Podnikové kombinace podle IFRS 3 - praktikum, 1. část

Vydáno: 21 minut čtení

V našem seriálu, který je zaměřen na příklady a případové studie pro praktickou aplikaci IFRS, pokračujeme oblastí podnikových kombinací podle IFRS 3 Podnikové kombinace. Pravidelní čtenáři našeho seriálu již vědí, že seriál do značné míry vychází ze studijních materiálů pro malé a střední podniky (Training Materials for SME), které připravuje Oddělení vzdělávání Nadace IFRS v Londýně. Tento příspěvek je také založen na zmíněných materiálech, avšak s jedním rozdílem. Modul číslo 19 Podnikové kombinace a Goodwill nebyl dosud publikován na stránkách Nadace, protože se v současné době teprve připravuje. Protože je autorka tohoto příspěvku zároveň autorkou Modulu 19, který vzniká v Londýně (v rámci pracovní pozice v IFRS Foundation v roce 2011), mají naši čtenáři předstih oproti zbytku světa.

Podnikové kombinace podle IFRS 3 – praktikum
Doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
Až bude studijní materiál publikován, budou v něm jasně patrné rozdíly mezi úpravou podnikových kombinací v rámci
IFRS pro SME
(IFRS pro malé a střední podniky) oproti „plným“ IFRS, konkrétně oproti IFRS 3
Podnikové kombinace
. Těmto rozdílům se budeme věnovat v závěru našeho seriálu, zmiňme nyní pouze jejich hlavní oblasti:
*
Náklady na akvizici, konkrétně vykazování tzv. přímých nákladů spojených s akvizicí.
*
„Podmíněná protihodnota“ (situace, kdy je výše nákladů na akvizici závislá na nějaké události, která nastane v budoucnu, tj. po datu akvizice).
*
Výpočet a následné účtování goodwillu.
*
Podíl nezakládající ovládání (menšinový podíl).
Protože je náš seriál zaměřen na „plné“ IFRS, bylo nutno určité situace a transakce obsažené ve studijních materiálech pro SME upravit na podmínky požadované standardem IFRS 3
Podnikové kombinace
.
 
PODNIKOVÁ KOMBINACE PODLE IFRS 3
Podniková kombinace je transakce nebo jiná událost, při které nabyvatel získává právo ovládat jednu nebo více podnikatelských činností. Transakce, které jsou někdy nazývány fúze (true mergers) nebo splynutí (mergers of equals) jsou také podnikovými kombinacemi ve smyslu tohoto standardu.
[IFRS 3
Appendix
A]
Aby mohla být transakce nebo jiná událost pokládána za podnikovou kombinaci ve smyslu IFRS 3, je třeba nejprve analyzovat, zda koupená aktiva a převzaté závazky tvoří podnikatelskou činnost (business).
Podnikatelská činnost (Business) je soubor činností a aktiv, který lze spravovat a řídit tak, aby poskytoval přínos ve formě dividend, nižších nákladů nebo jiných ekonomických užitků přímo investorům nebo jiným vlastníkům, členům nebo účastníkům.
[IFRS 3
Appendix
A]
Podnikatelská činnost se obecně skládá ze vstupů, procesů aplikovaných na tyto vstupy a výstupů, které vytvářejí nebo budou vytvářet výnosy.
Vstup
je ekonomický zdroj, který vytváří nebo může vytvářet výstupy, pokud se na něj aplikuje jeden nebo více procesů. Příkladem jsou dlouhodobá aktiva (včetně nehmotných aktiv nebo práv k užívání dlouhodobých aktiv), intelektuální
kapitál
, zaměstnanci nebo schopnost získat přístup k materiálovým zdrojům nebo k právům.
Proces
je systém, standard, protokol, konvence nebo pravidlo, které ve spojení se vstupem nebo vstupy vytváří nebo může vytvářet výstupy. Příkladem jsou strategické procesy řízení, procesy operativního řízení a procesy řízení zdrojů.
Výstup
je výsledek spojení vstupů a procesů, který vytváří nebo může vytvářet přínosy pro investory nebo jiné vlastníky, členy nebo účastníky ve formě dividend, nižších nákladů nebo jiných ekonomických užitků.
Aby mohla být nabývaná jednotka pokládána za podnikatelskou činnost (business), musí mít

Související dokumenty