Den uskutečnění zdanitelného plnění u mank na zásobách

Vydáno: 25 minut čtení

V rámci tohoto příspěvku se budeme zabývat inventarizačními rozdíly, které vznikají u zásob a které jsou spojeny s povinností přiznat daň z přidané hodnoty na výstupu. Příspěvek má za cíl řešit danou problematiku z účetního i daňového pohledu se zaměřením na správné vyhodnocení dne uskutečnění zdanitelného plnění a okamžiku uskutečnění účetního případu. V úvodu příspěvku jsou zmíněny obecné principy postihující danou problematiku z pohledu DPH ve vazbě na účetní předpisy. Jednotlivé příklady řeší danou problematiku z účetního i daňového hlediska a obsahují i doporučený postup při zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů u zásob.

Den uskutečnění zdanitelného plnění u mank na zásobách
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ
 
Inventarizace majetku z účetního pohledu
Inventarizace majetku a závazků je povinností účetní jednotky, která nejčastěji přichází ke slovu k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky. Skládá se ze tří fází. První je fyzická nebo dokladová inventura majetku a závazků, kterou se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků. Druhou fází je srovnání takto zjištěného skutečného stavu se stavem evidenčním, tedy stavem zjištěným v účetnictví, a takto zjištěné rozdíly jsou analyzovány a zaúčtovány tak, aby stav evidenční odpovídal stavu skutečnému. Třetí fází inventarizace majetku a závazků je reakce na zjištěné skutečnosti, které představují uplatnění zásady opatrnosti v účetnictví, tedy tvorba opravných položek, rezerv a úprava odpisových plánů dlouhodobého majetku, pokud k tomu v účetní jednotce vzniknou důvody. Završením procesu inventarizace majetku a závazků je účtování o inventarizačních rozdílech.
Celý tento proces musí být v účetní jednotce naplánován tak, aby výsledky inventarizace majetku a závazků byly zaúčtovány do účetního období, za které se inventarizace provádí. Zpravidla je vydána vnitřní účetní směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků, která stanoví základní parametry tohoto procesu, tedy:
 +--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+ |   Problematika řešená    |         Konkrétní postup v rámci jednotlivých bodů směrnice         | | ve směrnici k inventarizaci  |                                           | |    majetku a závazků    |                                           | +--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+ | Co budeme inventarizovat    | Veškerý majetek a závazky, včetně majetku a závazků na podrozvahových účtech.    | +--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+ | Kdy budeme inventarizovat   | Časový harmonogram s uvedením konkrétních termínů:                 | |                | * ve kterém termínu proběhnou inventury (fyzické a dokladové),           | |                | * dokdy budou výsledky fyzických inventur porovnány se skutečným stavem,      | |                | * kdy budou podklady z inventur předány účtárně,                  | |                | * kdy budou zaúčtovány inventarizační rozdíly.                   | +--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+ | Kdo se zúčastní inventarizace | Určení konkrétních pracovníků, kteří budou realizovat inventury (fyzické      | |                | a dokladové) s přidělením konkrétního majetku a závazků. Určení pracovníků, kteří  | |                | budou výsledky vyhodnocovat.                            | +--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+ | Způsob provedení inventur   | * na základě předaného inventurního soupisu, který ob