příspěvky z pohledu DPH v roce 2015

Vydáno: 11 minut čtení

V rámci technické novely provedené zákonem č. 360/2014 Sb. došlo s účinností od 1.1.2015 ke změně spočívající v zúžení případů, které se pro účely DPH nepovažují za ekonomickou činnost. Tato změna má zásadní dopad na povinnosti osob povinných k dani realizující tyto činnosti. Cílem tohoto příspěvku je konfrontovat právní úpravu platnou do 31.12.2014 ve vazbě na vymezení rozsahu ekonomických činností s právní úpravou platnou od 1.1.2015 a v této souvislosti upozornit na dopady těchto změn do oblasti autorských honorářů.

Autorské příspěvky z pohledu DPH v roce 2015
Ing.
Dagmar
Fitříková
Autorské právo a práva s tím související upravuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se příjmy za činnosti podle autorského zákona dělí na dvě základní kategorie, a to na příjmy, které pokud splňují zákonné podmínky vymezené ZDP ve vazbě na autorský zákon (dále jen autorské příspěvky), podléhají zvláštní sazbě daně (dále také srážková daň), a na ostatní příjmy realizované podle autorského zákona. Pro účely DPH byla do 31.12.2014 v návaznosti na vymezení ekonomické činnosti důležitá první skupina příjmů, tj. příjmy za autorské příspěvky podléhající srážkové dani.
AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY Z POHLEDU ZDP
Podle § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), podléhají příjmy autorů ve smyslu § 7 odst. 6 ZDP zvláštní sazbě daně (srážková daň ve výši 15%). Srážkové dani podléhají příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP plynoucí ze zdrojů na území České republiky za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Do této kategorie patří podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. S účinností od 1.1.2015 došlo ve shodě s novelizovaným zněním § 7 odst. 6 ZDP k zúžení rozsahu případů, na které se vztahuje srážková daň, a to pouze na příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky do limitu 10 000 Kč. Novelizovaný § 7 odst. 6 ZDP nezahrnuje autorské honoráře v širším pojetí tak, jak je vymezuje § 7 odst. 6 ZDP, ve znění platném do 31.12.2014. Pro účely DPH není s účinností
od 1.1.2015
na rozdíl od právní úpravy platné do 31.12.2014 důležité, zda příjmy za autorské příspěvky podléhají z pohledu daně z příjmů zvláštní sazbě daně nebo nikoli.
 
ČINNOSTI PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA VE VAZBĚ NA DPH
Činnosti vymezené autorským zákonem spadají pro účely DPH do kategorie poskytnutí služby. Podle § 2 písm. b) ZDPH je předmětem daně poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku pouze v případě, že je taková
služba poskytována v rámci ekonomické činnosti.
Z uvedeného vyplývá, že autorské příspěvky, které jsou úplatou za činnosti poskytované podle autorského zákona, jsou předmětem DPH, pokud splňují definici ekonomické činnosti ve smyslu § 5 odst. 2 ZDPH.
 
