Ing. František Louša

Společnost A vlastní 49% podíl (98 000 Kč) na základním kapitálu (200 000 Kč) společnosti B. Společnost A se rozhodla navýšit svůj vklad ve společnosti B a vložila do jejího základního kapitálu hmotný majetek (budovy v zůstatkové ceně 2 mil.). Ve své rozvaze v dlouhodobém finančním majetku tuto transakci zobrazila v souladu s ČÚS č. 14 protihodnotou ve výši zůstatkové ceny nepeněžitého vkladu. Společnost A přeceňuje tyto položky k rozvahovému dni ekvivalencí. Společnost B eviduje tento vklad v rozvaze v položce A.I.3 jako změny základního kapitálu (protože nedošlo k zápisu v obchodním rejstříku). Je možné celý tento podíl ve společnosti A (ve výši 2098 tis.) přecenit ekvivalencí? Je správné, že společnost A považuje za pořizovací cenu investice i tuto částku získanou protihodnotou ve smyslu ČÚS č. 8 bod 2.3 (je možno brát ocenění protihodnotou jako pořizovací cenu ve smyslu zákona o účetnictví)?
Vydáno: 30. 04. 2024
Výrobní firma - vyrábí zakázkové výrobky z kovů. Sklady vede metodou B. Při zpracování dochází k vytváření odpadu - odřezky z kovových profilů, špony atd. Na konkrétní výrobek je ze skladu vydán materiál a tím je spotřebován (zákazníkovi se účtuje cena za celé profily, protože je to zakázková výroba, nejsme schopni určit, kolik zbytků bude, část odřezků se použije při výrobě - různé podložení apod.) Zbytek odřezků, špony, piliny se třídí a ukládá. Pak je prodán do výkupny kovů. Během roku účtujeme na výnosy - prodej materiálu / 642. Nejsme si jisti správností, protože tento materiál už vlastně jednou ve výnosech proběhl - při prodeji výrobku. A nyní jsme prodali 10. 1. 2024 odpad z r. 2023 (na skladě už vedený není, byl vydán na zakázku), zaúčtujeme na dohadné položky? Přesnou částku se dozvíme až při prodeji odpadu, při vážení ve sběrně. Ve výrobě toho nejsme fyzicky schopní, jedná se někdy o stovky kg. Navíc ceny se mění v řádu dnů.
Vydáno: 19. 03. 2024
Jak zaúčtovat pořízení osobního auta s poměrným nárokem na odpočet? S. r. o. pořídila v r. 2023 osobní automobil, stanovila poměr 70 % služební, 30 % soukromé využití zaměstnancem. Byly vystaveny následující doklady: 1) Zálohová Fa (datum vystavení 30. 3. 2023): 20 000,- Kč 2) Daňový doklad k přij. platbě (datum vystavení/platby 31. 3. 2023): ZD 16 528,92 Kč DPH 21% 3 471,08 Kč 3) Zálohová Fa (Datum vystavení 2. 5. 2023): 724 490,- Kč 4) Daňový doklad k přij. platbě (Datum vystavení/platby 10. 5. 2023): ZD 598 752,06 Kč DPH 21% 125 737,94 Kč 5) Vyúčtovací Fa (Datum vystavení 12. 5. 2023): ZD 615 280,97 Kč DPH 21% 129 209,01; odečtena záloha: ZD 615 280,98 Kč DPH 21% 129 209,02 Kč. Prosím o rozepsání účetního případu na účtech: 221, 052, 042, 343, 321 (a příp. další pokud budou použity) vč. příp. nastavení členění DPH. 
Vydáno: 12. 03. 2024
Jak zaúčtovat nákup obchodního podílu společnost A, s.r.o. koupila podíl ve společnosti B, s.r.o (49%) - za 1 900 000 Kč, ve smlouvě je uvedeno, že se podíl bude postupně splácet po 150 000 tis. od roku 2023 do roku 2033?
Vydáno: 11. 03. 2024
Firma s.r.o. plátci DPH, ukončuje v roce 2024 ekonomickou činnost. Na skladě firmě zůstává neprodané zboží v hodnotě 500 tis Kč, které by chtěla jednorázově prodat cizí společnosti. Prodej zásob by proběhl pod nákupní cenou. Jak zohlednit tento prodej v účetnictví, má se tvořit opravná položka? V lednu a v únoru se zboží prodávalo za obvyklou cenu. Firma účtuje B.
