Dodání vybraných nemovitých věcí v roce 2014 z pohledu DPH

Vydáno: 22 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 platí změny provedené v rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , které postihují i oblast DPH. Součástí těchto změn je mimo jiné i úprava provedená v ustanovení § 56 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), která s účinností od 1.1.2014 vymezuje pravidla pro uplatnění osvobození od DPH při dodání vybraných nemovitých věcí. Zásadní změny v této oblasti postihnou zejména převody, resp. dodání, pozemků. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na odlišnosti týkající se převodu, resp. dodání, vybraných nemovitých věcí z pohledu DPH podle právního stavu platného od 1.1.2014 ve srovnání s právní úpravou platnou do 31.12.2013. Zvláštní pozornost je věnována dodání pozemků.

Dodání vybraných nemovitých věcí v roce 2014 z pohledu DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ
 
Vybrané nemovité věci
Úprava obsažená v§ 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, používá v návaznosti na změny provedené ve vymezení předmětu daně namísto původní formulace „převod staveb, bytů, nebytových prostor“ a „převod pozemku“ obecné vymezení „dodání vybraných nemovitých věcí“. V novelizovaném ustanovení § 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, jsou použity pojmy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). S účinností od 1.1.2014 se za dodání vybrané nemovité věci pro účely uplatnění osvobození od DPH považuje dodání těchto nemovitých věcí:
-
pozemku,
-
práva stavby,
-
stavby,
-
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
-
inženýrské sítě,
-
jednotky.
Novelizovaný § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, neobsahuje definice vybraných nemovitých věcí, obsahuje pouze
taxativní
výčet vybraných nemovitých věcí pro účely uplatnění osvobození od daně při jejich dodání.
 
Definice pozemku
Mezi vybrané nemovité věci, jejichž výčet je uveden v § 56 odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, patří mimo jiné i pozemek. ZDPH používá s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s právní úpravou týkající se vybraných nemovitých věcí pojem pozemek, aniž by tuto vybranou nemovitou věc pro účely DPH speciálně definoval. Při aplikaci § 56 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2014, je nutné respektovat úpravu obsaženou v § 506 NOZ, podle které je součástí pozemku i stavba zřízená na pozemku. Podle NOZ je pod pojmem pozemek chápan nejen pozemek se stavbou ve vlastnictví jednoho majitele (stavba je součástí pozemku)