Dárkové poukazy

Vydáno: 2 minuty čtení

Jaká sazba daně se uplatní v případě prodeje dárkových poukazů? Pokud základní sazba 21% jak při prodeji, tak i v případě uplatnění tohoto poukazu při úhradě, může vzniknout nějaký problém, když prodáváme zboží jak v základní sazbě daně 21%, tak i ve snížené sazbě daně 15%? Při účtování přijatých běžných záloh, které se účtují na účet 324, a pak i při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě uplatňujeme sazby obě, podle toho, jaké zboží si zákazník objednal. Jako příklad uvádím - prodej travních osiv se sníženou sazbou DPH. Jak bychom měli postupovat v případě, kdybychom chtěli poukaz použít k úhradě prodeje travních osiv?

DÁRKOVÉ POUKAZY
Ing.
Zdeňka
Hušáková
dotaz 11280/14
 
ODPOVĚĎ:
K vašemu dotazu je třeba uvést, že v případě prodeje dárkového poukazu, kdy dochází k jeho okamžité úhradě, vzniká v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nepochybně plátci povinnost přiznat daň z titulu přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Nicméně takovýto postup je možný v případě, kdy je předem známo, na jaké plnění bude uvedený dárkový poukaz použit. Pokud tedy již při jeho vystavení plátce ví, že dárkový poukaz bude použit k odběru zboží podléhajícího snížené sazbě daně, uplatní se ke dni přijetí úplaty za dárkový poukaz také snížená sazba daně. V případě, kdy by byl dárkový poukaz vystaven na plnění podléhající základní sazbě daně, pak u úplaty za dárkový poukaz bude použita základní sazba daně.
Pokud by nastala situace, že plátce k okamžiku vystavení dárkového poukazu neví, na jaké plnění bude dárkový poukaz použit, tzn. nelze ho jednoznačně přiřadit, nebude k okamžiku přijetí úplaty za dárkový poukaz odvádět daň na výstupu. Tento postup vychází z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-419/02. Z tohoto rozsudku vyplývá, že není-li předem známo plnění, na které se poukaz platí, nepřiznává se z úplaty daň.
Konkrétně pak k vámi položené otázce uvádím, že pokud bude poukaz vystaven přímo na prodej travních osiv, tj. k okamžiku jeho vystavení je přímo známo, na jaké plnění bude poukaz použit, uplatní se při jeho úhradě snížená sazba.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty