Postup při opravě výše uplatněného odpočtu daně za použití poměrného koeficientu

Vydáno: 21 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 je v § 75 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), provedena změna, kterou jsou plátci daně povinni respektovat poprvé po skončení kalendářního roku 2012. V obecné rovině jsme na tuto změnu upozornili v příspěvku věnovaném změnám, které platí v oblasti DPH s účinností od 1. 1. a 1. 4. 2012 (Účetnictví v praxi č. 4/2012 na str. 9). Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se blíže na změny provedené v § 75 odst. 4 ZDPH s platností od 1. 1. 2012 včetně srovnání postupu, který byl v uvedené oblasti upraven s účinností do 31. 12. 2011 a od 1. 1. 2012. Součástí příkladů, které řeší danou problematiku z pohledu DPH, je i doporučený postup při zaúčtování.

Postup při opravě výše uplatněného odpočtu daně za použití poměrného koeficientu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH POJMŮ
Podle § 75 odst. 1 ZDPH je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši, pokud konkrétní přijaté zdanitelné plnění použije nejen v rámci svých ekonomických činností, ale současně i k účelům s těmito činnostmi nesouvisejícími. V případě, že není možné v okamžiku uplatnění odpočtu daně v poměrné výši stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, je plátce oprávněn ji stanovit „kvalifikovaným“ odhadem. V tom případě je podle § 75 odst. 4 ZDPH plátce povinen po skončení kalendářního roku ověřit, zda se poměrný koeficient stanovený odhadem neliší o více než 10 procentních bodů od poměrného koeficientu odpovídajícího skutečnému podílu použití konkrétního přijatého zdanitelného plnění. Z praxe vyplývá, že s uvedeným postupem se většina plátců v praxi setkává zejména v souvislosti s uplatněním nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění vztahujících se na vozidla, která jsou plátcem využívána nejen v rámci jeho ekonomických činností, ale současně i pro účely s těmito činnostmi nesouvisejícími (např. pro soukromé jízdy zaměstnance nebo plátce, který je fyzickou osobou).
 
Vznik nároku na odpočet daně
Podle vzniká plátci nárok na odpočet daně na vstupu okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. V případě přijatých zdanitelných plnění uskutečněných ve prospěch plátce daně jiným plátcem daně, kterému v souvislosti s uskutečněním předmětného zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, je vznik nároku na odpočet daně vázán na datum uskutečnění zdanitelného plnění, popř. na datum přijetí úplaty ().
 
Kdy nejdříve je plátce oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit?
Z úpravy obsažené v vyplývá, že nárok na odpočet daně při odpočtu daně, kterou vůči plátci uplatnil jiný plátce, je plátce oprávněn uplatnit nejdříve v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a pokud má daňový doklad. V praxi nejsou výjimečné případy, kdy plátce obdrží doklad („má daňový doklad“) v pozdějším zdaňovacím období, než došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, tj. než došlo ke vzniku nároku na odpočet daně. V tom případě je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně až v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém má daňový doklad. Tato skutečnost může být důležitá mimo jiné i v situacích, kdy plátce daně uplatňuje u přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v poměrné výši stanovené „kvalifikovaným“ odhadem a následně testuje, zda se takto uplatněný nárok odchyluje od nároku na odpočet daně odpovídající skutečnému rozsahu využití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost plátce (§ 75 odst. 4 ZDPH).
 
POSTUP PŘI OPRAVĚ ODPOČTU DANĚ PODLE PRÁVNÍ ÚPRAVY PLATNÉ DO 31. 12. 2011
Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost plátce, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku,
ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění
, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, plátce daně zohlední skutečný podíl použití tohoto plnění pro své ekonomické činnosti a v případě, že se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného rozsahu použití posuzovaného přijatého zdanitelného plnění odchyluje od poměrného koeficientu stanového kvalifikovaným odhadem o více než 10 procentních bodů, je plátce povinen nebo oprávněn opravu odpočtu daně provést. Opravu odpočtu daně, pokud je k tomuto kroku zákonný důvod, provede plátce v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění.