Vydáno: 11. 03. 2024
V účetnictví vedeme dlouhodobé závazky vůči oprávněným osobám z restitučních nároků. Při inventarizaci účtu 479 je rozdíl mezi skutečností a stavem tohoto účtu ( promlčené závazky, odkup za 40 % atd.) . Kam zaúčtovat rozdíl a jak vyřešit daňově? 
Vydáno: 08. 03. 2024
V listopadu 2023 byla vystavena vydaná faktura na službu a nyní se firma ozvala, že cena je chybná. Po prověření bylo firmou uznáno, že tomu tak skutečně je a vystavili opravný daňový doklad s dnešním datem zjištění důvodu pro opravu. Pokud by se jednalo o opravný daňový doklad v témže roce bylo by účtováno snížením na účtu výnosů 602, ale jedná se o snížení výnosů minulého roku. Běžnou vydanou fakturu s výnosem minulého roku bych účtovala 311/385 Příjmy příštího období. Mám tento opravný daňový doklad také účtovat -311/385 nebo použít jiný účet pro časové rozlišení, abych účet 385 neměla záporný. Žádné jiné účtování tam nemáme. 
Vydáno: 26. 02. 2024
Naše společnost si nechala vytvořit nové webové stránky. Webové stránky byly vytvořeny v anglické verzi za 29 000 Kč, za překlad jsme uhradili dalších 15 000 Kč. Dále jsme zaplatili za licenci šablony pro doménu, celkově 45 000 Kč. Předpokládám, že toto by měla být celková vstupní pořizovací cena pro stanovení hranice pro odpisování nehmotného majetku, jestliže máme ve směrnici hranici pro odpisování nehmotného majetku ve výši 80 000 Kč. Pokud ano, pak tento majetek můžeme zaúčtovat do nákladů. Jak to bude v případě, že jsme uhradili za vytvoření webových stránek v českém jazyce ve výši 40 000 Kč, cca o 6 měsíců dříve? Je každá tvorba webových stránek samostatný nehmotný majetek? Nebo se tyto sčítají?
Vydáno: 23. 02. 2024
Jsme bytové družstvo které pronajímá nebytový prostor a máme smlouvu s prodnájemníkem, že si na prostorách udělá úpravu na své náklady a bude mu první tři měsíce odpuštěna platba nájemného a dalších 6 měsíců bude platit jenom poloviční nájemne. Jak tento nepeněžitý příjem účtovat a jak to zahrnout do DP?
Vydáno: 22. 02. 2024
Firma koupila nový klasifikátor. Starý, který má v majetku, si prodávající firma vzala na protiúčet (smlouva není). Na faktuře je napsáno Klasifikátor 150 000 Kč, protiúčet starý klasifikátor - 50 000 Kč, zaplatit 100 000 Kč. Jak správně zaúčtovat samotnou fakturu a hodnotu majetku? Stačí pouze fakturu zaúčtovat za 50 000 Kč, závazek uhradím a hodnota nového klasifikátoru v majetku bude 50 000 Kč a starý pouze vyřadit na základě této faktury? Nebo musím fakturu přijatou rozúčtovat na majetek za 150 000 Kč a dále hodnotu protiúčtu 50. Vyřadit starý majetek prodejem za 50, doúčtovat interním dokladem výnos z prodeje a provést„zápočet“? 
