Dočasné přidělení zaměstnance z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 10 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 byly provedeny změny v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), na základě kterých je od uvedeného data možné sjednat dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. V návaznosti na tuto změnu se z pohledu DPH opět diskutuje otázka, zda úplata, která je v souvislosti s přidělením zaměstnance požadována, je předmětem DPH.

Dočasné přidělení zaměstnance z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ
 
Dočasné přidělení zaměstnance podle ZP
S účinností od 1. 1. 2012 lze podle § 43a ZP sjednat na základě písemné dohody dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Specifická pravidla pro dočasné přidělení zaměstnance včetně náležitostí písemné dohody jsou obsaženy v § 43a odst. 1 až 9 ZP.
 
Dočasné přidělení zaměstnance z pohledu DPH
V případě, že dojde k uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, a to v souladu s pravidly vymezenými v § 43a ZP, ve znění platném od 1. 1. 2012, a v souladu s takto uzavřenou dohodou požaduje plátce, který zaměstnance dočasně přidělí k jinému zaměstnavateli, pouze úhradu nákladů na zaměstnance hrazených ve shodě dotčených ustanovení zákoníků práce, jedná se o úhradu, která není úplatou za zdanitelné plnění, a proto není spojená s povinností přiznat daň na výstupu. Takto hrazené náklady nejsou spojeny se vznikem nároku na odpočet daně na straně plátce, který se na základě dohody k úhradě těchto nákladů zavázal.
 
Příspěvek projednaný v rámci Koordinačního výboru
Problematikou dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli se zabývá i příspěvek č. 358/22.02.12 na téma "Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli". Z obsahu zápisu z jednání Koordinačního výboru ze dne 6. 6. 2012 vyplývá, že k tomuto dni byl příspěvek č. 358/22.02.12, který byl Koordinačnímu výboru předložen k projednání již 22. 2. 2012, uzavřen. Předmětný příspěvek řeší problematiku přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli ve smyslu § 43a ZP komplexně, tj. nejen z pohledu DPH, ale i z hlediska daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob. K závěrům za jednotlivé daňové oblasti je připojeno stanovisko Generálního finančního ředitelství.
 