Ekonomická činnost pro účely DPH
Ekonomickou činností se pro účely DPH rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby, a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.
Činnosti, které nejsou ekonomickou činností
Podle § 5 odst. 2 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2014, se za ekonomickou činnost nepovažovala činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu (§ 6 ZDP) nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu [§ 36 odst. 2 písm. t) ZDP]. Z úpravy obsažené v § 5 odst. 2 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2014, vyplývá, že osoba povinná k dani, neplátce, která uskutečňovala v období do uvedeného data činnosti podle autorského zákona a příjmy za tyto činnosti byly z pohledu daně z příjmů zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. t) ZDP, nezahrnovala úplaty za tyto činnosti do obratu pro účely registrace k DPH. Pokud takové činnosti v období do 31.12.2014 realizoval plátce, jednalo se z pohledu DPH o úplaty za činnosti, které nebyly považovány za ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 ZDPH, a proto se u těchto činností neuplatňovala daň na výstupu a údaje o takto poskytnutých službách se neuváděly v daňovém přiznání k DPH.
PŘÍKLAD
Autorské příspěvky realizované v roce 2014 plátcem
Fyzická osoba, plátce, podniká v oblasti finančního poradenství a v roce 2014 pravidelně, tj. měsíčně, přispívala formou odborných článků do časopisu, který se zaměřuje na problematiku finančních služeb. Měsíční odměna (úplata) za autorské příspěvky do odborného časopisu nepřesáhla v roce 2014 ani v jednom případě měsíční limit ve výši 10 000 Kč vymezený ZDP. Z takto realizované činnosti nevznikla plátci v roce 2014 povinnost přiznat daň na výstupu, protože činnost, kterou realizoval, nebyla podle § 5 odst. 2 ZDPH považována za ekonomickou činnost, tzn., že ve shodě s § 2 odst. 2 ZDPH nebyla s účinností do 31.12.2014 předmětem DPH.
PŘÍKLAD
Autorské příspěvky realizované v roce 2014 neplátcem
Fyzická osoba, neplátce, působí jako výživový poradce a kromě poradenství v této oblasti zpracovávala v roce 2014 pravidelně, tj. měsíčně, odborné články v oblasti zdravé výživy do několika odborných časopisů. Měsíční honoráře vyplacené na účet podnikatele, neplátce, za autorské příspěvky nepřesáhly v roce 2014 ani v jednom případě měsíční limit ve výši 10 000 Kč vymezený ZDP. Úplaty za takto realizované činnosti v roce 2014 nevstupují do obratu pro účely registrace k DPH, protože v souladu s právní úpravou platnou do 31.12.2014 se nejedná o úplaty za činnosti, které jsou předmětem DPH.
Změna provedená v § 5 odst. 2 ZDPH od 1.1.2015
Obecné vymezení činností specifikovaných v § 5 odst. 2 ZDPH jako činnosti ekonomické, se s účinností od 1.1.2015 nemění. Z výčtu
činností, které se pro účely DPH nepovažují
podle § 5 odst. 2 ZDPH
za ekonomické činnosti,
byly s účinností
od 1.1.2015
vypuštěny činnosti osob, které jsou zdaňovány jako
příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně
podle zvláštního právního předpisu [§ 36 odst. 2 písm. t) ZDP].
Dopad změny provedené v § 5 odst. 2 ZDPH
Činnosti realizované podle autorského zákona s místem plnění v tuzemsku patří s účinností od 1.1.2015 do kategorie poskytnutí služby v rámci ekonomické činnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o příjmy podle autorského zákona, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o činnosti, které jsou předmětem daně. Z novelizovaného znění § 5 odst. 2 ZDPH vyplývá, že osoba povinná k dani, která není plátcem a která uskutečňuje od 1.1.2015 činnosti podle autorského zákona a přitom příjmy za tyto činnosti jsou z pohledu daně z příjmů zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. t) ZDP, je povinna, na rozdíl od právní úpravy platné do 31.12.2014, zahrnovat úplaty za tyto činnosti do obratu pro účely registrace k DPH. Pokud takové činnosti v období od 1.1.2015 realizuje plátce, je povinen, na rozdíl od právní úpravy platné do 31.12.2014, u takto poskytovaných činností přiznat daň na výstupu ve výši základní sazby DPH.
 
