Změny sazeb DPH v roce 2013

Vydáno: 33 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2013 se zvyšuje snížená sazba DPH ze 14 % na 15 % a základní sazba daně se zvyšuje z 20% na 21 %. Zvýšení obou sazeb daně provedené s účinností od 1. 1. 2013 se dotkne vyúčtování zálohových plateb, zejména vyúčtování dodávek vody, tepla, chladu, elektřiny, plynu, poskytnutí telekomunikačních služeb a služeb spojených s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na změny v oblasti sazeb DPH platné od 1. 1. 2013 a popsat z pohledu DPH základní situace, do kterých se plátci daně v roce 2013 v souvislosti s vyúčtováním zálohových plateb (úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění) v návaznosti na změny v oblasti sazeb DPH mohou dostat.

Změny sazeb DPH v roce 2013
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
SAZBY DANĚ U ZDANITELNÝCH PLNĚNÍ
S účinností od 1. 1. 2013 se podle § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), uplatňuje u zboží základní sazba daně ve výši 21 %, pokud ZDPH nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH a u tepla a chladu je platnou sazbou daně snížená sazba daně ve výši 15 %. S účinností od 1. 1. 2013 je příloha obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě označena jako č. 3 a příloha, která obsahuje seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekty považují za osoby povinné k dani, je označena jako příloha č. 1. Důvody ke změně označení obou uvedených příloh jsou legislativně technické, nikoli věcné.
S účinností od 1. 1. 2013 byly z přílohy č. 3 k ZDPH, obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně, vypuštěny číselné kódy 4818, 6111 a 6209 Harmonizovaného systému číselného označování zboží - Dětské pleny. Dodání tohoto zboží podléhá od 1. 1. 2013 základní sazbě daně. Přeřazení dětských plen ze snížené do základní sazby daně se netýká pomůcek pro péči při inkontinenci, které i po 1. 1. 2013 zůstávají zařazeny ve snížené sazbě daně. V příloze č. 3 k ZDPH, obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně, byly s účinností od 1. 1. 2013 provedeny další změny týkající se zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky, které odpovídají nejen příslušnému číselnému kódu (01-96 a 90) Harmonizovaného systému číselného označování zboží, ale i textovému vymezení uvedenému v příloze č. 3 k ZDPH, podléhají snížené sazbě daně. Ministerstvo financí zveřejnilo dne 7. 12. 2012 informaci, ve které vysvětluje pravidla pro uplatnění snížené sazby daně s účinností od 1. 1. 2013 u zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH se zaměřením na zdravotnické prostředky. U služeb se podle § 47 odst. 4 ZDPH uplatňuje základní sazba daně, pokud ZDPH nestanoví jinak. V důsledku toho, že došlo k odložení účinnosti jednotné sazby DPH ve výši 17,5 %, která má platit až od 1. 1. 2016, došlo i k odložení zrušení § 48 a 48a ZDPH. U služeb uvedených v příloze č. 2 k ZDPH a při poskytnutí stavebních a montážních prací vymezených v § 48 odst. 1 a v § 48a odst. 1 ZDPH se proto od 1. 1. 2013 uplatňuje nadále snížená sazba daně. V příloze č. 2 k ZDPH, obsahující seznam služeb podléhajících snížené sazbě, DPH nebyly provedeny s účinností do 1. 1. 2013 žádné zásadní změny. U služeb, které mají charakter opravy zdravotnických prostředků, se uplatní s účinností od 1. 1. 2013 snížená sazba daně pouze v případě, že se bude jednat o zdravotnické prostředky vymezené v příloze č. 3 k ZDPH. U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně s výjimkou převodu nemovitostí osvobozených od daně podle § 56 ZDPH a převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství, na které se nevztahuje osvobození od daně a u kterých se uplatňuje snížená sazba daně.
 
SAZBY DANĚ U ZBOŽÍ A NEMOVITOSTÍ PŘEDANÝCH DO UŽÍVÁNÍ NA ZÁKLADĚ "LEASINGOVÝCH SMLUV"
Převod práva užívat najaté zboží nebo nemovitost na základě smlouvy (v praxi se jedná o smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, které jsou často označovány jako "leasingové smlouvy"), která stanoví povinnost nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy, se podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH považuje i po 1. 1. 2013 za dodání zboží nebo převod nemovitosti. Pokud k uskutečnění tohoto dodání zboží nebo převodu nemovitosti dojde v období od 1. 1. 2013, uplatní se sazba daně platná k datu uskutečnění dodání předmětného zboží nebo k datu uskutečnění předmětného převodu nemovitosti, pokud se jedná o zdanitelné plnění.