 
POSTUP PŘI OPRAVĚ ODPOČTU DANĚ PODLE PRÁVNÍ ÚPRAVY PLATNÉ OD 1. 1. 2012
Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost plátce, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku,
ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění byl plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil
, plátce daně do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. V případě, že se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného rozsahu použití posuzovaného přijatého zdanitelného plnění odchyluje od poměrného koeficientu stanového kvalifikovaným odhadem o více než 10 procentních bodů, je plátce povinen nebo oprávněn opravu odpočtu daně provést. Opravu odpočtu daně, pokud je k tomuto kroku zákonný důvod, provede plátce v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit.
PŘÍKLAD
Obchodní společnost, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, pořídila 17. 12. 2012 nový osobní automobil v celkové ceně 600 000 Kč (z toho základ daně činí 500 000 Kč a DPH ve výši 20 % je na daňovém dokladu uvedena ve výši 100 000 Kč). Plátce, účetní jednotka, zařadil předmětný automobil do užívání v měsíci prosinci 2012 a eviduje ho v obchodním majetku ( jedná se o dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“). Takto pořízené vozidlo bude použito plátcem nejen v rámci jeho obchodní činnosti, ale je poskytnuto jako „manažerské vozidlo“ zaměstnanci plátce k využití pro jeho soukromé jízdy. Předpokládaný rozsah využití vozidla pro ekonomickou činnost plátce byl stanoven kvalifikovaným odhadem v rozsahu 80 %. Příklad budeme řešit variantně (varianta I. a II.).
Varianta I.
Daňový doklad na částku 600 000 Kč obdržel plátce k datu předání vozidla, tj. 17. 12. 2012 (tzn. že nárok na odpočet daně je oprávněn uplatnit nejdříve za zdaňovací období prosinec 2012), a v tom případě provádí vyhodnocení rozdílu mezi koeficientem stanoveným odhadem a koeficientem skutečným za zdaňovací období prosinec 2012. Koeficient stanovený odhadem činí 80 %.
Postup z pohledu DPH v případě varianty I.
Pro účely tohoto příkladu a pro variantu I. předpokládejme, že skutečný poměrný koeficient za rok 2012 (tj. za období od 17. 12. do 31. 12. 2012) činí v tomto případě 70 %. Při pořízení vozidla uplatní plátce nárok na odpočet daně za použití odhadem stanoveného poměrného koeficientu, tj. ve výši 80 000 Kč (100 000 x 0,80 = 80 000). Rozdíl oproti hodnotě poměrného koeficientu stanoveného na základě kvalifikovaného odhadu v měsíci prosinci 2012 činí v tomto případě 10 procentních bodů. Předmětný rozdíl nepřesahuje zákonem stanovený rozdíl 10 procentních bodů,
a proto plátce není povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH
, ve znění platném od 1. 1. 2012, i když skutečný rozsah použití manažerského vozidla pro účely nesouvisející s ekonomickou činností byl vyšší než původně stanovený odhad.
Postup při zaúčtování – varianta I.:
 +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad   |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+     | Účtování v roce 2012                                  | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF ze     | Pořízení osobního automobilu, které je   | 500 000   | 022 | 321 | | 17. 12. 2012, | přiděleno jako manažerské vozidlo      | 20 000   | 022 | 321 | | účetní     | (celková pořizovací cena včetně DPH     | 80 000   | 343 | 321 | | jednotka    | činí 600 000 Kč, z toho DPH         |       |   |   | | obdržela    | činí 100 000 Kč)              |       |   |   | | 18.12.2012   |                       |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Na základě kvalifikovaného odhadu byl stanoven rozsah využití manažerského  | | vozidla pro služební jízdy (pro ekonomické činnosti plátce), a to ve výši 80 %,     | | v rozsahu zbývajících 20 % je předpoklad, že bude vozidla využíváno k soukromým účelům | | zaměstnance plátce. Na základě tohoto odhadu byl uplatněn nárok na odpočet daně pouze  | | v poměrné výši, tj. v částce 80 000 Kč (80 % ze 100 000 Kč celkového nároku na odpočet | | DPH). Zbývající část neuplatněné DPH ve výši 20 000 Kč (100 000 – 80 000) zvyšuje    | | pořizovací cenu manažerského vozidla zařazeného do obchodního majetku plátce.      | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ       | Účetní odpisy za měsíc prosinec 2012    |  8 667   | 551 | 082 | | prosinec    | z pořizovací ceny 520 000 činí 8 667 Kč.  |       |   |   | | 2012      | Doba odpisování stanovena účetní      |       |   |   | |        | jednotkou na 60 měsíců           |       |   |   | |        | (520 000 : 60 = 8 666,66)          |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Po uzavření roku 2012 bylo zjištěno, že skutečný poměr služebních a      | | soukromých jízd odpovídá toleranci stanovené ZDPH, resp. rozdíl mezi skutečností    | | a odhadem není vyšší než 10 procentních bodů. Plátce, účetní jednotka, nepřekročila   | | v tomto případě ZDPH stanovený limit 10 procentních bodů, a proto jí nevzniká povinnost | | provést opravu odpočtu.                                 | +-----------------------------------------------------------------------------------------+
Varianta II.
