Postup při uplatnění DPH při poskytování pracovnělékařských služeb od 1. 4. 2012

Vydáno: 15 minut čtení

S účinností od 1. 4. 2012 byly provedeny změny v § 58 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). S účinností od uvedeného data se významně mění podmínky pro uplatnění osvobození od daně při poskytování zdravotních služeb. Pouze zdravotní služby vymezené v § 58 odst. 1 ZDPH patří do kategorie plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně a úplata za takto poskytnuté služby není zatížena DPH. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se z pohledu DPH na specifické zdravotní služby, s nimiž se v praxi setkávají plátci zaměstnávající zaměstnance, kteří se v rámci pracovně-právního vztahu podílí na realizaci jejich ekonomických činností. Součástí příkladu, který řeší danou problematiku z pohledu DPH, je i doporučený postup při zaúčtování.

Postup při uplatnění DPH při poskytování pracovnělékařských služeb od 1. 4. 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH POJMŮ
Zdravotní služby pro účely DPH
Podle § 58 odst. 1 ZDPH se zdravotní službou pro účely DPH rozumí zdravotní služba poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Účel „chránící lidské zdraví“, resp. prevenci, ve vazbě na testování podmínek pro uplatnění osvobození od daně podle § 58 odst. 1 ZDPH je nutné chápat tak, že zdravotní služby splňující účel vymezený v citovaném ustanovení by měly být směřovány na jednu konkrétní osobu nikoli obecně v zájmu skupiny osob. Generální finanční ředitelství zastává názor, že v případech, kdy v souvislosti s poskytnutím zdravotní služby nelze identifikovat konkrétní osobu, nejsou splněny podmínky pro uplatnění osvobození od daně. Zdravotní služby, které nesplňují účely vymezené v § 58 odst. 1 ZDPH (tj. léčebný cíl nebo chránící lidské zdraví), patří do kategorie plnění zdanitelných s tím, že pokud se jedná o zdravotní služby, které klasifikačně spadají do oddílu 86 CZ-CPA ( jedná se o služby uvedené v příloze č. 2 k ZDPH), podléhají takto poskytnuté služby snížené sazbě daně. Při poskytnutí služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k ZDPH a nesplňují podmínky pro uplatnění osvobození od daně podle § 58 odst. 1 ZDPH, se uplatní základní sazba daně.
Judikatura
SDEU
Otázkou splnění podmínek pro uplatnění osvobození od daně v rámci pravidelných lékařských prohlídek se zabýval rozsudek ve věci C-307/01 d’Ambrumenil. Z citovaného judikátu, který se zabývá mimo jiné i zdravotn