Dodání vybraných nemovitých věcí v roce 2014 z pohledu DPH

Vydáno: 22 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 platí změny provedené v rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , které postihují i oblast DPH. Součástí těchto změn je mimo jiné i úprava provedená v ustanovení § 56 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), která s účinností od 1.1.2014 vymezuje pravidla pro uplatnění osvobození od DPH při dodání vybraných nemovitých věcí. Zásadní změny v této oblasti postihnou zejména převody, resp. dodání, pozemků. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na odlišnosti týkající se převodu, resp. dodání, vybraných nemovitých věcí z pohledu DPH podle právního stavu platného od 1.1.2014 ve srovnání s právní úpravou platnou do 31.12.2013. Zvláštní pozornost je věnována dodání pozemků.

Dodání vybraných nemovitých věcí v roce 2014 z pohledu DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ
 
Vybrané nemovité věci
Úprava obsažená v§ 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, používá v návaznosti na změny provedené ve vymezení předmětu daně namísto původní formulace „převod staveb, bytů, nebytových prostor“ a „převod pozemku“ obecné vymezení „dodání vybraných nemovitých věcí“. V novelizovaném ustanovení § 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, jsou použity pojmy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). S účinností od 1.1.2014 se za dodání vybrané nemovité věci pro účely uplatnění osvobození od DPH považuje dodání těchto nemovitých věcí:
-
pozemku,
-
práva stavby,
-
stavby,
-
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
-
inženýrské sítě,
-
jednotky.
Novelizovaný § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, neobsahuje definice vybraných nemovitých věcí, obsahuje pouze
taxativní
výčet vybraných nemovitých věcí pro účely uplatnění osvobození od daně při jejich dodání.
 
Definice pozemku
Mezi vybrané nemovité věci, jejichž výčet je uveden v § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, patří mimo jiné i pozemek. ZDPH používá s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s právní úpravou týkající se vybraných nemovitých věcí pojem pozemek, aniž by tuto vybranou nemovitou věc pro účely DPH speciálně definoval. Při aplikaci § 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, je nutné respektovat úpravu obsaženou v § 506 NOZ, podle které je součástí pozemku i stavba zřízená na pozemku. Podle NOZ je pod pojmem pozemek chápan nejen pozemek se stavbou ve vlastnictví jednoho majitele (stavba je součástí pozemku), ale i pozemek se stavbou, kdy vlastníkem pozemku je jiná osoba než vlastník stavby, dále pozemek s právem stavby (tj. nezastavěný pozemek) a také pozemek nezastavěný.
Do kategorie vybraných nemovitých věcí označených jako „pozemek“ patří s účinností od 1.1.2014 pro účely DPH nejen pozemek nezastavěný, na kterém není zřízena stavba, ale i pozemek včetně stavby na tomto pozemku umístěné (s výjimkou staveb dočasných). Na rozdíl od právní úpravy platné do 31.12.2013 a na rozdíl od Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 26. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, neobsahuje ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, definici stavebního pozemku.
 
DODÁNÍ ZBOŽÍ (VČETNĚ DODÁNÍ VYBRANÉ NEMOVITÉ VĚCI)
Dodání vybraných nemovitých věcí patří z hlediska vymezení předmětu daně s účinností od 1.1.2014 do kategorie dodání zboží. Dodáním zboží, tj. i dodáním vybrané nemovité věci, se podle § 13 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, rozumí převod práva nakládat se zbožím, tj. mimo jiné i s vybranou nemovitou věcí, jako vlastník.
 
