Právo stavby z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 20 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 je v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), upraveno právo stavby jako specifické plnění, které je při splnění stanovených podmínek předmětem DPH. Z pohledu DPH se právo stavby vymezuje jako zboží, resp. jako vybraná nemovitá věc. Právo stavby může podléhat z hlediska DPH různým daňovým režimům. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit základní principy uplatňování DPH u tohoto specifického plnění včetně doporučeného postupu při jeho zaúčtování.

Právo stavby z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
PRÁVO STAVBY Z POHLEDU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Podle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), může být pozemek zatížen věcným právem stavby jiné osoby (stavebníka), přitom nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu zřízenou či dosud nezřízenou. Z hlediska právního se jedná o specifické převoditelné věcné právo stavebníka mít stavbu umístěnou nebo zřízenou na pozemku jiného vlastníka. Právem stavby lze pozemek jiného vlastníka zatížit dočasně, nejdéle však na 99 let (§ 1244 NOZ). Pokud vznikne právo stavby vydržením, nabývá toto právo stavebník na dobu 40 let. Právo „mít stavbu“ na pozemku jiného vlastníka zahrnuje buď právo stavbu na pozemku ještě nezastavěném nově vybudovat, anebo již zřízenou stavbu převzít a „mít“, např. za účelem rekonstrukce, modernizace a dalšího využití. Podle § 1242 NOZ je právo stavby věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je součástí práva stavby, ale také podléhá ustanovením NOZ o nemovitých věcech. Z úpravy obsažené v § 1240 a násl. NOZ vyplývá, že právo stavby může být zřízeno bezúplatně i za úplatu. Z úpravy obsažené v § 1247 NOZ vyplývá, že pokud je právo stavby zřízeno za úplatu, lze smluvně dohodnout takto sjednanou úplatu v opětujících dávkách jako stavební plat.
 
PRÁVO STAVBY Z POHLEDU DPH
S účinností od 1.1.2014 je podle § 2 odst. 1 ZDPH předmětem DPH při splnění ZDPH stanovených podmínek dodání zboží nebo poskytnutí služby. Podle § 4 odst. 2 písm. b) ZDPH se právo stavby považuje pro účely DPH za zboží. V § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, je uveden
taxativní
výčet nemovitých věcí, které se pro účely uplatnění osvobození od daně považují za dodání vybrané nemovité věci. Uvedený výčet zahrnuje mimo jiné i právo stavby. Stejný výčet se ve shodě s výkladem Generálního finančního ředitelství prezentovaným v „Informaci č.j.:
58463/13/7001-21000-101206 k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1.1.2014 ust.
§ 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty“ použije i při aplikaci § 56a ZDPH, který upravuje pravidla pro nájem vybraných nemovitých věcí. V souvislosti s právem stavby se nabízí otázka, zda může být právo stavby předmětem nájmu nebo pachtu. Odpověď na tuto otázku je nutné hledat v příslušných ustanoveních NOZ. Pokud tedy lze ve smyslu NOZ pronajmout, popř. propachtovat, právo stavby, budou se plnění realizována na základě těchto smluvních vztahů řídit pravidly vymezenými v § 56a ZDPH. Při řešení odpovědí na další důležité otázky, tj. zejména odpovědi na otázky týkající se vyhodnocení dne uskutečnění plnění v případě práva stavby, je nutné vycházet z toho, že právo stavby patří do kategorie zboží s tím, že z pohledu DPH se současně jedná o nemovitou věc. V této souvislosti je nutné vzít v úvahu i skutečnost, že z hlediska DPH se právo stavby může v praxi vyskytovat v „nehmotné“ nebo „zhmotnělé“ podobě (viz výklad uvedený dále v části Daňový režim při dodání práva stavby).
 
