Povinnosti plátce spojené s podáním daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2014

Vydáno: 28 minut čtení

Sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2014 je spojeno se specifickými postupy, které se týkají korekce dříve uplatněného odpočtu daně, a to zejména u plátců, kteří uplatňují u přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v částečné výši. Do této kategorie patří nejen plátci, kteří kromě plnění zakládajících právo na odpočet daně v plné výši uskutečňují i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, která nejsou předmětem daně, popř. se jedná o plátce, kteří využívají majetek určený k uskutečňování svých ekonomických činností i k jiným účelům.

Povinnosti plátce spojené s podáním daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2014
Ing.
Dagmar
Fitříková
Termín pro podání přiznání
Lhůta pro podání daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2014, tzn. za zdaňovací období prosinec 2014 nebo 4. čtvrtletí 2014, připadne ve smyslu § 101 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), na 25.1.2015, tj. na neděli, a proto jsou plátci povinni podat daňové přiznání za poslední zdaňovací období roku 2014 v termínu do 26.1.2015.
Specifické řádky daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku
Údaje, které plátce při splnění zákonem stanovených podmínek uvádí v daňovém přiznání („DAP“) k DPH za poslední zdaňovací období roku 2014, se promítnou v níže uvedených řádcích:
-
řádek 45 DAP k DPH
- v tomto řádku DAP k DPH za poslední zdaňovací období uvádí plátce korekci odpočtů daně podle § 75 odst. 4 ZDPH,
-
řádek 53 DAP k DPH
- v tomto řádku DAP k DPH za poslední zdaňovací období uvádí plátce údaje týkající se vypořádání nároku na odpočet daně za použití krátícího koeficientu a uplatnění postupu vymezeného v § 76 odst. 7 až 10 ZDPH,
-
řádek 60 DAP k DPH
- v tomto řádku DAP k DPH za poslední zdaňovací období uvádí plátce údaje týkající se úpravy odpočtu daně podle § 78 až 78d ZDPH a také údaje týkající se úpravy nebo vyrovnání odpočtu daně podle § 78 a 79 ZDPH, ve znění platném do 31.3.2011, týkající se dlouhodobého majetku pořízeného do 31.3.2011.
 
KOREKCE ODPOČTU DANĚ V DAP K DPH ZA POSLEDNÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ
V DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku uvádí plátce, pokud splní podmínky stanovené ZDPH, roční vypořádání odpočtu daně, opravu odpočtu, úpravu odpočtu daně, popř. vyrovnání odpočtu daně, pokud se jedná o vyrovnání odpočtu daně u dlouhodobého majetku pořízeného do 31.3.2011. Korekce dříve uplatněného odpočtu daně z výše uvedených důvodů se podle pravidel vymezených v § 76 odst. 7 (vypořádání odpočtu), § 75 odst. 4 (oprava odpočtu), a v § 78 až 78d (úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku pořízeného od 1.4.2011), popř. podle § 78 a 79, ve znění platném do 31.3.2011 ZDPH (úprava a vyrovnání odpočtu daně u majetku pořízeného do 31.3.2011), promí