Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7, 3. část

Vydáno: 18 minut čtení

V minulých dvou částech našeho seriálu (Účetnictví v praxi č. 5/2014, str. 20, a č. 7-8/2014, str. 47), který obsahuje příklady a případové studie na aplikaci IFRS v praxi, jsme se zaměřili na Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) podle IAS 7. V tomto příspěvku uvedené téma dokončíme, naše příklady se však nebudou týkat Výkazu o peněžních tocích individuální společnosti, nýbrž sestavování Výkazu o peněžních tocích v rámci konsolidované účetní závěrky.

Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph. D., MBA,
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
 
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Při sestavování konsolidovaného Výkazu o peněžních tocích postupujeme podobně jako u individuální společnosti s těmito rozdíly:
-
Pokud užíváme v provozní oblasti nepřímou metodu, je nutno upravit konsolidovaný výsledek o zisky (-) nebo ztráty (+) z prodeje dceřiné, popřípadě přidružené, společnosti a o podíl na zisku (-) nebo ztrátě (+) přidružené společnosti.
-
Pokud v průběhu účetního období mateřská společnost pořídila nebo prodala dceřinou společnost, je nutno při výpočtu změny stavu jednotlivých položek pracovního kapitálu zohlednit položky pracovního kapitálu v této dceřiné společnosti. Postup je vysvětlen v příkladech (1) a (2).
-
Pokud má mateřská společnost přidružené společnosti, do Výkazu o peněžních tocích se uvádějí dividendy přijaté od přidružených společností. Postup výpočtu je uveden v příkladu (3).
-
Pokud dceřiná společnost, která není plně vlastněná mateřskou společností, vyplácí dividendy, je část těchto dividend placena mimo skupinu (podílu nezakládajícímu ovládání). Tyto dividendy je nutno ve Výkazu o peněžních tocích vykázat samostatně. Postup výpočtu je uveden v příkladu (4).
 
Pořízení a prodej dceřiné společnosti - změny v položkách pracovního kapitálu
V konsolidovaném Výkazu o peněžních tocích se platba za pořízení dceřiné společnosti a peněžní příjem získaný z prodeje dceřiné společnosti uvádějí na samostatných řádcích v rámci investičních činností (investování).
 
Pořízení dceřiné společnosti
V případě
pořízení dceřiné společnosti
se uvádí částka, kterou mateřská společnost zaplatila za nákup dceřiné společnosti, jako celek (tedy nikoliv, kolik mateřská společnost zaplatila za pořízení jednotlivých položek pracovního kapitálu, které existovaly k datu akvizice v dceřiné společnosti).
PŘÍKLAD
Příklad 1 - Změna stavu zásob v konsolidovaném výkazu o peněžních tocích
Vybrané údaje z konsolidované rozvahy mateřské společnosti:
Skupina ABC
 I------------------------------------------------------------I-------I-------I I                              I 20X2 I 20X1 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Zásoby                           I 650 I 480 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I 
V průběhu roku 20X2 pořídila skupina ABC dceřinou společnost. K datu akvizice měla dceřiná společnost zásoby v částce 100.
Pokud chceme určit změnu stavu zásob pro sestavení konsolidovaného Výkazu o peněžních tocích nepřímou metodou, musíme od konečného stavu zásob v konsolidované rozvaze odečíst zásoby, které existovaly v dceřiné společnosti k datu akvizice, protože částka zaplacená za nákup těchto zásob je součástí peněžních toků placených za nákup dceřiné společnosti jako celek (v investiční oblasti výkazu).
Změna stavu zásob se tedy vypočte takto:
(650 - 100) - 480 = 70. Přírůstek zásob bude ve Výkazu o peněžních tocích uveden se záporným znaménkem.
 
