Odložená daň v praxi

Vydáno: 20 minut čtení

Výpočet, účtování a vykazování odložené daně z příjmu je poměrně náročná oblast. Pro účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a ty, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, je účtování o odložené dani povinností ze zákona. Dobrovolně ji vypočítává jen málokterá účetní jednotka. Vykazování odložené daně má svůj praktický význam.

Odložená daň v praxi
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
ODLOŽENA DAN NENÍ DANOVY TERMÍN
Ve výkazu zisku a ztráty jsou položky pro mnohé se zavádějícím názvem odložená daň z příjmů za běžnou činnost (řádek 51) a odložená daň z příjmů z mimořádné činnosti (řádek 57). Název těchto dvou položek evokuje pozdější daňovou povinnost, přesto odložená daň nepředstavuje odklad závazku účetní jednotky zaplatit daň z příjmu státu. Daňové povinnosti se ve výsledovce věnují položky splatná daň z příjmů za běžnou činnost a splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti. Odložená daň (závazek nebo pohledávka) je ryze účetní pojem, který má svůj praktický význam.
Účetní výsledek hospodaření a daňový základ pro výpočet daně z příjmů nejsou totožné vlivem uplatňování rozdílných daňových a účetních pravidel. Odložená daň umožní uplatnit v účetní závěrce zásadu dodržení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů s účetním obdobím. Pomáhá vyřešit časové rozdíly dopadů některých účetních operací, které přichází se zpožděním nebo předstihem. Účtování o odložené dani a zejména pak o odloženém daňovém závazku umožňuje zabránit předčasnému rozdělení zisku (například vyplacením podílů na zisku společníky), což by se v době zvýšené daňové povinnosti mohlo stát příčinou finančních potíží dané společnosti.
Přesto mají splatná a odložená daň něco společného. Odložená daň také respektuje zákonem stanovenou sazbu daně. Zatímco u splatné daně jde o použití aktuální daňové sazby, u odložené daně se volí daňová sazba, která bude v roce, kdy se předpokládá uplatnění daňového závazku nebo pohledávky. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba platná v následujícím účetním období. Dalším společným rysem splatné a odložené daně je ten, že při výpočtu základu daně se vychází z účetního výsledku hospodaření. Tím jsme však zřejmě vyčerpali všechny podstatné společné rysy splatné a odložené daně.
 
ROZDÍLY MEZI ÚČETNÍM A DAŇOVÝM POHLEDEM
Splatnou daň vykazují účetní jednotky jako náklad a současně jako závazek. Při stanovení odložené daně se používá závazková metoda založená na rozvahovém přístupu. Jednotlivým aktivům a závazkům se přiřazuje vedle účetní hodnoty také jejich daňová hodnota. Obě hodnoty se vzájemně porovnají, a tak jsou vykázány
přechodné
rozdíly. Ty se rozlišují na zdanitelné a odčitatelné. Ze zdanitelných přechodných rozdílů vzniká
povinnost
vykazovat odložený daňový závazek. Z odčitatelných přechodných rozdílů vzniká
možnost
vykazovat odloženou daňovou pohledavk