Převod práva užívat najaté zboží nebo nemovitost na základě smlouvy, která stanoví právo, nikoli povinnost, nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy, se považuje za poskytnutí služby. V praxi se u těchto typů smluv uplatňuje zpravidla režim "dílčích plnění" s uvedením dne uskutečnění zdanitelného plnění buď přímo ve smlouvě nebo ve "splátkovém kalendáři", který je nedílnou součástí takové smlouvy, nebo je na tento typ dokladu ve smlouvě odkazováno. U takto sjednaných dílčích zdanitelných plnění (poskytnutí služby neuvedené v příloze č. 2 k ZDPH) se uplatní sazba daně platná k datu uskutečnění jednotlivých dílčích plnění. U jednotlivých dílčích plnění uskutečněných v roce 2013 na základě těchto typů smluv se uplatní sazba daně platná od 1. 1. 2013, tj. 21 %. Výjimku představují smluvní vztahy ze smluv o finančním pronájmu uzavřených podle ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2008, pokud byl předmět smlouvy předán do užívání nejpozději k uvedenému datu. V těchto případech se použijí ustanovení ZDPH, tj. i ustanovení upravující sazby DPH, platná do 31. 12. 2008 (čl. II Přechodných ustanovení bod 2 zákona č. 302/2008 Sb.).
PŘÍKLAD
Obchodní společnost (leasingový pronajímatel), plátce DPH, uzavřela s jiným plátcem (dále jen "leasingový nájemce") smlouvu, na základě které je nájemce oprávněn užívat zařízení (zboží podléhající základní sazbě daně), a to po dobu 36 měsíců s tím, že na základě předmětné smlouvy je nájemce oprávněn nabýt předmětné zařízení před ukončením smlouvy. Na základě smlouvy byl sjednán režim dílčích (měsíčních) zdanitelných plnění. Smluvní strany se rovněž dohodly, že za den uskutečnění takto sjednaných dílčích zdanitelných plnění se považuje vždy 5. den příslušného kalendářního měsíce. Předmět smlouvy byl předán nájemci do užívání dne 2. 1. 2012. Součástí smlouvy je i splátkový kalendář vystavený na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 s tím, že u jednotlivých celkem 36 dílčích zdanitelných plnění je uplatněna základní sazba daně ve výši 20 %. Dne 3. 1. 2013 obdržel nájemce nový splátkový kalendář, ve kterém je u jednotlivých dílčích zdanitelných plnění za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 uplatněna sazba daně ve výši 21 %, tj. sazba daně platná k datu uskutečnění jednotlivých dílčích plnění. Tento postup je v souladu se změnami v oblasti sazeb provedenými s účinností od 1. 1. 2013. V případě, že by leasingový pronajímatel nový splátkový kalendář nevystavil, nezbavuje se povinnosti u jednotlivých dílčích splátek uplatňovat s účinností od 1. 1. 2013 sazbu daně ve výši 21 %. Leasingový nájemce by však podle § 73 odst. 6 ZDPH byl oprávněn uplatnit DPH pouze ve výši uvedené na daňovém dokladu, který má k dispozici, a tím by byl v tomto případě původní splátkový kalendář, kde je uvedena sazba daně ve výši 20 %.
 
ÚPLATA PŘIJATÁ PŘED USKUTEČNĚNÍM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ - ZÁLOHA
V účetních předpisech jsou úplaty přijaté před realizací plnění označovány jako "zálohy". ZDPH pojem "záloha" nepoužívá, namísto toho používá formulaci "úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění".
 
Sazby daně u záloh na zdanitelná plnění přijatých plátcem v období do 31. 12. 2012
Úplaty přijaté plátcem před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohy), pokud k jejich přijetí došlo do 31. 12. 2012, jsou spojeny s povinností přiznat daň na výstupu pouze v případě, že takovou úplatu přijme plátce, který vede účetnictví, s výjimkou úplat vztahujících se ke zdanitelným plněním podléhajícím režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, na které se povinnost přiznat daň k datu přijetí úplaty nevztahuje. Plátce, který v souladu s účetními předpisy nevede účetnictví a přijal zálohu na zdanitelné plnění do 31. 12. 2012, se může rozhodnout, že daň k datu přijetí takové úplaty přizná, tzn., že ji uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k přijetí takové úplaty. U úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, na které se vztahuje povinnost přiznat daň k datu jejich přijetí, se uplatní sazba daně platná k datu přijetí úplaty (zálohy), tj. 14 % nebo 20 %, podle charakteru zdanitelného plnění, na které je záloha určena, a pokud k přijetí úplaty došlo nejpozději 31. 12. 2012.
