Cenné papíry v účetnictví podnikatelů, 1. část

Vydáno: 11 minut čtení

V rámci tohoto příspěvku se zaměříme na účtování majetkových a dluhových cenných papírů z pohledu investora. Konkrétně se pak budeme věnovat účtování akcií a podílů, ať již s cílem dlouhodobého, ale i krátkodobého držení, a dále pak dluhopisům drženým do splatnosti, dluhopisům realizovatelným, jakož i těm, které budou určeny k obchodování. Nebudeme se omezovat pouze na účtování cenných papírů denominovaných v českých korunách, ale naznačíme zachycení cenných papírů denominovaných v cizí měně.

Cenné papíry v účetnictví podnikatelů
doc. Ing.
Jiří
Strouhal
Ph.D.
Škoda Auto Vysoká škola - Katedra finančního a manažerského účetnictví, Komora certifikovaných účetních České republiky
 
AKCIE A PODÍLY
Akcií
rozumíme cenný papír, se kterým jsou spojena následující tři práva:
*
právo podílet se na řízení společnosti úměrně výši podílu,
*
právo podílet se na zisku (ve formě dividend), a
*
právo podílet se na likvidačním zůstatku (tzv. likvidační dividenda) při zániku společnosti.
Akcie mohou být vydány v listinné či zaknihované podobě a musí obsahovat následující informace:
*
firmu a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu,
*
označení formy akcie; u akcie na jméno firmu, název či jméno akcionáře,
*
výši základního kapitálu a počet akcií k datu
emise
, datum
emise
,
*
jedná-li se o listinnou akcii, potom navíc obsahuje číselné označení a podpis členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu
emise
.
Akcie je vydávána na jméno či na majitele. Stanovami společnosti lze omezit, nikoli však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. Specifikem České republiky je existence akcií na majitele, díky nimž patříme pouze mezi tři země na světě, kde tyto existují. Jejich převoditelnost je fakticky neomezená.
Podílem
rozumíme účast společníka ve společnosti a z něj plynoucí práva a povinnosti. Ovládající osobou přitom rozumíme osobu, která fakticky či právně vykonává přímo či nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné (ovládané) osoby. Ovládající osobou je vždy osoba, která:
*
je většinovým společníkem,
*
disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem, nebo
*
může prosadit jmenování či volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, či většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu.
V případě, že jiná osoba nedisponuje stejným či vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje alespoň
40 %
hlasovacích práv na určité osobě, je osobou ovládající.
Akcie a podíly oceňujeme v okamžiku jejich pořízení pořizovací cenou, tedy cenou pořízení navýšenou o případné vedlejší pořizovací náklady. Těmi zejména rozumíme poplatky bance či makléřské poplatky. Rozlišujeme následující portfolia dlouhodobých cenných papírů:
*
cenné papíry a podíly s rozhodujícím vlivem,
*
cenné papíry a podíly s podstatným vlivem,
*
cenné papíry s menšinovým vlivem a realizovatelné cenné papíry.
Akcie a podíly s podstatným a rozhodujícím vlivem k rozvahovému dni přeceňujeme metodou ekvivalence, akcie a podíly s menšinovým vlivem, jakož i realizovatelné cenné papíry přeceňujeme na reálnou hodnotu. Přeceňování dlouhodobých cenných papírů provádíme prostřednictvím tzv. fondu z přecenění, tedy účtu
414-Oceňovacírozdíly z přecenění majetku a závazků.
V souladu s Českým účetním standardem ("ČÚS") č. 008 vykazujeme oceňovací rozdíly na samostatném analytic kém účtu.
Následující příklady naznačují, jak postupovat při účtování podílů.
PŘÍKLAD
Podíly v ekvivalenci
Účetní jednotka nakoupila v roce 2011 25% podíl za částku 2,5 mil. Kč. K rozvahovému dni činil vlastní
kapitál
emitenta 12 mil. Kč.
V dalším účetním období účetní jednotka přikoupila dalších 30 %, a to za 4 mil. Kč. Před koncem roku účetní jednotka zaznamenala určité finanční problémy, a tak prodává 25% podíl za 2,8 mil. Kč. K rozvahovému dni činí vlastní
kapitál
emitenta 12 mil. Kč.
