Odpis poskytnuté zálohy ve vazbě na DPH

Vydáno: 11 minut čtení

V praxi se poměrně často setkáváme s případy, kdy dodavatel požaduje předem úhradu celé nebo významné části sjednané ceny za plnění, které je předmětem smlouvy. Za této situace si mnohdy odběratel neuvědomí, jaké důsledky pro něho bude mít situace, kdy dodavatel nejenže nesplní smluvně dohodnuté zdanitelné plnění, ale navíc ani nevrátí přijatou zálohu. Na tento specifický případ, který se v praxi začíná poměrně často vyskytovat, se zaměříme, a to z účetního i daňového pohledu.

Odpis poskytnuté zálohy ve vazbě na DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
PŘIJETÍ ÚPLATY Z POHLEDU DPH
Povinnost přiznat daň vzniká plátci, který uskutečňuje zdanitelné plnění podle § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata plátcem, který má povinnost přiznat daň z takto přijaté úplaty, je plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni přijetí takové úplaty. Plátci, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění a před uskutečněním zdanitelného plnění zaplatí poskytovateli plnění úplatu na toto plnění, vzniká nárok na odpočet daně ke dni, kdy došlo k přijetí úplaty poskytovatelem plnění.
 
OPRAVA ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ Z POHLEDU DPH
Opravu základu daně a výše daně je povinen podle § 42 odst. 1 písm. e) ZDPH provést plátce při vr