Oprava chyb minulých období v účetní závěrce

Vydáno: 10 minut čtení

1)Účetní závěrka je nepochybně velmi důležitý dokument. Zpravidla se sestavuje jen jednou za rok a předchází tomu úsilí celé řady osob - od účetních až po statutárního zástupce společnosti, který ji i podepisuje. Účetní závěrka je přílohou daňového přiznání, bývá prezentována bankám, obchodním partnerům, a vzhledem k tomu, že je zveřejňována ve sbírce listin, je přístupná i početné skupině dalších potencionálních uživatelů. To vše jsou důvody, proč je zásadní, aby v ní uvedené údaje byly správné.

Oprava chyb minulých období v účetní závěrce
Štěpán
Kmoch
Manager, Audit, KPMG v České republice
Účetní závěrka obsahuje informace za běžné a minulé účetní období. Jak postupovat, když při sestavování účetní závěrky za běžné účetní období zjistíte chybu týkající se minulého účetního období? České účetní předpisy se této problematice věnují na několika místech a zabývají se jí i metodické pokyny. Aktuální znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), přináší navíc pro účetní období začínající po 1. lednu 2013 nový způsob opravy uvedených chyb.
 
ROZDĚLENÍ CHYB MINULÝCH OBDOBÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODLE VÝZNAMNOSTI
Chybou minulého účetního období rozumíme například fakturu došlou v běžném účetním období za čtvrtletní nájem týkající se minulého účetního období, na který v minulém účetním období nebyla vytvořena dohadná položka pasivní. V běžném účetním období pak vzniká otázka,