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč | MD  |  D  | +------+------------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | 1.  | Nákup podílu                  | 2 500 000  | 062  | 221  | | 2.  | Přecenění k 31. 12. 2011 (metoda ekvivalence) |  500 000  | 062OR | 414  | |   | 12 000 000 x 0,25 = 3 000 000 Kč        |       |    |    | | 3.  | Nákup dalšího podílu              | 4 000 000  | 061  | 221  | | 4.  | Reklasifikace portfolia            | 2 500 000  | 061  | 062  | |   |                        |  500 000  | 061OR | 062OR | | 5.  | Prodej 25% podílu               | 2 800 000  | 221  | 661  | | 6.  | Vyřazení                    |       |    |    | |   | * pořizovací cena (metoda váženého průměru)  | 2 954 545  | 561  | 061  | |   | * oceňovací rozdíl               |  500 000  | 414  | 061OR | | 7.  | Reklasifikace portfolia            | 3 545 455  | 062  | 061  | | 8.  | Přecenění k 31. 12. 2012 (metoda ekvivalence) |  54 545  | 062OR | 414  | |   | 12 000 000 x 0,3 = 3 600 000 Kč        |       |    |    | +------+------------------------------------------------+--------------+--------+-------+
Dopady na vlastní
kapitál
(2012):
 +-----------------------------+-------------+ | Výsledek hospodaření    | –154 545 Kč | | Fond z přecenění      |  54 545 Kč | | Úplný výsledek hospodaření | –100 000 Kč | +-----------------------------+-------------+ 
Účtování prodeje (vyřazení metodou FIFO):
 +------+------------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč | MD  |  D  | +------+------------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | 1.  | Nákup podílu                  | 2 500 000  | 062  | 221  | | 2.  | Přecenění k 31. 12. 2011 (metoda ekvivalence) |  500 000  | 062OR | 414  | |   | 12 000 000 x 0,25 = 3 000 000 Kč        |       |    |    | | 3.  | Nákup dalšího podílu              | 4 000 000  | 061  | 221  | | 4.  | Reklasifikace portfolia            | 2 500 000  | 061  | 062  | |   |                        |  500 000  | 061OR | 062OR | | 5.  |     Prodej 25% podílu               | 2 800 000  | 221  | 661  | | 6.  | Vyřazení                    |       |    |    | |   | * pořizovací cena (metoda FIFO)        | 2 500 000  | 561  | 061  | |   | * oceňovací rozdíl               |  500 000  | 414  | 061OR | | 7.  | Reklasifikace portfolia            | 4 000 000  | 062  | 061  | | 8.  | Přecenění k 31. 12. 2012 (metoda ekvivalence) |  400 000  | 414  | 062OR | |   | 12 000 000 x 0,3 = 3 600 000 Kč        |       |    |    | +------+------------------------------------------------+--------------+--------+-------+
Dopady na vlastní
kapitál
(2012):
 +-----------------------------+-------------+ | Výsledek hospodaření    | 300 000 Kč | | Fond z přecenění      | –400 000 Kč | | Úplný výsledek hospodaření | –100 000 Kč | +-----------------------------+-------------+
PŘÍKLAD
Podíly v reálné hodnotě
Účetní jednotka nakoupila na trhu 1 000 akcií za 500 000 Kč. Tyto akcie představují 2,5 % základního kapitálu emitenta. K 31. 12. 2011 činila reálná hodnota tohoto balíku akcií 510 000 Kč. V březnu 2012 účetní jednotka inkasovala dividendu 25 Kč/akcie. V listopadu prodává 750 akcií á 600 Kč/akcie. K 31. 12. 2012 činí tržní cena jedné akcie 300 Kč.
Účtování:
 +------+----------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | Op. |          Text           | Částka v Kč | MD  |  D  | +------+----------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | 1.  | Nákup akcií                 | 500 000   | 063  | 221  | | 2.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2011 | 10 000   | 063OR | 414  | | 3.  | Inkaso dividend               | 25 000   | 221  | 665  | | 4.  | Prodej 750 akcií               | 450 000   | 221  | 661  | | 5.  | Vyřazení akcií:               |       |    |    | |   | * pořizovací cena              | 375 000   | 561  | 063  | |   | * oceňovací rozdíl              | 10 000   | 414  | 063OR | | 6.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2012 | 50 000   | 414  | 063OR | +------+----------------------------------------------+--------------+--------+-------+ 
§ 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), zmiňuje, jakým způsobem postupovat při stanovení reálné hodnoty. Za optimálního stavu reálnou hodnotou rozumíme tržní cenu. V případě, že nelze tuto objektivně zjistit, je třeba vycházet ze znaleckého ocenění. Pakliže jsou náklady na získání znaleckého odhadu příliš vysoké, potom je možné tyto ponechat v původní pořizovací ceně.