Prodej dceřiné společnosti
Podobný princip se uplatňuje i v případě
prodeje dceřiné společnosti.
Situaci opět vysvětlíme na příkladu.
PŘÍKLAD
Příklad 2 - Změna stavu pohledávek v konsolidovaném výkazu o peněžních tocích
Vybrané údaje z konsolidované rozvahy mateřské společnosti:
Skupina ABC
 I------------------------------------------------------------I-------I-------I I                              I 20X2 I 20X1 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Pohledávky                         I 800 I 600 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I 
V průběhu roku 20X2 mateřská společnost prodala dceřinou společnost. K datu prodeje vykazovala dceřiná společnost pohledávky v částce 50.
Pokud chceme určit změnu stavu pohledávek pro sestavení konsolidovaného Výkazu o peněžních tocích, musíme od počátečního stavu pohledávek odečíst pohledávky prodané dceřiné společnosti, protože peněžní tok z prodeje dceřiné společnosti se uvádí jako peněžní příjem v investiční činnosti (v investování).
Změna stavu pohledávek se vypočte takto:
800 - (600 - 50) = 250. Tento přírůstek pohledávek bude ve Výkazu o peněžních tocích uveden se záporným znaménkem.
PŘÍKLAD
Příklad 3 - Dividendy přijaté od přidružené společnosti
Z konsolidované rozvahy byly převzaty údaje o investici v přidružené společnosti uvedené v tabulce. Vypočtěte dividendy přijaté od přidružené společnosti, znáte-li údaje o podílu mateřské společnosti na úplném výsledku přidružené společnosti.
 I------------------------------------------------------------I-------I-------I I                              I 20X2 I 20X1 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Investice v přidružené společnosti             I 1 700 I 500 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I 
V konsolidované výsledovce za rok 20X2 je vykázán podíl na zisku přidružené společnosti ve výši 900 a podíl na ostatním úplném výsledku přidružené společnosti ve výši 400.
 I----------------------------------------------------------------------------I I     Investice v přidružené společnosti (Ekvivalenční metoda)     I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I I Počáteční stav       I  500 I 
Přijaté dividendy (hledaná
I
100
I I I I
částka)
I I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I I Výkaz o úplném výsledku I 1 300 I Konečný stav I 1 700 I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I I Celkem I 1 800 I Celkem I 1 800 I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I
PŘÍKLAD
Příklad 4 - Dividendy placené podílu nezakládajícímu ovládání
Z konsolidované rozvahy byly převzaty údaje o podílu nezakládajícímu ovládání uvedené v tabulce. Vypočtěte dividendy placené podílu nezakládajícímu ovládání, znáte-li zisk připadající podílu nezakládajícímu ovládání.
 I------------------------------------------------------------I-------I-------I I                              I 20X2 I 20X1 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Podíl nezakládající ovládání                I 900 I 500 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I 
Konsolidovaná výsledovka za rok 20X2 obsahovala zisk připadající podílu nezakládajícímu ovládání ve výši 600. Ostatní úplný výsledek připadající podílu nezakládajícímu ovládání byl 0.
 I----------------------------------------------------------------------------I I            Podíl nezakládající ovládání             I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I I 
Placené dividendy (hledaná
I
200
I Počáteční stav I 500 I I
částka)
I I I I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I I Konečný stav I 900 I Zisk připadající podílu I 600 I I I I nezakládajícímu ovládání I I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I I Celkem I 1 100 I Celkem I 1 100 I I-----------------------------I-------I------------------------------I-------I
V následujícím textu shrneme obsah všech tří částí našeho seriálu o Výkazu o peněžních tocích podle IAS 7 v komplexním příkladu. Zadání příkladu bylo převzato ze studijního materiálu ke zkoušce ACCA, profesionální úroveň (ACCA, Paper P2, Corporate Reporting, 2012, Kaplan Publishing, strana 248). Řešení příkladu a detailní vysvětlivky doplnila autorka tohoto příspěvku.
 
KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD
 
Skupina XYZ - Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci
I------------------------------------------------------------I-------I-------I I I 2012 I 2011 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I
Dlouhodobá aktiva
I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Pozemky, budovy a zařízení I 5 900 I 4 400 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I
Goodwill
I 85 I 130 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Investice v přidružené společnosti I 170 I 140 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I
Krátkodobá aktiva
I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Zásoby I 1000 I 930 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Pohledávky I 1 340 I 1 140 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Krátkodobé termínované vklady I 35 I 20 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Hotovost a bankovní účty I 180 I 120 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I
Vlastní
kapitál
a závazky
I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Základní
kapitál
I 2 000 I 1 500 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Emisní ážio I 300 I - I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Ostatní složky vlastního kapitálu I 50 I - I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Nerozdělené zisky I 3 400 I 3 320 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Podíl nezakládající ovládání I 75 I 175 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I
Dlouhodobé závazky
I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Dlouhodobé úvěry I 1 400 I 1 000 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Závazky z finančního leasingu I 210 I 45 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Odložený daňový závazek I 340 I 305 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I
Krátkodobé závazky
I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Závazky z obchodních vztahů I 885 I 495 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Závazky na úrocích I 7 I 9 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Splatná daň I 28 I 21 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Závazky z finančního leasingu I 15 I 10 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
I------------------------------------------------------------I-------I I I 2012 I I------------------------------------------------------------I-------I I Výnosy I 875 I I------------------------------------------------------------I-------I I Náklady na prodané výrobky I -440 I I------------------------------------------------------------I-------I I Hrubá marže I 435 I I------------------------------------------------------------I-------I I Ostatní provozní náklady I -210 I I------------------------------------------------------------I-------I I Provozní výsledek I 225 I I------------------------------------------------------------I-------I I Finanční náklady I -100 I I------------------------------------------------------------I-------I I Zisk z prodeje dceřiné společnosti I 30 I I------------------------------------------------------------I-------I I Podíl na zisku přidružené společnosti I 38 I I------------------------------------------------------------I-------I I Zisk před zdaněním I 193 I I------------------------------------------------------------I-------I I Daň I -48 I I------------------------------------------------------------I-------I I
Zisk za období
I 145 I I------------------------------------------------------------I-------I I Ostatní úplný výsledek I I I------------------------------------------------------------I-------I I Zisk z přecenění pozemku I 50 I I------------------------------------------------------------I-------I I
Úplný výsledek celkem
I 195 I I------------------------------------------------------------I-------I I
Zisk přiřaditelný:
I I I------------------------------------------------------------I-------I I Vlastníkům mateřské společnosti I 120 I I------------------------------------------------------------I-------I I Podílu nezakládajícímu ovládání I 25 I I------------------------------------------------------------I-------I I
Úplný výsledek přiřaditelný:
I I I------------------------------------------------------------I-------I I Vlastníkům mateřské společnosti I 170 I I------------------------------------------------------------I-------I I Podílu nezakládajícímu ovládání I 25 I I------------------------------------------------------------I-------I
Poznámky:
-
V průběhu období vyplatila mateřská společnost dividendy v částce 40.
-
V souvislosti s Pozemky, budovami a zařízením došlo v průběhu období k těmto transakcím:
-
Dne 1. ledna 2012 byly mateřskou společností přeceněny pozemky.
-
V průběhu období byly zaúčtovány odpisy ve výši 80 (do výsledovky).
-
Přírůstky Pozemků, budov a zařízení obsahují částku 300, což jsou aktiva pořízená v rámci finančního leasingu.
-
V průběhu období byla prodána budova, jejíž účetní hodnota k datu prodeje byla 295. Výtěžek z prodeje byl 250 (v hotovosti). Ztráta z prodeje byla zahrnuta do Nákladů na prodané výrobky.
-
31. března 2012 skupina prodala 80% podíl v dceřiné společnosti za 390 (v hotovosti).
Dceřiná společnost vykazovala k datu prodeje tato aktiva a závazky:
 I-----------------------------I------I I 
Aktiva
I I I-----------------------------I------I I Pozemky, budovy a zařízení I 635 I I-----------------------------I------I I Zásoby I 20 I I-----------------------------I------I I Pohledávky I 45 I I-----------------------------I------I I Peníze I 35 I I-----------------------------I------I I
Závazky
I I I-----------------------------I------I I Závazky z obchodních vztahů I -130 I I-----------------------------I------I I Splatná daň - závazek I -5 I I-----------------------------I------I I Dlouhodobé úvěry I -200 I I-----------------------------I------I I
Čistá aktiva k datu prodeje I 400
I I-----------------------------I------I
Tato dceřiná společnost byla pořízena 1. ledna 2008 za částku 220. K datu akvizice byla fair value čistých aktiv dceřiné společnosti 225 a fair value podílu nezakládajícímu ovládání byla 50.
Řešení
  
