Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013

Vydáno: 25 minut čtení

Sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013 je spojeno se specifickými postupy zejména u plátců, kteří uplatňují u přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v částečné výši. Do této kategorie patří nejen plátci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (neziskové subjekty), ale také plátci v pozici obchodních společností a fyzické osoby, podnikatelé, kteří realizují převody nemovitostí a nájmy v režimu osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, finanční a pojišťovací činnosti, případně další činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. V následujícím měsíci, tj. v termínu do 25. ledna 2014, jsou plátci se čtvrtletním a měsíčním zdaňovacím obdobím povinni sestavit a podat daňové přiznání k DPH za 4. čtvrtletí a prosinec roku 2013. Tento příspěvek si klade za cíl upozornit na správný postup při korekci odpočtu daně, která se uvádí v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku 2013.

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013
Ing.
Dagmar
Fitříková
V daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013 uvádí plátce, pokud splní podmínky stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), opravu odpočtu, vypořádání odpočtu daně, případně úpravu odpočtu daně. Korekce dříve uplatněného odpočtu daně z výše uvedených důvodů se podle pravidel vymezených v § 75 odst. 4, § 76 odst. 7 a v § 78 až 78d ZDPH promítne do příslušných řádků daňového přiznání k DPH za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2013 nebo za prosinec 2013 podle zdaňovacího období plátce. Specifický postup při úpravě, popř. vyrovnání, odpočtu daně je plátce povinen respektovat u dlouhodobého majetku, který byl pořízen do 31.3.2011. Oprava, vypořádání i úprava odpočtu daně se týkají přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v částečné výši. Dříve než bude s využitím praktických příkladů vysvětlen postup při korekci odpočtu daně v jednotlivých specifických případech, je vhodné připomenout, jak je v ZDPH vymezen odpočet daně v částečné, poměrné a krácené výši.
Odpočet daně v částečné výši
Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak i pro jiné účely, je podle § 72 odst. 6 ZDPH oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto přijatého zdanitelného plnění jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně. Legislativní zkratka „odpočet daně v částečné výši“ je pro účely DPH vymezena v § 72 odst. 6 ZDPH. Nárok na odpočet daně v částečné výši zahrnuje případy, kdy má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 nebo je povinen nárok na odpočet daně zkracovat způsobem vymezeným v § 76 ZDPH, popř. je povinen nárok na odpočet daně nejen poměrovat, ale následně takto stanovený nárok na odpočet dále podrobit režimu krácení.
Odpočet daně v poměrné výši
Výši poměrného nároku na odpočet daně určuje výše poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití konkrétního přijatého zdanitelného plnění k ekonomickým činnostem plátce. Stanovení výše poměrného koeficientu je individuální záležitostí. Výše poměrného koeficientu je ovlivněna skutečným rozsahem využití konkrétního přijatého zdanitelného plnění v rámci ekonomických činností plátce a tento rozsah