Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7, 3. část

Vydáno: 18 minut čtení

V minulých dvou částech našeho seriálu (Účetnictví v praxi č. 5/2014, str. 20, a č. 7-8/2014, str. 47), který obsahuje příklady a případové studie na aplikaci IFRS v praxi, jsme se zaměřili na Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) podle IAS 7. V tomto příspěvku uvedené téma dokončíme, naše příklady se však nebudou týkat Výkazu o peněžních tocích individuální společnosti, nýbrž sestavování Výkazu o peněžních tocích v rámci konsolidované účetní závěrky.

Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph. D., MBA,
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
 
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Při sestavování konsolidovaného Výkazu o peněžních tocích postupujeme podobně jako u individuální společnosti s těmito rozdíly:
-
Pokud užíváme v provozní oblasti nepřímou metodu, je nutno upravit konsolidovaný výsledek o zisky (-) nebo ztráty (+) z prodeje dceřiné, popřípadě přidružené, společnosti a o podíl na zisku (-) nebo ztrátě (+) přidružené společnosti.
-
Pokud v průběhu účetního období mateřská společnost pořídila nebo prodala dceřinou společnost, je nutno při výpočtu změny stavu jednotlivých položek pracovního kapitálu zohlednit položky pracovního kapitálu v této dceřiné společnosti. Postup je vysvětlen v příkladech (1) a (2).
-
Pokud má mateřská společnost přidružené společnosti, do Výkazu o peněžních tocích se uvádějí dividendy přijaté od přidružených společností. Postup výpočtu je uveden v příkladu (3).
-
Pokud dceřiná společnost, která není plně vlastněná mateřskou společností, vyplácí dividendy, je část těchto dividend placena mimo skupinu (podílu nezakládajícímu ovládání). Tyto dividendy je nutno ve Výkazu o peněžních tocích vykázat samostatně. Postup výpočtu je uveden v příkladu (4).
 
Pořízení a prodej dceřiné společnosti - změny v položkách pracovního kapitálu
V konsolidovaném Výkazu o peněžních tocích se platba za pořízení dceřiné společnosti a peněžní příjem získaný z prodeje dceřiné společnosti uvádějí na samostatných řádcích v rámci investičních činností (investování).
 
Pořízení dceřiné společnosti
V případě
pořízení dceřiné společnosti
se uvádí částka, kterou mateřská společnost zaplatila za nákup dceřiné společnosti, jako celek (tedy nikoliv, kolik mateřská společnost zaplatila za pořízení jednotlivých položek pracovního kapitálu, které existovaly k datu akvizice v dceřiné společnosti).
PŘÍKLAD
Příklad 1 - Změna stavu zásob v konsolidovaném výkazu o peněžních tocích
Vybrané údaje z konsolidované rozvahy mateřské společnosti:
Skupina ABC
 I------------------------------------------------------------I-------I-------I I                              I 20X2 I 20X1 I I------------------------------------------------------------I-------I-------I I Zásoby