Změny sazeb DPH v roce 2013

Vydáno: 33 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2013 se zvyšuje snížená sazba DPH ze 14 % na 15 % a základní sazba daně se zvyšuje z 20% na 21 %. Zvýšení obou sazeb daně provedené s účinností od 1. 1. 2013 se dotkne vyúčtování zálohových plateb, zejména vyúčtování dodávek vody, tepla, chladu, elektřiny, plynu, poskytnutí telekomunikačních služeb a služeb spojených s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na změny v oblasti sazeb DPH platné od 1. 1. 2013 a popsat z pohledu DPH základní situace, do kterých se plátci daně v roce 2013 v souvislosti s vyúčtováním zálohových plateb (úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění) v návaznosti na změny v oblasti sazeb DPH mohou dostat.

Změny sazeb DPH v roce 2013
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
SAZBY DANĚ U ZDANITELNÝCH PLNĚNÍ
S účinností od 1. 1. 2013 se podle § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), uplatňuje u zboží základní sazba daně ve výši 21 %, pokud ZDPH nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH a u tepla a chladu je platnou sazbou daně snížená sazba daně ve výši 15 %. S účinností od 1. 1. 2013 je příloha obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě označena jako č. 3 a příloha, která obsahuje seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekty považují za osoby povinné k dani, je označena jako příloha č. 1. Důvody ke změně označení obou uvedených příloh jsou legislativně technické, nikoli věcné.
S účinností od 1. 1. 2013 byly z přílohy č. 3 k ZDPH, obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně, vypuštěny číselné kódy 4818, 6111 a 6209 Harmonizovaného systému číselného označování zboží - Dětské pleny. Dodání tohoto zboží podléhá od 1. 1. 2013 základní sazbě daně. Přeřazení dětských plen ze snížené do základní sazby daně se netýká pomůcek pro péči při inkontinenci, které i po 1. 1. 2013 zůstávají zařazeny ve snížené sazbě daně. V příloze č. 3 k ZDPH, obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně, byly s účinností od 1. 1. 2013 provedeny další změny týkající se zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky, které odpovídají nejen příslušnému číselnému kódu (01-96 a 90) Harmonizovaného systému číselného označování zboží, ale i textovému vymezení uvedenému v příloze č. 3 k ZDPH, podléhají snížené sazbě daně. Ministerstvo financí zveřejnilo dne 7. 12. 2012 informaci, ve které vysvětluje pravidla pro uplatnění snížené sazby daně s účinností od 1. 1. 2013 u zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH se zaměřením na zdravotnické prostředky. U služeb se podle § 47 odst. 4 ZDPH uplatňuje základní sazba daně, pokud ZDPH nestanoví jinak. V důsledku toho, že došlo k odložení účinnosti jednotné sazby DPH ve výši 17,5 %, která má platit až od 1. 1. 2016, došlo i k odložení zrušení § 48 a 48a ZDPH. U služeb uvedených v příloze č. 2 k ZDPH a při poskytnutí stavebních a montážních prací vymezených v § 48 odst. 1 a v § 48a odst. 1 ZDPH se proto od 1. 1. 2013 uplatňuje nadále snížená sazba daně. V příloze č. 2 k ZDPH, obsahující seznam služeb podléhajících snížené sazbě, DPH nebyly provedeny s účinností do 1. 1. 2013 žádné zásadní změny. U služeb, které mají charakter opravy zdravotnických prostředků, se uplatní s účinností od 1. 1. 2013 snížená sazba daně pouze v případě, že se bude jednat o zdravotnické prostředky vymezené v příloze č. 3 k ZDPH. U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně s výjimkou převodu nemovitostí osvobozených od daně podle § 56 ZDPH a převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství, na které se nevztahuje osvobození od daně a u kterých se uplatňuje snížená sazba daně.
 
SAZBY DANĚ U ZBOŽÍ A NEMOVITOSTÍ PŘEDANÝCH DO UŽÍVÁNÍ NA ZÁKLADĚ "LEASINGOVÝCH SMLUV"
Převod práva užívat najaté zboží nebo nemovitost na základě smlouvy (v praxi se jedná o smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, které jsou často označovány jako "leasingové smlouvy"), která stanoví povinnost nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy, se podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH považuje i po 1. 1. 2013 za dodání zboží nebo převod nemovitosti. Pokud k uskutečnění tohoto dodání zboží nebo převodu nemovitosti dojde v období od 1. 1. 2013, uplatní se sazba daně platná k datu uskutečnění dodání předmětného zboží nebo k datu uskutečnění předmětného převodu nemovitosti, pokud se jedná o zdanitelné plnění.
Převod práva užívat najaté zboží nebo nemovitost na základě smlouvy, která stanoví právo, nikoli povinnost, nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy, se považuje za poskytnutí služby. V praxi se u těchto typů smluv uplatňuje zpravidla režim "dílčích plnění" s uvedením dne uskutečnění zdanitelného plnění buď přímo ve smlouvě nebo ve "splátkovém kalendáři", který je nedílnou součástí takové sm