PRÁVO STAVBY Z ÚČETNÍHO POHLEDU
Právo stavby je z pohledu účetního hmotným majetkem. Podle účelu, kterému slouží v účetní jednotce, která právo stavby pořídila, je právo stavby vykazováno v rozvaze a odtud je pak odvozeno účtování o právu stavby. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), a její poslední novela vyhláškou č. 467/2013 Sb., vymezuje tři situace, které mohou v praxi v případě pořízení práva stavby nastat:
a)
Pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, vykazuje se pořízené právo stavby v rozvaze v položce
„B. II.2. Stavby“
. Pořízené právo stavby tak plní blokační funkci.
b)
Pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, je pořízené právo stavby vykazováno jako součást ocenění stavby. V rozvaze pak bude vykazováno buď v položce
„B. II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“
, do doby uvedení stavby do užívání, nebo v položce
„B. II.2. Stavby“
, tedy po uvedení stavby do užívání. „VPU“ dále v § 47 odst. 6 až 9 popisuje řešení situací, které mohou v případě práva stavby, které vchází do pořizovací ceny stavby, v praxi nastat.
c)
Právo stavby může být vykazováno též jako zásoba, v položce
„C. I. Zásoby“
. Zpravidla půjde o situaci, kdy účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, pořídila právo stavby za účelem jeho prodeje. V takovém případě bude v rozvaze vykazovat právo stavby v položce
„C. I.5. Zboží.“
 
DAŇOVÝ REŽIM PŘI DODÁNÍ PRÁVA STAVBY
Dodání práva stavby se podle § 56 odst. 1 písm. b) ZDPH považuje za dodání vybrané nemovité věci. Dodání tohoto specifického plnění může být při splnění zákonem stanovených podmínek osvobozeno od daně (§ 56 odst. 3 ZDPH), nebo se může jednat o plnění zdanitelné, podléhající buď snížené, nebo základní sazbě daně. Pro účely stanovení správného daňového režimu při dodání práva stavby je nutné odlišovat situace, kdy toto specifické právo obsahuje pouze právo postavit na pozemku jiného vlastníka stavbu, a situace, kdy může takové právo obsahovat právo mít na cizím pozemku stavbu již postavenou. Pro účely tohoto textu budeme proto dále používat formulaci „nehmotné“ právo stavby pro situace, kdy bude předmětem dodání právo stavby obsahující pouze věcné právo postavit či vlastnit na pozemku jiného vlastníka stavbu a přitom dosud nedošlo ke kolaudaci ani prvnímu užívání takové stavby, tzn., že dosud žádná stavba není na pozemku jiného vlastníka zřízena. V případě, že bude předmětem dodání práva stavby, jehož součástí je stavba již zřízená, použije se dále v textu formulace „zhmotnělé“ právo stavby.
 
Daňový režim při dodání nehmotného práva stavby
Při dodání vybrané nemovité věci, kterou je „nehmotné“ právo stavby, nelze uplatnit osvobození od daně ani podle § 56 odst. 2 ani podle § 56 odst. 3 ZDPH, protože podmínky pro osvobození od daně vymezené v citovaných ustanoveních nejsou splněny. Dodání „nehmotného“ práva stavby je podle současně platné právní úpravy zdanitelným plněním, a to podléhajícím základní sazbě daně.
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem smlouvu o zřízení práva stavby. Předmětem smlouvy je pouze právo ve lhůtě vymezené smlouvou zřídit na pozemku vlastníka stavbu. Z hlediska DPH se jedná o právo stavby v nehmotné podobě s tím, že na pozemku jiného vlastníka není stavba zatím zřízena. V tomto případě podléhá toto specifické plnění (právo stavby) základní sazbě daně.
 
Daňový režim při dodání zhmotnělého práva stavby
V případě dodání „zhmotnělého“ práva stavby je nutné v souvislosti s uplatněním správného daňového režimu z pohledu DPH ověřovat, zda jsou splněny podmínky pro osvobození od daně ve smyslu § 56 odst. 3 ZDPH, tj. zda v konkrétním případě došlo nebo nedošlo k naplnění časového testu, po jehož uplynutí by se uplatnilo při dodání stavby osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Zákonná lhůta, ve které je dodání stavby, tj. i dodání zhmotnělého práva stavby, zdanitelným plněním, musí být posuzována ve vztahu k dotčené stavbě, tj. ve vztahu k již existující stavbě a v návaznosti na výsledek časového testu, po jehož uplynutí se při dodání stavby uplatní osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Předmětná stavba bude v těchto případech „součástí“ převáděného „zhmotnělého“ práva stavby. Z uvedeného vyplývá, že v případě dodání zhmotnělého práva stavby se bude jednat o plnění osvobozené od daně, pokud od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání dotčené stavby umístěné na pozemku jiného vlastníka uplynula zákonem stanovená lhůta. V případě, že časový test vymezený v § 56 odst. 3 ZDPH nebude splněn, tzn., že dosud neuplynula lhůta stanovená pro tyto účely ZDPH, bude zhmotnělé právo stavby zdanitelným plněním podléhajícím snížené sazbě daně u staveb pro sociální bydlení vymezených v § 48a odst. 3 ZDPH, nebo základní sazbě daně v případě, že se bude zhmotnělé právo stavby vztahovat ke stavbě, která nesplňuje kritéria stavby pro sociální bydlení, a současně se bude jednat o stavbu, která nesplňuje kritéria pro uplatnění osvobození od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH.
VZNIK PRÁVA STAVBY PODLE NOZ
Podle § 1243 odst. 2 NOZ vzniká právo stavby zřízené smlouvou zápisem do veřejného seznamu. Podle citovaného ustanovení NOZ podléhá zápisu do veřejného seznamu i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci.
 
