Povinnosti spojené s přijetím služby od osoby neusazené v tuzemsku

Vydáno: 28 minut čtení

Problematikou poskytování služeb s uplatněním principu „reverse charge“ jsme se podrobně zabývali v roce 2012. Vzhledem k tomu, že tato oblast uplatňování DPH byla následně novelizována a je stále předmětem častých dotazů, je tento příspěvek zaměřen na povinnosti spojené s přijetím služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku podle současného právního stavu. Příspěvek má za cíl řešit danou problematiku z pohledu DPH se zaměřením na správné vyhodnocení okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu a zajištění správného postupu při přepočtu cizí měny. Z účetního pohledu se zaměříme na vyhodnocení okamžiku uskutečnění účetního případu a postup při přepočtu cizí měny podle účetních předpisů. Vybrané příklady řeší danou problematiku nejen z pohledu DPH, ale obsahují i doporučený postup při zaúčtování přijaté faktury za poskytnuté služby spojené v tuzemsku s povinností přiznat daň na výstupu.

Povinnosti spojené s přijetím služby od osoby neusazené v tuzemsku
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH POJMŮ A PRINCIPŮ
 
Osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě
Za osobu registrovaná k dani v jiném členském státě se podle
§ 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)
, považuje osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že existují členské země, které přidělují identifikační číslo pro účely obchodování v rámci EU („unijní“ DIČ) osobám povinným k dani, které splňují podmínky pro přidělení takového DIČ, a při splnění zákonných podmínek přidělují identifikační číslo pro účely DPH, které je platné pouze pro účely obchodování v daném členském státě („místní“ DIČ). Osoba usazená v jiném členském státě, které bylo přiděleno DIČ platné pouze pro účely obchodování v daném členském státě, není osobou registrovanou k dani ve smyslu § 4 odst. 1 písm. g) ZDPH. K ověření skutečnosti, zda konkrétní osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku má současně i
status
osoby registrované k DPH v jiném členském státě, tzn., zda tato osoba disponuje platným DIČ pro účely obchodování mezi členskými státy EU (má platné „unijní“ DIČ), je možné využít „unijní registr“ přístupný na webových stránkách MF ČR. V ČR je pro srovnání zaveden systém, že každý daňový subjekt má přiděleno DIČ ve formátu CZ + příslušný číselný údaj, to však neznamená, že takový subjekt je současně registrován k DPH. K ověření skutečnosti, zda konkrétní osoba povinná k dani je plátcem registrovaným k DPH v ČR, je možné využít „český registr plátců“ přístupný na webových stránkách MF ČR. Skutečnost, zda český plátce obchoduje s osobou, které bylo přiděleno platné „unijní“ DIČ, je důležitá zejména při dodání a pořízení zboží v rámci EU.
 
Osoba neusazená v tuzemsku
Za osobu neusazenou v tuzemsku se podle považuje osoba povinná k dani, která splňuje níže uvedené podmínky:
1.
nemá sídlo v tuzemsku,
2.
uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a
3.
v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní.
Z definice osoby neusazené v tuzemsku lze dovodit, že v postavení takové osoby může být při splnění podmínek vymezených v § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH buď osoba povinná k dani, která je současně v pozici osoby registrované k dani podle § 4 odst. 1 písm. g) ZDPH, nebo i osoba povinná k dani, které dosud nebylo přiděleno DIČ pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy („unijní“ DIČ).
 
Identifikovaná osoba
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je podle identifikovanou osobou ode dne přijetí služby vymezené v citovaném ustanovení. Identifikované osobě stejně jako plátci vzniká podle § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH povinnost přiznat daň při poskytnutí služby podle