Nájem vybraných nemovitých věcí v roce 2014 z pohledu DPH

Vydáno: 23 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 platí změny provedené v rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , které postihují i oblast DPH. Součástí těchto změn je mimo jiné i doplnění nového ustanovení § 56a zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), které s účinností od 1.1.2014 vymezuje pravidla pro uplatnění osvobození od DPH u nájmu vybraných nemovitých věcí. Pravidla pro uplatnění osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí se ve srovnání s právní úpravou platnou do 31.12.2013 věcně nemění. Cílem tohoto příspěvku je připomenout základní principy týkající se této oblasti uplatňování DPH a s využitím příkladů upozornit na některé chyby, které se u nájmu nemovitých věcí v praxi vyskytují.

Nájem vybraných nemovitých věcí v roce 2014 z pohledu DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ
Ustanovení upravuje s účinností od 1.1.2014 pravidla pro osvobození od daně u nájmu vybraných nemovitých věcí, aniž by tyto vybrané nemovité věci byly v citovaném ustanovení přímo vymezeny. Vybrané nemovité věci vymezuje pro účely osvobození od daně při dodání vybraných nemovitých věcí . Vybrané nemovité věci vymezené v § 56 odst. 1 ZDPH se považují za vybrané nemovité věci i pro účely aplikace § 56a ZDPH, tj. pro účely testování podmínek pro uplatnění osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí (poznámka: uvedený závěr vyplývá z Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1.1.2014 ust. § 56 a 56a ZDPH č.j. 58463/13/70001-21000-101206).
 
Vybrané nemovité věci
V ustanovení , ve znění platném od 1.1.2014, jsou v souvislosti s vymezením vybraných nemovitých věcí pro účely DPH použity pojmy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). S účinností od 1.1.2014 se za vybrané nemovité věci pro účely uplatnění osvobození od daně považují tyto nemovité věci:
-
pozemky,
-
právo stavby,
-
stavby,
-
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
-
inženýrské sítě,
-
jednotky.
Novelizovaný § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, neobsahuje definice vybraných nemovitých věcí, obsahuje pouze jejich
taxativní
výčet, a to pro účely uplatnění osvobození od daně při dodání vybraných nemovitých věcí. Při dodání a u nájmu vybraných nemovitých věcí je nutné vycházet z definic předmětných nemovitých věcí obsažených v příslušných ustanoveních NOZ.
 
Přenechání zboží k užití
ZDPH používá v § 14 odst. 1 písm. b) pojem
přenechání zboží k užití jinému.
Zbožím se pro účely DPH ve smyslu § 4 odst. 2 ZDPH rozumí mimo jiné hmotná věc, tj. nejen věc movitá, ale i nemovitá. Přenechání zboží, tj. věci movité i nemovité, k užití jinému je v praxi řešeno zpravidla na základě různých typů smluv.
Do kategorie přenechání věci nemovité nebo movité k užití jinému poskytnutím práva využití věci patří např.:
-
-
nájem dopravního prostředku (§ 2321 až 2325 NOZ),
Z úpravy obsažené v ZDPH vyplývá, že plnění poskytované na základě různých typů nájemních a jiných smluv, na základě kterých se věc movitá nebo nemovitá přenechá jiné osobě k užívání, patří z pohledu DPH do kategorie
poskytování služeb.
Tato skutečnost je důležitá zejména pro správné určení místa plnění, dne uskutečnění plnění a případně sazby daně. V oblasti nájemních vztahů je nutné v návaznosti na správný postup při uplatnění DPH sledovat i skutečnost, zda je český plátce jako účastník tohoto smluvního vztahu v postavení nájemce nebo pronajímatele. Obě pozice jsou spojeny s různými právy a povinnostmi. Daňový režim, který je v rámci nájemních vztahů uplatněn, ovlivňuje neméně významně i skutečnost, kdo je (kromě českého plátce) druhým účastníkem smluvního vztahu. Touto osobou může být buď jiný český plátce, nebo neplátce, dále to může být osoba neusazená v tuzemsku se sídlem v EU nebo ve třetí zemi atd. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na povinnosti a práva českého plátce, který je v případě nájmu vybraných nemovitých věcí buď v postavení nájemce, nebo pronajímatele.
 