Praktický postup z pohledu DPH
Z hlediska zajištění správného postupu z pohledu DPH je nutné rozlišovat mezi případy, kdy plátce, tzv. právní zaměstnavatel, a plátce, kterému je zaměstnanec ve smyslu ZP přidělen (tzv. ekonomický zaměstnavatel), uzavřou písemnou dohodu o přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli ve smyslu ZP, a mezi případy, kdy smluvní strany uzavřou standardní smlouvu o poskytnutí služby, resp. vzájemné výpomoci. V prvním případě, jak již bylo výše konstatováno, představuje částka odpovídající nákladům vynaložených právním zaměstnavatelem, tj. nákladům na úrovni mzdových nákladů včetně souvisejících nákladů na sociální a zdravotní pojištění, úplatu, která není předmětem DPH. V případě absence dohody o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, tj. v případech, kdy je uzavřena smlouva o poskytnutí služ- by, je úplata sjednaná za takto poskytnutou službu předmětem DPH, a to bez ohledu na skutečnost, v jaké výši byla předmětná úplata sjednána. Úplata za poskytnutí služby je předmětem DPH a podléhá sazbě daně platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Příjemce takto poskytnutého zdanitelného plnění má při splnění zákonem stanovených podmínek (zejména § 72 až 79 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "ZDPH") nárok na odpočet daně na vstupu. Na dvou níže uvedených příkladech je vysvětlen postup z pohledu DPH.
PŘÍKLAD
Obchodní společnost (právní zaměstnavatel) uzavřela v měsíci říjnu 2012 se stavební firmou (ekonomický zaměstnavatel), která vede účetnictví, dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli ve shodě s § 43a ZP. Na základě takto uzavřené dohody požaduje obchodní společnost úhradu nákladů za celkem tři dočasně přidělené zaměstnance, a to v celkové výši 107 200 Kč. Uvedená částka zahrnuje pouze náklady na úrovni hrubé mzdy přidělených zaměstnanců a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Komentář z pohledu DPH:
Smluvní strany uzavřely dohodu o dočasném přidělení konkrétních zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance obchodní společnosti, kteří jsou v pracovním poměru u této společnosti déle než 6 měsíců. Předmětná dohoda je uzavřena v písemné formě a v souladu s § 43a ZP. S odkazem na takto uzavřenou dohodu požaduje obchodní společnost od stavební firmy, které jsou určení zaměstnanci dočasně přiděleni, úhradu nákladů odpovídajících mzdovým nákladům včetně souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených obchodní společností (právním zaměstnavatelem). Při splnění výše uvedených podmínek, tj. existence písemné dohody ve smyslu § 43a ZP včetně dohody týkající se úhrady nákladů na dočasně přidělené zaměstnance, není úplatou za zdanitelné plnění, a proto úhrada těchto nákladů nepodléhá DPH.
Doporučený postup při zaúčtování u zaměstnavatele, který dočasně zaměstnance přidělil:
 +---------+------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +---------+------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ   | Hrubá mzda přidělených zaměstnanců    | 80 000   | 521 | 331 | | VZ   | Odvody hrazené zaměstnavatelem:     |       |   |   | |     | * Odvod sociálního pojištění       | 20 000   | 524 | 336 | |     |  (25 % z hrubé mzdy)          |       |   |   | |     | * Odvod pojistného na veřejné zdravotní |  7 200   | 524 | 336 | |     |  pojištění (9 % z hrubé mzdy)      |       |   |   | | VF   | Fakturace odběrateli za tři přidělené  | 107 200   | 311 | 602 | |     | zaměstnance v měsíci říjnu 2012     |       |   |   | +---------+------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
Doporučený postup při zaúčtování u zaměstnavatele,
kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen:
 +---------+------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Doklad |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +---------+------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF   | Přijatá faktura za přidělené zaměstnance |       |   |   | |     | v měsíci říjnu 2012           | 107 200   | 518 | 321 | +---------+------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
Legenda použitých účtů a zkratek:
VZ - Vnitřní zúčtování 331-Závazky k zaměstnancům
PF - Přijatá faktura 518-Ostatní služby
VF - Vydaná faktura 521-Mzdové náklady
311-Pohledávky z obchodních vztahů
524-Zákonné sociální a zdravotní pojištění
321-Závazky z obchodních vztahů
602-Tržby z prodeje služeb
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
PŘÍKLAD
Obchodní společnost uzavřela v měsíci říjnu 2012 s jiným plátcem daně obchodní smlouvu o vzájemné výpomoci. Předmětem smlouvy, resp. vzájemné výpomoci, je poskytnutí služby podléhající základní sazbě DPH. K uskutečnění zdanitelného plnění došlo v listopadu 2012. Předmětem smlouvy není poskytnutí stavebních prací, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. Obchodní společnost, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, zatížila smluvně dohodnutou cenu za takto poskytnutou službu sazbou daně ve výši 20 %. Daň na výstupu přiznala v daňovém přiznání za zdaňovací období listopad 2012.
Komentář z pohledu DPH:
Smluvní strany, na rozdíl od předchozího příkladu, neuzavřely dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli podle ZP, ale standardní obchodní smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, nikoli dočasné přidělení zaměstnance. Úplata za takto poskytnutou službu je předmětem DPH, jedná se o úplatu za zdanitelné plnění podléhající platné sazbě DPH. Příjemci takto poskytnuté služby vzniká nárok na odpočet daně ve výši, v jaké vznikla poskytovateli služby povinnost přiznat daň, tj. v daném případě ve výši 20 %. ?
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Obchodní společnost, plátce daně, uzavřela s jiným -plátcem daně písemnou dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a v souladu s touto dohodou požaduje uhradit pouze náklady na zaměstnance odpovídající mzdovým nákladům a odvodům na zákonné pojištění (sociální a zdravotní). Je úhrada těchto nákladů předmětem DPH?
a)
Není, protože se nejedná o úhradu nákladů za zdanitelné plnění.
b)
b) Ano je, protože se jedná se o úplatu za zdanitelné plnění.
c)
Smluvní strany se mohou dohodnout, zda předmětná úplata bude či nebude předmětem DPH.
2)
Obchodní společnost, plátce daně, uzavřela s jiným plátcem daně smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby. Službu zajišťují pro odběratele zaměstnanci obchodní společnosti. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance nebyla v tomto případě sjednána. Smluvní strany se dohodly, že úplata za takto poskytnutou službu bude kalkulována na úrovni mzdových nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění a k takto sjednané ceně bude připočtena platná sazba DPH. Podléhá takto sjednaná úplata DPH?
a)
Sjednaná úplata nepodléhá DPH.
b)
Sjednaná úplata podléhá DPH, protože předmětem smluvního vztahu je poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
c)
Za této situace jsou smluvní strany povinny uzavřít dohodu o dočasném přidělení zaměstnance a sjednaná úplata nepodléhá DPH.
3.
Výnosy z titulu přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli se účtují:
a)
Jako aktivace mzdových nákladů týkajících se přidělených zaměstnanců.
b)
Jako tržba za poskytnuté služby.
c)
Jako snížení mzdových nákladů týkajících se přidělených zaměstnanců.
4)
Obchodní společnost, plátce daně, uzavřela s jiným plátcem daně písemnou dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli ve shodě se ZP a v souladu s touto dohodou požaduje uhradit náklady na zaměstnance odpovídající mzdovým nákladům a odvodům na zákonné pojištění (sociální a zdravotní). K těmto nákladům obchodní společnost nesprávně připočetla sazbu DPH ve výši 20 %. Vznikl v tomto případě plátci daně, kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen, nárok na odpočet daně?
a)
Nárok na odpočet daně plátci vznikne, pokud obchodní společnost, která mu zaměstnance na základě dohody dočasně přidělila, takto vypočtenou DPH přizná v daňovém přiznání k DPH.
b)
Nárok na odpočet daně obchodní společnosti vznikl, protože DPH ve výši 20 % uvedla na obchodní společnost na jím vystaveném dokladu.
c)
Nárok na odpočet daně plátci nevznikl, protože nepřijal zdanitelné plnění, které zakládá vznik nároku na odpočet daně.
Řešení:
1 a), 2 b), 3 b), 4 c).