Nepřímé bonusy z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 23 minut čtení

Poskytovaní bonusů v návaznosti na rozsah zakoupeného zboží nebo poskytnutých služeb patří mezi standardní nástroje zaměřené na podporu prodeje a motivaci zákazníků. Poskytovatel bonusu může být současně v pozici dodavatele zboží nebo poskytovatele služby (přímý bonus). Pokud bonus poskytuje dodavatel, který odběrateli předmětné zboží, popř. službu, přímo nedodává nebo neposkytuje, hovoříme o tzv. nepřímých bonusech. Problematika poskytování bonusů ve vazbě na postup z pohledu DPH je předmětem častých dotazů. Cílem tohoto příspěvku je proto upozornit na odlišnosti mezi přímými a nepřímými bonusy z pohledu DPH, včetně výkladu týkajícího se správného postupu na straně poskytovatele a příjemce bonusu, pokud se jedná o české plátce. Příklady použité v textu obsahují i doporučený postup při zaúčtování těchto účetních případů.

Nepřímé bonusy z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ BONUSY Z POHLEDU DPH
Z úpravy obsažené v § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), vyplývá, že opravu základu daně a výše daně je povinen provést plátce, a to ve všech případech vymezených v § 42 odst. 1 ZDPH. Ustanovení § 42 odst. 1 ZDPH ukládá plátci ve všech případech vymezených v písm. a) až f) povinnost provést opravu základu daně a výše daně. V důsledku poskytnutí bonusu dochází po dni uskutečnění zdanitelného plnění ke snížení základu daně a výše daně. V těchto případech je poskytovatel bonusu, pokud je plátcem, povinen provést opravu základu daně a výše daně podle bez ohledu na skutečnost, zda je poskytovatelem bonusu plátce, který plnění ve prospěch odběratele přímo uskutečnil, nebo je poskytnut tzv. nepřímý
bonus
. Skutečnost, že je poskytovatelem bonusu, plátcem, provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, znamená pro příjemce bonusu povinnost provést opravu odpočtu podle V případech, kdy je tzv.
nepřímý
bonus
poskytován osobou, která není plátcem,
povinnost provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nevznikne, a v tomto případě nevzniká příjemci nepřímého bonusu, plátci, povinnost provést opravu odpočtu daně podle § 74 odst. 1 ZDPH. Výše uvedený postup potvrzují i výklady a stanoviska GFŘ zaměřené na problematiku poskytování bonusů.
 
Výklady a stanoviska GFŘ k problematice bonusů
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo v květnu 2011 Informaci k aplikaci § 42 ZDPH. V citovaném sdělení GFŘ upozorňuje na skutečnost, že v důsledku poskytnutí bonusu nebo skonta dochází ke snížení základu daně a výše daně u konkrétních dříve uskutečněných zdanitelných plnění, a proto je plátce, který
bonus
nebo skonto na základě sjednaných podmínek odběrateli přizná (poskytne), povinen provést opravu podle § 42 ZDPH. V návaznosti na tuto skutečnost je příjemce bonusu nebo skonta povinen provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH. Problematikou přímých bonusů se zabývá příspěvek č. 350/14.12.11 (Bonusy poskytované finálním zákazníkům), který byl projednán a uzavřen na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18. 1. 2012. Problematikou nepřímých bonusů poskytovaných českým plátcem se zabývá příspěvek č. 340/14.9.11 (Nepřímé bonusy) a na problematiku nepřímých bonusů poskytovaných zahraničním výrobcem zboží je zaměřen příspěvek č. 403/29.5.13 (Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží), který byl projednán a uzavřen na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26. 6. 2013. Výše uvedené výklady a informace GFŘ jsou veřejně přístupné na webových stránkách MF ČR a Finanční správy.
 
PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ BONUSY Z ÚČETNÍHO POHLEDU
Předpisy upravující účetnictví neuvádí pojem přímý či nepřímý
bonus
, nicméně v Českých účetních standardech ("ČÚS") najdeme návod, jak v takovém případě účtovat.
V ČÚS č. 019 - Náklady a výnosy, v odstavci 4.1.1. je uve deno, že slevy - a poskytnutý obratový
bonus
lze považovat za slevu z ceny při splnění stanovených podmínek - jsou u dodavatele součástí tržeb. Budou tedy účtovány jako snížení výnosů u dodavatele, který je zárověň poskytova telem slevy (bonusu).