Daňový režim při dodání pozemku
Podmínky pro uplatnění osvobození vymezené v § 56 odst. 2 a 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, pro dodání pozemku se podstatně liší od právní úpravy, která platila pro oblast převodu pozemků do 31.12.2013. S účinností od 1.1.2014 je podle § 56 odst. 2 dodání pozemku od daně osvobozeno pouze při splnění níže uvedených podmínek:
-
jedná se o pozemek, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a současně se jedná o pozemek, který
-
není pozemkem, na němž může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
Při dodání zastavěného pozemku, na kterém je umístěna stavba nebo inženýrská síť, se uplatní s účinností od 1.1.2014 shodný daňový režim jako v případě stavby umístěné na tomto pozemku. Pokud předmětná stavba splňuje podmínky pro uplatnění osvobození od daně ve smyslu § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, je od daně osvobozeno i dodání pozemku, na němž je stavba umístěna. V případě, že je dodání stavby umístěné na pozemku zdanitelným plněním, uplatní se při dodání pozemku shodná sazba daně, která se uplatní při dodání stavby.
PŘÍKLAD
Plátce vybudoval na pozemku, který má v obchodním majetku, celkem 10 rodinných domů, přitom každý z nich splňuje kritéria rodinného domu pro sociální bydlení ve smyslu § 48a odst. 3 písm. b) ZDPH. Všechny rodinné domy byly kolaudovány v září 2013. V měsíci prosinci 2013 realizoval plátce prodej 7 rodinných domů včetně pozemků, na kterých byly domy umístěny. K uskutečnění plnění, tj. k převodu 7 rodinných domů včetně pozemků na nich umístěných, došlo v prosinci 2013, a proto plátce postupoval při prodeji těchto nemovitostí v souladu s právní úpravou platnou do 31.12.2013. Při převodu pozemků uplatnil ve shodě s § 56 odst. 2 osvobození od daně a při převodu rodinných domů uplatnil sníženou sazbu daně podle § 48a odst. 3 písm. b) ZDPH, ve znění platném do 31.12.2013. K dodání zbývajících 3 rodinných domů včetně pozemků, na kterých jsou umístněny, došlo v lednu a únoru 2014. Při dodání těchto rodinných domů v roce 2014 uplatnil plátce sníženou sazbu daně a shodný daňový režim, tj. sníženou sazbu daně, uplatnil plátce i při dodání pozemků, na kterých jsou rodinné domy umístěny. Tento postup je v souladu s právní úpravou obsaženou v § 56 ve vazbě na § 48 odst. 3 písm. b) ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014.
PŘÍKLAD
Plátce vybudoval na části pozemku (evidovaného v katastru nemovitostí jako orná půda a zařazeného do územního plánu) liniové sítě. V roce 2013 došlo k prodeji předmětných liniových sítí včetně části pozemku, na kterém byly tyto zřízeny. Při prodeji části pozemku, na kterém byly liniové sítě umístěny, tj. pozemku, který měl v souvislosti s převodem přiděleno konkrétní parcelní číslo, uplatnil plátce, který byl v pozici prodávajícího, osvobození od daně ve shodě s § 56 odst. 2 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2013. Při převodu liniových sítí, který nesplňoval podmínky pro uplatnění osvobození od daně ve smyslu § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2013, uplatnil prodávající základní sazbu daně. Zbývající část pozemku byla v roce 2014 rozdělena na jednotlivé parcely, kterým byla v souvislosti s jejich převodem přidělena konkrétní parcelní čísla. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o pozemky nezastavěné, které splňují podmínky vymezené v § 56 odst. 2 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, uplatní plátce při jejich dodání v roce 2014 osvobození od daně.
 
Dodání pozemku, na kterém je umístěno více staveb
Z úpravy obsažené v § 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014 ve vazbě na úpravu obsaženou v NOZ, vyplývá, že při dodání pozemku, na kterém je umístěna stavba, se uplatní shodný daňový režim jako v případě dodání stavby.
Pokud je na jednom pozemku (parcele) umístěno více staveb různého charakteru, uplatní se při dodání pozemku daňový režim, který se uplatní u té stavby, která je pro daný obchodní případ určující.
PŘÍKLAD
Plátce realizuje v březnu 2014 prodej pozemku včetně několika staveb na tomto pozemku umístěných. Jedná se o rodinný dům, samostatnou přízemní stavbu kolaudovanou jako objekt určený k podnikání a oplocení kolem celého pozemku (parcely). Rodinný dům byl kolaudován v říjnu 2013 a splňuje kritéria stavby pro sociální bydlení. Stavbou, která má v tomto případě určující charakter, je rodinný dům, jehož dodání podléhá snížené sazbě daně, a proto plátce i při dodání pozemku uplatní sníženou sazbu daně. Při dodání oplocení, které plní funkci příslušenství rodinného domu se ve shodě s § 48a odst. 3 ZDPH uplatní rovněž snížená sazba daně. Při dodání stavby, která byla kolaudována v říjnu 2013 jako objekt určený k podnikání a nesplňuje kritéria příslušenství rodinného domu, uplatní plátce základní sazbu daně.
 
