Nepřímé bonusy z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 23 minut čtení

Poskytovaní bonusů v návaznosti na rozsah zakoupeného zboží nebo poskytnutých služeb patří mezi standardní nástroje zaměřené na podporu prodeje a motivaci zákazníků. Poskytovatel bonusu může být současně v pozici dodavatele zboží nebo poskytovatele služby (přímý bonus). Pokud bonus poskytuje dodavatel, který odběrateli předmětné zboží, popř. službu, přímo nedodává nebo neposkytuje, hovoříme o tzv. nepřímých bonusech. Problematika poskytování bonusů ve vazbě na postup z pohledu DPH je předmětem častých dotazů. Cílem tohoto příspěvku je proto upozornit na odlišnosti mezi přímými a nepřímými bonusy z pohledu DPH, včetně výkladu týkajícího se správného postupu na straně poskytovatele a příjemce bonusu, pokud se jedná o české plátce. Příklady použité v textu obsahují i doporučený postup při zaúčtování těchto účetních případů.

Nepřímé bonusy z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ BONUSY Z POHLEDU DPH
Z úpravy obsažené v § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), vyplývá, že opravu základu daně a výše daně je povinen provést plátce, a to ve všech případech vymezených v § 42 odst. 1 ZDPH. Ustanovení § 42 odst. 1 ZDPH ukládá plátci ve všech případech vymezených v písm. a) až f) povinnost provést opravu základu daně a výše daně. V důsledku poskytnutí bonusu dochází po dni uskutečnění zdanitelného plnění ke snížení základu daně a výše daně. V těchto případech je poskytovatel bonusu, pokud je plátcem, povinen provést opravu základu daně a výše daně podle bez ohledu na skutečnost, zda je poskytovatelem bonusu plátce, který plnění ve prospěch odběratele přímo uskutečnil, nebo je poskytnut tzv. nepřímý
bonus
. Skutečnost, že je poskytovatelem bonusu, plátcem, provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, znamená pro příjemce bonusu povinnost provést opravu odpočtu podle V případech, kdy je tzv.
nepřímý
bonus
poskytován osobou, která není plátcem,
povinnost provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nevznikne, a v tomto případě nevzniká příjemci nepřímého bonusu, plátci, povinnost provést opravu odpočtu daně podle § 74 odst. 1 ZDPH. Výše uvedený postup potvrzují i výklady a stanoviska GFŘ zaměřené na problematiku poskytování bonusů.
 
Výklady a stanoviska GFŘ k problematice bonusů
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo v květnu 2011 Informaci k aplikaci § 42 ZDPH. V citovaném sdělení GFŘ upozorňuje na skutečnost, že v důsledku poskytnutí bonusu nebo skonta dochází ke snížení základu daně a výše daně u konkrétních dříve uskutečněných zdanitelných plnění, a proto je plátce, který
bonus
nebo skonto na základě sjednaných podmínek odběrateli přizná (poskytne), povinen provést opravu podle § 42 ZDPH. V návaznosti na tuto skutečnost je příjemce bonusu nebo skonta povinen provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH. Problematikou přímých bonusů se z