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za rok 2012
I--------------------------------------------------------I----------I--------I I I Poznámka I 2012 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Cash flow z provozních činností
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Zisk před zdaněním I 1. I 193 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Zisk z prodeje dceřiné společnosti I 1. I -30 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Podíl na zisku přidružené společnosti I 1. I -38 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Finanční náklady (úroky) I 1. I 100 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Odpisy I 2. I 80 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Ztráta z vyřazení dlouhodobého majetku I 3. I 45 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Zvýšení zásob I 4. I -90 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Zvýšení pohledávek I 5. I -245 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Zvýšení závazků I 6. I 520 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Placené úroky (finanční náklady) I 7. I -102 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Placená daň I 8. I -1 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Cash flow z provozních činností
I I
432
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Cash flow z investičních činností (investování)
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Příjem z prodeje dlouhodobého majetku I 9. I 250 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Výdaj za pořízení pozemků, budov a zařízení I 10. I -2 160 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Přijaté dividendy od přidružené společnosti I 11. I 8 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Příjem z prodeje dceřiné společnosti, netto I 12. I 355 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Cash flow z investování
I I
-1 547
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Cash flow z finančních činností (financování)
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Splátky finančního leasingu I 13. I -130 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Příjem z dlouhodobých úvěrů I 14. I 600 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Emise
akcií I 15. I 800 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Dividendy placené vlastníkům mateřské společnosti I 16. I -40 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Dividendy placené podílu nezakládajícímu ovládání I 17. I -40 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Cash flow z financování
I I
1 190
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I
Zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů
I I
75
I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů I 18. I 140 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I I Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů I 19. I 215 I I--------------------------------------------------------I----------I--------I
Vysvětlivky k příkladu:
1. Částky uvedené v této poznámce byly převzaty přímo z konsolidovaného Výkazu o úplném výsledku.
2. Částka odpisů je uvedena v poznámkách k příkladu, které se vztahují k transakcím s Pozemky, budovami a zařízením.
3.
Ztráta z vyřazení dlouhodobého majetku
byla vypočtena z poznámek k transakcím s Pozemky, budovami a zařízením: Výtěžek z prodeje 250 minus účetní hodnota 295 = ztráta 45.
4.
Zvýšení zásob:
protože v průběhu období došlo k prodeji dceřiné společnosti, musíme od počátečního stavu zásob odečíst zásoby prodané dceřiné společnosti, protože celkový peněžní tok z prodeje dceřiné společnosti se uvádí jako peněžní příjem v investiční činnosti. Zvýšení zásob tedy vypočteme takto: Konečný stav 1 000 minus (počáteční stav 930 minus zásoby v prodané dceřiné společnosti 20) = přírůstek 90.
5.
Zvýšení pohledávek:
způsob výpočtu je shodný jako v předcházejícím bodě. Zvýšení pohledávek vypočteme takto: Konečný stav 1 340 minus (počáteční stav 1 140 minus pohledávky v prodané dceřiné společnosti 45) = přírůstek 245.
6.
Zvýšení závazků:
způsob výpočtu je shodný jako v předcházejících dvou situacích. Zvýšení závazků vypočteme takto: Konečný stav 885 minus (počáteční stav 495 minus závazky v prodané dceřiné společnosti 130) = přírůstek 520.
7.
Placené úroky
(finanční náklady) vypočteme jako chybějící částku na účtu Závazky na úrocích po jeho uzavření1).
 I----------------------------------------------------------------------------I I               Závazky na úrocích               I I--------------------------------------I-------------------------------------I I 
Placený úrok (hledaná částka) 102
I Počáteční stav 9 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Konečný stav 7 I Úrok - náklad (výsledovka) 100 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 109 I Celkem 109 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
8.
Placenou daň
vypočteme jako chybějící částku na účtech Splatná daň a Odložený daňový závazek. Při sestavování účtu, na kterém hledáme částku daně, která byla skutečně zaplacena penězi, nesmíme zapomenout, že v prodané dceřiné společnosti byl závazek na daních v částce 5.
