Odpis zřizovacích výdajů

Vydáno: 2 minuty čtení
ODPIS ZŘIZOVACÍCH VÝDAJŮ
Ing.
Christian
Žmolík
dotaz 11461/14
Jsme s. r. o. vzniklé v roce 2012, skutečně podnikat jsme začali až v průběhu roku 2013. V roce 2012 jsme zaúčtovali do počáteční rozvahy zřizovací výdaje (správní poplatky) ve výši 13 324 Kč na účet 011. Protože v roce 2012 nebyla na s. r. o. žádná činnost, zřizovací výdaje jsme neodepisovali, ani nepřeúčtovali do nákladů roku 2012. Jelikož tyto výdaje nepřesahují částku 60 000 Kč, chceme je v roce 2013 zaúčtovat jednorázově přímo do nákladů, tedy MD 518/D 011 v celé výši 13 324 Kč. Je to takto možné udělat, nebo je musíme začít odepisovat 60 měsíců? Ptáme se, protože nám za rok 2013 vychází zisk, který bychom si rádi vyplatili formou podílu na zisku, ale ten nelze vyplácet, pokud nejsou zřizovací výdaje odepsány. Nevíme, jestli toto ustanovení platí i v našem případě, kdy se jedná pouze o správní poplatky.
ODPOVĚĎ:
Zřizovací výdaje jsou dle § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dlouhodobým nehmotným majetkem v případě, kdy přesáhnou výši ocenění určenou účetní jednotkou. Pokud tedy nebyl překročen limit pro vznik dlouhodobého nehmotného majetku v případě zřizovacích výdajů, dlouhodobý nehmotný majetek nevznikl. Pro účel daně z příjmů se zřizovací výdaje považují za nehmotný majetek, pokud jejich vstupní cena překročila 60 000 Kč (§ 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“). Takže ani z pohledu ZDP nevznikl nehmotný majetek, a tak zřizovací výdaje ve výši 13 324 Kč není nutné odpisovat a lze je zahrnout jednorázově do nákladů.