VZNIK POVINNOSTI PŘIZNAT DAŇ
Povinnost přiznat daň vzniká podle § 21 odst. 1 ZDPH dnem přijetí úplaty nebo dnem uskutečnění plnění, podle toho, který den nastane dříve. Pokud dojde přede dnem uskutečnění práva stavby, které je zdanitelným plněním, k přijetí úplaty na toto plnění, vzniká plátci povinnost přiznat daň ke dni přijetí takové úplaty.
 
DEN USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ
Jak již bylo konstatováno, právo stavby patří do kategorie zboží (§ 2 odst. 1 ZDPH) a současně se považuje za vybranou nemovitou věc (§ 56 odst. 1 ZDPH). Den uskutečnění zdanitelného plnění je v případě dodání nemovitých věcí vymezen speciálně v § 21 odst. 3 ZDPH. Podle citovaného ustanovení se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to dnem, který nastane dříve. V případě, že před uskutečněním zdanitelného plnění, tj. přede dnem, kdy právo stavby považuje za uskutečněné, dojde k přijetí úplaty na toto plnění, vzniká plátci povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí takové úplaty.
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem smlouvu o zřízení práva stavby. Obchodní
korporace
, která na základě smlouvy nabyla právo stavby, má v úmyslu na pozemku jiného plátce zřídit stavbu (výrobní halu), kterou bude používat v rámci své výrobní činnosti. Právo stavby bylo zřízeno ve shodě s § 1244 NOZ jako dočasné, a to na dobu 20 let. Úplata za zřízení práva stavby byla sjednána jednorázově, a to ve výši 1 mil. Kč bez DPH. K takto sjednané ceně je připočtena DPH ve výši 21%, tj. 210 000 Kč. Celková cena za zřízení práva stavby činí 1 210 000 Kč. Úhrada sjednané ceny za zřízení práva stavby byla připsána na účet vlastníka pozemku zatíženého právem stavby dne 29.4.2014, tj. přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a proto k uvedenému dni vznikla vlastníkovi pozemku povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 210 000 Kč. Právo stavby bylo zapsáno ve veřejném seznamu dne 30.4.2014. Daňový doklad na částku 1 210 000 Kč v souvislosti s přijetím úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vystavil vlastník pozemku obchodní korporaci dne 5.5.2014. Obchodní
korporace
je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 210 000 Kč ve shodě s § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH nejdříve za zdaňovací období květen 2014, protože až v tomto zdaňovacím období má daňový doklad.
Doporučený postup při zaúčtování u plátce, který na základě smlouvy nabyl právo stavby (stavebník):
 I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I I  
Doklad I Obsah účetního případu I Částka v Kč I MD I D
I I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I I VZ I Pořízení práva stavby jako blokačního I 1 000 000 I 023 I 321 I I 25.4.2014 I institutu - na základě smlouvy s I 210 000 I 378 I 321 I I I majitelem pozemku podepsané dne I I I I I I 25.4.2014 I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I I
Poznámka:
Ocenění pořízeného práva stavby bude realizováno dle § 25 odst. 1 I I zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen I I "ZU"),
pořizovací cenou,
tedy včetně vedlejších nákladů pořízení. I I
Vysvětlivky:
Vzhledem k toku, že daňový doklad obdržela účetní jednotka až v I I následujícím měsíci, neúčtovala o DPH na vstupu v dubnu, ale až v květnu. I I Dosáhla tak souladu účtování a daňové evidence pro účely DPH, která z I I účetnictví přebírá informace. I I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I I BV I Úhrada pořízeného práva stavby - na I 1 210 000 I 321 I 221 I I 28.4.2014 I základě smlouvy s majitelem pozemku I I I I I I podepsané dne 25.4.2014 I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I I VZ I Uplatnění odpisu práva stavby za I 4 167 I 551 I 083 I I 30.4.2014 I duben 2014 (doba odpisování - 20 let, I I I I I I po dobu zřízeného práva stavby) I I I I I I 1 000 000 / 240 = 4 166,6666 I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I I VZ I Uplatnění nároku na odpočet DPH v I 210 000 I 343 I 378 I I 5.5.2014 I květnu 2014 po té, co účetní jednotka I I I I I I obdržela daňový doklad I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I------I------I
Legenda použitých účtů a zkratek:
VZ - Vnitřní zúčtování BV - Bankovní výpis 023 - Právo stavby - blokační (bude v rozvaze vykázáno v položce „B. II.2. Stavby“) 083 - Oprávky k právu stavby (bude v rozvaze vykázáno ve sloupci „korekce“ k položce „B. II.2 Stavby“) 221 - Účty peněžních prostředků 343 - Daň z přidané hodnoty 321 - Dluhy z obchodních vztahů 378 - Jiné pohledávky 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Doporučený postup při zaúčtování u vlastníka pozemku, na němž je zřízeno právo stavby:
 I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I I  
Doklad I Obsah účetního případu I Částka v Kč I MD I D
I I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I I VZ I Zřízení práva stavby pro klienta na I 500 000 I 031.800 I 031.000 I I 25.4.2014 I pozemku ve vlastnictví účetní I I I I I I jednotky - plátce - na základě I I I I I I smlouvy s klientem - podepsané dne I I I I I I 25.4.2014 I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I I
Poznámka:
V souvislosti se zatížením pozemku právem stavby účetní jednotka I I přeúčtovala pozemek (v účetnictví je evidován v pořizovací ceně 500 000 Kč) na nově I I zřízený analytický účet
031.800-Pozemek zatížený právem stavby.
Po uplynutí doby I I 20 let, na kterou je právo stavby sjednáno, bude zaúčtováno zpět na původní I I analytický účet 031.000. I I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I I VF I Vydaná faktura za prodané právo I 1 000 000 I 311 I 384 I I 29.4.2014 I stavby na dobu 20 let I 210 000 I 311 I 343 I I I I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I I BV I Přijatá úhrada za prodané právo I 1 210 000 I 221 I 311 I I 29.4.2014 I stavby I I I I I I I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I I VZ I Rozpuštění časového rozlišení výnosů, I 4 167 I 384 I 602 I I 30.4.2014 I zaúčtovaných v souvislosti s I I I I I I poskytnutím práva stavby, připadající I I I I I I na měsíc duben 2014 I I I I I I 1 000 000 / 240 = 4 166,6666 I I I I I-----------I---------------------------------------I-------------I---------I---------I
Legenda použitých účtů a zkratek:
VF - Vydaná faktura 031 - Pozemky 031.100 - Pozemky bez zatížení věcnými a jinými právy (například zástavou vůči bance apod.) 031.800 - Pozemky zatížené pávem stavby 311 - Pohledávky z obchodních vztahů 384 - Výnosy příštích období 602 - Tržby z prodeje služeb
 
