Ing. Christian Žmolík

Poskytujeme našim zaměstnancům stravování prostřednictvím jiné firmy. Cena oběda dle fakturace stojí 82 Kč včetně DPH. Zaměstnavatel platí 45 Kč a 37 Kč platí zaměstnanec. Účtujeme 527/321 ve výši 82 Kč včetně DPH a poté 331/527 ve výši 37 Kč včetně DPH. Zaměstnanci nic nepřidaňujeme. Lze takto postupovat?
Vydáno: 09. 04. 2024
Jednatel společnosti jezdí na služební cesty a někdy s sebou musí vzít i své děti/manželku. Ubytování hradí firemní kartou za všechny. Samozřejmě, stravné a propláceních všech nákladů spojených s cestou je jen pro jednatele a je daňové. Žádné účtenky/doklady nejsou pro více jak jednu osobu - jednatele. Ale co s tím ubytováním? Daňově dám pouze jeho část a ostatní dám jako nedaňový náklad na 513? Musím žádat po jednateli, aby část ubytování za děti/doprovod firmě poslal na firemní účet ze svého?
Vydáno: 08. 04. 2024
Společnost s r. o. poskytla dar obci ve výši 5.000 Kč na obecní ples. Dá se považovat tento dar za dar na kulturu? Myslím si, že ano. V minulosti společnost dávala dar na účel „nákup věcí do tomboly". To jsem jako položku snižující základ daně dle § 20 ZDP nemohla použít.
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost s r. o. zaplatila v březnu a červnu 2023 zálohy na daň z příjmů ve výši 90 000 Kč. V září 2023 dostala vratku přeplatku za rok 2022 ve výši 18 500 Kč. Dále v září a v prosinci 2023 zaplatila zálohu na daň z příjmů ve výši 50 000 a 50 000 Kč. Jakou částku uvedena s.r.o. za rok 2023 do daňové přiznání v 5. oddíle na řádek 1 - částku 280 000 Kč? Sečtou se jednoduše zaplacené zálohy na účtu 341? (přeplatek se do toho počítat nebude, protože již k 31.12.2022 tam byl zůstatek v té částce 21 500 a až zaplacením ze strany FÚ v roce 2023 se to srovnalo). Je tento postup správný? 2) Mají nějaký vliv na zpracovaní přiznání zaplacené zálohy na účtu 314? 3) Mají vliv na přiznání nějaké pohyby na účtu 342? Např. z důvodů přeplatku z ročního zúčtování daně za rok 2022 (přeplatek došel až v lednu 2024)?
Vydáno: 02. 04. 2024
Firma s r. o. staví halu, která ještě není dokončena - je na účtě 042. Byla zde udělána střecha, která byla povětrnostními podmínkami poničena. Následně jsme obdrželi fakturu na opravu této střechy a pojišťovna nám vyplatila náhradu. Budeme tuto opravu účtovat na účet 511 a náhradu od pojišťovny na 648, nebo oprava jde na 042? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost s r. o. poskytující IT služby, plátce DPH, pořídila pro své zaměstnance ultrazvukový inhalátor. Jedná se o daňový náklad s možností odpočtu DPH a byl by tento benefit pro zaměstnance osvobozen? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost s ručením omezeným má společníka/jednatele, který je zároveň ve firmě zaměstnaný na DPP (zubní lékař). Má ztrátu sluchu v takovém rozsahu, že naslouchátka jsou pro něj nepostradatelná. Není v invalidním důchodu. Je možné naslouchátka koupit na s. r. o. a použít jako daňově uznatelný náklad? A jaké budou daňové dopady pro zaměstnance/jednatele?
Vydáno: 14. 03. 2024
Společnost má uzavřenu dlouhodobě smlouvu s operátorem. V rámci této smlouvy může kupovat se slevou mobilní telefon (z tzn. HW banky). Jaká se účetní cena tohoto mobilního telefonu (často jde o koupě jen za 1 Kč (původní cena je však 20 000 Kč)?
Vydáno: 13. 03. 2024
S. r. o. uzavřela v roce 2022 úvěrové smlouvy na osobní automobily. Splátkové kalendáře jsou na období 2022 – 2026. Daňové odpisy uplatnila mimořádné. Nyní se jednatel rozhodl, že s ohledem na finanční situaci firmy předčasně ukončí 2 úvěrové smlouvy a následně prodá tyto 2 auta. Splátkový kalendář obsahuje i vyčíslení úroků, které se každý měsíc snižují. Jaké to bude mít daňové dopady na již uplatněné úroky v letech 2022 a 2023, pokud úvěrová společnost při předčasném ukončení vyčíslí penále, sankční úroky a případně jiné poplatky v roce 2024? 
Vydáno: 13. 03. 2024
Společnost uzavřela smlouvu s dodavatelem o užívání jejich databanky ve věci logistiky. Dodavatel tedy účtuje poplatek za užití databanky. Účtovat na 518, 538 nebo 548?
Vydáno: 08. 03. 2024
Zaměstnanec používá vozidlo pro služební i soukromé účely, je mu dodaňováno 1 % z hodnoty vozidla do mzdy, PHM platí dle ujetých km. Zaměstnavatel používá tento způsob výpočtu: ze zaplacené PHM za měsíc si určí si cenu za 1l. Vypočítá spotřebu ujetých služebních km, dle TP 3. údaj, navýšenou o 20 %. Služební navýšenou spotřebu vynásobí cenou PHM a odečte od celkové nákupní ceny PHM. A výslednou částku (PHM celkem - PHM služební navýšenou o 20 %) dá k úhradě zaměstnanci. Je tento postup v pořádku? 