Vydáno: 19. 02. 2024
Firma a.s. (plátce DPH) se rozhodla využívat služeb zprostředkovatele (plátce umístěn v EU – Irsko – irská VAT)) a uzavřela s tímto zprostředkovatelem smlouvu. Zprostředkovatel přeprodává služby firmy a.s. dalším klientům. Jedná se o službu – využívání online platformy. Zprostředkovatel bude vystavovat faktury klientům jeho jménem za firmu a.s. a odvádět tak daně v dané zemi klienta. Původní kontrakt s klientem je podepsán s firmou a.s., avšak v právních podmínkách je uvedeno, že klient souhlasí s tím, že fakturu obdrží od zprostředkovatele, který „přefakturuje“ služby firmy a.s. Situace je složitější v tom, že ve většině případech se bude u firmy a.s. fakturovat „předplatba“ služby tedy čerpání služby dopředu např. kvartálně/ročně dopředu na určité období. Bude tedy známa částka a perioda poskytování služby (např. Kontrakt bude podepsán začátkem ledna, start poskytování služby bude stanoven např. na periodu 18.1.2024 - 17.4.2024 apod.). Zprostředkovatel bude vystavovat firmě a.s. měsíční report vždy v 15. dnu za uskutečněné transakce měsíc zpětně. Zároveň bude posílat firmě a.s. 15. den v měsíci platby, které obdrží od klientů v předcházejícím měsíci ponížené o servisní poplatek 2 % (provize za zprostředkovaný výnos). Firma a.s. nyní přemýšlí nad správným zaúčtováním celé situace a nastavení systému účtování do budoucna a kdy správně vykázat plnění v přiznání DPH/SH v Česku. Faktury firma a.s. (plátce DPH) bude vystavovat zprostředkovateli (režim EU – Irsko) v režimu reverse-charge. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vystavovat faktury klientům z různých entit (Velká Británie, Irsko, USA), avšak smluvně bylo dohodnuto, že firma a.s. bude vystavovat fakturu zprostředkovateli na irskou pobočku (režim EU - IE VAT). Zprostředkovatel bude vystavovat firmě a.s. vždy 15. den v měsíci zúčtovací fakturu za veškeré proběhnuté transakce měsíc zpětně. Fakturu vystaví firma a.s. ve stejný moment, kdy vystaví fakturu i zprostředkovatel klientovi nebo ji bude vystavovat až v momentě vyúčtování/obdržení platby od zprostředkovatele na účet? Podle interní směrnice firmy a.s. je nutné účtovat o daných výnosech v měsíci poskytnutí služby klientovi. Jak postupovat se servisním poplatkem (provizí) 2 %? Servisní poplatek se váže ke zprostředkování plateb firmě a.s. na bankovní účet, ne k fakturaci klienta ze strany zprostředkovatele. Jak celou tuto situaci prosím správně promítnout do účetnictví? Návrh účtování u firmy a.s.: Př. Kontrakt uzavřen 5.1.2024 na periodu 18.1.2024-17.4.2024; 16.1.2024 Ostrá faktura 311/384 (Vykázána v DPH/SH) firma a.s. vystavuje fakturu zprostředkovateli (plátce EU – reverse chargé), celý výnos; 16.1.2024 Zprostředkovatel vystavil klientovi fakturu; 16.1.2024 Časové rozlišení 384/602 (leden 2024) 384/602 (únor 2024) 384/602 (březen 2024) 384/602 (duben 2024); 15.2.2024/Datum přijetí platby Interní doklad 2 % provize 518/311; 15.2.2024 Příchozí platba (zprostředkovatel) platba od klienta 221/311.
Vydáno: 16. 02. 2024
Naše firma odebírá zboží značky X od několika různých dodavatelů z EU (distributoři zboží výrobce X). Za nakoupené zboží naší firmě náleží od výrobce X (DIČ EU, od tohoto výrobce však firma zboží přímo nenakupuje) zpětný bonus. Jednotliví dodavatelé podávají zprávu o prodaném zboží za uplynulý měsíc společnosti X, která dá naší firmě pokyn k vystavení faktury na bonus. Jak máme fakturu vystavit z pohledu DPH? Jedná se skutečně o zpětný bonus, když nám výrobce přímo zboží nedodává? Lze případně na tuto transakci pohlížet jako na fakturaci provize z prodeje, tedy služba poskytnutá do EU, kód 3 v SH? Bonus účtujeme na účet 648. Na nákupním oddělení by ale chtěli o ten bonus snižovat nákupní ceny - je to možné?
Vydáno: 16. 02. 2024
Zaměstnavatel proplácí lékařskou prohlídku svým zaměstnancům dle dokladu vystavené jejich praktickým lékařem - účtování 518, 548 či 527? Dále faktura za lékařské služby od firemního lékaře: účtování 518, 548 či 527/321?