Daňový doklad na částku 600 000 Kč vystavil dodavatel dne 17. 12. 2012, ale odběrateli byl doklad doručen až 2. 1. 2013 (tzn. že nárok na odpočet daně je plátce oprávněn uplatnit nejdříve za zdaňovací období leden 2013), a v tom případě provádí plátce vyhodnocení rozdílu mezi koeficientem stanoveným odhadem a koeficientem stanoveným na základě skutečného využití vozidla až v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2013.
Postup z pohledu DPH v případě varianty II.
Pro účely tohoto příkladu a pro variantu II. předpokládejme, že skutečný poměrný koeficient za rok 2013 (tj. za období od 17. 12. 2012 do 31. 12. 2013) činí v tomto případě 50 %. Při pořízení vozidla uplatní plátce nárok na odpočet daně za použití odhadem stanoveného poměrného koeficientu, tj. ve výši 80 000 Kč (100 000 x 0,80 = 80 000). Rozdíl oproti hodnotě poměrného koeficientu stanoveného na základě kvalifikovaného odhadu v měsíci lednu 2013 činí v tomto případě –30 procentních bodů. Předmětný rozdíl přesahuje zákonem stanovený rozdíl 10 procentních bodů, a proto
je plátce povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH
, ve znění platném od 1. 1. 2012 (tj. bude v rámci opravy odpočtu vracet 30 000 Kč). Výše opravy odpočtu daně činí –30 000 Kč. Takto vypočtenou částku se záporným znaménkem uvede plátce v řádku 45 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2013.
Postup při zaúčtování – varianta II.
 +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad   |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Účtování v roce 2012                                  | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF ze     | Pořízení osobního automobilu, které     | 500 000   | 022 | 321 | | 17. 12. 2012, | je přiděleno jako manažerské vozidlo    | 20 000   | 022 | 321 | | účetní     | (celková pořizovací cena včetně DPH     | 80 000   | 378 | 321 | | jednotka    | činí 600 000 Kč, z toho DPH         |       |   |   | | obdržela až  | činí 100 000 Kč)              |       |   |   | | 2.1.2013    |                       |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Na základě kvalifikovaného odhadu byl stanoven rozsah využití manažerského  | | vozidla pro služební jízdy (pro ekonomické činnosti plátce), a to ve výši 80 %,     | | v rozsahu zbývajících 20 % je předpoklad, že bude vozidla využíváno k soukromým účelům | | zaměstnance plátce. Na základě tohoto odhadu byl uplatněn nárok na odpočet daně pouze  | | v poměrné výši, tj. v částce 80 000 Kč (80 % ze 100 000 Kč celkového nároku na odpočet | | DPH). Zbývající část neuplatněné DPH ve výši 20 000 Kč (100 000 – 80 000) zvyšuje    | | pořizovací cenu manažerského vozidla zařazeného do obchodního majetku plátce.      | | Vzhledem k tomu, že doklad účetní jednotka fyzicky obdržela až v lednu 2013, nemohla  | | za prosinec 2012 uplatnit nárok na odpočet DPH, proto příslušnou částku DPH (80 000 Kč) | | účtovala na MD účtu 378-Jiné pohledávky. Tímto zaúčtováním zajistila správné vykázání  | | pohledávky vůči státu na účtu 343 a správnou výši závazku na účtu 321.         | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ       | Účetní odpisy za měsíc prosinec 2012    |  8 667   | 551 | 082 | | prosinec    | z pořizovací ceny 520 000 Kč činí 8 667 Kč. |       |   |   | | 2012      | Doba odpisování stanovena účetní      |       |   |   | |        | jednotkou na 60 měsíců           |       |   |   | |        | (520 000 : 60 = 8 666,66)          |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Účtování v roce 2013                                  | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ leden    | Uplatnění nároku na odpočet DPH z PF    | 80 000   | 343 | 378 | | 2013      | za osobní automobil             |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ       | Doúčtování DPH z titulu porovnání      | 30 000   | 548 | 343 | | prosinec    | odhadu služebních a soukromých jízd     |       |   |   | | 2013      | u osobního automobilu            |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Legenda použitých účtů a zkratek:
PF – Přijatá faktura
VZ – Vnitřní zúčtování