V následujícím textu naznačíme, pomocí jakých modelů lze reálnou hodnotu stanovit:
*
model čisté hodnoty aktiv
RH
ČHA
= čistá aktiva / počet kmenových akcií
*
model Price/Earnings
ratio
RH
P/E
= EPS x P/E
*
dividendový diskontní model
RH
DDM
= De
1
/ i - g
Vysvětlivky:
EPS - ukazatel čistého zisku na akcii, i - požadovaná výnosnost, De
1
- dividenda očekávaná za běžné období, g - tempo růstu dividend
Následující příklad prakticky naznačuje, jak dle těchto modelů postupovat.
PŘÍKLAD
Reálná hodnota akcie
Máte k dispozici následující finanční informace o emitentovi: aktiva netto činí 20 mil. Kč, vlastní
kapitál
9 mil. Kč (z toho výsledek hospodaření za účetní období činí 4 mil. Kč), cizí zdroje činí 11 mil. Kč. Na dividendy by mělo být určeno 75 % ze zisku běžného období. Loňská dividenda na akcii přitom činila 2 222,22 Kč.
Základní
kapitál
je tvořen 1 500 ks akciemi o jmenovité hodnotě 2 000 Kč. P/E v oboru, ve kterém emitent operuje, činí 2,475. Oceňovatel akcie požaduje výnosnost alespoň 15 %. Stanovte reálnou hodnotu akcie.
RH
ČHA
= čistá aktiva / počet kmenových akcií
RHA
ČHA
= 20 000 000 - 11 000 000 / 1 500 = 6 000
V souladu s modelem čisté hodnoty aktiv činí reálná hodnota akcie 6 000 Kč.
RH
P/E
= EPS x P/E
RH
P/E
= 4 000 000 x 2,475 / 1500 = 6 600 Kč
V souladu s modelem P/E
ratio
činí reálná hodnota akcie 6 600 Kč.
RH
DDM
= De
1
/ i - g
g = De
l
/ D
o
-1 = -10 %
RH
DDM
= (3 000 000 / 1 500) / (0.15-(-0.1)) = 8 000 Kč
V souladu s dividendovým diskontním modelem činí reálná hodnota akcie 8 000 Kč.
Při využití jednotlivých modelů je třeba dbát na dodržování zásady konsistence. Nevýhodou ocenění na bázi čisté hodnoty aktiv je skutečnost odlišných oceňovacích bází používaných v účetnictví, a dále fakt, že zejména v českém prostředí je preferována aplikace zásady opatrnosti a nemožnost přeceňovat určité typy majetku na vyšší hodnoty. Jako dobrá informace o reálné hodnotě se jeví její odvození z P/E ratia. Bohužel je ovšem třeba konstatovat, že tento model selhává ze předpokladu, že je společnost ve ztrátě, a navíc je v prostředí českého trhu tento ukazatel pro účetní jednotky obtížně získatelný.
Základní nevýhodou dividendového diskontního modelu je předpoklad konstantního tempa růstu dividend, který je v praxi takřka neaplikovatelný. Přesto pro výpočet očekávané dividendy v průběhu pouze dvou po sobě jdoucích období je tento předpoklad aplikovatelný, na druhou stranu tento model selhává, pakliže účetní jednotka dividendy nevyplácí nebo je ve ztrátě.
Akcie k obchodování přeceňujeme na reálnou hodnotu, a to s výsledkovým dopadem (564-Náklady na přecenění, resp. 664-Výnosy z přecenění). Vzhledem k tomu, že přeceňování stejně jako prodej cenných papírů ovlivňuje výsledek hospodaření, není třeba oceňovací rozdíly vykazovat na samostatném analytickém účtu.
Následující příklad naznačuje, jakým způsobem prakticky postupovat.
PŘÍKLAD
Akcie k obchodování
Účetní jednotka nakoupila na podzim 2011 600 akcií za účelem spekulace, a to za 600 000 Kč. K 31. 12. 2011 činila reálná hodnota těchto akcií 550 000 Kč.
V roce 2012 nakonec účetní jednotka prodala pouze 550 akcií, a to za 580 000 Kč. K 31.12. 2012 činí tržní cena jedné akcie 990 Kč.
