Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS, 4. část

Vydáno: 14 minut čtení

V minulých třech částech našeho seriálu (Účetnictví v praxi č. 3/2013 str. 34, č. 5/2013 str. 25 a č. 7/2013 str. 23), který je zaměřen na aplikaci IFRS v praxi, jsme se zaměřili na oblast konsolidované účetní závěrky. Vysvětlili jsme základní pojmy, se kterými se lze setkat v oblasti konsolidované účetní závěrky, a na příkladech a případových studiích jsme ukázali, že IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka připouští pouze velmi omezené výjimky z povinnosti konsolidovat. Následně jsme ukázali metodu plné konsolidace, kdy se jednotlivé položky účetních výkazů sčítají řádek po řádku, a věnovali jsme se otázce eliminace vnitroskupinových transakcí. V tomto příspěvku shrneme oblast konsolidací v komplexní případové studii.

Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS, 4. část
doc. Ing.
Lenka
Krupová
PhD.
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
Případová studie obsahuje:
*
Okamžik akvizice, tedy situaci, kdy mateřská společnost poprvé konsoliduje nově nabytou dceřinou společnost a postupuje podle IFRS 3
Podnikové kombinace
(Krok 1).
*
Reporting dceřiné společnosti pro mateřskou společnost v dalším účetním období (Krok 2).
*
Sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny včetně eliminace vnitroskupinových transakcí podle IFRS 10
Konsolidovaná účetní závěrka
(Krok 3).
 
DATUM AKVIZICE
Nejprve se zaměříme na okamžik akvizice, který je upraven standardem IFRS 3
Podnikové kombinace.
Zopakujme, že podle tohoto standardu zařazuje mateřská společnost do konsolidované rozvahy všechna aktiva, závazky a podmíněné závazky dceřiné společnosti oceněné ve fair value. Je zcela běžné, že v rámci tzv. akviziční ana-lýzy jsou identifikovány položky (zejména nehmotná aktiva a podmíněné závazky), které dceřiná společnost ve své rozvaze vůbec nevykazuje.
V naší studii koupila mateřská společnost 100 % akcií dceřiné společnosti, proto nevykazuje žádný podíl nezakládající ovládání (dříve menšinový podíl).
Goodwill
bude proto vypočten jako:
Goodwill
= zaplacená protihodnota (cena akvizice) mínus čistá aktiva dceřiné společnosti (ve fair value) k datu akvizice.
Před výpočtem goodwillu je nutno vypočítat (z rozdílů mezi původní účetní hodnotou aktiv, závazků a podmíněných závazků a jejich fair value kdatu akvizice) odloženou daň a započítat ji do aktiv nebo závazků dceřiné společnosti k datu akvizice.
Při konsolidaci se vyloučí investice mateřské společnosti do dceřiné společnosti proti goodwillu a vlastnímu kapitálu dceřiné společnosti, který existoval k datu akvizice.
 
ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
 
Krok 1: Datum akvizice
Dne 1. ledna 20X1 koupila společnost A (mateřská společnost) 100 % akcií společnosti B (dceřiná společnost) za 1 500. K datu akvizice měly rozvahy společností tuto podobu:
 +-------------------------------------+-----------------+------------------------------+ |                   | Společnost A  |     Společnost B  

Související dokumenty