 I----------------------------------------------------------------------------I I            Splatná a odložená daň - závazek           I I--------------------------------------I-------------------------------------I     I 
Placená daň (hledaná částka) 1
I Počáteční stav 326 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Závazek v prodané dceřiné I Náklad na daň (výsledovka) 48 I I společnosti 5 I I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Konečný stav 368 I I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 374 I Celkem 374 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
9.
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
je uveden v poznámkách k příkladu, které se vztahují k transakcím s Pozemky, budovami a zařízením.
10.
Výdaj za pořízení pozemků, budov a zařízení.
Ke zjištění hledané částky použijeme poznámky k Pozemkům, budovám a zařízení. Opět nesmíme zapomenout, že v prodané dceřiné společnosti byla k datu jejího prodeje dlouhodobá aktiva v částce 635.
 I----------------------------------------------------------------------------I I             Pozemky, budovy a zařízení             I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Počáteční stav         4 400 I Odpisy              80 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Přecenění pozemků         50 I Vyřazení            295 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Finanční leasing         300 I Majetek v prodané dceřiné      I I                   I společnosti           635 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I 
Pořízení (hledaná částka) 2 160
I Konečný stav 5 900 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 6 910 I Celkem 6 910 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
11.
Přijaté dividendy od přidružené společnosti
zjistíme sestavením účtu Investice v přidružené společnosti.
 I----------------------------------------------------------------------------I I             Investice v přidružené společnosti         I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Počáteční stav          140 I 
Přijaté dividendy
I I I
(hledaná částka) 8
I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Podíl na zisku přidružené I Konečný stav 170 I I společnosti (výsledovka) 38 I I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 178 I Celkem 178 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
12.
Příjem z prodeje dceřiné společnosti
se ve výkazu uvádí netto, tj. na čisté bázi. Za prodej dceřiné společnosti získala mateřská společnost 390. Tuto částku je nutno snížit o peněžní prostředky, které existovaly v dceřiné společnosti k datu jejího prodeje (35).
13.
Splátky finančního leasingu
zjistíme sestavením účtu pro závazky z finančního leasingu. Zůstatky na tomto účtu obsahují jak krátkodobou, tak dlouhodobou část závazků.
 I----------------------------------------------------------------------------I I             Závazky z finančního leasingu           I I--------------------------------------I-------------------------------------I I 
Splátka (hledaná částka) 130
I Počáteční stav 55 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Konečný stav 225 I Nový závazek z leasingu 300 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 355 I Celkem 355 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
14.
Příjem z dlouhodobých úvěrů
zjistíme sestavením účtu pro dlouhodobé úvěry. Při sestavování tohoto účtu nesmíme zapomenout, že prodaná dceřiná společnost vykazovala dlouhodobý úvěr ve výši 200.
 I----------------------------------------------------------------------------I I               Dlouhodobé úvěry               I  I--------------------------------------I-------------------------------------I I Úvěr v prodané dceřiné        I Počáteční stav        1 000 I I společnosti           200 I                   I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Konečný stav          1 400 I 
Nové úvěry (hledaná částka) 600
I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 1 600 I Celkem 1 600 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
15.
Emise
akcií
se vypočte porovnáním položek Základní
kapitál
a Emisní ážio. Na konci roku 2012 vykazovala společnost Základní
kapitál
v částce 2 000 a Emisní ážio v částce 300. Na konci roku 2011 vykazovala společnost pouze Základní
kapitál
v částce 1 500. Příjem z
emise
nových akcií tedy musel být 800.
16.
Dividendy placené vlastníkům mateřské společnosti
jsou uvedeny přímo v poznámkách k příkladu.
17.
Dividendy placené podílu nezakládajícímu ovládání
se vypočtou sestavením účtu pro podíl nezakládající ovládání.
Výpočet provedeme ve dvou krocích:
(a)
Nejprve je nutno určit podíl nezakládající ovládání v prodané dceřiné společnosti k datu jejího prodeje, protože tuto částku musíme odečíst od podílu nezakládajícího ovládání, který zůstane v konsolidované rozvaze (ten se vztahuje k ostatním dceřiným společnostem v rámci skupiny).
 