Nájem vybrané nemovité věci
je pro účely DPH s účinností od 1.1.2014 vymezeno, že nájmem se rozumí nejen podnájem, ale i pacht a podpacht. S ohledem na tuto úpravu platí pro nájemní, podnájemní, pachtovní a podpachtovní vztahy při uplatňování DPH stejná pravidla. Z uvedeného důvodu a pro zjednodušení je v dalším textu používán pouze pojem nájem, který pro účely DPH ve smyslu § 4 odst. 3 písm. g) ZDPH zahrnuje nejen nájem, ale i podnájem, pacht i podpacht. Z pohledu DPH se na plnění, která do kategorie nájmu nemovitých věcí patří, vztahuje jednak obecná úprava (např. daňová evidence a daňové doklady) a jednak úprava, podle které je pro tento typ plnění speciálně vymezeno místo plnění, datum uskutečnění plnění, sazby daně, osvobození od daně atd.
PŘÍKLAD
Nájemce, plátce, využívá na základě nájemní smlouvy ke svým ekonomickým činnostem stavbu, kterou vlastní jiný plátce. Jedná se o jiný než krátkodobý nájem stavby. U nájmu stavby uplatní vlastník stavby buď režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, nebo je oprávněn podle § 56a odst. 3 ZDPH zvolit u nájmu režim zdanění. Nájemce část stavby dále podnajímá jiným plátců za účelem uskutečňování jejich ekonomických činností. I nájemce má u podnájmu stejné možnosti jako pronajímatel, tzn., že u podnájmu vůči plátcům uplatní režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, nebo je oprávněn podle § 56a odst. 3 ZDPH zvolit u podnájmu režim zdanění.
 
Nájem části vybrané nemovité věci
Předmětem nájmu může být nejen stavba jako celek, popř. pozemek vymezený parcelním číslem, ale také část předmětné nemovité věci. Úprava obsažená v § 56a ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, používá v návaznosti na změny provedené ve vymezení předmětu daně namísto původní formulace
„nájem pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor“
obecné vymezení
„nájem vybraných nemovitých věcí“.
V taxativním výčtu vybraných nemovitých věcí není výslovně uveden nebytový prostor, ale je zde uvedena „jednotka“ vymezená v § 1159 a násl. NOZ. Z úpravy obsažené v § 1158 NOZ vyplývá, že co je stanoveno v oddílu 5 NOZ o bytu, platí také pro nebytový prostor. Z uvedeného lze dovodit, že nájem nebytového prostoru (jednotky) patří do kategorie vybraných nemovitých věcí a vztahují se na něj pravidla obsažená v § 56a ZDPH.
PŘÍKLAD
Plátce pronajal na dobu neurčitou neplátci na základě nájemní smlouvy nebytový prostor (kancelář) umístěný v budově, kterou vlastní. Právo užívat najatou část stavby (kancelář) má pouze nájemce, přičemž jiné osoby jsou z takového užívání předmětných nebytových prostor vyloučeny. U nájmu nebytových prostor (části stavby) uplatní vlastník stavby režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. V tomto případě nemá plátce (pronajímatel) možnost zvolit podle § 56a odst. 3 ZDPH u nájmu režim zdanění, protože v pozici nájemce je neplátce.
 
Místo plnění u nájmu nemovitých věcí
Místo plnění u nájmu nemovitých věci se stanoví podle pravidla uvedeného v § 10 ZDPH, tj.
podle místa, kde se nemovitost nachází.
Do kategorie služeb vztahujících se k nemovitosti, u kterých se místo plnění určuje podle § 10 ZDPH, patří mimo jiné i udělení práv na užívání nemovitosti. Skutečnost, kdo je v pozici nájemce, není pro stanovení místa plnění v případě nájmu nemovitých věci z hlediska DPH důležitá.
 
