Přeceňování nakoupených zásob

Vydáno: 21 minut čtení

Dříve, než se budeme věnovat danému problému, zopakujme si, jaké jsou možnosti oceňování nakoupených zásob na skladě. Ty jsou uvedeny v § 24 a 25 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), a v § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU"). Další ustanovení o oceňování jsou i v části 3 Českého účetního standardu (dále jen "ČÚS") č. 015 - Zásoby, ale ta nejsou pro účely tohoto článku důležitá.

Přeceňování nakoupených zásob
Ing.
František
Louša
Dle pravidel stanovených v uvedených předpisech jsou nakoupené zásoby oceňovány pořizovací cenou. Tato pořizovací cena však nemusí být vždy, při vynaložení přiměřeného úsilí, přesně zjistitelná pro každou jednotlivou skladovou položku zásob. Známe hodnotu celého nákupu, dodavatelskou cenu jednotlivých položek dodávky a cenu dalších výdajů zahrnovaných do pořizovací ceny (hlavně, ale nejen přepravné), tu ale pouze za dodávku celkem. Proto se cena jednotlivé skladové položky často stanoví pomocí rozvrhu vedlejších nákladů, s případným vznikem oceňovacích odchylek. Někdo volí i ocenění skladových položek pouze v dodavatelské ceně a všechny vedlejší náklady účtuje do odchylek.
Pro potřeby tohoto článku však není třeba se zabývat způsoby zjištění skladové ceny jednotlivé položky, a proto se nebudeme zabývat způsobem rozvrhu vedlejších pořizovacích nákladů. V dalším textu přepokládáme, že pořizovací cena jednotlivých položek byla nějakým (správným) způsobem stanovena, a to tak, že případně vznikly oceňovací rozdíly. Jak se má postupovat při jejich rozvrhu při výdeji do nákladů, tj. jakým konkrétním způsobem, však již není předmětem našeho zájmu. Budeme se zabývat jednotlivými způsoby ocenění úbytků zásob a hlavně tím, jak se postupuje při změně tohoto oceňování a jak naložíme s rozdíly vzniklými při tomto přecenění a s odchylkami, které byly před přeceněním a které začnou vznikat po přecenění.
Ještě je potřebné upozornit na ustanovení v § 2 odst. 8 ZU, kde je uvedeno, že účetní jednotky jsou povinny dodržovat předepsané účetní metody, a na písmeno g) téhož odstavce, kde jsou mezi
účetní metody zařazeny i způsoby oceňování
. Předepsané účetní metody je možné nedodržet pouze za účelem lepšího zobrazení skutečnosti (viz § 7 odst. 2 ZU, poslední věta).
Krystalicky čistý způsob ocenění vyskladňované položky by byl možný pouze za situace, kdy je skladová cena z každé dodáv