022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
321-Závazky z obchodních vztahů
343-Daň z přidané hodnoty
378-Jiné pohledávky
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
548-Ostatní provozní náklady
PŘÍKLAD
Obchodní společnost, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, eviduje ve svém obchodním majetku mimo jiné i osobní automobil, který je využíván plátcem nejen k jeho ekonomickým činnostem zakládajícím právo na odpočet daně v plné výši, ale současně je automobil poskytnut zaměstnanci plátce k využití v rámci jeho soukromých jízd. V měsíci prosinci 2012 byla na vozidle provedena poměrně rozsáhlá oprava po havárii (výměna některých náhradních dílů, lakování vozidla atd.) v celkové hodnotě 120 000 Kč (z toho je základ daně 100 000 Kč a DPH ve výši 20 % činí 20 000 Kč). V roce 2012 používá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která se týkají předmětného vozidla poměrný koeficient stanovený odhadem, a to ve výši 90 %. Skutečný poměr využití předmětného vozidla (a tím i přijatého zdanitelného plnění, jež má charakter opravy po havárii) v roce 2012, resp. v období od 21. 12. do 31. 12. 2012, je 81 %. Skutečný poměr využití předmětného vozidla (a tím i přijatého zdanitelného plnění, jež má charakter opravy po havárii) v roce 2013, resp. v období od 21. 12. 2012 do 31. 12. 2013, je 50 %. Příklad budeme řešit variantně (varianta I. a II.).
Varianta I.
Daňový doklad na částku 120 000 Kč obdržel plátce k datu předání vozidla po opravě, tj. 21. 12. 2012 (tzn. že nárok na odpočet daně je oprávněn uplatnit nejdříve za zdaňovací období prosinec 2012), a v tom případě provádí vyhodnocení rozdílu mezi koeficientem stanoveným odhadem a koeficientem skutečným za zdaňovací období prosinec 2012. Koeficient stanovený odhadem činí v tomto případě 90 %. Skutečný koeficient zjištěný z knihy jízd za období od 21. 12. do 31. 12. 2012 činí 81 %.
Postup z pohledu DPH v případě varianty I.
Pro účely tohoto příkladu a pro variantu I. předpokládejme, že skutečný poměrný koeficient za rok 2012 (tj. za období od 21. 12. do 31. 12. 2012) činí v tomto případě 81 %. Rozdíl oproti hodnotě poměrného koeficientu stanoveného na základě kvalifikovaného odhadu v měsíci prosinci 2012 činí v tomto případě 9 procentních bodů. Předmětný rozdíl nepřesahuje zákonem stanovený rozdíl 10 procentních bodů, a proto
plátce není povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH
, ve znění platném od 1. 1. 2012, i když skutečný rozsah použití manažerského vozidla pro účely nesouvisející s ekonomickou činností byl nižší než původně stanovený kvalifikovaný odhad.
Postup při zaúčtování – varianta I.
 +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad   |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Účtování v roce 2012                                  | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF       | Za služby charakteru opravy osobního    | 100 000   | 511 | 321 | | z prosince   | vozidla za 120 000 Kč, z toho 20 000 Kč   |  2 000   | 511 | 321 | | 2012      | DPH. 18 000 343 321             |       |   |   | |        | DPH je možno uplatnit pouze do výše     |       |   |   | |        | 90 % s ohledem na odhadnutý poměr      |       |   |   | |        | služebního a soukromého využití firemního  |       |   |   | |        | automobilu v okamžiku jeho pořízení.    |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Částka odpočtu DPH ve výši 20 000 Kč se rozpadne v důsledku kvalifikovaného  | | odhadnutého poměru na část, kterou je možno zahrnout do daňového přiznání k DPH     | | (18 000 Kč MD 343/D 321), zbývajících 10 % odpočtu DPH bude sledovat „osud spotřebované | | služby“ (2 000 Kč MD 511/D 321), tedy opravy.                      | | Vzhledem k tomu, že skutečný poměr mezi služebním a soukromým využitím osobního     | | firemního vozu a rok 2012 se neodchýlil od kvalifikovaného odhadu o více než      | | 10 procentních bodů, nevzniká povinnost provést opravu odpočtu daně v daňovém přiznání | | za prosinec 2012.                                    | +-----------------------------------------------------------------------------------------+
Varianta II.