DAŇOVÝ REŽIM U NÁJMU NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely uplatnění osvobození od daně rozumí nájem vybraných nemovitých věcí vymezených v s výjimkou:
a)
krátkodobého nájmu nemovité věci,
b)
nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
c)
nájmu bezpečnostních schránek,
d)
nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.
Předmětem nájmu tedy mohou být ve shodě s § 56 odst. 1 ZDPH nezastavěné pozemky, pozemky včetně staveb na nich umístěných, stavby, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě a jednotky. U nájmu nemovitých věcí realizovaného plátcem v tuzemsku a za úplatu se uplatní buď základní sazba daně, nebo režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro uplatnění tohoto osvobození ve smyslu § 56a ZDPH.
 
Osvobození od daně u nájmu vybrané nemovité věci
Nájem vybrané nemovité věci je podle § 56a ZDPH
osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně.
Podle § 51 odst. 1 písm. g) ZDPH patří nájem vybraných nemovitých věcí do kategorie plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Jak již bylo upozorněno, osvobození od daně se
nevztahuje
na krátkodobý nájem nemovité věci, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení [§ 56a odst. 1 písm. a) až d) ZDPH].
PŘÍKLAD
Plátce pronajal na dobu neurčitou na základě nájemní smlouvy neplátci garáž za účelem uskladnění věcí, které nájemce používá v rámci svých obchodních aktivit. U nájmu uplatní pronajímatel režim osvobození od daně bez nároku na odpočet, protože se jedná o jiný než krátkodobý nájem vůči neplátci a účelem nájmu není parkování vozidel. Skutečnost, že pronajatý prostor, tj. garáž, byl kolaudován za účelem parkování vozidel, pokud je skutečný účel nájmu jiný, není z pohledu DPH důležitá. Možnost zvolit režim zdanění v tomto případě plátce, který je v pozici pronajímatele, nemá.
PŘÍKLAD
Nájemce - plátce, vlastník nebytových prostor určených k provozování baru, uzavřel s neplátcem smlouvu onačenou jako „nájemní smlouva“, a to na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. Předmětem smlouvy je umístění výherních hracích automatů v prostoru baru. V daném případě se nejedná o nájem vybrané nemovité věci, na který se vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Na základě uzavřené smlouvy má smluvní strana označená jako „nájemce“ pouze právo umístit svůj majetek (výherní hrací automaty) v části nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví osoby označené ve smlouvě jako „pronajímatel“. V daném případě není splněna podmínka, že jiné osoby jsou z takového užívání části stavby vyloučeny. U poskytnutí práva k umístění výherních hracích automatů v prostoru baru je plátce, který bar provozuje, povinen uplatnit základní sazbu daně. V daném případě se nejedná o nájem vybrané nemovité věci, a proto skutečnost, že v pozici příjemce plnění je neplátce, není pro účely DPH důležitá.
 
Volba zdaňování nájmu nemovitých věcí
Plátce se může podle rozhodnout, že u nájmu vybrané nemovité věci
jiným plátcům
pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň. V případě, že se plátce rozhodne nájem vybrané nemovité věci při splnění podmínek vymezených v § 56a odst. 3 ZDPH zdaňovat, je povinen uplatnit základní sazbu daně, protože nájem vybrané nemovité věci není uveden v příloze č. 2 k ZDPH, která obsahuje seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně.
Pokud se plátce podle rozhodne pro režim zdaňování nájmu, není povinen tuto skutečnost oznámit správci daně. Oznamovací povinnost ve vazbě na rozhodnutí zdaňovat nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor byla zrušena již s účinnosti od 1.1.2009. Z úpravy obsažené v § 56a ZDPH vyplývá, že u nájmu vybraných nemovitých věcí neplátci, s výjimkou případů uvedených v § 56a odst. 1 písm. a) až d) ZDPH, se vždy uplatní režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Možnost zvolit režim zdanění v těchto případech plátce, který je v pozici pronajímatele, nemá.
PŘÍKLAD
Plátce pronajal na dobu neurčitou na základě nájemní smlouvy osobě povinné k dani se sídlem v jiné členské zemi nebytový prostor - kancelář. Předmětná kancelář je nájemcem využívána pouze jako reprezentační a kontaktní místo, nemá
status
provozovny ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH. V pozici nájemce je osoba povinná k dani, která není plátcem. Skutečnost, že se jedná o osobu registrovanou k DPH v jiné členské zemi, nemá na vyhodnocení daňového režimu u nájmu nemovité věci vliv. U nájmu uplatní pronajímatel režim osvobození od daně bez nároku na odpočet, protože se jedná o jiný než krátkodobý nájem vůči neplátci. Možnost zvolit režim zdanění v tomto případě plátce, který je v pozici pronajímatele, nemá.
 