DÍLČÍ PLNĚNÍ
Režim dílčích plnění podle Směrnice Rady 2006/112/ES
Úprava týkající se aplikace režimu „dílčích plnění“ při
dodání zboží
a poskytnutí služby je obsažena v čl. 64 bod 1. Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (dále jen Směrnice):
„Dodání zboží jiné než dodání, jehož předmětem je nájem zboží na určitou dobu, nebo prodej zboží s odložením platby podle čl. 14 odst. 2 písm. b), a poskytnutí služby, které vede k postupným vyúčtováním nebo postupným platbám, se považuje za uskutečněné uplynutím období, ke kterým se tato vyúčtování nebo tyto platby vztahují.“
Možnost realizovat právo stavby v režimu dílčích plnění ve smyslu čl. 64 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 je zmíněna i v příspěvku č. 412/13.11.13 uzavřeném na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců dne 18.12.2013.
Režim dílčích plnění podle ZDPH ve vazbě na úpravu obsaženou v NOZ
Z úpravy obsažené v § 1247 NOZ vyplývá, že pokud je právo stavby zřízeno za úplatu, lze smluvně dohodnout takto sjednanou úplatu v opětujících dávkách jako „stavební plat“. Právo stavby je v těchto případech realizováno za úplatu odpovídající výši stavebního platu, která je příjemcem plnění hrazena opakovaně s tím, že smluvně sjednaný stavební plat se vztahuje k určitému smlouvou vymezenému období. Přitom celková doba trvání smlouvy, na základě které je právo stavby zřízeno, nemusí být, a ve většině případů nebude, ve smlouvě jednoznačně uvedena, pokud je právo stavby zřízeno ve shodě s § 1244 NOZ dočasně na určitou dobu (např. na dobu 5 let) a smlouva obsahuje ujednání o možnosti prodloužení trvání práva stavby ve smyslu § 1245 NOZ. Z úpravy obsažené v § 21 odst. 8 ZDPH vyplývá, že dílčím plněním pro účely DPH se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a přitom se nejedná o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. V ustanovení § 21 odst. 8 ZDPH není obsaženo omezení, pokud se týče možnosti sjednat režim dílčích plnění, a to ani ve vztahu k typu uzavřené smlouvy ani ve vztahu k předmětu plnění. Pokud budou v konkrétním případě v souvislosti se zřízením práva stavby splněny podmínky vymezené v § 21 odst. 8 ZDPH (resp. podmínky vymezené v čl. 64 Směrnice), nelze plátci v těchto případech upírat možnost zvolit režim dílčích plnění a postupovat při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění podle citovaného ustanovení.
 
ZÁVĚR
S ohledem na současnou právní úpravu obsaženou v ZDPH probíhá v rámci odborné veřejnosti diskuse na téma uplatňování DPH u práva stavby ve smyslu § 1240 a násl. NOZ, nejen pokud se týká daňového režimu, ale i ve vazbě na vyhodnocení dne uskutečnění tohoto specifického plnění. O výsledcích této diskuse budou čtenáři informováni.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1) Právo stavby patří z hlediska vymezení předmětu daně do kategorie:
a)
Dodání zboží.
b)
Poskytnutí služby.
c)
Není s účinností od 1.1.2014 předmětem daně.
2) Pořízené právo stavby z pohledu účetního patří do kategorie:
a)
Dlouhodobý nehmotný majetek.
b)
Hmotný majetek.
c)
Služby.
3) Plátce, vlastník pozemku, uzavřel s jiným plátcem smlouvu, jejímž předmětem je právo zřídit na pozemku vlastníka v budoucnu stavbu, která bude splňovat kritéria stavby pro sociální bydlení ve smyslu § 48a odst. 3 ZDPH (zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Předmětné právo stavby má být zřízeno za úplatu, a to v době, kdy na pozemku není dosud žádná stavba umístěna. Úplata za takto sjednané právo stavby je stanovena v jednorázové výši. Sjednanou úplatu je plátce, který je v pozici příjemce plnění, povinen uhradit vlastníkovi pozemku. Po realizaci úhrady smluvně dohodnuté částky, je vlastník pozemku smluvně zavázán k podání návrhu na zapsání práva stavby do veřejného seznamu. Jaký daňový režim se uplatní při dodání práva stavby?
a)
Jedná se o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě daně, protože právo stavby obsahuje pouze věcné právo postavit na pozemku jiného vlastníka stavbu a přitom dosud nedošlo ke kolaudaci ani k prvnímu užívání takové stavby.
b)
Jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.
c)
Jedná se o zdanitelné plnění podléhající snížené sazbě daně, protože na pozemku jiného vlastníka může být zřízena stavba pro sociální bydlení.
4) Plátce, vlastník pozemku, uzavřel s jiným plátcem smlouvu, jejímž předmětem je právo zřídit na pozemku vlastníka v budoucnu stavbu (výrobní halu). Předmětné právo stavby má být zřízeno za jednorázovou smluvně dohodnutou úplatu. Plátce, v jehož prospěch je právo stavby zřízeno, uhradil smluvně dohodnutou částku dne 29.4.2014 a vlastník pozemku podal návrh na zapsání práva stavby do veřejného seznamu dne 2.5.2014. Dne 10.5.2014 vystavil vlastník pozemku příjemci plnění daňový doklad. Kdy vznikla vlastníkovi pozemku povinnost přiznat daň na výstupu?
a)
Ke dni podání návrhu na zapsání práva stavby do veřejného seznamu, tj. ke 2.5.2014.
b)
Ke dni přijetí úplaty, tj. ke dni 29.4.2014, protože předmětná úplata byla vlastníkem pozemku přijata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
c)
Ke dni vystavení daňového dokladu, tj. k 10.5.2014.
Řešení:
1 a), 2 b), 3 a), 4 b).