Oceňování zásob obchodních společností

Vydáno: 21 minut čtení

1)Zásoby představují v obchodních společnostech významnou část aktiv, které prozíravé firmy věnují z hlediska účetnictví náležitou pozornost. Platí pro ně specifické postupy oceňování. Nesprávné způsoby a postupy v účetnictví mohou nepříznivě ovlivnit obraz celkového hospodaření účetní jednotky.

Oceňování zásob obchodních společností
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D
advokát kancelar@akfenyk.cz
 
ZÁSOBY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Významnou složkou oběžných aktiv většiny obchodních společností je kategorie zásob. Výrobní firmy disponují jak nakupovanými zásobami materiálu, tak zásobami vlastní výroby (tj. výrobky, polotovary, nedokončená výroba, příp. mladá zvířata). Společností, jejichž činností je obchod, se týkají především nakupované zásoby od dodavatelů, zejména zboží, příp. skladovaný materiál (např. obaly, kancelářské prostředky nebo drobný movitý majetek vykazovaný v účetnictví rozhodnutím účetní jednotky jako zásoba).
Za
zboží
jsou z pohledu účetnictví považovány movité věci a zvířata nabyté za účelem prodeje, pokud s nimi účetní jednotka obchoduje. Patří sem i produkty vlastní výroby, které byly aktivovány a předány, do vlastních prodejen, a také zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji, s výjimkou jatečných zvířat. Zbožím jsou též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. V principu jde tedy o to, že tato zásoba je nakoupena za účelem jejího dalšího prodeje. Nezáleží přitom na tom, zda jde o prodej např. potravin nebo velkých investičních celků.
Materiálem
jsou suroviny, pomocné látky, náhradní díly (včetně těch, které jsou určeny k výměně komponenty dlouhodobého majetku), obalové materiály, pokusná zvířata ve výzkumu a drobný movitý majetek, který se účetní jednotka rozhodla účtovat jako zásobu.
Mladými zvířaty
jsou myšlena veškerá zvířata, která nejsou v účetní jednotce vykazována jako dlouhodobá aktiva, zejména mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, hus, krůt, perliček apod.
Výrobek
je finální produkt firmy, který je určen zejména k prodeji, příp. ke spotřebě v rámci této účetní jednotky. Jako
nedokončená výroba
je označován produkt, který v účetní jednotce prošel jedním či několika výrobními stupni. Není tedy již materiálem. Zároveň se však nejedná o hotový výrobek. Příkladem může být židle pouze se dvěma nohama.
Polotovar
je také produktem, který ještě neprošel všemi výrobními stupni, má však již určitou funkční způsobilost a je samostatně použitelný. Příkladem může být židle bez opěradla, které bude v dané účetní jednotce v rámci výrobního procesu rovněž instalováno.
 
Oceňování zásob
Oceňování zásob je prvním krokem při účtování o jejich stavu a o změnác