Volba režimu zdanění nájmu ve vazbě na odpočet daně
Rozhodnutí, zda uplatnit osvobození nebo zdanění nájmu, souvisí s uplatněním nároku na odpočet daně nejen u přijatých zdanitelných plnění týkajících se přímo najaté vybrané nemovité věci (§ 72 odst. 1 a § 72 odst. 6 ZDPH), ale i u přijatých zdanitelných plnění, která mají charakter tzv. režijních nákladů, u kterých, pokud souvisí nejen se zdaňovanými činnostmi, ale i s plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet daně (např. nájem osvobozený od daně podle § 56a ZDPH), je uplatněn režim krácení odpočtu daně podle § 76 ZDPH. Plátce, který uskutečňuje osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (nájem vybrané nemovité věci v režimu osvobození od daně podle § 56a ZDPH), musí počítat se skutečností, že u výše uvedených přijatých zdanitelných plnění uplatní nižší nárok na odpočet daně na vstupu, protože je povinen tento nárok na odpočet daně zkracovat za použití „krátícího koeficientu“. Samozřejmě za předpokladu, že hodnota krátícího koeficientu je nižší než 95%. Pokud je hodnota koeficientu vypočteného podle § 76 odst. 3 ZDPH rovna nebo vyšší než 95%, považuje se takto vypočtený koeficient za roven 100%. V těchto případech k faktickému krácení nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění vykázaných v daňovém přiznání k DPH ve sloupci „Krácený odpočet“ nedojde.
 
Krátkodobý nájem vybrané nemovité věci
V § 56a odst. 2 ZDPH je uvedena definice krátkodobého nájmu, ze které vyplývá, že za krátkodobý nájem ve smyslu je považován pouze nájem vybrané nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popř. i nájem vnitřního movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody,
který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
Krátkodobý nájem vybrané nemovité věci ve smyslu § 56a odst. 2 ZDPH podléhá základní sazbě DPH.
 
Nájem pozemků
Pozemky patří ve shodě s § 56 odst. 1 ZDPH do kategorie vybraných nemovitých věcí. Podle § 56a odst. 1 ZDPH je nájem pozemků od daně osvobozen bez nároku na odpočet daně s výjimkou nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Z úpravy obsažené v § 56a odst. 2 ZDPH vyplývá, že osvobození od daně se vztahuje i na krátkodobý nájem pozemku, pokud se jedná o pozemek, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť. Osvobození od daně nelze uplatnit v případě krátkodobého nájmu pozemku, tj. nájmu, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin, pokud se jedná o nájem pozemku, na kterém je zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť. Osvobození od daně v případě nájmu pozemku s výjimkou výše uvedenou platí obecně s tím, že stejně jako v případě nájmu ostatních vybraných nemovitých věcí, pokud je v pozici nájemce pozemku plátce, který pronajatý pozemek bude využívat ke svým ekonomickým činnostem, se může pronajímatel v souladu s § 56a odst. 3 ZDPH rozhodnout, že nájem pozemku bude zdaňovat.
 
VZNIK POVINNOSTI PŘIZNAT DAŇ NEBO USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ U NÁJEMNÍCH VZTAHŮ
Obecné principy uplatnění vzniku povinnosti přiznat daň podle § 21 odst. 1 ZDPH platí i u nájemních vztahů. Plátce je povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce uvede daň na výstupu v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. V případě, že se jedná o nájem osvobozený od daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění podle § 51 odst. 2 ve vazbě na § 21 odst. 10 ZDPH ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.
 
