Kam směřuje audit?

Vydáno: 11 minut čtení

Začněme odpovědí na otázku: co je audit? Přestože to může znít banálně, je lépe si základní vymezení udělat. Audit je ve svém významu úřední přezkoumání dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. V následujícím textu tedy nepůjde o nejrůznější prověřování a šetření v obecném významu, kdy se také označení audit používá, ale pojem zúžíme na audit statutární, tedy povinný, který je regulován primárně zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Kam směřuje audit?
Ing.
Radek
Neužil
LL. M.
člen prezidia Rady pro odborný dohled nad auditem
Jak je všeobecně známo, česká zákonná úprava zásadně vychází z regulace Evropské, konkrétně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES. Z úrovně EU jsou pak vydávána doporučení Evropské komise, která sice nejsou závazná, ale je třeba je brát v úvahu, a rozhodnutí Evropské komise, která jsou přímo aplikovatelná bez dalších nutných implementací. Takových doporučení je několik, například doporučení na omezení občanskoprávní odpovědnosti auditorů nebo doporučení na zajištění kvality u auditorů veřejnoprávních subjektů. Rozhodnutí se pak týkají hlavně mezinárodních aktivit auditorů a upravují například postup při uznání auditů poskytovaných auditory ze zemí mimo EU. Na vlastní provádění auditů pak samozřejmě dopadají auditorské standardy a další předpisy vydávané Komorou auditorů. Pojďme ale nejprve popsat základní defi