Citace: odst. 4.1.1. ČÚS 019 - Náklady a výnosy:
Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, například pro špatnou jakost.
V případě účtování u příjemce slevy přímý návod v ČÚS nenajdeme. Zpravidla účtujeme podle konkrétních pod mínek. Postupujeme tak, že pokud lze slevu přiřadit ke konkrétní komoditě, účtujeme její cenu v ocenění včetně slevy.
PŘÍKLAD
Přijatá faktura za dodávku 100 kusů balíků balícího papíru, cena za balík na úrovni bez DPH činí 120 Kč.
Dodavatel poskytuje slevu z ceny ve výši 5 % z titulu odebraného množství, kterou zohleňuje přímo na faktuře, dodávka tedy stojí 11 400 Kč na úrovni bez DPH. (12 000 - 600 = 11 400).
 +---------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +---------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF   | Přijatá faktura za dodávku balícího papíru. |       |   |   | |     | Fakturovaná cena bez DPH (cena za      |       |   |   | |     | dodávku 12 000 mínus 600, tj. poskytnutá  |       |   |   | |     | sleva ve výši 5 %)             | 11 400    | 112 | –  | |     | DPH 21 %                  | 2 394    | 343 | –  | |     | Celkem                   | 13 794    | –  | 321 | +---------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka:
V případě, že získanou slevu nelze přímo přiřadit k nakoupené komoditě (zpravidla z toho důvodu, že jsme ji již prodali), účtujeme přijatou slevu (
bonus
) do výnosů, zpravidla na účet 648-Ostatní provozní výnosy, v souladu s ustanovením ČÚS č. 019 - Náklady a výnosy, odst. 4.5.5.
Ná základě tří níže uvedených příkladů bude provedeno srovnání postupu z pohledu DPH při poskytnutí přímého a nepřímého bonusu. V případě nepřímého bonusu bude upozorněno na odlišnosti mezi případy, kdy je nepřímý
bonus
poskytován českým a zahraničním výrobcem zboží. Příklady jsou doplněny o doporučený postup při jejich zaúčtování.
PŘÍKLAD
Přímý
bonus
poskytnutý plátcem
Český výrobce stavebního materiálu, plátce, poskytuje v rámci bonusového programu svým odběratelům, kteří odeberou v průběhu kalendářního pololetí zboží, jehož celková hodnota bez DPH přesáhne 1 mil. Kč,
bonus
ve výši 1 % z ceny bez DPH za zboží odebrané ve sledovaném období. Jeden z odběratelů, plátce, odebral v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 od výrobce zboží podléhající základní sazbě daně za celkem 10 mil. Kč bez DPH. Výrobce vyhodnotil v měsíci červenci 2013 u tohoto odběratele splnění bonusových podmínek a přiznal mu
bonus
ve výši 121 000 Kč (z toho základ daně 100 000 Kč a DPH ve výši 21
%
činila 21 000 Kč). Poskytnutím bonusu ze strany výrobce došlo ke splnění podmínek vymezených v § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a v důsledku toho vznikla výrobci povinnost provést opravu základu daně a výše daně ve smyslu cit. ustanovení. O skutečnosti, že jsou u odběratele splněny podmínky pro poskytnutí bonusu ve výši 121 000 Kč, se odběratel dozvěděl v měsíci červenci 2013. Odběratel je povinen podle § 74 odst. 1 ZDPH za zdaňovací období červenec 2013 snížit původně uplatněný odpočet o částku 21 000 Kč.