ZÁLOHY NA NÁJEMNÉ
V případě přijetí úplaty vztahující se ke zdanitelnému plnění před jeho uskutečněním je plátce povinen přiznat daň vypočtenou z přijaté úplaty a uvést ji v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém příslušnou částku přijal. V případě plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně je plátce povinen přiznat uskutečnění těchto plnění ke dni jejich uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (§ 51 odst. 2 ZDPH).
 
USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ
Den uskutečnění zdanitelného plnění je u nájemních smluv vymezen speciálně. Den uskutečnění se u plnění osvobozených od daně podle § 21 odst. 10 stanoví podle stejných pravidel jako u plnění zdanitelných, tj. podle § 21 odst. 2 až 9 ZDPH, s výjimkou nájmu nemovité věci osvobozené od daně bez nároku na odpočet. V těchto případech se podle § 21 odst. 10 ZDPH považuje plnění za uskutečněné
nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.
U nájemních vztahů je v praxi často využíván režim „dílčích plnění“, u kterých se den uskutečnění stanoví podle Plátce, který uzavřel s jinou osobou nájemní smlouvu, a na základě této smlouvy byla sjednána dílčí plnění, postupuje při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění podle Podle tohoto ustanovení se dílčí plnění vymezená v nájemní smlouvě považují za samostatná zdanitelná plnění uskutečněná dnem uvedeným ve smlouvě. Dílčím plněním se přitom rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách, a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě.
Pokud nejsou sjednána dílčí plnění ve smyslu a přitom je uzavřena smlouva, na základě které dochází k přenechání zboží k užití jinému, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění podle
„den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k přenechání zboží k užití jinému; pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí platby“.
PŘÍKLAD
Plátce uzavřel s jiným plátcem s účinností od 1.1.2014 smlouvu na pronájem nebytových prostor na dobu neurčitou. Protože nájemce je rovněž plátce a nebytový prostor využívá k uskutečňování svých ekonomických činností, rozhodl se pronajímatel ve shodě s § 56a odst. 3 ZDPH pro zdaňování nájmu. Zároveň bylo smluvně dohodnuto, že jednotlivá dílčí plnění (měsíční nájemné) se považují za uskutečněná vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí. Splatnost měsíčního nájmu je sjednána vždy do 15 dnů měsíce následujícího po skončení kalendářního měsíce. Pronajímatel vyhotovil nájemci splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy. Na tomto daňovém dokladu je uveden rozpis všech dílčích plnění (měsíční nájemné) za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. Pronajímatel tímto využil úpravu obsaženou v § 31 ZDPH, která mu umožňuje vystavení jednoho daňového dokladu, tj. splátkového kalendáře, na několik samostatných dílčích plnění. Využití formy splátkového kalendáře znamená administrativní zjednodušení pro obě smluvní strany.
PŘÍKLAD
Plátce uzavřel s jiným plátcem nájemní smlouvu, jejímž předmětem jsou nebytové prostory (prodejna). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. Pronajímatel se rozhodl ve shodě s § 56a odst. 3 ZDPH nájem zdaňovat. Ve smlouvě byl sjednán způsob stanovení ceny nájmu, a to ve vazbě na skutečné tržby realizované v pronajatých prostorách za období od 1. 1. do 31.12.2014. Současně bylo dohodnuto, že nájemce do 30 dnů od podpisu smlouvy uhradí pronajímateli částku 121 000 Kč. V tomto případě je nutné při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění postupovat podle § 21 odst. 4 písm. b) ZDPH. Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření smlouvy není známá výše nájmu, bude rozhodující, kdy pronajímatel obdrží smluvně dohodnutou částku 121 000 Kč. Povinnost přiznat daň z této částky vzniká pronajímateli ke dni přijetí úplaty. Povinnost přiznat daň ze zbývající částky nájmu za rok 2014 vznikne ve shodě s § 21 odst. 4 písm. b) ZDPH až ke dni přijetí úplaty, jejíž výše bude stanovena s ohledem na skutečně realizované tržby.