Daňový režim při dodání staveb
Daňový režim při dodání staveb se s účinností od 1.1.2014 ve srovnání s právní úpravou platnou do 31.12.2013 zásadním způsobem nemění. Dodání staveb uvedených v § 56 odst. 1, tj. dodání vybrané nemovité věci, je při splnění podmínek vymezených v § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Dodání staveb, na které se nevztahuje osvobození od daně, patří i od 1.1.2014 do kategorie zdanitelných plnění s tím, že při dodání staveb splňujících kritéria stavby pro sociální bydlení se uplatní snížená sazba daně (15%) a při dodání ostatních staveb se uplatní základní sazba daně (21%).
PŘÍKLAD
Plátce pořídil v listopadu 2013 stavbu (výrobní hala), která byla poprvé kolaudována 31.3.2005. V březnu 2014 se plátce rozhodne, že takto pořízenou stavbu prodá. Zákonná lhůta stanovená v § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, se odvíjí nikoli od data pořízení stavby (tj. listopad 2013), ale od data vydání prvního kolaudačního souhlasu, tj. od 31.3.2005. Vzhledem k tomu, že dodání předmětné stavby je realizováno po uplynutí lhůty 5 let vymezené ZDPH, je dodání takové stavby od daně osvobozeno. Od daně je osvobozeno i dodání pozemku, na kterém je stavba zřízena. Vzhledem k tomu, že v období pro úpravu odpočtu daně neprováděl plátce na předmětné stavbě žádné stavební úpravy, které mají charakter technického zhodnocení, neměl při prodeji důvod volit režim zdanění.
PŘÍKLAD
Plátce pořídil v listopadu 2013 stavbu (výrobní hala), která byla poprvé kolaudována 31.3.2013. V březnu 2014 se plátce rozhodne, že takto pořízenou stavbu prodá. Zákonná lhůta stanovená v § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, činí 5 let a v době, kdy je realizováno dodání předmětné stavby, dosud neuplynula. Dodání předmětné stavby realizované v březnu 2014 je zdanitelným plněním podléhajícím základní sazbě daně. Shodný daňový režim se uplatní i při dodání pozemku, na kterém je stavba zřízena.
PŘÍKLAD
Plátce postavil na vlastním pozemku celkem 10 rodinných domů, které splňují kritéria rodinného domu pro sociální bydlení ve smyslu § 48a odst. 3 písm. b) ZDPH. Rodinné domy byly kolaudovány v listopadu 2013. V březnu 2014 plátce realizoval prodej 3 rodinných domů včetně pozemků, na kterých jsou domy umístěny. Zákonná lhůta stanovená v § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, činí 5 let a v době, kdy je realizováno dodání předmětných rodinných domů, dosud neuplynula. Dodání rodinných domů realizovaných v březnu 2014 je zdanitelným plněním podléhajícím snížené sazbě daně. Shodný daňový režim se uplatní i při dodání pozemků, na kterých jsou jednotlivé rodinné domy umístěny.
 
Daňový režim při dodání jednotky
Jednotka zahrnuje podle § 1159 NOZ byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Podle § 4b odst. 3 ZDPH zahrnuje jednotka pro účely ZDPH vždy podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.
Při dodání jednotky, která je bytem pro sociální bydlení ve smyslu § 48a odst. 3 písm. a) a současně se jedná o jednotku, na kterou se nevztahuje osvobození od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, se uplatní snížená sazba daně, tj. 15%. Při dodání jednotky, která není bytem pro sociální bydlení a současně se jedná o jednotku, na kterou se nevztahuje osvobození od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, se uplatní základní sazba daně. Od daně je osvobozeno dodání jednotky, která splňuje podmínky pro osvobození od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014. Shodný daňový režim se uplatní i v případě úplaty zahrnující podíl na společných částech domu, jehož součástí je jednotka.
 