Postup z pohledu DPH
V souvislosti s dodáním zboží v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 za celkovou cenu 12,1 mil. Kč včetně DPH vystavil výrobce odběrateli za jednotlivé dodávky zboží daňové doklady s tím, že celkový základ daně činil 10 mil. Kč a DPH ve výši 21
%
činila 2,1 mil. Kč. V souvislosti s dodáním zboží vznikla výrobci povinnost přiznat daň na výstupu za jednotlivá zdaňovací období leden až červen 2013 v návaznosti na uskutečnění jednotlivých zdanitelných plnění, a to v celkové výši 2,1 mil. Kč (daň na výstupu ve výši 21 % ze základu daně ve výši 10 mil. Kč). Na základě daňových dokladů přijatých od výrobce zboží v období leden až červen 2013 uplatnil odběratel v daňových přiznáních za příslušná zdaňovací období nárok na odpočet daně v celkové výši 2,1 mil. Kč. V měsíci červenci 2013 po vyhodnocení splnění podmínek bonusového programu přiznal výrobce tomuto odběrateli
bonus
v celkové výši 121 000 Kč, provedl opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a vystavil odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH. Předmětný opravný daňový doklad obržel odběratel dne 26. 7. 2013. S přihlédnutím k těmto skutečnostem je dodavatel zboží a současně poskytovatel bonusu oprávněn podle § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH snížit daň na výstupu o částku 21 000 Kč, a to za zdaňovací období červenec 2013, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad. Podle § 74 odst. 1 ZDPH vznikla odběrateli povinnost snížit původně uplatněný odpočet daně o částku 21 000 Kč, a to za zdaňovací období, kdy se odběratel dozvěděl o skutečnosti zakládajících dodavateli zboží a poskytovateli bonusu povinnost provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH, tj., kdy se dozvěděl o výši přiznaného bonusu.
Doporučený postup při zaúčtování
Pro zjednodušení budeme předpokládat, že předmětný materiál byl výrobcem dodán odběrateli v rámci jedné dodávky v měsíci dubnu 2013 a za takto dodaný materiál vystavil výrobce odběrateli jeden daňový doklad na celkovou částku 12,1 mil. Kč (z toho základ daně 10 mil. Kč a DPH ve výši 21 % činila 2,1 mil. Kč). Odběrateli tak vznikl nárok na nepřímý
bonus
ve výši 1 % z ceny bez DPH, tedy 100 000 + + 21 000, celkem 121 000 Kč.
Možný postup při zaúčtování u výrobce materiálu, který je zároveň dodavatelem materiálu a poskytovatelem obratového bonusu
 +-----------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad  |    Obsah účetního případu     | Částka v Kč | MD | D | +-----------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF    | Vydaná faktura za dodaný stavební   | 10 000 000  | 311 | 601 | | duben 13 | materiál v měsíci dubnu 2013      | 2 100 000  | 311 | 343 | +-----------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Přijetí úhrady VF na bankovní účet   | 12 100 000  | 221 | 311 | | květen 13 |                    |       |   |   | +-----------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF    | Vystavení opravného daňového      |  –100 000  | 311 | 601 | | Červenec | dokladu na poskytnutí obratového    |  –21 000  | 311 | 343 | | 2013   | bonusu za odebraný materiál      |       |   |   | |      | za 1. pololetí roku 2013 ve výši 1 %  |       |   |   | +-----------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Úhrada poskytnutého obratového bonusu |  121 000  | 311 | 221 | | Červenec | na běžný účet odběratele        |       |   |   | | 2013   |                    |       |   |   | +-----------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
Možný postup při zaúčtování u odběratele stavebního materiálu - příjemce bonusu
 +-----------+-------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-----------+-------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF    | Přijatá faktura za odebraný stavební   | 10 000 000  | 112 | 321 | | duben 13 | materiál v měsíci dubnu 2013       | 2 100 000  | 343 | 321 | +-----------+-------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Úhrada přijaté faktury za stavební    | 12 100 000  | 321 | 221 | | květen 13 | materiál dodavateli            |       |   |   | +-----------+-------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF    | Přijetí daňového dokladu od dodavatele  |  100 000  | 311 | 648 | | Červenec | – obratový 
bonus
ve výši 1 % z ceny | 21 000 | 311 | 343 | | 2013 | odebraného materiálu, tedy 121 000 Kč | | | | +-----------+-------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV | Přijetí částky obratového bonusu na účet | 121 000 | 221 | 311 | | Červenec | u peněžního ústavu | | | | | 2013 | | | | | +-----------+-------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka k zaúčtování:
Je pravděpodobné, že stavební firma nebude v době přijetí obratového bonusu vlastníkem dříve dodaného stavebného materiálu, který s největší pravděpodobností již použila ke stavebním pracím.