Daňový doklad na částku 120 000 Kč byl plátci doručen dne 2. 1. 2013 (tzn. že nárok na odpočet daně je plátce v tomto případě oprávněn uplatnit nejdříve za zdaňovací období leden 2013), a v tom případě provádí vyhodnocení rozdílu mezi koeficientem stanoveným odhadem a koeficientem skutečným za zdaňovací období prosinec 2013. Koeficient stanovený odhadem činí v tomto případě 90 %. Skutečný koeficient zjištěný z knihy jízd za období od 21. 12. 2012 do 31. 12. 2013 činí 50 %.
Postup z pohledu DPH v případě varianty II.:
Pro účely tohoto příkladu a pro variantu II. předpokládejme, že skutečný poměrný koeficient za rok 2013 (tj. za období od 1. 1. do 31. 12. 2013) činí v tomto případě 50 %. Rozdíl oproti hodnotě poměrného koeficientu stanoveného na základě kvalifikovaného odhadu v měsíci lednu 2013 činí v tomto případě 40 procentních bodů. Předmětný rozdíl přesahuje zákonem stanovený rozdíl 10 procentních bodů, a proto je plátce povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH, ve znění platném od 1. 1. 2012 (tj. bude vracet 8 000 Kč). Částku ve výši –8 000 Kč uvede plátce v řádku 45 daňového přiznání za zdaňovací období prosinec 2013.
Postup při zaúčtování – varianta II.
 +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad   |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Účtování v roce 2012                                  | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF       | Za služby charakteru opravy osobního    | 100 000   | 511 | 321 | | z prosince   | vozidla za 120 000 Kč, z toho 20 000 Kč   |  2 000   | 511 | 321 | | 2012      | DPH.                    | 18 000   | 378 | 321 | | účetní     | DPH je možno uplatnit pouze do výše     |       |   |   | | jednotka však | 90 % s ohledem na odhadnutý poměr      |       |   |   | | PF obdržela  | služebního a soukromého využití firemního  |       |   |   | | v lednu 2013  | automobilu v okamžiku jeho pořízení.    |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Vzhledem k tomu, že přijatou fakturu za službu účetní jednotka obdržela až v | | lednu 2013, nemůže v rámci daňového přiznání za prosinec 2012 uplatnit nadměrný     | | odpočet. Zvolila tedy zaúčtování té části odpočtu, na kterou má s ohledem na      | | kvalifikovaný odhad nárok, na účet 378-Jiné pohledávky.                 | | Tímto zaúčtování se vyhne problémům s inventurou účtu 343 a vykázáním výše závazků   | | k rozvahovému dni, pokud je účetním obdobím hospodářský rok. Samotná částka odpočtu DPH | | ve výši 20 000 Kč se rozpadne v důsledku kvalifikovaného odhadnutého poměru na část,  | | kterou je možno zahrnout do daňového přiznání k DPH (18 000 Kč MD 378/D 321),      | | zbývajících 10 % odpočtu DPH bude sledovat „osud spotřebované služby“ (2 000 Kč     | | MD 511/D 321), tedy opravy. V následujícím účetním období bude výše odpočtu, kterou   | | lze uplatnit, zúčtována zápisem MD 343/D 378 18 000 Kč.                 | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Účtování v roce 2013                                  | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ       | Uplatnění odpočtu DPH z PF, kterou     | 18 000   | 343 | 378 | | leden     | účetní jednotka obdržela v lednu 2013,   |       |   |   | | 2013      | přičemž zdanitelné plnění se uskutečnilo  |       |   |   | |        | v prosinci 2012.              |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ       | Oprava odpočtu dle skutečného využití    |  8 000   | 548 | 343 | | prosinec    | vozidla.                  |       |   |   | | 2013      | Vrácení 40 % z odpočtu DPH         |       |   |   | |        | (z 20 000 Kč z PF za opravu) na základě   |       |   |   | |        | výpočtu skutečného využití firemního    |       |   |   | |        | vozidla ke služebním a soukromým účelům   |       |   |   | |        | v roce 2013 (tedy 50 % služebně a 50 %   |       |   |   | |        | soukromě).                 |       |   |   | +----------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Částka 8 000 Kč zaúčtovaná na účet 548-Ostatní provozní náklady, bude daňově | | účinným nákladem.                                    | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím pořídil v prosinci 2012 osobní automobil, který používá nejen k účelům zakládajícím nárok na odpočet daně v plné výši, ale současně jej poskytuje bezúplatně svému zaměstnanci pro jeho soukromé jízdy. Daňový doklad za pořízené vozidlo obdržel plátce v prosinci 2012. Nárok na odpočet daně uplatnil plátce v daňovém přiznání za měsíc prosinec 2012 ve výši 80 %, tj. v rozsahu, ve kterém byl automobil skutečně využíván v prosinci 2012 pro ekonomickou činnost zaměstnavatele – plátce daně. Je plátce povinen po skončení roku 2012 provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH?