 
Sazby daně u záloh na zdanitelná plnění přijatých plátcem v období od 1. 1. 2013
V návaznosti na změny provedené s účinností od 1. 1. 2013 zákonem č. 502/2012 Sb. je povinen přiznat daň k datu přijetí úplaty (zálohy) přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejen plátce, který v souladu s účetními předpisy vede účetnictví, ale i plátce, který účetnictví nevede. U takto přijatých úplat je povinen přiznat daň ve výši sazby daně platné k datu přijetí úplaty plátce, který je v pozici poskytovatele zdanitelného plnění, s výjimkou úplat vztahujících se ke zdanitelným plnění podléhajícím režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, na které se povinnost přiznat daň k datu přijetí úplaty nevztahuje. Platnou sazbou daně je s účinností od 1. 1. 2013 sazba daně ve výši 15 % (snížená sazba DPH) a sazba daně ve výši 21 % (základní sazba DPH).
 
Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, kterému předchází úhrada zálohy
S účinností od
1. 1. 2013
je postup při výpočtu základu daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud před uskutečněním tohoto plnění vznikla plátci povinnost přiznat daň z přijaté úplaty (zálohy), stanoven v nově doplněném
§ 37a ZDPH
. Podle nově doplněného znění § 37a odst. 1 ZDPH je základem daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 ZDPH (tj. základem daně odpovídajícím úplatě za uskutečněné zdanitelné plnění, kterou obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění) a základem daně nebo souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 ZDPH (tj. základem daně v případě přijetí úplaty nebo úplat před uskutečněním zdanitelného plnění). Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění se rozumí úplata (záloha) snížená o DPH odpovídající sazbě daně platné k datu přijetí úplaty. V případě, že je základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a v případě, že je základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná k datu přijetí úplaty. V případě dodání energií (dodání tepla, chladu, vody, elektřiny a plynu) a zákonem vymezených služeb (telekomunikační služby a služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod) je nutné při stanovení správné sazby daně respektovat zásady stanovené v čl. IV Přechodných ustanovení body 2 a 3 zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
V případech, kdy k uskutečnění zdanitelného plnění došlo do 31. 12. 2012 a před tímto dnem byla plátcem přijata úplata spojená s povinností přiznat daň na výstupu k datu přijetí úplaty, je postup při výpočtu DPH stanoven v § 37 odst. 3 ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2012. Příslušná sazba daně se uplatní pouze z rozdílu vypočteného podle § 37 odst. 3, ve znění platném do 31. 12. 2012, tj. z rozdílu mezi základem daně odpovídajícím ceně sjednané za zdanitelné plnění v úrovni bez DPH a základem daně nebo souhrnem základů daně ze záloh zaplacených před uskutečněním zdanitelného plnění. V tom případě se daň vypočte podle § 37 odst. 1 ZDPH. Pokud plátce ve shodě s § 37 odst. 3 ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2012, vypočte rozdíl mezi celkovou sjednanou úplatou (tj. částkou včetně DPH) a úplatou nebo úplatami (včetně DPH) přijatými před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte plátce daň z takto zjištěného rozdílu způsobem stanoveným v § 37 odst. 2 ZDPH. Postup při výpočtu daně podle § 37 odst. 3 ZDPH uplatní plátce při vyúčtování úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění došlo do 31. 12. 2012.
 
ZVÝŠENÍ SAZEB DANĚ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2013 A DOPAD TĚCHTO ZMĚN DO OBLASTI VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB Z POHLEDU DPH
Změny provedené v oblasti sazeb DPH jsou součástí novely ZDPH provedené zákonem č. 500/2012 Sb. Jak již bylo výše uvedeno, s účinností
od 1. 1. 2013 zůstávají zachovány obě sazby DPH, tj. snížená a základní sazba daně, s tím, že od uvedeného data se zvyšuje snížená sazba DPH na 15 % a základní sazba daně se zvyšuje na 21 %
. U úplat (záloh) na zdanitelná plnění podléhající snížené sazbě daně přijatých v roce 2012 se uplatní snížená sazba daně ve výši 14 % nebo základní sazba daně ve výši 20 % (podle charakteru zdanitelného plnění), pokud příjemci takové úplaty, plátci, vznikla v souvislosti s přijetím takové úplaty v roce 2012 povinnost přiznat daň na výstupu. Jedná se o zálohy na:
*
dodání vody, tepla nebo chladu nebo při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a dodání tepla nebo chladu (zákon č. 500/2012 Sb., čl. IV Přechodných ustanovení bod 2),
*
dodání elektřiny, plynu nebo při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny (zákon č. 500/2012 Sb., čl. IV Přechodných ustanovení bod 3),
*
ostatní zdanitelná plnění podléhající snížené nebo základní sazbě daně, s výjimkou záloh výše uvedených a s výjimkou záloh vztahujících se ke zdanitelným plněním, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
 
Postup při vyúčtování záloh přijatých do 31. 12. 2012 a uplatnění platné sazby DPH, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2013
V průběhu roku 2013 bude docházet k vyúčtování úplat (záloh) přijatých v období do 31. 12. 2012, které se týkají zdanitelných plnění podléhajících snížené nebo základní sazbě daně a které byly spojeny s povinností přiznat daň na výstupu k datu jejich přijetí. Plátce se může v roce 2013 při vyúčtování těchto zálohových plateb dostat do různých situací. Praktický postup z pohledu DPH je dále vysvětlen na příkladech.