Účtování přijatého obratového bonusu do ostatních provozních výnosů se v takovém případě jeví jako optimální, neboť výše částky bonusu není vzhledem k ceně pořízeného materiálu významná. Pokud by se jednalo o významnou částku, mohla by ji účetní jednotka zaúčtovat jako výnos z činnosti, na kterou materiál spotřebovala, tedy 601-Tržby za vlastní výrobky nebo 602-Tržby z prodeje služeb.
PŘÍKLAD
Nepřímý
bonus
poskytnutý plátcem
Český výrobce stavebního materiálu, plátce, dodává zboží do velkoskladu, ze kterého odebírají toto zboží od majitele velkoskladu podnikatelé, plátci. Výrobce, který zboží do velkoskladu dodává, a to majiteli velkoskladu, poskytuje v rámci bonusového programu odběratelům, kteří odeberou z velkoskladu v průběhu kalendářního pololetí zboží, jehož celková hodnota bez DPH přesáhne 1 mil. Kč,
bonus
ve výši 1 % z ceny bez DPH za zboží odebrané ve sledovaném období. Informaci o splnění podmínek pro poskytnutí bonusu sděluje výrobci provozovatel velkoskladu, který vede evidenci svých odběratelů a má k dispozici potřebné údaje, které vyhodnocuje a následně předává výrobci zboží. Jeden z odběratelů, plátce, odebral z velkoskladu v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 od uvedeného výrobce zboží podléhající základní sazbě daně za celkem 10 mil. Kč bez DPH. Výrobce zboží vyhodnotil v měsíci červenci 2013 u tohoto odběratele splnění bonusových podmínek a přiznal mu
bonus
ve výši 121 000 Kč (z toho základ daně a DPH ve výši 21 % činila 21 000 Kč). Poskytnutím bonusu ze strany výrobce došlo ke splnění podmínek vymezených v § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a v důsledku toho vznikla výrobci zboží povinnost provést opravu základu daně a výše daně ve smyslu cit. ustanovení. O skutečnosti, že jsou u odběratele splněny podmínky pro poskytnutí bonusu ve výši 121 000 Kč, se odběratel dozvěděl v měsíci červenci 2013, kdy mu výrobce poukázal na účet částku 121 000 Kč a informoval ho formou obchodního sdělení, že splnil za sledované období bonusové podmínky na přiznání bonusu v uvedené výši. Odběratel je povinen za toto zdaňovací období snížit původně uplatněný odpočet o částku 21 000 Kč. Skutečnost, že předmětné zboží bylo fakticky dodáno jinou osobou (vlastníkem velkoskladu) není z pohledu DPH důležitá.
Postup z pohledu DPH
V souvislosti s dodáním zboží v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 za celkovou cenu 12,1 mil. Kč včetně DPH vystavil provozovatel velkoskladu odběrateli za jednotlivé dodávky zboží daňové doklady s tím, že celkový základ daně činil 10 mil. Kč a DPH ve výši 21 % činila 2,1 mil. Kč. V souvislosti s dodáním zboží vznikla majiteli velkoskladu povinnost přiznat daň na výstupu za jednotlivá zdaňovací období leden až červen 2013 v návaznosti na uskutečnění jednotlivých zdanitelných plnění, a to v celkové výši 2,1 mil. Kč. Na základě daňových dokladů přijatých od provozovatele velkoskladu v období leden až červen 2013 uplatnil odběratel v daňových přiznáních za příslušná zdaňovací období nárok na odpočet daně v celkové výši 2,1 mil. Kč. V měsíci červenci 2013, po vyhodnocení splnění podmínek bonusového programu, přiznal výrobce tomuto odběrateli
bonus
v celkové výši 121 000 Kč a provedl opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH. Na rozdíl od předchozího příkladu nevznikla v tomto případě výrobci - poskytovateli bonusu
-
povinnost vystavit odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, protože daňové doklady za jednotlivé dodávky zboží z velkoskladu byl povinen vystavit plátce, který odběrateli předmětné zboží skutečně dodal, tj. provozovatel velkoskladu, nikoli výrobce. Výrobce provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely DPH v měsíci červenci 2013. S přihlédnutím k těmto skutečnostem je výrobce podle § 42 odst. 3 písm. c) ZDPH oprávěn snížit daň na výstupu za zdaňovací období červenec 2013, ve kterém provedl předmětnou opravu v evidenci pro účely DPH, a to o částku 21 000 Kč. Podle § 74 odst. 1 ZDPH vznikla odběrateli povinnost snížit původně uplatněný odpočet daně o částku 21 000 Kč, a to za zdaňovací období, kdy se o skutečnosti zakládající výrobci povinnost provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH (tj. o výši přiznaného bonusu) dozvěděl. Skutečnost, že předmětné zboží bylo fakticky dodáno jinou osobou (provozovatelem velkoskladu), ani to, že odběratel neobdržel na poskytnutý
bonus
opravný daňový doklad, není z pohledu DPH důležitá.