Testování obratu pro účely DPH v roce 2015
Osoba povinná k dani, která není plátcem a která uskutečňuje v roce 2015 a i v roce 2014 uskutečňovala činnosti podle autorského zákona a přitom příjmy za tyto činnosti jsou z pohledu daně z příjmů zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. t) ZDP, postupuje při testování obratu pro účely registrace k DPH podle § 4a ZDPH a ve shodě s čl. II bod 1 (přechodná ustanovení) zákona č. 360/2014 Sb. Z citovaného ustanovení vyplývá, že pro daňové povinnosti u DPH za zdaňovací období před 1.1.2015, jakož i pro práva a povinnosti s nimi souvisejícími, se použije ZDPH, ve znění účinném do 31.12.2014. Aplikace postupu podle cit. čl. II přechodných ustanovení je vysvětlena na příkladu.
PŘÍKLAD
Testování obratu za období 2014 a 2015
Fyzická osoba, neplátce, působí jako výživový poradce a kromě poradenství v této oblasti zpracovávala v roce 2014 i v roce 2015 pravidelně, tj. měsíčně, odborné články v oblasti zdravé výživy do několika odborných časopisů. Úplaty za činnosti poskytované veřejnosti a firmám v oblasti poradenství činily v období březen 2014 až únor 2015 celkem 930 000 Kč. Dále neplátce v uvedeném období realizoval mimo poradenskou činnost i činnosti podle autorského zákona, u kterých je z pohledu daně z příjmů uplatňována srážková daň. Souhrn těchto úplat za autorské příspěvky za uvedené období činil celkem 75 000 Kč, z toho úplaty za období leden - únor činily 15 000 Kč. Do obratu pro účely registrace se v daném případě zahrne částka 930 000 Kč (poradenská činnost) a částka 15 000 Kč, tj. pouze úplaty za autorské příspěvky realizované v období leden a únor 2015. Úplaty za autorské příspěvky ve výši 60 000 Kč realizované v období březen až prosinec 2014 se do obratu pro účely registrace ve shodě s čl. II bod 1 přechodných ustanovení zákona č. 360/2014 Sb. nezahrnují.
 
Autorské honoráře nezdaněné srážkovou daní
Pokud se jedná o příjmy autorů převyšující limity pro zdanění srážkovou daní, neproběhla v roce 2015 žádná změna. Příjmy odvíjející se z autorského práva jsou zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při volbě paušálních výdajů se uplatňuje sazba 40% s limitem na absolutní částku tohoto výdaje ve výši 800 000 Kč.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1) Považovaly se činnosti podle autorského zákona, které byly realizovány v roce 2014, za ekonomickou činnost pro účely DPH?
a)
Ne, a to bez ohledu na výši úplaty za takto realizované činnosti a bez ohledu na skutečnost, zda podléhaly srážkové dani podle ZDP nebo nikoli.
b)
Ne, ale pouze v případě, že se jednalo o činnosti, které byly zdaňovány srážkovou daní za podmínek vymezených ZDP.
c)
Ano, a to bez ohledu na výši úplaty za takto realizované činnosti.
2) Považují se činnosti podle autorského zákona, které jsou realizovány v roce 2015, za ekonomickou činnost pro účely DPH?
a)
Ano, a to bez ohledu na výši úplaty za takto realizované činnosti a bez ohledu na skutečnost, zda podléhají srážkové dani podle ZDP.
b)
Ano, ale pouze do limitu 10 000 Kč měsíčně.
c)
Ne, a to bez ohledu na výši úplaty za takto realizované činnosti.
3) Plátce poskytující poradenské služby v oblasti obchodování s nemovitostmi spolupracuje od roku 2015 s nakladatelstvím vydávajícím odborný časopis zaměřující se na nákup a prodej nemovitostí (měsíční periodikum). Honorář za měsíční autorské příspěvky do odborného časopisu se pohybuje v rozmezí mezi 5 000 až 10 000 Kč. Je plátce povinen uplatnit z takto poskytovaných činností daň na výstupu?
a)
Ne, ale pouze v případě, že měsíční honorář nepřesáhne částku 10 000 Kč.
b)
Ne, ale pouze v případě, že se z hlediska daně z příjmů jedná o příjmy podléhající srážkové dani.
c)
Ano, jedná se o úplatu v rámci ekonomické činnosti, která je předmětem daně.
4) Osoba povinná k dani, neplátce, spolupracuje od roku 2014 s nakladatelstvím vydávajícím odborný časopis (měsíční periodikum). Honorář za měsíční autorský příspěvek do časopisu se pohybuje v rozmezí mezi 5 000 až 10 000 Kč. Z hlediska daně z příjmů se jedná o příjmy podléhající srážkové dani. Zahrnuje se úplata za autorské příspěvky do obratu pro účely registrace k DPH?
a)
Ano, ale pouze v případě, že měsíční honorář nepřesáhne částku 7 000 Kč.
b)
Do obratu pro účely registrace k DPH se zahrnují pouze úplaty za autorské příspěvky realizované v roce 2015.
c)
Do obratu pro účely registrace k DPH se úplaty za autorské příspěvky nezahrnují.
Řešení:
1b), 2a), 3c), 4b.