Právo stavby z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 20 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 je v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), upraveno právo stavby jako specifické plnění, které je při splnění stanovených podmínek předmětem DPH. Z pohledu DPH se právo stavby vymezuje jako zboží, resp. jako vybraná nemovitá věc. Právo stavby může podléhat z hlediska DPH různým daňovým režimům. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit základní principy uplatňování DPH u tohoto specifického plnění včetně doporučeného postupu při jeho zaúčtování.

Právo stavby z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
PRÁVO STAVBY Z POHLEDU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Podle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), může být pozemek zatížen věcným právem stavby jiné osoby (stavebníka), přitom nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu zřízenou či dosud nezřízenou. Z hlediska právního se jedná o specifické převoditelné věcné právo stavebníka mít stavbu umístěnou nebo zřízenou na pozemku jiného vlastníka. Právem stavby lze pozemek jiného vlastníka zatížit dočasně, nejdéle však na 99 let (§ 1244 NOZ). Pokud vznikne právo stavby vydržením, nabývá toto právo stavebník na dobu 40 let. Právo „mít stavbu“ na pozemku jiného vlastníka zahrnuje buď právo stavbu na pozemku ještě nezastavěném nově vybudovat, anebo již zřízenou stavbu převzít a „mít“, např. za účelem rekonstrukce, modernizace a dalšího využití. Podle § 1242 NOZ je právo stavby věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je součástí práva stavby, ale také podléhá ustanovením NOZ o nemovitých věcech. Z úpravy obsažené v § 1240 a násl. NOZ vyplývá, že právo stavby může být zřízeno bezúplatně i za úplatu. Z úpravy obsažené v § 1247 NOZ vyplývá, že pokud je právo stavby zřízeno za úplatu, lze smluvně dohodnout takto sjednanou úplatu v opětujících dávkách jako stavební plat.
 
PRÁVO STAVBY Z POHLEDU DPH
S účinností od 1.1.2014 je podle § 2 odst. 1 ZDPH předmětem DPH při splnění ZDPH stanovených podmínek dodání zboží nebo poskytnutí služby. Podle § 4 odst. 2 písm. b) ZDPH se právo stavby považuje pro účely DPH za zboží. V § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, je uveden
taxativní
výčet nemovitých věcí, které se pro účely upl