Doporučený postup při zaúčtování
Pro zjednodušení budeme předpokládat, že předmětný materiál byl výrobcem dodán do velkoskladu, ze kterého byla na základě jedné dodávky konkrétnímu odběrateli v měsíci dubnu 2013 fakturována celková částka 12,1 mil. Kč (z toho základ daně 10 mil. Kč a DPH ve výši 21 % činila 2,1 mil. Kč). Odběrateli tak vznikl nárok na nepřímý
bonus
ve výši 1 % z ceny bez DPH, tedy 100 000 Kč + 21 000 Kč, celkem 121 000 Kč.
Možný postup zaúčtování u odběratele materiálu z velkoskladu - příjemce nepřímého bonusu
 +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad  |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF    | Přijatá faktura za odebraný stavební    | 10 000 000  | 112 | 321 | | duben 13 | materiál z velkoskladu v měsíci dubnu 2013 | 2 100 000  | 343 | 321 | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Úhrada přijaté faktury za materiál     | 12 100 000  | 321 | 221 | | květen 13 | dodavateli – provozovateli velkoskladu   |       |   |   | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ    | Předpis nároku na obratový 
bonus
| 100 000 | 311 | 648 | | Červenec | při splnění podmínek odběru materiálu | 21 000 | 311 | 343 | | 2013 | v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 | | | | | | od výrobce stavebního materiálu | | | | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV | Přijetí částky obratového bonusu na účet | 121 000 | 221 | 311 | | Červenec | u peněžního ústavu od výrobce | | | | | 2013 | stavebního materiálu | | | | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka:
Ačkoli se na první pohled jeví účtování shodným s předchozím příkladem, je třeba si uvědomit základní odlišnost. Na rozdíl od situace v předchozím příkladu v tomto případě odběratel neobdržel daňový doklad, na základě kterého by nárok na obratový
bonus
zaúčtoval. Bude záležet na konkrétních podmínkách smlouvy mezi velkoskladem a odběratelem, jaké informace bude mít odběratel k dispozici a v jakém časovém horizontu mu budou dodány, aby ve správném účetním a zdaňovacím období nárok na
bonus
zaúčtoval. V případě, že takové informace budou chybět, může se stát, že nárok na
bonus
bude zaúčtován pozdě (například až na základě jeho přijetí na běžný účet odběratele) a dojde k pozdnímu odvodu DPH, popřípadě i daně z příjmů, pokud nedojde k zaúčtování v roce 2013, ale například až v roce 2014.
Možná varianta zaúčtování u dodavatele - provozovatele velkoskladu stavebního materiálu
 +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad  |     Obsah účetního případu     | Částka v Kč | MD | D | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF    | Vydaná faktura za dodaný stavební   | 10 000 000  | 311 | 604 | | duben 13 | materiál v měsíci dubnu 2013      | 2 100 000  | 311 | 343 | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Přijetí úhrady VF na bankovní účet   | 12 100 000  | 221 | 311 | | květen 13 |                     |       |   |   | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
Vzhledem k tomu, že jde o nepřímý
bonus
, provozovatel velkoskladu o něm nebude účtovat.
