Poskytování služeb mezi českými a slovenskými subjekty na Slovensku

Vydáno: 21 minut čtení

V předchozím příspěvku (Účetnictví v praxi č. 7/2013 str. 29) jsme věnovali pozornost srovnání právní úpravy obsažené v českém a slovenském zákoně o DPH, a to v oblasti poskytování služeb mezi českými a slovenskými subjekty. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na správný postup při uplatňování DPH při poskytování služeb s místem plnění na Slovensku mezi českými plátci, tj. vyhodnocení skutečnosti, které ze smluvních stran vznikne povinnost přiznat daň na Slovensku, včetně odpovědí na otázky týkající se registrace českých subjektů k DPH na Slovensku.

Poskytování služeb mezi českými a slovenskými subjekty na Slovensku
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI ČESKÝMI PLÁTCI S MÍSTEM PLNĚNÍ NA SLOVENSKU
Mezi českými plátci se vyskytuje řada firem, které mají na Slovensku různé obchodní aktivity, mimo jiné i v oblasti poskytování služeb. Jedná se přitom nejen o smluvní vztahy uzavřené mezi českými a slovenskými subjekty, ale i o případy, kdy český plátce poskytuje službu s místem plnění na Slovensku a přitom příjemcem takto poskytnuté služby není slovenský subjekt, ale jiný český plátce. Z dosavadní praxe vyplývá, že právě u těchto obchodních transakcí se čeští plátci dopouští často chyb, které představují nejen riziko doměření DPH na straně poskytovatele služeb slovenským správcem daně, ale mohou poškodit i příjemce takových služeb. Český plátce, který uskuteční službu s místem plnění na Slovensku ve prospěch jiného českého plátce, je povinen respektovat principy stanovené pro takto uskutečněná plnění slovenským zákonem č. 222/2004 Z.z., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění (dále jen "slovenský ZDPH"). Tyto principy jsou vysvětleny na příkladech z praxe zaměřené na poskytování služeb vztahujících se k nemovitosti, včetně upozornění na nejčastější chyby, které se při poskytnutí takové služby v praxi vyskytují. Vybrané příklady jsou doplněny o doporučený postup při jejich zaúčtování.
 
Určení místa plnění u služby vztahující se k nemovitosti umístěné na Slovensku
Místo plnění při poskytování služeb vztahujících se k nemovitosti umístěné na Slovensku se podle § 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "český ZDPH"), a podle § 16 odst. 1 slovenského ZDPH stanoví podle umístění nemovitosti, tj. vždy na Slovensku. Z úpravy vymezené v českém i slovenském ZDPH vyplývá, že do kategorie služeb vztahujících se k nemovitostem patří kromě stavebních prací a dalších služeb vztahujících se k nemovitostem i služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací a služby, které mají charakter udělení práv na užívání nemovitosti, služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru.
 
Český plátce v pozici zahraniční osoby podle slovenského ZDPH
Podle
§ 5 odst. 1 slovenského ZDPH
se pro osobu povinnou k dani ("zdanitelnou osobu"), která nemá v tuzemsku (tj. na Slovensku) sídlo, místo podnikání, provozovnu, bydliště anebo se v tuzemsku obvykle nezdržuje, používá legislativní zkratka "zahraniční osoba". V pozici
zahraniční os