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Zákonná lhůta v délce 5 let, po jejímž uplynutí je dodání vybrané nemovité věci osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, je s účinností od 1.1.2014 vymezena v § 56 odst. 3 ZDPH a týká se pouze vybraných nemovitých věcí nabytých v období od 1.1.2013. Z úpravy obsažené v § 56 odst. 3 ZDPH vyplývá, že dodání vybrané nemovité věci jiné než v § 56 odst. 2 ZDPH je od daně osvobozeno po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. V případě převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých podle bodu 2 přechodných ustanovení čl. II zákona č. 502/2012 Sb. se pro účely vyhodnocení skutečnosti, zda je převod konkrétní stavby zdanitelným plněním nebo jsou u tohoto převodu splněny podmínky pro uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, testuje lhůta 3 let. Převod stavby, bytu nebo nebytového prostoru, k jehož nabytí došlo v období do 31.12.2012, je od daně osvobozen, pokud od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve, uplynuly 3 roky.
Výsledek testování lhůty vymezené v § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, ovlivní daňový režim při dodání pozemku, na němž je předmětná stavba umístěna. Pokud od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, uplynula lhůta 5 let, popř. lhůta 3 let ve smyslu bodu 2 přechodných ustanovení čl. II zákona č. 502/2012 Sb., je osvobozeno od daně nejen dodání takové stavby, ale i dodání pozemku, na němž je předmětná stavba umístěna. Postup při testování zákonné lhůty, po jejímž uplynutí se uplatní při převodu, resp. dodání, vybraných nemovitých věcí osvobození od daně, je vysvětlen na níže uvedených příkladech.
PŘÍKLAD
Plátce daně pořídil v prosinci 2012 stavbu, ve které jsou umístěny kanceláře a prodejní prostory a která byla poprvé kolaudována 31.1.2011. V březnu 2014 se plátce rozhodne, že takto pořízenou stavbu prodá. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu nabytou do 31.12.2012, testuje plátce lhůtu vyplývající z čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb., tj. lhůtu 3 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu. Takto stanovená lhůta v daném případě uplynula, a proto při dodání předmětné stavby včetně pozemku v březnu 2014 uplatní plátce osvobození od daně.
PŘÍKLAD
Plátce daně pořídil v lednu 2013 stavbu, ve které jsou umístěny kanceláře a prodejní prostory a která byla poprvé kolaudována 31.1.2011. V březnu 2014 se plátce rozhodne, že takto pořízenou stavbu prodá. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu nabytou po 31.12.2012, testuje plátce lhůtu vyplývající z § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, tj. lhůtu 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu. Takto stanovená lhůta v daném případě dosud neuplynula, a proto při dodání předmětné stavby včetně pozemku v březnu 2014 není plátce oprávněn uplatnit osvobození od daně. Dodání stavby včetně pozemku podléhá v tomto případě základní sazbě daně.
 
MOŽNOST VOLBY ZDANĚNÍ PŘEVODU NEMOVITÉ VĚCI
Právní úprava obsažená v § 56 odst. 4 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, shodně jako úprava obsažená v § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném do 31.12.2013, umožňuje při dodání staveb, které splňují podmínky pro uplatnění osvobození od daně, zvolit režim zdanění. Podle § 56 odst. 4 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, se může plátce u dodání vybrané nemovité věci rozhodnout, že i po uplynutí zákonem stanovené lhůty 3 let v případě dodání vybrané nemovité věci nabyté před 1.1.2013, nebo po uplynutí 5 let při dodání vybrané nemovité věci nabyté v období od 1.1.2013, uplatní daň na výstupu. V obou případech, tj. při dodání ZDPH vymezených nemovitých věcí nabytých před a po 1.1.2013, u kterých došlo k uplynutí zákonem stanovené lhůty, je plátce, který je v pozici prodávajícího, oprávněn zvolit namísto režimu osvobození od daně režim zdanění. Uvedený postup vyplývá z úpravy obsažené v bodu 3 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. pro dodání staveb, bytů a nebytových prostor nabytých před 1.1.2013 a z § 56 odst. 4 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, pro dodání vybraných nemovitých věcí nabytých od 1.1.2013.
 