Při přijetí úplaty (zálohy) před uskutečněním zdanitelného plnění podléhajícího snížené nebo základní sazbě daně, pokud se jedná o úplatu, u které vznikla povinnost přiznat daň k datu jejího přijetí, a tato úplata (záloha) byla přijata v období od 1. 1. do 31. 12. 2012, se uplatní snížená sazba daně platná pro toto období, tj. snížená sazba daně ve výši 14 % nebo základní sazba daně ve výši 20 % (podle charakteru zdanitelného plnění). Při vyúčtování těchto úplat (záloh) přijatých do 31. 12. 2012, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v období od 1. 1. 2013 a za předpokladu, že základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH je kladný, se použije sazba daně platná od
1. 1. 2013, tj. sazba daně ve výši 15 % nebo ve výši 21 %
(podle charakteru zdanitelného plnění). Při vyúčtování zálohových plateb určených na dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny, se při stanovení platné sazby daně uplatní specifický postup vymezený čl. IV Přechodných ustanovení, body 2 a 3 (zákon č. 500/20012 Sb.).
Uvedený postup jsou oprávněni uplatnit nejen plátci, kteří jsou v pozici dodavatele, resp. výrobce (tepla, vody, chladu, elektřiny nebo plynu), nebo v pozici poskytovatele zákonem vymezených služeb, ale i plátce, který tato specifická zdanitelná plnění od výrobců zboží (různé typy energií) nebo poskytovatelů služeb pořizuje a následně takto pořízená zdanitelná plnění "přeprodává" jiným osobám (zpravidla nájemcům)
.
 
Sazby daně a postup při vyúčtování záloh na dodání vody, tepla, chladu nebo na poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod přijatých do 31. 12. 2012
Postup při vyúčtování záloh na
dodání tepla, vody, chladu nebo poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním odpadních vod
je upraven v čl. IV Přechodných ustanovení bod 2 zákona č. 500/2012 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2013. Plátce, který uskutečnil předmětné zdanitelné plnění s datem uskutečnění od 1. 1. 2013,
je oprávněn
podle bodu 2 cit. ustanovení stanovit spotřebu
samostatně za období roku 2012 a samostatně za období roku 2013
, a to na základě odečtu z měřících zařízení ke dni 31. 12. 2012 nebo na základě propočtu, pokud je odečet z měřících zařízení proveden až po 1. 1. 2013. U takto stanovené spotřeby za
rok 2013
se uplatní snížená sazba daně ve výši
15 %
a u spotřeby za
rok 2012
se uplatní snížená sazba daně ve výši
14 %
, a to i tehdy, pokud je odečet z měřících zařízení proveden po 1. 1. 2013, tzn. že k uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 odst. 5 písm. b) ZDPH dojde až v roce 2013. Pokud se vyúčtování záloh vztahujících se k předmětným plněním týká
výhradně spotřeby za rok 2012
, uplatní plátce při vyúčtování těchto záloh sníženou sazbu daně platnou do 31. 12. 2012, tj. 14 %, i když k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2013, kdy je platnou sníženou sazbou daně sazba daně ve výši 15 %. Uvedený postup se uplatní bez ohledu na skutečnost, zda základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH je kladný nebo záporný.
PŘÍKLAD
Dodavatel vody, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, provedl pro obchodní společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, odečet spotřeby vody za období říjen až prosinec 2012, a to k datu 31. 12. 2012. Den provedení odečtu z měřícího zařízení se podle § 21 odst. 5 písm. b) ZDPH považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění. Částka za spotřebu vody za uvedené období činila 10 000 Kč bez DPH. Pronajímatel (obchodní společnost) se k zajištění dodávek vody pro nájemce zavázal v rámci sjednané nájemní smlouvy. Takto zajištěnou dodávku vody obchodní společnost následně "přeúčtovává" nájemci nebytových prostor. Obchodní společnost zaplatila dodavateli vody dne 30. 11. 2012 zálohu na dodávku vody za uvedené období v celkové výši 10 260 Kč (z toho základ daně činil 9 000 Kč a DPH ve výši 14 % činila 1 260 Kč). Nájemce zaplatil obchodní společnosti rovněž v měsíci listopadu 2012 zálohu na dodávku vody za uvedené období, a to ve výši 5 700 Kč (z toho základ daně činil 5 000 Kč a DPH ve výši 14 % činila 700 Kč).