Vydáno: 16. 02. 2024
Mám klienta, který chce otevřít holding. Otevřel několik s. r. o., kde je mateřská společnost a několik dceřiných společnosti. Klient dělá to, že převádí peníze z jedného s. r. o. na jinou s. r. o. dle své potřeby. Ve všech společnostech je klient společníkem a jednatelem. Ale jak tyto převody zaúčtovat? Není to tržba. Musí se to účtovat jako půjčky, nebo jsou nějaké jiné možnosti pro zaúčtování těchto bankovních převodů? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Jak zaúčtovat tento případ: úroky placené do zahraničí 10 % a zahrnutí do PC nemovitosti: úroky z úvěru za rok 2023: 400.000 Kč zaúčtuji MD 04200/ DAL 379 srážková daň 379/342 40.000 Kč. Je to správně?
Vydáno: 16. 02. 2024
Společnost, která je zároveň správce budovy pro jinou společnost, která tuto budovu používá pro pronájem prostor k nebytových účelům, poskytuje dle vnitřního předpisu paušální náhradu za praní stejnokroje (sukně, košile, sako- vše poskytl zaměstnavatel) pro recepční budovy a firemního oblečení, stejnokroje pro úklid, ostrahu a údržbu domu. Paušál je stanoven dle kalkulace, který vychází z ceníku prádelny, která zajišťuje praní takovýchto oděvů a poskytuje se jen za pracovní dny, které zaměstnanci odchodí /tj. vyjímá dny dovolené, nemoci, neplaceného volna, překážek na straně zaměstnanců apod. Je stanovení paušálu takto v pořádku? Dotazy: pokud tento paušál je součástí služeb správy budovy je možné ho účtovat předpisově jako 518/333 nebo spíše 548/333?
Vydáno: 08. 02. 2024
Společnost přijala peněžitý dar, který byl poskytnut za účelem podpory vzdělávacích institucí v rámci realizace a distribuce projektu (dokumentární film). Tento peněžitý dar byl již celý vyčerpán a mělo by dojít k jeho proúčtování, může společnost použít účet 643? Je potřeba z tohoto daru odvést DPH, když je společnost plátce?
Vydáno: 02. 02. 2024
OSVČ nakupuje zboží v měně EUR za účelem prodeje. Faktury přijaté přepočítává denním kurzem ČNB, vzniká rozdílná hodnota v Kč, zaúčtování FP (DUZP = vystavení faktury)/úhrada FP (zdanitelný výdej). Jakou hodnotu v Kč použít pro skladovou evidenci zásob zaúčtování nebo úhradu FP?
Vydáno: 26. 01. 2024
V souvislosti s novelou zákona o účetnictví od 1. 1. 2024 došlo ke změně definice čistého obratu. Čistým obratem se pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky 500/2002 Sb. nyní rozumí „výše výnosů z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb za účetní období“. V případě podniků, které jsou příjemci provozních dotací (často zemědělství), které se účtují do výnosů a vykazují se ve skupině 64x Ostatní provozní výnosy, mohou tyto výnosy z dotací tvořit podstatnou část čistého obratu (počítaného metodikou před novelou). Změna metodiky výpočtu čistého obratu může mít tedy vliv na skutečnost určení kategorie účetní jednotky, povinnost auditu účetní závěrky atp. Chtěl bych se proto zeptat, zda se něco mění v souvislosti s účtováním a vykazováním provozních dotací účetních jednotek v roce 2024? Zda i u těchto podniků (které měly doposud významnou část obratu tvořenou „Ostatními provozními výnosy“) se bude obrat počítat „pouze z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb za účetní období?“
Vydáno: 26. 01. 2024
Společnost obdržela fakturu ke konci roku za zboží, které přišlo v novém roce. Fakturu navedla do účetnictví ročním účetním kurzem, k 31.12.2023 ji přepočetla kurzem k 31.12.2023 a vzniklý kurzový rozdíl zaúčtovala u závazku. Protože zboží nepřišlo částku nákladů v ZD přeúčtovala na účet zboží na cestě. Má být k 31.12.2023 vytvořen také kurzový rozdíl k účtu zboží na cestě? V novém roce bude vytvořena příjemka s novým ročním kurzem. Je to takto v pořádku?
Vydáno: 26. 01. 2024