Volba režimu zdanění
Rozhodování mezi režimem osvobození od daně a režimem zdanění ve smyslu § 56 odst. 4 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, je i nadále závislé na konkrétních skutečnostech vztahujících se ke stavbě, která je předmětem dodání. Před realizací takové obchodní transakce je proto na plátci, který je v pozici prodávajícího, aby porovnal konkrétní dopady z hlediska DPH v případě varianty, kdy uplatní při dodání stavby osvobození od daně, a dopady provázející variantu dodání stavby realizovanou jako zdanitelné plnění. Pokud se plátce v případě dodání konkrétní stavby, na kterou se vztahuje režim osvobození od daně, rozhodne pro režim zdanění, uplatní se platná sazba daně nejen při dodání předmětné stavby, ale i při dodání pozemku, na kterém je stavba umístěna.
 
SAZBY DANĚ PŘI DODÁNÍ VYBRANÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ
Při dodání vybraných nemovitých věcí, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 56 odst. 3, se uplatní ve shodě s § 48a odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, snížená sazba daně. Při dodání vybraných nemovitých věcí, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 56 odst. 3 a které nepatří do kategorie staveb pro sociální bydlení vymezených v § 48a odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, se uplatní základní sazba daně. Shodná sazba daně se uplatní nejen při dodání stavby, ale i při dodání pozemku, na kterém je předmětná stavba umístěna.
 