Postup z pohledu DPH při přijetí a vyúčtování zálohy na dodání vody za období říjen až prosinec 2012 u dodavatele vody
Dodavatel vody přijal zálohu na dodání vody za období říjen až prosinec 2012 v listopadu 2012 a zdanitelné plnění (dodání vody za uvedené období roku 2012) uskutečnil k datu 31. 12. 2012, tj. k datu provedení odečtu spotřeby vody. V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc listopad a prosinec 2012 se promítne přijetí zálohy a vyúčtování dodávky vody za prosinec 2012 u dodavatele vody takto:
 Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – listopad 2012 +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ |          |  Základ daně (Kč)  | Daň na výstupu (Kč) | Sazba DPH  | Celkem (Kč)*) | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ | DPU 30. 11. 2012 | 9 000         | 1 260 (ř. 2)     | 14%      | 10 260    | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ 
*) Celková částka včetně DPH se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.
Vysvětlivky:
DPU - Datum přijetí úplaty dodavatelem vody
V daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2012 uvede dodavatel vody pouze rozdíl základů daně ve smyslu § 37 odst. 3 ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2012, který v tomto případě činí 1 000 Kč (10 000 - 9 000 = 1 000). Z takto zjištěného rozdílu uplatní daň na výstupu ve výši 14 %.
 Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – prosinec 2012 +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ |          |  Základ daně (Kč)  | Daň na výstupu (Kč) | Sazba DPH  | Celkem (Kč)*) | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ | DUZP 31. 12. 2012 | 1 000         |  140 (ř. 2)     | 14%      | 1 140    | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ 
*) Celková částka včetně DPH se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.
Vysvětlivky:
DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění
Postup z pohledu DPH při zaplacení a přijetí zálohy na dodání vody za období prosinec 2012 u obchodní společnosti
Obchodní společnost jako příjemce zdanitelného plnění (dodání vody za období říjen až prosinec 2012) uplatnila nárok na odpočet daně ve výši 1 260 Kč vztahující se k zaplacené záloze na dodání vody v daňovém přiznání za zdaňovací období listopad 2012, a to na základě platebního kalendáře, který obdržela od dodavatele již v lednu 2012. Dne 21. 11. 2012 byla připsána na účet obchodní společnosti záloha ve výši 5 700 Kč na dodávku vody za uvedené období zaplacená nájemcem. Daňový doklad na vyúčtování dodávky vody obdržela obchodní společnost od dodavatele vody až dne 7. 1. 2013. Nárok na odpočet daně ve výši 140 Kč vztahující se k vyúčtování dodávky vody s datem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2012 (den provedení odečtu z měřícího zařízení) za období říjen až prosinec 2012 je obchodní společnost oprávněna uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2013. K datu 7. 1. 2013 s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7. 1. 2013 (datum zjištění spotřeby vody z daňového dokladu vystaveného dodavatelem vody) vystavila obchodní společnost nájemci daňový doklad na vyúčtování spotřeby vody za období říjen až prosinec 2012.
V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc listopad 2012 a leden 2013 se promítne zaplacení a přijetí zálohy a následně vyúčtování dodávky vody za období říjen až prosinec 2012 u obchodní společnosti takto:
 Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – listopad 2012 +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ |          |  Základ daně (Kč)  | Daň na výstupu (Kč) | Sazba DPH  | Celkem (Kč)*) | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ | DPU 21. 11. 2012 | 5 000         |  700 (ř. 2)     | 14%      | 5 700    | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+
*) Celková částka včetně DPH se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.
Vysvětlivky:
DPU - Datum přijetí úplaty obchodní společností od nájemce
 Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – listopad 2012 +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ |          |  Základ daně (Kč)  | Daň na vstupu (Kč)  | Sazba DPH  | Celkem (Kč)*) | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ | DPU 30. 11. 2012 | 9 000         | 1 260 (ř. 41)    | 14%      | 10 260    | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+
*) Celková částka včetně DPH se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.
