Cenné papíry v účetnictví

Vydáno: 15 minut čtení

V Účetnictví v praxi č. 6/2013 vyšel článek doc. Ing. Jiřího Strouhala, Ph.D., Cenné papíry v účetnictví podnikatelů (dále jen "článek" a "autor"). Cenné papíry účtuji v řádech miliard již dvě desítky let a vím, že se jedná o poměrně složitou problematiku, a to jak na úrovni oceňování, tak na úrovni vykazování v roční účetní závěrce. Účtování dluhopisů je pak ještě složitější o tu skutečnost, že se zvlášť účtuje o dluhopisu jako takovém a zvlášť o alikvotním úrokovém výnosu. Účetní by si měl při účtování dluhopisů zvolit takové metody, které činí účtování o dluhopisech maximálně přehledné a pokud možno co nejjednodušší. Jako pomoc účetním účtujícím dluhopisy si dovolím okomentovat článek autora o postřehy, které z hlediska praktického účtování jsou vhodnější než v článku prezentované.

Cenné papíry v účetnictví
Ing.
Jaroslav
Peštuka
Z mého pohledu se zavádějící výklady autora dají shrnout do čtyř oblastí:
*
vykazování úrokových výnosů plynoucích z držby dluhopisů,
*
vykazování změny reálné hodnoty obchodovatelných dluhopisů,
*
reklasifikace dluhopisů podle doby splatnosti a
*
nesprávná aplikace ocenění dluhopisu reálnou hodnotou.
V další části svého příspěvku se jim budu věnovat.
 
VYKAZOVÁNÍ ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ PLYNOUCÍCH Z DRŽBY DLUHOPISŮ
Dluhopis (nakoupený účetní jednotkou za účelem zhodnocení relativně volných finančních prostředků) je cenný papír, který účetnictví klasifikuje jako finanční majetek a:
*
vykazuje se ve výkazu Rozvaha na řádcích "B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly" (zde se vykazují realizovatelné dluhopisy a dluhopisy držené do splatnosti s dobou splatnosti v okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, delší než 1 rok) a "C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly" (obcho-dovatelné dluhopisy a dluhopisy držené do splatnosti s dobou splatnosti v okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, kratší než 1 rok),
*
náklady a výnosy spojené s držbou dluhopisu se vykazují ve Výkazu zisku a ztráty v položkách nákladů a výnosů z finančního majetku (položky VII., VIII. a K.), přičemž alikvotní úrokový výnos (jedná se o úrokový výnos za držbu dluhopisu) se vykazuje v položkách "VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů" (výnosy