Ručení za nezaplacenou DPH v roce 2013

Vydáno: 27 minut čtení

Institut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem a také zvláštní způsob zajištění daně byly do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), zapracovány již s účinností od 1. 4. 2011. Novela ZDPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb. přinesla do oblasti ručení za nezaplacenou daň změny, které platí s účinností od 1. 1. a od 1. 4. 2013 v § 109 ZDPH. Pravidla obsažená v § 109a ZDPH, upravující postup při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně, se s účinností od 1. 1. 2013 nemění. Cílem tohoto příspěvku je nejen vysvětlit změny, které platí v oblasti ručení za daň nezaplacenou dodavatelem v roce 2013, ale také upozornit na případná rizika dopadající na příjemce zdanitelného plnění ve vazbě na institut ručení za nezaplacenou daň včetně doporučení, jak tato rizika eliminovat. Na konkrétním příkladu je vysvětlen i postup při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně z pohledu DPH včetně doporučeného postupu při zaúčtování tohoto specifického případu.

Ručení za nezaplacenou DPH v roce 2013
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
INSTITUT RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ PODLE PRAVIDEL PLATNÝCH DO 31. 12. 2012
Podle § 109odst. 1 a 2 ZDPH, ve znění platném
od 1.4.2011,
ručí plátce, který přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytl úplatu na takové plnění (dále jen "příjemce zdanitelného plnění"), za daň nezaplacenou z tohoto plnění pouze v níže uvedených případech:
*
Pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět mohl, že
daň z tohoto zdanitelného plnění uvedená na daňovém
dokladu nebude plátcem, který toto zdanitelné plnění uskutečňuje nebo obdrží za takové zdanitelné plnění úplatu (dále jen "poskytovatel zdanitelného plnění"),
úmyslně zaplacena.
*
Poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit.
*
Nebo dojde ke zkrácení nebo vylákání daňové výhody.
Podle právní úpravy platné
od 1. 1. 2012
ručí příjemce zdanitelného plnění také za nezaplacenou daň, pokud je úplata za toto plnění:
*
bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, nebo
*
poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (zahraniční bankovní účet).
 
INSTITUT RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ PODLE PRAVIDEL PLATNÝCH OD 1. 1. 2013
S účinností od
1.1. 2013
se mění původní označení § 109 ZDPH "Ručení za nezaplacenou daň" na
"Ručení příjemce zdanitelného plnění".
Do výčtu titulů uvedených v
§ 109 ZDPH,
na základě kterých se příjemce zdanitelného plnění může dostat do pozice tzv.
ručitele
za daň nezaplacenou poskytovatelem zdanitelného plnění, jsou doplněny tři nové tituly. S účinností od 1. 1. 2013
ručí plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem, za nezaplacenou daň z tohoto plnění
nejen v případech vymezených v § 109 odst. 1 písm. a) až c) a v odst. 2 písm. a) a b) ZDPH,
ale nově také, pokud:
*
je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo jen zčásti bezhotovostním převodem
na jiný účet
než účet poskytovatele plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
[