Daňové novinky

Vydáno: 7 minut čtení

 

Daňové novinky
Ing.
Lenka
Kohanová
Stejně jako každý nový rok, ani letos nás neminou zásadní změny daňových a účetních zákonů. Novoroční pelmel zákonů byl schválen Prezidentem ČR již 6. listopadu 2014 a poslední novela týkající se DPH byla podepsána teprve 22. prosince 2014. A proto nám nezbývá nic jiného, než se opět ponořit do studia a postupně se seznámit s plánovanými změnami. Po vánočním odpočinku tak vyměníme beletrii za odbornou daňovou literaturu.
V následujícím článku bychom chtěli čtenáře seznámit s chystanými novinkami v oblasti daně z příjmů fyzických osob.
 
NOVINKY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
 
Osvobození příjmů z převodu cenných papírů
Pro účely osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se bude používat tzv. dvoustupňový test. Nejprve se bude testovat, zdali celkový příjem z převodu cenných papírů přesahuje finanční limit 100 000 Kč či nikoliv. Pokud bude příjem pod tento limit, příjem se nebude zdaňovat vůbec. V případě, že příjem přesáhne tento stanovený limit, bude se dále aplikovat časový test tří let pro osvobození dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). To znamená, jestli doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji přesáhne dobu tří let.
 
Soukromé životní pojištění v novém přísném kabátě
Pro rok 2015 se zpřísňují pravidla pro uplatnění daňové úlevy pro fyzické osoby ve formě životního pojištění, a to z důvodu zamezení zneužívání tohoto institutu. Soukromé životní pojištění bude daňově výhodné pouze tehdy, nebude-li pojistná smlouva umožňovat mimořádné výběry, které nejsou pojistným plněním a nezakládají zánik pojistné smlouvy před dosažením 60 let a zároveň nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy.
Současně nebude možné odečíst od základu daně tu část zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění, která je určena k investování s pojišťovnou negarantovaným plněním. Ostatní podmínky platí beze změny.
Na straně zaměstnance budou osvobozeným příjmem pouze příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění, mimo složku určenou k investování. Ta totiž umožňovala vybrat prostředky dříve, než byly splněny podmínky životního pojištění, a mnozí zaměstnavatelé toto využívali pro optimalizaci daňových odvodů za zaměstnance.
Při nedodržení podmínek z důvodu zániku pojištění (např. předčasné ukončení smlouvy, dodatečné změny doby trvání pojistné smlouvy) je stanovena povinnost dříve uplatněné odpočty, o které byl v předchozích 10 letech snížen základ daně, zdanit. Zrušení pojistné smlouvy v roce 2016 bude mít za následek zdanění odpočtů za roky 2006 až 2015.
 
Výdajové paušály u fyzických osob
Novelou zákona došlo k omezení výdajových paušálů u zemědělského podnikání a podnikání na základě živnostenského zákona, pro které dosud žádná hranice vymezena nebyla. Výdajové paušály 80%, resp. 60%, zůstaly zachovány, ale absolutní výše odpočtu paušálu je limitována částkou 1 600 000 Kč, respektive 1 200 000 Kč.
 
Nová oznamovací povinnost
Fyzické osoby budou muset zcela nově oznamovat svému správci daně příjem osvobozený od daně převyšující hodnotu 5 000 000 Kč, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdrželi. Za neoznámení uvedených osvobozených příjmů bude ukládána nová pokuta až do výše 15% osvobozeného příjmu. Současně budou vyhlášeny rejstříky či evidence, do kterých má správce daně přístup a ze kterých si bude schopný informace sám zjistit. V těchto případech nebude nutné oznámení činit (pravděpodobně půjde o katastr nemovitostí a registr vozidel).
 
Slevy na dani
Rodinám s více dětmi se zvýší v příštím roce daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na druhé dítě si rodiče budou moci odečíst 15 840 Kč a na třetí a další dítě pak 17 004 Kč ročně. Rozhodující bude počet dětí ve společně hospodářící domácnosti. K odstupňování výše daňového zvýhodnění bude sloužit nový formulář Prohlášení k dani.
Úplnou novinkou je sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Sleva je vázána na podmínku, že dítě žije s poplatníkem ve společné domácnosti, přičemž vyživuje-li dítě v jedné hospodařící domácnosti více poplatníků, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich. Sleva může být uplatněna ve výši skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše minimální mzdy. Tuto slevu lze uplatnit již za zdaňovací období 2014.
 
Prodloužení lhůty pro roční zúčtování záloh
Za účelem zvládnutí všech povinností spojených s ročním zúčtováním záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění se zaměstnavatelům prodlužuje lhůta pro provedení ročního zúčtování záloh z 15. na 31. března. Důvodem je především administrativní náročnost zpracování, díky které zaměstnavatelé v současné době nezvládají stanovené povinnosti plnit včas. Současně dochází k prodloužení lhůty i pro vracení přeplatků z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, resp. pro vyplacení případných doplatků na daňových bonusech, a to při zúčtování mzdy za březen, nikoliv do 31.3., jak to bylo v minulosti.
 
Autorské honoráře
Oproti roku 2014 se ruší možnost zahrnout srážkovou daň do vlastního daňového přiznání daňových rezidentů ČR z titulu odměn autorů. Tato možnost je od roku 2015 zrušena a odměny autorů nepřesahující částku 10 000 Kč budou podléhat pouze srážkové dani bez možnosti provedení zúčtování srážkové daně ve vlastním přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tato možnost se bude týkat nadále pouze odměn vyplácených dle dohod o provedení práce.
 
DALŠÍ NOVINKY VE ZKRATCE
-
Za účelem zachování informací potřebných pro daňové účely ve lhůtě delší než pro stanovení daně je stanovena nová povinnost uvádět na mzdovém listě zaměstnance výsledky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
-
Minimální mzda bude od 1.1.2015 představovat částku 9 200 Kč, čímž dojde ke změně limitů pro účely daně z příjmů a povinného pojištění pro rok 2015.
-
Maximální vyměřovací základ platí nadále pouze pro pojistné na sociální zabezpečení, a to ve výši 1 277 328 Kč pro rok 2015.
-
S účinností od 1.12.2014 se snižuje částka pro hotovostní platbu, kterou lze platit v jednom dni jediné osobě, z původních 350 000 Kč na 270 000 Kč. Porušení tohoto limitu bude přísně sankcionováno.