Možná varianta zaúčtování u výrobce stavebního materiálu - poskytovatele nepřímého bonusu
 +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad  |     Obsah účetního případu     | Částka v Kč | MD | D | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF    | Vydaná faktura za dodaný stavební    | 10 000 000  | 311 | 601 | | Leden   | až materiál v období od ledna 2013   | 2 100 000  | 311 | 343 | | červen 13 | do června 2013 do velkoskladu      |       |   |   | |      | stavebního materiálu          |       |   |   | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ    | Předpis poskytnutého nepřímého     |  –100 000  | 311 | 601 | | Červenec | obratového bonusu konkrétnímu      |  –21 000  | 311 | 343 | | 2013   | odběrateli na základě podkladů dodaných |       |   |   | |      | velkoskladem stavebného materiálu    |       |   |   | |      | o odběrech jednotlivých zákazníků    |       |   |   | |      | velkoskladu               |       |   |   | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Úhrada nepřímého obratového bonusu   |  121 000  | 311 | 221 | | Červenec | na účet konkrétního odběratele     |       |   |   | | 2013   |                     |       |   |   | +-----------+-----------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
Poznámka:
Účtování o poskytnutí nepřímého bonusu, které se promítá do snížení výnosů a nároku na odpočet DPH u výrobce stavebního materiálu, bude podloženo smluvními podmínkami, které řeší po skytování bonusů oběratelům velkoskladu. Smluvní podmínky, jejich správné vyhodnocení a stanovení výše poskytnutého nepřímého bonusu konkrétnímu odběrateli velkoskaldu by měly být natolik transpa rentní a dokumentce tak průkazná, aby poskytovatel nepřímého bonusu unesl důkazní břemeno v případě kontroly správce daně u daně z příjmů a DPH.
PŘÍKLAD
Nepřímý
bonus
poskytnutý osobou neusazenou v tuzemsku (neplátcem)
Švýcarský výrobce stavebního materiálu, který není v ČR registrován k DPH, dodává zboží do velkoskladu umístěného v ČR, jehož majitelem je český plátce. Z velkoskladu odebírají od provozovatele velkoskladu toto zboží podnikatelé, plátci. Výrobce, který zboží do velkoskladu dodává, a to provozovateli velkoskladu, poskytuje v rámci bonusového programu odběratelům, kteří odeberou z velkoskladu v průběhu kalendářního pololetí zboží, jehož celková hodnota bez DPH přesáhne 1 mil. Kč,
bonus
ve výši 1 % z ceny bez DPH za zboží odebrané ve sledovaném období. Bonusový systém včetně podmínek pro poskytování bonusů je předmětem dohody mezi čekým (finálním) odběratelem a zahraničním výrobcem. Jeden z odběratelů, plátce, odebral z velkoskladu v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 zboží podléhající základní sazbě daně za celkem 10 mil. Kč bez DPH. Švýcarský výrobce stavebního materiálu vyhodnotil v měsíci červenci 2013 u tohoto odběratele splnění bonusových podmínek a přiznal mu
bonus
ve výši 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v pozici poskytovatele bonusu není plátce, povinnost provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH se na tento případ nevztahuje a v tom případě nevzniká ani odběrateli - příjemci bonusu - povinnost provést snížení původně uplatněného odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH.
Postup z pohledu DPH
V souvislosti s dodáním zboží v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 za celkovou cenu 12,1 mil. Kč včetně DPH vystavil provozovatel velkoskladu odběrateli za jednotlivé dodávky zboží daňové doklady s tím, že celkový základ daně činil 10 mil. Kč a DPH ve výši 21 % činila 2,1 mil. Kč. V souvislosti s dodáním zboží vznikla provozovateli velkoskladu povinnost přiznat daň na výstupu za jednotlivá zdaňovací období leden až červen 2013 v návaznosti na uskutečnění jednotlivých zdanitelných plnění, a to v celkové výši 2,1 mil. Kč. Na základě daňových dokladů přijatých od provozovatele velkoskladu v období leden až červen 2013 uplatnil odběratel v daňových přiznáních za příslušná zdaňovací období nárok na odpočet da ně v celkové výši 2,1 mil. Kč. V měsíci červenci 2013, po vyhodnocení splnění podmínek bonusového programu, přiznal zahraniční výrobce tomuto odběrateli
bonus
v celkové výši 100 000 Kč. Na rozdíl od předchozího příkladu nevznikla v tomto případě výrobci - poskytovateli bonusu - povinnost provést opravu základu daně a výše daně, protože výrobce není v pozici plátce. S přihlédnutím k této skuteč nosti není odběratel povinen snížit původně uplatněný odpočet daně, protože poskytovateli bonusu nevznikla povinnost provést opravu základu daně a výše daně.
