Změny v oblasti DPH navrhované s účinností od 1. 1. 2013

Vydáno: 12 minut čtení

Návrh novely zákona o DPH, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), a další související zákony, vrátil Senát Poslanecké sněmovně dne 29. 10. 2012 (sněmovní tisk č. 733/3), včetně pozměňovacích návrhů (usnesení Senátu - tisk č. 733/4). Projednání návrhu tohoto zákona bylo k datu redakční uzávěrky v závěrečné fázi legislativního procesu a termín jeho projednání je stanoven na první polovinu prosince 2012. Pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, bude většina změn navrhovaných v rámci této novely ZDPH platit s účinností od 1. 1. 2013. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na nejdůležitější změny v oblasti DPH. V následujících příspěvcích se budeme věnovat vybraným změnám podrobněji, a to nejen z pohledu DPH, ale i ve vazbě na účetní předpisy.

Změny v oblasti DPH navrhované s účinností od 1. 1. 2013
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
NOVELA ZÁKONA O DPH
Hlavní změny obsažené v návrhu zákona, kterým se mění ZDPH a některé další zákony, obsahuje kromě zásadních změn vyplývajících ze směrnice Rady 2010/45/EU a směrnice Rady 2008/8/ES, další změny týkající se definic plátců a identifikovaných osob v návaznosti na změny v oblasti registrace a zrušení registrace k DPH těchto osob, změny v části správy DPH z důvodu boje s daňovými úniky, změny stávajících ustanovení ZDPH v návaznosti na platné znění směrnic EU (např. změny ve vymezení některých dalších základních pojmů, možnost volby uplatnit DPH při převodu nemovitosti i po uplynutí zákonem stanovené lhůty, změny osvobození od daně při poskytování pojišťovacích služeb a další změny), změny reagující na zkušenosti z praxe a také "legislativně technické změny". K nejdůležitějším změnám je níže uveden stručný komentář.
 
Pravidla fakturace, vystavení a uchování dokladů
Cílem úpravy navrhované s účinností od 1. 1. 2013 je zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, včetně zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti, přičemž tyto vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce zákonné lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě. Ve shodě s