Vysvětlivky:
DPU - Datum přijetí úplaty dodavatelem vody od obchodní společnosti
 Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – leden 2013 +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ |          |  Základ daně (Kč)  | Daň na vstupu (Kč)  | Sazba DPH  | Celkem (Kč)*) | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ | DPD  7. 1. 2013 | 1 000         |  140 (ř. 41)    | 14%      | 1 140    | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+
*) Celková částka včetně DPH se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.
Vysvětlivky:
DPD - Datum přijetí daňového dokladu vystaveného dodavatelem vody obchodní společnosti
 Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – leden 2013 +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ |          |  Základ daně (Kč)  | Daň na výstupu (Kč) | Sazba DPH  | Celkem (Kč)*) | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+ | DUZP  7. 1. 2013 | 5 000         |  700 (ř. 2)     | 14%      | 5 700    | +--------------------+-----------------------+----------------------+---------------+---------------+
*) Celková částka včetně DPH se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.
Vysvětlivky:
DUZP - Datum uskutečnění zdanitelného plnění
V daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2013 uvede obchodní společnost (pronajímatel) pouze rozdíl základů daně ve smyslu § 37a odst. 1 ZDPH, ve znění platném od 1. 1. 2013, který v tomto případě činí 5 000 Kč (10 000 - 5 000 = 5 000). Z takto zjištěného rozdílu uplatní obchodní společnost ve shodě s čl. IV Přechodných ustanovení bod 2 zákona č. 500/2012 Sb. daň na výstupu ve výši 14 %.
 
Sazby daně a postup při vyúčtování záloh na dodání elektřiny, plynu, a při poskytnutí telekomunikačních služeb přijatých do 31. 12. 2012
Postup při vyúčtování záloh na
dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí služby telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny
je upraven v čl. IV Přechodných ustanovení bod 3 zákona č. 500/2012 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2013. Plátce, který uskutečnil předmětné zdanitelné plnění s datem uskutečnění od 1. 1. 2013,
je oprávněn
podle bodu 3 cit. ustanovení stanovit spotřebu
samostatně za období roku 2012 a samostatně za období roku 2013
, a to na základě odečtu z měřících zařízení ke dni 31. 12. 2012 nebo na základě propočtu, pokud je odečet z měřících zařízení proveden až po 1. 1. 2013. U takto stanovené spotřeby za
rok 2013
se uplatní základní sazba daně ve výši 21 % a u spotřeby za
rok 2012
se uplatní základní sazba daně ve výši
20 %
, a to i tehdy, pokud je odečet z měřících zařízení proveden v období od 1. 1. 2013, tzn. že k uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 odst. 5 písm. b) ZDPH došlo v roce 2013. Pokud se vyúčtování záloh vztahujících se k předmětným plněním týká
výhradně spotřeby za rok 2012
, uplatní plátce při vyúčtování těchto záloh základní sazbu daně platnou do 31. 12. 2012, tj. 20 %, i když k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2013, kdy je platnou základní sazbou daně sazba daně ve výši 21 %. Uvedený postup se uplatní bez ohledu na skutečnost, zda základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH je kladný nebo záporný.
PŘÍKLAD
Společnost poskytující telekomunikační služby provádí odečet z měřících zařízení vždy ke 14. dni příslušného kalendářního měsíce, a to za období od 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Dne 14. 1. 2013 provedla telekomunikační společnost odečet z měřícího zařízení za uvedené období, tj. za období zahrnující spotřebu telekomunikačních služeb za období roku 2012 (od 15. 12. do 31. 12. 2012) a současně spotřebu za období roku 2013 (od 1. 1. do 14. 1. 2013). Poskytovatel telekomunikačních služeb využil při vyúčtování telekomunikačních služeb postup upravený v čl. IV Přechodných ustanovení bod 3 zákona č. 500/2012 Sb. a stanovil spotřebu předmětných služeb samostatně za období roku 2012 a u takto stanovené spotřeby uplatnil základní sazbu daně ve výši 20 %. U spotřeby telekomunikačních služeb stanovené samostatně za období roku 2013 uplatnil poskytovatel služeb základní sazbu daně ve výši 21 %. Uvedený postup je v souladu s bodem 3 cit. Přechodných ustanovení zákona č. 500/2012 Sb.