Doporučený postup při zaúčtování
V tomto případě bude zajímavé účtování u příjemce nepřímého bonusu. Přímý dodavatel stavebního materiálu, český plátce (provozující velkosklad), předěmtný
bonus
neposkytuje a znalost účtování u švý carského výrobce je pro naše potřeby nadbytečná.
Možný postup zaúčtování u odběratele materiálu z velkoskladu - příjemce nepřímého bonusu
 +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad  |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF    | Přijatá faktura za odebraný stavební    | 10 000 000  | 112 | 321 | | duben 13 | materiál z velkoskladu v měsíci dubnu 2013 | 2 100 000  | 343 | 321 | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV    | Úhrada přijaté faktury za materiál     | 12 100 000  | 321 | 221 | | květen 13 | dodavateli – provozovateli velkoskladu   |       |   |   | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ    | Předpis nároku na obratový 
bonus
| 100 000 | 311 | 648 | | Červenec | při splnění podmínek odběru materiálu | 21 000 | 343 | 343 | | 2013 | v období od 1. 1. do 30. 6. 2013 | | | | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV | Přijetí částky obratového bonusu na účet | 100 000 | 221 | 311 | | Červenec | u peněžního ústavu od švýcarského | | | | | 2013 | výrobce stavebního materiálu | | | | +-----------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka:
Stejně jako u předchozího příkladu, ani v totmto případě odběratel neobdržel daňový doklad, na základě kterého by nárok na obratový
bonus
zaúčtoval. Bude záležet na konkrétních podmínkách smlouvy mezi velkoskladem a odběratelem, jaké informace bude mít odběratel k dispozici a v jakém časovém horizontu mu budou dodány, aby ve správném účetním a zdaňovacím období nárok na
bonus
zaúčtoval. V případě, že takové informace budou chybět, může se stát, že nárok na
bonus
bude zaúčtován pozdě (například až na základě jeho přijetí na běžný účet odběratele) a tato skutečnost bude mít negativní dopad na plnění daňových povinností odběratele.
Seznam použitých zkratek:
PF - Přijatá faktura
VF - Vydaná faktura
BV - Bankovní výpis
VZ - Vnitřní zúčtování
112-Materiál na skladě
221-Bankovní účet
311-Pohledávky z obchodních vztahů
321-Závazky z obchodních vztahů
601-Tržby za vlastní výrobky
604-Tržby za zboží
648-Ostatní provozní výnosy
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1.
Český výrobce, plátce, vyhodnotil u všech svých odběratelů splnění bonusových podmínek za 2. čtvrtletí roku 2013 a těm odběratelům, kteří tyto podmínky splnili, poskytl obratový
bonus
v návaznosti na objem zboží odebraného ve sledovaném období. Je výrobce povinen provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH?
a)
Může se rozhodnout, zda opravu základu daně a výše daně provede nebo nikoliv.
b)
Ano, protože poskytnutím bonusu došlo ke snížení základu daně a výše daně.
c)
Ano, ale pouze v případě, že vystaví v souvislosti s poskytnutým bonusem odběratelům opravné daňové doklady.
2.
Sleva z ceny je u dodavatele účtována jako:
a)
Náklady proti závazku vůči odběrateli.
b)
Snížení výnosů.
c)
Zvýšení výnosů.
3.
Zahraniční výrobce, který nemá v ČR sídlo ani provozovnu a není zde registrován k DPH, dodává své vý robky do skladu provozovaného v tuzemsku českým plátcem. Odběratelům, kteří ze skladu tyto výrobky nakupují od provozovatele velkoskladu, poskytuje zahraniční výrobce obratový
bonus
v návaznosti na ob jem výrobků odebraný z velkoskladu ve sledovaném období. Komu vznikne povinnost provést opravu zá kladu daně a výše daně podle § 42 ZDPH?
a)
Povinnost provést opravu základu daně a výše daně nevznikne, protože poskytovatel bonusu, není plátcem.
b)
Provozovateli velkoskladu.
c)
Výrobci zboží, tj. poskytovateli bonusu.
Řešení:
1 b), 2 b), 3 a).