Aktuální informace o změnách v oblasti DPH

Vydáno: 11 minut čtení

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 196/2014 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), která obsahuje změny v oblasti DPH, které platí s účinností od 1.10.2014 a od 1.1.2015. Poměrně významné změny obsahují další novely ZDPH , které jsou v současné době v legislativním procesu. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na již schválené změny v oblasti DPH a další aktuální informace týkající se DPH.

Aktuální informace o změnách v oblasti DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
ZÁKON č. 196/2014 Sb.
V rámci novely provedené zákonem č. 196/2014 Sb., kterým se novelizuje ZDPH, dojde s účinností od 1.1.2015 mimo jiné i ke změně pravidel pro určení místa plnění při poskytování vybraných služeb, a to
služeb telekomunikačních, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
pokud jsou poskytovány osobám nepovinným k dani.
 
Vymezení vybraných služeb
Pro účely DPH jsou služby telekomunikační, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby (dále také vybrané služby) vymezeny s účinností od 1.1.2015 v § 10i odst. 2 písm. a) až c) ZDPH:
-
za
telekomunikační službu
se pro účely DPH považuje služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k informačním sítím,
-
za
službu rozhlasového a televizního vysílání
se pro účely DPH považuje služba sestávající ze zvukového nebo audiovizuální obsahu, jako jsou rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní poslech nebo sledování na základě programové skladby poskytované veřejnosti prostřednictvím komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční odpovědností,
-
za
elektronicky poskytovanou službu
se pro účely DPH považuje služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, a to zejména tyto služby:
-
hostitelství internetových stránek,
-
poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,
-
poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází,
-
poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání,
-
poskytnutí služby výuky na dálku.
Z úpravy obsažené v vyplývá, že za elektronicky poskytovanou službu
se nepovažuje pouze samostatná komunikace se zákazníkem prostřednictvím elektronické adresy.
 
Místo plnění při poskytování vybraných služeb
Místem plnění při poskytování služeb telekomunikačních, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani je s účinností od 1.1.2015 místo příjemce služby, tj. místo, kde je příjemce služby (osoba nepovinná k dani) usazen nebo má bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje (stát spotřeby). Změna pravidel u vybraných služeb je iniciována Směrnicí Rady 2008/8/ES a je pro členské státy závazná. Obdobné pravidlo vyplývá již z úpravy obsažené v § 10i a § 88 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2014, s tím rozdílem, že je omezeno pouze na poskytovatele těchto vybraných služeb ze třetích zemí (zahraniční osoby povinné k dani), pokud poskytují tyto služby osobám nepovinným k dani se sídlem nebo místem pobytu v tuzemsku.
PŘÍKLAD
Český plátce realizuje v roce 2015 prostřednictvím svých internetových stránek prodej elektronických knih. V pozici příjemce těchto služeb jsou osoby nepovinné k dani usazené v tuzemsku nebo v jiném členském státě. V tomto případě se jedná o elektronicky poskytované služby ve smyslu § 10i odst. 2 písm. c) ZDPH. Místo plnění u takto poskytovaných služeb se stanoví podle citovaného ustanovení, tj. v místě příjemce služby.
 
Zvláštní režim jednoho správního místa
Změny pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani by bez dalších opatření vedly k tomu, že poskytovatelé těchto služeb se budou muset registrovat v členských státech, kde budou usazeni jejich zákazníci, a v těchto členských státech jim vznikne povinnost přiznat DPH. V návaznosti na tuto poměrně náročnou administrativní povinnost bude zaveden zvláštní režim jednoho správního místa, kdy se poskytovatel zaregistruje jen v jednom členském státě, který si zvolí (stát identifikace), a za všechny členské státy, ve kterých bude poskytovat vybrané služby, bude podávat elektronicky daňová přiznání ve státě identifikace a platit daň z těchto uskutečněných plnění. Na podobných principech je upraven zvláštní režim při poskytování elektronických služeb podle § 88 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2014, pokud jsou tyto služby poskytovány zahraničními osobami povinnými k dani. Zvláštní režim jednoho správního místa je upraven v § 110a a 110b ZDPH. Společná pravidla upravující správu DPH ve zvláštním režimu při poskytování vybraných služeb jsou obsažena v § 110c až 110ze ZDPH.
V rámci novely provedené zákonem č. 196/2014 Sb. je v § 88 doplněn nový odst. 15, který umožňuje osobám povinným k dani možnost podat přihlášku k registraci k dani ve zvláštním režimu pro správu daně již v posledním čtvrtletí roku 2014, aby mohly od 1.1.2015 začít používat tento zvláštní režim. Tato úprava vyplývá z Nařízení Rady č. 967/2012 ze dne 9.10.2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani. Od 1.10.2014 bude na daňovém portále zveřejněna přihláška k registraci do tohoto zvláštního režimu. Údaje, které bude poskytovatel vybraných služeb v přihlášce vyplňovat, vyplývají z přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 815/2012.
 
Aktuální informace
Na webových stránkách Finanční správy (www.financnisprava. cz) je zveřejněna informace „DPH - zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1.1.2015 (tzv. Mini One Stop Shop)“ k aplikaci zvláštního režimu u vybraných služeb podle pravidel pro určení místa plnění u těchto služeb platných od 1.1.2015.
 