PŘÍKLAD
Společnost poskytující telekomunikační služby provádí odečet z měřících zařízení vždy ke 14. dni příslušného kalendářního měsíce, a to za období od 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Dne 14. 1. 2013 provedla telekomunikační společnost odečet z měřícího zařízení za uvedené období, tj. za období zahrnující spotřebu telekomunikačních služeb za období roku 2012 (od 15. 12. do 31. 12. 2012) a současně spotřebu za období roku 2013 (od 1. 1. do 14. 1. 2013). Poskytovatel telekomunikačních služeb v tomto případě nevyužil při vyúčtování telekomunikačních služeb postup upravený v čl. IV Přechodných ustanovení bod 3 zákona č. 500/2012 Sb. a nestanovil spotřebu předmětných služeb samostatně za období roku 2012 a samostatně za rok 2013. U celkově zjištěné spotřeby uplatnil poskytovatel služeb základní sazbu daně ve výši 21 %. Uvedený postup je s ohledem na skutečnost, že poskytovatel telekomunikačních služeb nevyužil možnost stanovit samostatně spotřebu poskytnutých služeb za rok 2012 a 2013 podle cit. čl. Přechodných ustanovení zákona č. 500/20112 Sb. V tomto případě poskytovatel služeb uplatnil při poskytnutí telekomunikačních služeb realizovaných částečně v roce 2012 a částečně v roce 2013 sazbu daně platnou k datu uskutečnění tohoto zdanitelného plnění, tj. sazbu daně ve výši 21 %.
 
Sazby daně a postup při vyúčtování záloh na poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti
Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zařazených do klasifikace CZ-CPA oddíl 41 až 43 se uplatňuje při splnění zákonem stanovených podmínek i v roce 2013. K přenesení daňové povinnosti z poskytovatele (plátce) na příjemce (plátce) dojde k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Na zálohy přijaté v období od 1. 1. 2012 vztahující se na stavební nebo montážní práce zařazené do klasifikace CZ-CPA oddíl 41 až 43 se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje. Tato zásada se s účinností od 1. 1. 2013 nemění.
I v roce 2013 se může plátce v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH dostat do situace, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění provádí vyúčtování zálohy na takto poskytnuté stavební práce, přitom předmětná záloha byla přijata již v roce 2011, kdy se režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací neuplatňoval. Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH u stavebních nebo montážních prací uskutečněných po 1. 1. 2013, pokud byla na tyto práce přijata do 31. 12. 2011 záloha, která u poskytovatele zdanitelného plnění podléhala povinnosti přiznat daň na výstupu, se uplatní u příjemce zdanitelného plnění (plátce) ve shodě s čl. II bod 10 zákona č. 370/2011 Sb., a to pouze z rozdílu základů daně vymezených cit. ustanovením (viz níže uvedený příklad).
PŘÍKLAD
Stavební společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, který vede účetnictví, uzavřela v prosinci 2011 smlouvu o dílo s obchodní společností, plátcem daně. Předmětem smlouvy je rekonstrukce sídla firmy obchodní společnosti, která zde uskutečňuje plnění zakládající právo na uplatnění odpočtu daně v plné výši. Cena díla byla sjednána ve výši 1 000 000 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně má být dle smlouvy připočtena sazba daně platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu přijetí úplaty (zálohy). Smluvní strany se dohodly na úhradě zálohy ve výši 600 000 Kč, a to nejpozději do 31. 12. 2011. Záloha ve výši 600 000 Kč (z toho základ daně 500 000 Kč a DPH ve výši 20 % činila 100 000 Kč) byla připsána na účet stavební společnosti dne 20. 12. 2011. K předání a převzetí díla došlo 28. 2. 2013. U zálohy na stavební práce přijaté stavební společností, plátcem, který vede účetnictví, uplatnila stavební společnost základní sazbu daně platnou k datu přijetí zálohy, tj. 20 %. V souvislosti s přijetím zálohy na stavební práce v celkové výši 600 000 Kč vznikla stavební společnosti povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 100 000 Kč (20 %), a to za zdaňovací období prosinec 2011. Obchodní společnosti, příjemci zdanitelného plnění, plátci, vznikl z takto zaplacené zálohy nárok na odpočet daně ve výši 100 000 Kč. V souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění, které v roce 2013 podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH, vystavila stavební firma obchodní společnosti daňový doklad na celkovou částku 500 000 Kč. Na vystaveném daňovém dokladu byl v souladu s čl. II Přechodných ustanovení bod 10 zákona č. 370/2011 Sb., stanoven rozdíl základů daně, který podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (1 000 000 - 500 000 = 500 000) Kč. Z takto stanoveného rozdílu, tj. ze základu daně ve výši 500 000 Kč, je obchodní společnost, která je v pozici příjemce zdanitelného plnění, povinna přiznat daň na výstupu, a to ve výši sazby daně platné v roce 2013 (21 %). Daň na výstupu činí v tomto případě 105 000 Kč (500 000 x 0,21 = 105 000). Ve stejné výši vznikne obchodní společnosti nárok na odpočet.
