Organizační složka na Slovensku a výsledek hospodaření

Vydáno: 3 minuty čtení

Česká firma má organizační složku na Slovensku. Tato organizační složka vede za svou činnost účetnictví, podává v SK daňové přiznání a odvádí daň. Česká firma vede v podstatě toto účetnictví duplicitně, takže se výsledek hospodaření organizační složky projeví v účetnictví české firmy také. V daňovém přiznání česká firma poníží vypočítanou daň z příjmu za činnost v ČR i SK o daň odvedenou v SK. V českém účetnictví se VH vyprodukovaný v ČR i SK převádí na nerozdělený zisk či neuhrazenou ztrátu. Ve slovenském účetnictví se převádí VH také na 428 či 429. V minulém roce vznikla z podnikání v Čechách ztráta 1,5 mil., zatímco organizační složka v SK vyprodukovala zisk 2 mil. Ve slovenském účetnictví tedy budou evidovat na 428 z r. 2013 zisk 2 mil., v českém účetnictví budou na 428 evidovat 0,5 mil. Na účtu 429 ani jedna firma nyní neeviduje žádný zůstatek. 1) Je možné, aby se vyplácely podíly na zisku? Pokud ano, v jaké výši? 2) Může slovenská organizační složka vyplácet podíly na zisku ve výši, kterou eviduje na účtu 428? 3) Pokud by chtěla organizační složka vynulovat zůstatek na účtu 428, musela by to provést jedině převodem peněz do ČR - tedy MD 428/D 221? Pokud by to takto provedla, jak by o přijaté částce účtovala česká firma?

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA NA SLOVENSKU A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Ing.
Martin
Děrgel
ODPOVĚĎ:
Slovenská organizační složka
alias
stálá provozovna je součástí české firmy, nejedná se o jinou (druhou) slovenskou firmu. Proto také česká firma vede pouze jedno české účetnictví zahrnující jak účetní případy týkající se české složky, tak i účetní případy vztahující se ke slovenské stálé provozovně. Není podstatné, že v souladu se slovenskými účetními a daňovými zákony je nutno podle tamních předpisů vést zdánlivě samostatné účetnictví týkající se čistě slovenské stálé provozovny, a to zejména pro účely zdanění slovenskou daní z příjmů. Česká firma má tudíž pouze jeden účetní výsledek hospodaření - a to za celou účetní jednotku zahrnující slovenskou stálou provozovnu -- a rovněž jen jediný účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let. Společníkům české firmy je možno vyplatit podíly na celkovém zisku této obchodní společnosti zahrnující zisky, případně ztráty, z její slovenské stálé provozovny. Podle mne nelze samostatně společníkům vyplácet podíly pouze ze zisku dosaženého na Slovensku, pokud za celou obchodní společnost firma vykazuje ztrátu a naopak. Takže pokud slovenská stálá provozovna přispěla k celkovému účetnímu výsledku hospodaření ziskem 2 mil. Kč, zatímco zbývající česká složka (část obchodního závodu) přispěla ztrátou 1,5 mil. Kč, pak lze společníkům vyplatit nejvýše výsledný (úhrnný) zisk 500 000 Kč. Z výše uvedeného vyplývají tyto odpovědi:
1) Ano, podíly na zisku - při splnění standardních podmínek pro jejich výplatu podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - je možno vyplatit. Ovšem jedině z celkového (úhrnného) výsledku hospodaření celé (jedné) účetní jednotky = české obchodní společnosti. Tedy maximálně v částce 500 000 Kč.
2) Nikoliv, slovenská organizační složka nemá právní subjektivitu - nejde o dceřinou společnost, ale pouze o pobočku, která je součástí jedné, a to české obchodní společnosti. Je tomu podobně, jako by společníci pražské firmy chtěli vyplatit podíly na zisku účetně vykázané interním oddělením odbytu nebo její brněnskou výrobní pobočkou, zatímco administrativní pražské oddělení a výrobní pobočka v Ostravě by byly ve ztrátě apod.
3) Celá účetní jednotka má pouze jeden nerozdělený zisk minulých let evidovaný na účtu 428, s nímž nakládá jednotně jako s jednou položkou. Není podstatné, že je pro účely interní evidence analyticky rozčleněn na složku odpovídající části zisku vytvořeného slovenskou stálou provozovnou (pobočkou) a českou složkou. K „vynulování“ zůstatku účtu 428 dojde standardně například rozdělením zisku nebo jeho využitím k úhradě ztráty.