Nařízení Rady č. 1042/2013
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby, bylo publikováno v českém jazyce v Úředním věstníku Evropské unie dne 26.10.2013 s tím, že se použije až od 1.1.2015. Nařízení Rady je závazné a přímo aplikovatelné ve všech členských státech, tzn., že nemusí být implementováno do národního zákona upravujícího DPH v příslušném členském státě. Nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 má několik částí a dělenou účinnost od 1.1.2015 a 1.1.2017.
V citovaném prováděcím nařízení jsou mimo jiné obsažena podrobná pravidla jak postupovat při určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb ve specifických případech, kdy by mohlo být určení místa plnění sporné, např. pokud jsou poskytovány z internetových kaváren, v dopravních prostředcích provádějících přepravu osob na území Společenství a za dalších zvláštních okolností, nebo pro to, jak určit místo plnění u telekomunikačních služeb, jsou-li poskytovány prostřednictvím pevné linky nebo mobilní sítě. Součástí prováděcího nařízení (EU) č. 1042/2013 je mimo jiné i vymezení služeb telekomunikačních, služeb rozhlasového a televizního vysílání a také vymezení elektronicky poskytovaných služeb.
 
Přechod na nová pravidla
Prováděcí nařízení (EU) č. 1042/2013 upravuje také pravidla pro určení místa plnění u vybraných služeb na přelomu roku 2014 a 2015, a to takto:
-
u každého zdanitelného plnění, které se uskuteční před 1.1.2015, je místem plnění místo, kde je usazen poskytovatel (čl. 45 směrnice 2006/112/ES), bez ohledu na to, kdy je poskytnutí nebo průběžné poskytování této služby dokončeno,
-
u každého zdanitelného plnění, které se uskuteční od 1.1.2015, je místem plnění místo, kde je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje příjemce, bez ohledu na to, kdy bylo poskytnutí nebo průběžné poskytování této služby zahájeno,
-
za zdanitelná plnění uskutečněná před 1.1.2015 v členském státě, kde je usazen poskytovatel, nevzniká v členském státě příjemce od 1.1.2015 žádná daňová povinnost ve vztahu k témuž zdanitelnému plnění.
 
Místo plnění při poskytnutí vstupenek na vybrané akce
Prováděcí nařízení (EU) č. 1042/2013 rovněž upřesňuje pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí vstupenek, které opravňují ke vstupu na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, zprostředkovatelem jednajícím vlastním jménem, ale na účet organizátora. V těchto případech se pro určení místa plnění použije čl. 53 a 54 Směrnice Rady 2006/112/ES, tzn., že místem plnění při poskytnutí vstupenek (či jiného oprávnění ke vstupu) zprostředkovatelem je místo, kde se akce koná.
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE GFŘ
Finanční správa zavádí s platností od 1.10.2014 v rámci boje s daňovými úniky přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. nespolehlivého plátce (§ 106a ZDPH). Za nespolehlivého plátce bude oproti dosavadním pravidlům označen i plátce, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní povinnosti stanovené zákonem (nedodržení lhůt pro zákonem stanovená podání, dluží státní správě částku více než 500 tis. Kč za období delší než 3 měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek). Podrobné informace týkající se aplikace § 106a ZDPH a souvisejících ustanovení jsou obsaženy v Informaci GFŘ ze dne 21.8.2014 č.j. 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Informace GFŘ jsou veřejně přístupné na webových stránkách Finanční správy.
 
SAZBY DANĚ V ROCE 2015
V rámci další novely ZDPH, která je k datu redakční uzávěrky v legislativním procesu (senátní tisk č. 345; termín pro projednání novely Senátem je do 6.11.2014), je navrhováno zavedení druhé snížené sazby daně u vybraného zboží, a to ve výši 10%. Seznam zboží, u kterého má být s účinností od 1.1.2015 uplatňována druhá snížená sazba daně je součástí nové přílohy č. 3a ZDPH. Pokud budou uvedené změny schváleny s účinností od 1.1.2015, bude první snížená sazba daně ve výši 15% (příloha č. 3 ZDPH), druhá snížená sazba daně ve výši 10% (příloha č. 3a ZDPH). Základní sazba daně se od 1.1.2015 nemění, tzn., že zůstává na úrovni 21%.
Příloha č. 3a ZDPH obsahuje tyto položky:
-
počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti
(kód nomenklatury celního sazebníku 0402, 0404, 1901 a 2106),
-
radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
(kód nomenklatury celního sazebníku 2843 až 2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006),
-
tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované
(kód nomenklatury celního sazebníku 4901, 4903 a 4904). Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. V rámci tzv. sazbové novely ZDPH (senátní tisk č. 345) je navrhováno zrušení jednotné sazby daně ve výši 17,5% zavedené zákonem č. 500/2012 Sb.
NOVELA ZDPH
Další změny v oblasti DPH, a to s účinností
od 31.12.2014
(zrušení změny provedené zákonem č. 502/2012 Sb. - část sedmá - spočívající ve snížení limitu pro registraci k DPH na částku 750 000 Kč; v důsledku navrhované změny zůstane limit pro registraci k DPH s účinností od 1.1.2015 ve výši 1 mil. Kč za zákonem vymezené období), s účinností od
1.1.2015
(mezi významné změny patří např. změny týkající se pravidel pro dodání nemovitých věcí, rozšíření okruhu plnění, na která se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku a další změny) a s účinností
od 1.1.2016
(kontrolní výkaz) jsou navrhovány v rámci novely ZDPH, která je k datu redakční uzávěrky v legislativním procesu (sněmovní tisk 291). Podrobnější informace k navrhovaným změnám zveřejníme, jakmile budou obě zmíněné novely ZDPH schváleny.