Podíl nezakládající ovládání v prodané dceřiné společnosti k datu jejího prodeje:
Fair value podílu k datu akvizice 50 ------------------------------------------------------------------------------ Poakviziční nerozdělené zisky připadající podílu nezakládajícímu ovládání*) 35 ------------------------------------------------------------------------------ = Podíl nezakládající ovládání v prodané dceřiné společnosti 85 *) Částka se vypočte takto: [čistá aktiva prodané dceřiné společnosti k datu jejího prodeje (400) minus čistá aktiva prodané dceřiné společnosti k datu akvizice (225)] krát podíl nezakládající ovládání (20% ) = 35.
(b)
Následně sestavíme účet pro podíl nezakládající ovládání.
 I----------------------------------------------------------------------------I I            Podíl nezakládající ovládání             I  I--------------------------------------I-------------------------------------I I Prodaná dceřiná společnost    85 I Počáteční stav         175 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I 
Placené dividendy
I Zisk přiřaditelný podílu I I
(hledaná částka) 40
I nezakládajícímu ovládání I I--------------------------------------I (výsledovka) 25 I I Konečný stav 75 I I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Celkem 200 I Celkem 200 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
18. Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období tvoří Krátkodobé termínované vklady (20) plus Hotovost a bankovní účty (120).
19. Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období tvoří Krátkodobé termínované vklady (35) plus Hotovost a bankovní účty (180).
 
ZÁVĚR
Tímto příspěvkem jsme ukončili téma Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) podle IAS 7. Příspěvek byl doplněn komplexním příkladem na sestavení konsolidovaného Výkazu o peněžních tocích, jehož zadání bylo převzato ze studijních materiálů ACCA; řešení včetně detailních vysvětlivek doplnila autorka tohoto příspěvku. Autorka zařadila tento příklad do příspěvku záměrně, protože se domnívá, že pro mnohé čtenáře by mohlo být zajímavé, na jaké úrovni náročnosti se profesionální (tj. nejvyšší) úroveň titulu ACCA ve Velké Británii pohybuje.
Literatura:
-
[1] International Accounting Standards Board: International Financial Reporting Standards, IFRS 2014, Red Book, London, ISBN 978-1-907877-77-3.
-
[2] ACCA, Paper P2 Corporate Reporting INT/UK, Complete text 2012, Kaplan Publishing, Berkshire, ISBN 978-0-85732-286-9.
1) Bližší vysvětlení převodu akruální báze na bázi peněžní bylo předmětem minulého dílu našeho seriálu (Účetnictví v praxi č. 7-8/2014, str. 47).

Související dokumenty