 
Sazby daně a postup při vyúčtování ostatních zálohových plateb
Při vyúčtování ostatních zálohových plateb na zdanitelná plnění podléhající snížené sazbě nebo základní sazbě daně, pokud k datu přijetí takových záloh (úplat) došlo do 31. 12. 2012 a k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2013, se uplatní snížená nebo základní sazba daně platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj.
15 % nebo 21 %
podle charakteru zdanitelného plnění, pokud je základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH kladný. Pokud je základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná k datu přijetí úplaty, tj. 14 % nebo 20 %.
PŘÍKLAD
Výrobce zboží podléhajícího základní sazbě daně, plátce, který vede účetnictví, přijal v prosinci 2012 zálohu na dodání předmětného zboží, jehož celková sjednaná kupní cena byla dohodnuta ve výši 200 000 Kč bez DPH. Záloha ve výši 120 000 Kč (z toho základ daně 100 000 Kč a DPH ve výši 20 % činila 20 000 Kč) byla připsána na účet výrobce dne 20. 12. 2012. K dodání zboží došlo 7. 1. 2013. Záloha ve výši 120 000 Kč na dodání zboží podléhá základní sazbě platné do 31. 12. 2012, tj. sazbě daně ve výši 20 %. Platnou základní sazbou daně je s účinností od 1. 1. 2013 sazba daně ve výši 21 %. V souvislosti s přijetím zálohy na dodání zboží, které podléhá základní sazbě daně v celkové výši 120 000 Kč, vznikla výrobci povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 20 000 Kč (20 %), a to za zdaňovací období prosinec 2012. Za zdaňovací období měsíc leden 2013 vznikla výrobci povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 21 000 Kč, tj. daň ve výši 21 %, a to ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1 ZDPH, který je kladný (200 000 - 100 000 = 100 000). Celkem zaplatil odběratel zboží za dodání předmětného zboží 241 000 Kč.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Výrobce, plátce DPH, uskutečnil v měsíci lednu 2013 dodání zboží, které je zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, ale nejedná se přitom o zdravotnický prostředek textově vymezený v příloze č. 3 k ZDPH. Při dodání tohoto zboží uplatní výrobce:
a)
Sazbu daně ve výši 14 %.
b)
Sazbu daně ve výši 21 %.
c)
Sazbu daně ve výši 20 %.
2)
Plátce DPH přijal v prosinci 2012 zálohu na dodání zboží, které podléhá snížené sazbě daně, ve výši 50 % z celkové sjednané kupní ceny. K uskutečnění zdanitelného plnění došlo v únoru 2013. Jakou sazbu daně uplatní dodavatel zboží u přijaté zálohy a jakou sazbu v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění?
a)
U úplaty (zálohy) přijaté v prosinci 2012 i u doplatku sjednané ceny vyúčtovaném v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění uplatní plátce sazbu daně ve výši 14 %.
b)
U úplaty (zálohy) přijaté v prosinci 2012 i u doplatku sjednané ceny vyúčtovaném v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění uplatní plátce sazbu daně ve výši 15 %.
c)
U úplaty (zálohy) přijaté v prosinci 2012 uplatní plátce sazbu daně 14 % a u doplatku sjednané ceny vyúčtovaném v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění uplatní plátce sazbu daně ve výši 15 %.
3)
Pronajímatel nebytových prostor, plátce DPH, zjistí v roce 2013 skutečnou spotřebu dodávky elektřiny za období od 1. 10. do 31. 12. 2012 dne 7. 1. 2013, a to z údajů uvedených na daňovém dokladu vystaveném výrobcem elektřiny s datem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2012. Na takto zjištěnou spotřebu vystaví s datem uskutečnění leden 2013 daňový doklad nájemci nebytových prostor. Jakou sazbu daně uplatní pronajímatel při vyúčtování dodávky elektřiny za uvedené období?
a)
Sazbu daně ve výši 14 %.
b)
Sazbu daně ve výši 20 %.
c)
Sazbu daně ve výši 21 %.
4)
Plátce DPH přijal v prosinci 2012 zálohu ve výši 100 % sjednané ceny na stavební práce, které klasifikačně patří do oddílu 43 CZ-CPA a které jsou realizované na výrobní hale pro jiného plátce. K uskutečnění zdanitelného plnění došlo v únoru 2013. V jaké výši uplatní daň na výstupu dodavatel stavebních prací, plátce DPH, při vyúčtování zálohy na předmětné stavební práce uskutečněné v roce 2013?
a)
Plátce, který je v pozici poskytovatele stavebních prací, daň na výstupu neuplatní, protože na takto poskytnuté práce se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce.
b)
Uplatní daň na výstupu ve výši 20 %.
c)
Uplatní daň na výstupu ve výši 21 %.
Řešení:
1 b), 2 c), 3 b), 4 a).