a)
Ano, plátce je povinen provést opravu odpočtu podle § 75 odst. 4 ZDPH.
b)
Plátci nevzniká povinnost provést opravu odpočtu daně, protože nárok na odpočet daně byl uplatněn v poměrné výši odpovídající skutečnému rozsahu využití vozidla pro ekonomickou činnost plátce.
c)
Plátce je oprávněn, nikoli povinen provést opravu odpočtu podle § 75 odst. 4 ZDPH.
2)
Plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím pořídil v prosinci 2012 osobní automobil, který je používán nejen k jeho ekonomickým činnostem zakládajícím nárok na odpočet daně v plné výši, ale současně je poskytnut bezúplatně zaměstnanci plátce pro jeho soukromé jízdy. Daňový doklad za pořízené vozidlo obdržel plátce v lednu 2013. Ve kterém daňovém přiznání k DPH zohlední plátce skutečný podíl využití automobilu pro své ekonomické činnosti, pokud se poměrný koeficient stanovený odhadem odchýlí od poměrného koeficientu vypočteného podle skutečného použití automobilu pro ekonomickou činnost plátce?
a)
V daňovém přiznání k DPH za měsíc prosinec 2012.
b)
V daňovém přiznání k DPH za měsíc prosinec 2013.
c)
V daňovém přiznání k DPH za měsíc leden 2013.
3)
Odpočet DPH, který nelze uplatnit u nově pořízeného firemního osobního automobilu z důvodu jeho použití jak pro služební, tak pro soukromé účely zaměstnance, bude zaúčtován:
a)
Jako cenotvorná složka pořízeného osobního automobilu.
b)
Do nákladů, které budou z hlediska daně z příjmů daňově účinné.
c)
Do výnosů, které nebudou vcházet do obecného základu daně z příjmů.
4)
Plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím obdržel v prosinci 2012 daňový doklad – fakturu za generální opravu automobilu, který je zahrnut v obchodním majetku plátce a který plátce v rámci svých ekonomických činností používá nejen k účelům zakládajícím nárok na odpočet daně v plné výši, ale současně poskytuje vozidlo i bezúplatně svému zaměstnanci pro jeho soukromé jízdy. Nárok na odpočet daně z celkové částky DPH uvedené na přijatém daňovém dokladu, tj. z částky 20 000 Kč, uplatnil plátce v daňovém přiznání za měsíc prosinec 2012, a to v poměrné výši odpovídající rozsahu, v jakém bylo vozidlo skutečně využíváno pro ekonomickou činnost plátce, což bylo v daném případě 90 %. V roce 2013 činil rozsah využití předmětného vozidla v rámci ekonomické činnosti plátce pouze 60 %. Je plátce po skončení kalendářního roku 2013 povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH?
a)
Ano, protože v roce 2013 se skutečný poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití vozidla odchýlil od koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů.
b)
Ne, ale je povinen provést úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH.
c)
Ne, protože oprava odpočtu daně se podle § 75 odst. 4 ZDPH provádí po skončení kalendářního roku, ve kterém je po uskutečnění zdanitelného plnění plátce oprávněn uplatnit předmětný nárok na odpočet daně a tímto rokem je v daném případě rok 2012, nikoli rok 2013.
Řešení:
1 b), 2 b), 3 a), 4 c).