Účtování:
 +------+----------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Op. |          Text           | Částka v Kč | MD | D | +------+----------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | 1.  | Nákup akcií                 | 600 000   | 251 | 221 | | 2.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2011 | 50 000   | 564 | 251 | | 3.  | Prodej 550 akcií               | 550 000   | 221 | 661 | | 4.  | Vyřazení akcií                | 504 167   | 561 | 251 | | 5.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2012 |  3 667   | 251 | 664 | |   | 50 x 990 = 49 500 Kč             |       |   |   | +------+----------------------------------------------+--------------+-----+-----+
V souladu s § 24 odst. 6 a 7 ZU musíme akcie vyjádřené v cizí měně k rozvahovému dni přepočítat na české koruny aktuálním kursem centrální banky (tj. ČNB) k rozvahovému dni. Kursové rozdíly se neúčtují samostatně na účty kursových rozdílů
(563-Kursové ztráty,
resp.
663-Kursové zisky),
ale jsou přímo součástí přecenění na reálnou hodnotu. U realizovatelných akcií tak kursové rozdíly nemají přímý dopad na výsledek hospodaření (účtujeme proti účtu
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků),
v případě akcií k obchodování pak účtujeme do výsledku z přecenění
(564-Náklady na přecenění,
resp.
664-Výnosy z přecenění).
Následující příklady naznačují, jak prakticky postupovat.
PŘÍKLAD
Cizoměnová akcie realizovatelná
Účetní jednotka nakoupila v roce 2011 100 akcií á 200 EUR. K rozvahovému dni činí tržní cena jedné akcie 198 EUR.
V roce 2012 účetní jednotka prodává 50 akciíá 201 EUR. K rozvahovému dni ční tržní cena jedné akcie 200 EUR.
Směnné kursy k vybraným časovým okamžikům naznačuje následující tabulka:
 +---------------+--------+------------+---------+------------+ |  Období   | nákup | 31.12.2011 | prodej | 31.12.2012 | +---------------+--------+------------+---------+------------+ | Kurs CZK/EUR |   25 | 25,2    | 24,8  | 25,1    | +---------------+--------+------------+---------+------------+ 
Účtování
 +------+----------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | Op. |          Text           | Částka v Kč | MD  |  D  | +------+----------------------------------------------+--------------+--------+-------+ | 1.  | Nákup akcií                 | 500 000   | 063  | 221  | | 2.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2011 |  1 040   | 414  | 063OR | |   | 198 x 100 x 25,20 = 498 960 Kč        |       |    |    | | 3.  | Prodej akcií                 | 249 240   | 221  | 661  | |   | 201 x 50 x 24,80 = 249 240 Kč        |       |    |    | | 4.  | Vyřazení akcií                |       |    |    | |   | ¦ pořizovací cena              | 250 000   | 561  | 063  | |   | ¦ oceňovací rozdíl              |  1 040   | 063OR | 414  | | 5.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2012 |  1 000   | 063OR | 414  | |   | 200 x 50 x 25,10 = 251 000 Kč        |       |    |    | +------+----------------------------------------------+--------------+--------+-------+ 
PŘÍKLAD
Cizoměnová akcie k obchodování
Účetní jednotka nakoupila v roce 2011 100 akcií á 200 EUR. K rozvahovému dni činí tržní cena jedné akcie 198 EUR.
V roce 2012 účetní jednotka prodává 50 akciíá 201 EUR. K rozvahovému dni ční tržní cena jedné akcie 200 EUR.
Směnné kursy k vybraným časovým okamžikům naznačuje následující tabulka:
 +---------------+--------+------------+---------+------------+ |  Období   | nákup | 31.12.2011 | prodej | 31.12.2012 | +---------------+--------+------------+---------+------------+ | Kurs CZK/EUR |   25 | 25,2    | 24,8  | 25,1    | +---------------+--------+------------+---------+------------+ 
Účtování:
 +------+----------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Op. |          Text           | Částka v Kč | MD | D | +------+----------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1.  | Nákup akcií                 | 500 000   | 251 | 221 | | 2.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2011 |  1 040   | 564 | 251 | |   | 198 x 100 x 25,20 = 498 960 Kč        |       |   |   | | 3.  | Prodej akcií                 | 249 240   | 221 | 661 | |   | 201 x 50 x 24,80 = 249 240 Kč        |       |   |   | | 4.  | Vyřazení akcií                | 249 480   | 561 | 251 | | 5.  | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2012 |  1 520   | 251 | 664 | |   | 200 x 50 x 25,10 = 251 000 Kč        |       |   |   | +------+----------------------------------------------+-------------+-----+-----+

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví