Právo stavby z daňového a účetního pohledu - Oprava z č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi

Vydáno: 5 minut čtení

V příspěvku Právo stavby z daňového a účetního pohledu v č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi na str. 13 bylo v příkladu uvedeno chybné účtování u plátce, který na základě smlouvy nabyl právo stavby (stavebník).

Právo stavby z daňového a účetního pohledu Oprava z č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
Tímto se čtenářům jménem autorek i redakce omlouváme a dále uvádíme správné znění celého příkladu:
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem smlouvu o zřízení práva stavby. Obchodní
korporace
, která na základě smlouvy nabyla právo stavby, má v úmyslu na pozemku jiného plátce zřídit stavbu (výrobní halu), kterou bude používat v rámci své výrobní činnosti. Právo stavby bylo zřízeno ve shodě s § 1244 NOZ jako dočasné, a to na dobu 20 let. Úplata za zřízení práva stavby byla sjednána jednorázově, a to ve výši 1 mil. Kč bez DPH. K takto sjednané ceně je připočtena DPH ve výši 21%, tj. 210 000 Kč. Celková cena za zřízení práva stavby činí 1 210 000 Kč. Úhrada sjednané ceny za zřízení práva stavby byla připsána na účet vlastníka pozemku zatíženého právem stavby dne 29.4.2014, tj. přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a proto k uvedenému dni vznikla vlastníkovi pozemku povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 210 000 Kč. Právo stavby bylo zapsáno ve veřejném seznamu dne 30.4.2014. Daňový doklad na částku 1 210 000 Kč v souvislosti s přijetím úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vystavil vlastník pozemku obchodní korporaci dne 5.5.2014. Obchodní
korporace
je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 210 000 Kč ve shodě s § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH nejdříve za zdaňovací období květen 2014, protože až v tomto zdaňovacím období má daňový doklad.
 
Doporučený postup při zaúčtování u plátce, který na základě smlouvy nabyl
právo stavby (stavebník):
I----------------I---------------------------I-----------I---------I---------I I
Doklad
I
Obsah účetního případu
I
Částka v
I
MD
I
D
I I I I
I I I I----------------I---------------------------I-----------I---------I---------I I VZ 25. 4. 2014 I Pořízení práva stavby na I 1 000 000 I 042 I 321 I I I základě smlouvy s I 210 000 I 378*) I 321 I I I majitelem pozemku I I I I I I podepsané dne 25. 4. 2014 I I I I I----------------I---------------------------I-----------I---------I---------I I
Poznámka:
Pořízené právo stavby se v budoucnu stane součástí pořizovací I I ceny budovy, která na pozemku bude postavena. Po jejím zařazení do I I užívání budou z pořizovací ceny (vstupní ceny pro odpisování) uplatňovány I I účetní i daňové odpisy. I I
Vysvětlivky: *)
Vzhledem k tomu, že daňový doklad obdržela účetní jednotka I I až v následujícím měsíci, neúčtovala o DPH na vstupu v dubnu, ale až v I I květnu. Dosáhla tak souladu účtování a daňové evidence pro účely DPH, I I která z účetnictví přebírá informace. I I----------------I---------------------------I-----------I---------I---------I I BV I Úhrada pořízeného práva I 1 210 000 I 321 I 221 I I 28. 4. 2014 I stavby - na základě I I I I I I smlouvy s majitelem I I I I I I pozemku - podepsané dne I I I I I I 25. 4. 2014 I I I I I----------------I---------------------------I-----------I---------I---------I I VZ 5. 5. 2014 I Uplatnění nároku na I 210 000 I 343 I 378 I I I odpočet DPH v květnu 2014 I I I I I I po té, co účetní jednotka I I I I I I obdržela daňový doklad I I I I I----------------I---------------------------I-----------I---------I---------I
Legenda použitých účtů a zkratek:
VZ - Vnitřní zúčtování BV - Bankovní výpis 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 221-Účty peněžních prostředků 343-Daň z přidané hodnoty 321-Dluhy z obchodních vztahů 378-Jiné pohledávky
Doporučený postup při zaúčtování u vlastníka pozemku, na němž je zřízeno
právo stavby:
I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I I
Doklad
I
Obsah účetního případu
I
Částka v
I
MD
I
D
I I I I
I I I I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I I VZ 25. 4. 2014 I Zřízení práva stavby pro I 500 000 I 031.800 I 031.100 I I I klienta na pozemku ve I I I I I I vlastnictví účetní I I I I I I jednotky - plátce - na I I I I I I základě smlouvy s I I I I I I klientem - podepsané dne I I I I I I 25. 4. 2014 I I I I I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I I
Poznámka:
V souvislosti se zatížením pozemku právem stavby účetní jednotka I I přeúčtovala pozemek (v účetnictví je evidován v pořizovací ceně 500 000 Kč) I I na nově zřízený analytický účet
031.800-Pozemky zatížené právem stavby.
I I Po uplynutí doby 20 let, na kterou je právo stavby sjednáno, bude I I zaúčtováno zpět na původní analytický účet 031.100. I I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I I VF I Vydaná faktura za prodané I 1 000 000 I 311 I 384 I I 29. 4. 2014 I právo stavby na dobu 20 I 210 000 I 311 I 343 I I I let I I I I I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I I BV I Přijatá úhrada za prodané I 1 210 000 I 221 I 311 I I 29. 4. 2014 I právo stavby I I I I I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I I VZ 30. 4. 2014 I Rozpuštění časového I 4 167 I 384 I 602 I I I rozlišení výnosů, I I I I I I zaúčtovaných v I I I I I I souvislosti s poskytnutím I I I I I I práva stavby, připadající I I I I I I na měsíc duben 2014 I I I I I I 1 000 000/240 = 4 166,6666 I I I I I----------------I----------------------------I-----------I---------I---------I
Legenda použitých účtů a zkratek:
VF - Vydaná faktura 031-Pozemky 031.100-Pozemky bez zatížení věcnými a jinými právy (například zástavou vůči bance apod.) 031.800-Pozemky zatížené právem stavby 311-Pohledávky z obchodních vztahů 384-Výnosy příštích období 602-Tržby z prodeje služeb