Podnikové kombinace podle IFRS - praktikum, 4. část

Vydáno: 14 minut čtení

V minulých třech dílech našeho seriálu (Účetnictví v praxi č. 8, 9 a 10/2012), který obsahuje příklady a případové studie na aplikaci IFRS v podnikové praxi, jsme se zaměřili na téma podnikových kombinací podle IFRS 3 Podnikové kombinace. Postupně jsme probrali jednotlivé kroky Metody akvizice až k otázce následného oceňování a účtování, tj. k vykazování položek aktiv a závazků v konsolidované rozvaze nabyvatele v obdobích, která následují po datu akvizice. Posledním bodem, který zbývá vysvětlit, je následné vykazování goodwillu, zejména jeho testování na snížení hodnoty v obdobích po akvizici a účtování případného snížení hodnoty goodwillu v konsolidované rozvaze nabyvatele.

Podnikové kombinace podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph.D.
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, UK
 
Následné vykazování goodwillu
Vydáním IFRS 3
Podnikové kombinace
(tento standard byl poprvé vydán v roce 2004) došlo v rámci "plných" IFRS k zásadní změně v následném vykazování goodwillu. Před vydáním IFRS 3 se
goodwill
odpisoval (amortizoval) po dobu jeho životnosti s tím, že platil předpoklad, že doba životnosti nepřekročí 20 let. Po vydání IFRS 3, tj. od roku 2004, se
goodwill
neamortizuje, avšak testuje se minimálně jednou ročně na snížení hodnoty (stejně jako ostatní nehmotná aktiva s neurčitelnou životností). Otázka snížení hodnoty goodwillu a jednotlivé kroky testu na snížení hodnoty je detailně upravena v IAS 36
Snížení hodnoty aktiv
.
Testování goodwillu na snížení hodnoty
Goodwill
nevytváří peněžní toky nezávisle na ostatních aktivech nebo skupinách aktiv. Pro jeho testování na snížení hodnoty je proto nutné jej
od data akvizice
přiřadit k některé (některým) penězotvorné jednotce1 ( jednotkám), u níž se očekává, že bude mít prospěch ze synergií v rámci této kombinace (bez ohledu na to, zda jsou k této jednotce nebo skupině jednotek přidělena jiná aktiva nebo závazky). Každá jednotka nebo skupina jednotek, ke které je
goodwill
takto přiřazen, musí:
(a)
reprezentovat
nejnižší úroveň
v rámci společnosti, na níž se
goodwill
sleduje pro interní potřeby vedení,
(b)
nesmí být větší než
provozní segment
určený podle IFRS 8
Provozní segmenty.
PŘÍKLAD
Příklad (1) - úroveň pro přiřazení goodwillu