Vydáno: 08. 03. 2024
Společnost, kterou účtuji, AAA s. r. o. přijala faktury za služby, za které musí provést platbu společnosti Kazakof. Společnost Kozakof prosí poslat peníze ne na její účet, ale na účet třetí společnosti XY. Sepsali o tom smlouvu, že všechni 3 s. r. o. s tímto souhlasí. Je možné to takto provést? Faktury přijaté společnosti AAA, stále zůstávají v nákladech a jenom platby půjdou na jiný účet. Nebo jsou tam ještě nějaké zákonné náležitosti, o kterých se musí vědět?
Vydáno: 08. 03. 2024
Společnost v únoru 2024 dostala na účet úroky (v roce 2023 poskytla jiné společnosti úvěr). Musí firma zdanit úroky v roce 2023, nebo v roce 2024?
Vydáno: 07. 03. 2024
Finanční leasing pořízen 13. 9. 2022. PC nákladního automobilu dle fin. leas. byla 1.643.000 + DPH (+ pojištění). Nyní k 26. 2. 2024 ukončen. Pokud správně počítám zůstatková cena je 913.919 Kč. Odkupní cena byla stanovena na 1.070.248 Kč. Není splněna podmínka minimálního trvání leasingu, ale je splněna podmínka, že kupní cena není nižší než zůstatková. V tomto případě mi tedy veškeré časově rozlišené splátky zůstávají v nákladech a žádné úpravy se neprovádí, ani s ohledem na DPH. Nákladní automobil zahrnu do majetku za 1.070.248 Kč + DPH a následně prodám za smluvenou cenu. 
Vydáno: 07. 03. 2024
Firma (A) vyrábí výrobky. Většinu těchto výrobků hned prodá svému hlavnímu distributorovi (B) a to z důvodu skladových – A nemá dostatek prostor. Na tyto prodeje je vystavena klasická faktura, která je uhrazena a přechází vlastnictví. B následně obsluhuje prodeje na území ČR. Pak ale nastávají situace, kdy dochází k tomu, že A svým jménem dodává zboží do EU (nebo na vývoz). Jelikož ale A nemá své skladové zásoby, tak prodává zboží, které má na svém skladu B. To funguje tak, že A vystaví opravný daňový doklad na B, tím pádem dostane zboží dokladově na svůj sklad a následně A vystaví fakturu na odběratele v EU (nebo vývoz). Jak je to z pohledu DPH (opravné doklady) a DPPO (v případě, že by B prodávalo zpět A za cenu, za kterou původně nakoupilo)?
Vydáno: 04. 03. 2024
Zaměstnavatel nepostupoval správně při výpočtu Antivirus C a OSSZ mu vypočetla nedoplatek za 8.2020 a penále, které musí uhradit. Jak má firma zaúčtovat nedoplatek na sociálním pojištění? do roku 2020? a penále bude nedaňovým nákladem v roce 2024?
Vydáno: 27. 02. 2024
Agentura práce platí za své s.r.o. roční členské příspěvky Organizaci zaměstnavatelů. Ve stanovách této Organizace zaměstnavatelů je, že sdružuje zaměstnavatele podnikající v oblastni soukromých bezpečnostních služeb a hájit zájmy členů sdružení. Jsou tyto členské příspěvky daňově uznatelné?
Vydáno: 27. 02. 2024
Společnost s r. o. měla dne 12. 12. 2023 pojistnou událost na autě (totální škoda). Dne 6. 1. 2024 společnost s r. o. obdržela informaci o vyřízení pojistné událost s datem vzniku pojistné události 12. 12. 2023. Půjde výnos (pojistné plnění od pojišťovny) do roku 2023, nebo až ke dni vyjádření o vyřízení pojistné události v roce 2024?
Vydáno: 27. 02. 2024
Maďarská společnost nám fakturuje za technologie pro výrobu a neoddělitelné technické know-how, za tímto účelem poskytla odborníky, kteří u nás zajistili odbornou přípravu pro výkon práce a používání technologií. Vztah mezi společnostmi není matka x dcera. Je správný náš předpoklad, že toto technické poradenství vykonávané v ČR podléhá srážkové dani ve výši 10%? Vzhledem ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Maďarskem? Současně nám stejná společnost poskytla zápůjčku. Je správně, že z úroku hrazeného do Maďarska nebudeme hradit srážkovou daň ani nebudeme podávat hlášení jelikož měsíční úroky nepřesáhnou částku 300 000 Kč?
Vydáno: 26. 02. 2024
Firma s.r.o. koupila dodávku za 700 tis. Kč. Dne 05.11.2023 koupila, dne 08.11.2023 zařadila do používání, a začala odepisovat. Dne 25.11.2023 koupila desku cca za 15 tis. Kč a připevnila k podlaze automobilu, aby se materiál v korbě vozu nepřesouval. Je dobře, když jsem materiál zaúčtovala do spotřeby? Nejedná se o zvýšení vstupní ceny automobilu?
Vydáno: 16. 02. 2024