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Plátce uzavřel s osobou povinnou dani, která není plátcem, nájemní smlouvu na dobu určitou, a to od 1. 1. do 31.12.2014. Předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor za účelem pořádání prezentačních akcí, a to vždy každé úterý na dobu od 14 hodin do 20 hodin. Součástí nájmu je i nájem vnitřního movitého vybavení a dodání energií (teplo, voda a elektřina). Jaký daňový režim má být uplatněn u nájmu nebytových prostor realizovaný za uvedených podmínek?
a)
Jedná se o nájem nemovité věci neplátci, a proto se u nájmu uplatní osvobození od daně.
b)
Pronajímatel se může rozhodnout, zda u nájmu nemovité věci realizovaného za uvedených podmínek uplatní režim osvobození od daně nebo režim zdanění.
c)
Z pohledu DPH se jedná o tzv. krátkodobý nájem nemovité věci, na který se nevztahuje osvobození od daně. Nájem podléhá základní sazbě daně.
2)
Plátce je nájemcem budovy, která patří jinému plátci. U nájmu uzavřeného mezi dvěma plátci je uplatněn režim zdanění. Plátce, který je v pozici nájemce, část pronajaté budovy dále podnajímá plátcům i neplátcům. Jaký daňový režim má být uplatněn u nájmu nebytových prostor realizovaného za uvedených podmínek?
a)
U podnájmu nebytových prostor plátcům i neplátcům uplatní plátce režim zdanění, protože sám má předmětné prostory pronajaty od vlastníka nemovité věci v režimu zdanění.
b)
U podnájmu se uplatní z pohledu DPH stejná pravidla jako u nájmu, tzn., že u podnájmu nebytových prostor neplátcům uplatní plátce režim osvobození od daně a v případě podnájmu nebytových prostor plátcům se může plátce namísto osvobození od daně zvolit režim zdanění.
c)
U podnájmu nebytových prostor neplátcům není plátce oprávněn uplatnit jiný režim než režim osvobození od daně, a proto je povinen u podnájmu nebytových prostor vůči plátcům uplatnit shodný daňový režim, tj. režim osvobození od daně.
3)
Plátce, vlastník budovy, pronajal neplátci nebytový prostor (společenský sál) za účelem pořádání kulturní akce (ples). Doba nájmu je s ohledem na nutnost přípravy sálu včetně jeho úklidu po skončení akce sjednána od 12 hodin v pátek do neděle do 14 hodin. Nájem nemovitých věcí, spotřeba elektřiny, vody a tepla nejsou součástí úplaty za nájem sálu a jsou účtovány nájemci jako samostatná plnění. Celková doba nájmu činí nepřetržitě celkem 50 hodin. Vztahuje se na nájem nemovité věci realizovaný za uvedených podmínek režim osvobození od daně?
a)
Jedná se o jiný než krátkodobý nájem nemovité věci vůči neplátci, a proto u nájmu realizovaného za těchto podmínek uplatní pronajímatel režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně.
b)
Jedná se krátkodobý nájem nemovité věci, u kterého režim osvobození od daně nelze uplatnit.
c)
Vzhledem k tomu, že nájem nemovité věci trvá více než 48 hodin nepřetržitě, je pronajímatel oprávněn u nájmu namísto osvobození od daně zvolit režim zdanění.
4)
Plátce, vlastník budovy, pronajal jinému plátci na dobu neurčitou byt (jednotku) v bytovém domě za účelem uskutečňování jeho ekonomických činností. Pronajatý byt bude nájemce využívat jako kancelář pro své podnikatelské aktivity zakládající nárok na odpočet daně v plné výši. U nájmu zvolil pronajímatel režim zdanění. Je tento postup správný?
a)
U nájmu nemovité věci je plátce, který je v pozici pronajímatele, povinen uplatnit režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, protože předmětem nájmu je byt, který byl kolaudován za účelem bydlení.
b)
Uplatnění režimu zdanění u nájmu bytu (jednotky) vůči jinému plátci za účelem uskutečňování jeho ekonomických činnosti je v souladu s § 56a odst. 3 ZDPH režim zdanění.
c)
Pokud plátce oznámí správci daně, že u nájmu bytu bude uplatňovat režim zdanění, je oprávněn tento daňový režim uplatnit. V opačném případě je povinen u nájmu bytu uplatnit režim osvobození od daně.
Řešení:
1 c), 2 b), 3 a), 4 b).