POSTUP PŘI VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DODÁNÍ VYBRANÉ NEMOVITÉ VĚCI
Pokud v období do 31.12.2013 došlo k přijetí úplaty (zálohy) na dodání zastavěného pozemku, který do uvedeného data patřil do kategorie plnění osvobozených od daně, jedná se o úplatu, která není spojená s povinností přiznat daň na výstupu, tj. o úplatu za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. V případě, že k uskutečnění dodání předmětného pozemku, na který byla v roce 2013 přijatá úplata, dojde po 31.12.2013, a přitom se bude jednat o dodání pozemku, na kterém je umístěna stavba, na kterou se nevztahuje osvobození od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, podléhá platné sazbě daně pouze rozdíl mezi celkovou úplatou za dodání předmětného pozemku a výší úplaty přijaté v roce 2013 jako záloha na dodání předmětného pozemku. Uvedený postup vyplývá z Informace GFŘ k aplikaci § 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014.
PŘÍKLAD
Plátce realizoval v únoru 2014 dodání pozemku, na kterém je umístěn rodinný dům pro sociální bydlení. Rodinný dům byl kolaudován v září 2013. Cena pozemku bez DPH činila 500 000 Kč a cena rodinného domu bez DPH činila 3 000 000 Kč. V měsíci prosinci 2013 přijal plátce, který je v pozici prodávajícího, zálohu na převod pozemku ve výši 500 000 Kč. V měsíci únoru 2014 došlo k úhradě kupní ceny sjednané za rodinný dům, tj. k úhradě částky 3 450 000 Kč (včetně DPH) a k vyúčtování zálohy přijaté na dodání pozemku ve výši 500 000 Kč. Rozdíl mezi částkou zaplacenou za pozemek jako záloha a celkovou úplatou požadovanou prodávajícím za dodání pozemku činí v tomto případě 0 Kč (500 000 - 500 000 = 0). Při dodání zastavěného pozemku v roce 2014 nevznikne proto prodávajícímu povinnost přiznat daň na výstupu. V souvislosti s přijetím úplaty na dodání rodinného domu vznikne plátci v měsíci únoru 2014 povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 450 000 Kč (tj. 15% ze základu daně ve výši 3 000 000 Kč).
PŘÍKLAD
Plátce realizoval v únoru 2014 dodání pozemku, na kterém je umístěn rodinný dům pro sociální bydlení. Rodinný dům byl kolaudován v září 2013. Cena pozemku bez DPH činila 500 000 Kč a cena rodinného domu bez DPH činila 3 000 000 Kč. V měsíci prosinci 2013 přijal plátce, který je v pozici prodávajícího, zálohu na převod pozemku ve výši 300 000 Kč. V měsíci únoru 2014 došlo k úhradě kupní ceny sjednané za rodinný dům, tj. k úhradě částky 3 450 000 Kč (včetně DPH), a k vyúčtování zálohy přijaté na dodání pozemku ve výši 300 000 Kč. V souladu s ujednáním obsaženým v kupní smlouvě je plátce, který je v pozici prodávajícího, oprávněn požadovat jako doplatek kupní ceny za pozemek, jehož dodání se uskutečnilo v únoru 2014, částku 230 000 Kč (z toho základ daně 200 000 Kč a DPH ve výši 15% činí 30 000 Kč). Rozdíl mezi částkou zaplacenou za pozemek jako záloha a celkovou úplatou požadovanou prodávajícím za dodání pozemku činí v tomto případě 230 000 Kč (530 000 - 300 000 = = 230 000). Při dodání zastavěného pozemku v roce 2014 nevznikne prodávajícímu povinnost přiznat daň na výstupu. V souvislosti s přijetím úplaty na dodání rodinného domu vznikne plátci v měsíci únoru 2014 povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 450 000 Kč (tj. 15% ze základu daně ve výši 3 000 000 Kč).
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Plátce realizuje v roce 2014 dodání pozemku včetně stavby (bytový dům pro sociální bydlení), která je na tomto pozemku umístěná a kterou plátce pořídil v únoru 2013. Bytový dům byl kolaudován v roce 2010. Jaký daňový režim uplatní plátce při dodání pozemku a při dodání bytového domu?
a)
Při dodání pozemku i bytového domu uplatní plátce shodný daňový režim, tj. sníženou sazbu daně.
b)
Při dodání pozemku uplatní plátce osvobození od daně a při dodání stavby uplatní sníženou sazbu daně.
c)
Při dodání pozemku uplatní plátce shodný daňový režim jako v případě dodání stavby, tj. režim osvobození od daně.
2)
Plátce realizuje v roce 2014 dodání pozemku včetně stavby, která je na tomto pozemku umístěná a která byla kolaudována v roce 2004. Jaký daňový režim uplatní plátce při dodání pozemku a jaký při dodání stavby?
a)
Při dodání pozemku uplatní plátce základní sazbu daně a při dodání stavby režim osvobození od daně.
b)
Při dodání pozemku i stavby uplatní plátce shodný daňový režim, tj. režim zdanění.
c)
Při dodání pozemku uplatní plátce shodný daňový režim jako v případě dodání stavby, tj. režim osvobození od daně.
3)
Plátce realizuje v lednu 2014 dodání pozemku včetně stavby, která je na tomto pozemku umístěná a která byla kolaudována v prosinci 2010. Předmětnou stavbu pořídil plátce v lednu 2012. Vztahuje se na dodání stavby v roce 2014 režim osvobození od daně?
a)
Ne, protože od vydání prvního kolaudačního souhlasu neuplynulo 5 let.
b)
Ano, protože od vydání prvního kolaudačního souhlasu uplynuly 3 roky.
c)
Ne, protože od data pořízení stavby neuplynuly 3 roky.
4)
Plátce realizoval v březnu 2014 dodání pozemku, na kterém je umístěn rodinný dům pro sociální bydlení. Rodinný dům byl kolaudován v listopadu 2013. Cena pozemku bez DPH činí 900 000 Kč a cena rodinného domu bez DPH činí 3 500 000 Kč. V měsíci prosinci 2013 přijal plátce, který je v pozici prodávajícího zálohu na převod pozemku ve výši 800 000 Kč. V souladu s ujednáním obsaženým v kupní smlouvě o ceně je prodávající oprávněn požadovat jako doplatek kupní ceny za pozemek, jehož dodání se uskutečnilo v roce 2014, částku 115 000 Kč. Vznikne plátci při dodání pozemku v roce 2014 povinnost přiznat daň na výstupu?
a)
Povinnost přiznat daň na výstupu plátci nevznikne, protože v roce 2013, kdy došlo k přijetí zálohy, byl převod zastavěného pozemku od daně osvobozen.
b)
Povinnost přiznat daň na výstupu plátci vznikne, a to ze základu daně 900 000 Kč, protože k uskutečnění dodání pozemku, na kterém je umístěna stavba, na kterou se nevztahuje osvobození od daně, došlo v roce 2014, kdy nelze dodání takového pozemku od daně osvobodit.
c)
Povinnost přiznat daň na výstupu ve výši snížené sazby daně plátci vznikne, avšak pouze ze zbývající části úplaty, kterou má za pozemek zaplatit kupující, tj. z částky 115 000 Kč.
Řešení: 1 a), 2 c), 3 b), 4 c).