Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS, 2. část

Vydáno: 13 minut čtení

V minulém příspěvku (Účetnictví v praxi č. 3/2013 str. 34) jsme zahájili téma konsolidované účetní závěrky podle úpravy uvedené ve standardu IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka. Vysvětlili jsme základní pojmy, s nimiž se lze setkat v oblasti konsolidace, a upozornili jsme na skutečnost, že IFRS 10 připouští pouze velmi omezené výjimky z povinnosti konsolidovat. Následně jsme ukázali metodu plné konsolidace, kdy se jednotlivé položky účetních výkazů sčítají řádek po řádku. V této části našeho seriálu zahájíme oblast vnitroskupinových transakcí, tedy transakcí, kdy jednotky ve skupině vzájemně obchodují, prodávají si vzájemně zásoby, dlouhodobá aktiva nebo služby, popřípadě dceřiná společnost vyplácí mateřské společnosti dividendy. Vnitroskupinové transakce budou předmětem tohoto a následujícího příspěvku. V této části zahájíme výklad problematikou zásob a následně se budeme zabývat neodpisovanými dlouhodobými aktivy. V další části budeme pokračovat prodejem dlouhodobých aktiv, která se odpisují, vnitroskupinovými službami a situací, kdy dceřiná společnost vyplácí mateřské společnosti dividendy.

Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph.D.
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
 
VNITROSKUPINOVÉ TRANSAKCE
Pokud ve skupině dochází kvnitroskupinovým transakcím, jednotky ve skupině účtují o těchto transakcích ve svém individuálním účetnictví. Například, pokud mateřská společnost prodá své dceřiné společnosti zásoby, účtuje zisk z prodeje zásob a jejich vyřazení. Dceřiná společnost naopak účtuje nákup zásob buď proti penězům, nebo proti závazku vůči dodavateli. Pokud by se samostatné výkazy jednotek ve skupině v rámci konsolidačních procedur pouze sečetly bez jakýchkoli úprav, konsolidované účetní výkazy by obsahovaly nejen výsledky skupiny ve vztahu k třetím stranám, ale i vnitroskupinové výsledky. Proto se při sestavování konsolidované účetní závěrky musejí
eliminovat
veškeré transakce mezi členy skupiny. V postupech, které se provádějí při eliminaci vnitroskupinových transakcí, nehraje roli, zda mateřská společnost vlastní dceřinou společnost plně nebo pouze částečně (tj. zda v konsolidované rozvaze existuje podíl nezakládající ovládání). V obou případech jsou tyto postupy stejné. Jedinou výjimkou je oblast dividend (které budou vysvětleny v následujícím příspěvku).
 
Příklady - vnitroskupinové transakce - zásoby
PŘÍKLAD
Prodej zásob v rámci skupiny, zásoby zůstávají do konce účetního období neprodány; bez daňových dopadů
Společnost A je mateřskou společností společnosti B. Dne 1. ledna 20X1 koupila společnost A od společnosti B zásoby za 1 000. Pořizovací cena těchto zásob pro společnost B byla 800. Společnosti ve svých individuálních závěrkách zaúčtovaly dne 1. ledna 20X1:
 +------------------------------------------+-------+-------+ |              Společnos