Uplatňování DPH v praxi při poskytování stavebních prací v roce 2012, 2. část

Vydáno: 21 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti („revers charge“ princip) se uplatňuje při poskytnutí stavebních a montážních prací s účinností od 1. 1. 2012. Změny provedené v oblasti poskytování stavebních prací iniciovaly po 1. 1. 2012 řadu otázek a v neposlední řadě i chybných postupů ze strany plátců daně. V předchozím příspěvku, který jsme zveřejnili v minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 27, byly prezentovány odpovědi na dotazy týkající se vyhodnocení skutečnosti, na koho se režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací vztahuje. Pozornost byla věnována i postupu při zatřídění vybraných služeb. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na chyby, kterých se plátci v praxi v období od ledna 2012 při aplikaci § 92e zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), dopustili. Z informací uvedených v příkladech z praxe lze dovodit postup, jak případné chyby napravit. Součástí obou příkladů je i doporučený postup při jejich zaúčtování.

Uplatňování DPH v praxi při poskytování stavebních prací v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
POSTUP PŘI NÁPRAVĚ CHYBY SPOČÍVAJÍCÍ V UPLATNĚNÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V PŘÍPADĚ, KDY NEMĚL BÝT TENTO REŽIM UPLATNĚN
V případě, že dojde k uskutečnění zdanitelného plnění plátcem pro jiného plátce daně s místem plnění v tuzemsku, u kterého je uplatněn nesprávně režim přenesení daňové povinnosti namísto standardního postupu, tj. uplatnění daně na výstupu, vystavuje se poskytovatel zdanitelného plnění riziku dodatečného vyměření DPH. V „horší“ pozici je v tomto případě plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění a u tohoto plnění uplatnil režim přenesení daňové povinnosti, i když pro tento postup nebyly v daném případě splněny zákonné podmínky. Při poskytnutí prací, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je povinen přiznat daň na výstupu ve výši platné sazby daně poskytovatel zdanitelného plnění, nikoli příjemce. Plátce daně, který předmětné práce ve prospěch jiného plátce uskutečnil, se tímto nesprávným postupem dostává do situace, kdy přiznal daňovou povinnost na DPH v částce nižší, než měla být přiznána, a proto je povinen podle § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), podat dodatečné daňové přiznání a příslušnou DPH přiznat a zaplatit. Plátce, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, u kterého tento plátce uplatnil v režimu přenesení daňové povinnosti daň na výstupu a ve stejné výši nárokoval i odpočet daně, i když mu povinnost přiznat daň ani nárok na odpočet této daně nevznikl, v důsledku této chyby nesníží ani nezvýší svoji daňovou povinnost za zdaňovací období, ve kterém se předmětné zdanitelné plnění uskutečnilo. Příjemce zdanitelného plnění je v takovém případě oprávněn podle § 141 odst. 4 daňového řádu podat dodatečné daňové přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém byly předmětné údaje nesprávně uvedeny. Pokud bude v tomto dodatečném daňovém přiznání příjemcem zdanitelného plnění pouze opravena, tj. snížena výše daně na výstupu (řádek 10 nebo řádek 11 podle sazeb daně) a současně opraven, tj. snížen odpočet daně (řádek 43 nebo řádek 44 podle sazeb daně), nedojde podáním dodatečného daňového přiznání u příjemce zdanitelného plnění ke změně poslední známé daňové povinnosti, ale mění se pouze údaje plátcem dříve tvrzené. ZDPH nestanoví pro opravu této chyby speciální postup, pokud se týká daňových dokladů. Za uskutečněné zdanitelné plnění, u kterého byl nesprávně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, poskytovatel zdanitelného plnění vystavil příjemci doklad, na kterém neuvedl výši daně. Nápravu tohoto nedostatku je možné realizovat několika způsoby. Původní doklad je možné tzv. stornovat a vystavit nový daňový doklad včetně uvedení daně na výstupu nebo je možné chybu napravit vystavením dokladu, kterým bude příjemci zdanitelného plnění pouze dofakturována („vrubopisována“) příslušná DPH s tím, že v tomto dokladu, který mění původní vystavený doklad,
je výslovně na původní doklad odkazováno
. Tento postup, který ZDPH platný v ČR speciálně neupravuje, je v souladu s čl. 219 Směrnice Rady 2006/112/ES. Další možností je původní doklad opravit a doplnit tak, že na původním dokladu bude vyloučeno sdělení o tom, že DPH má doplnit a přiznat příjemce plnění, a současně bude na tomto dokladu doplněna chybějící výše DPH. Z hlediska účetního je možné postupovat podle § 35 (Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanovena pravidla pro opravy účetních záznamů. Podle citovaného ustanovení se opravy musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit, jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.
PŘÍKLAD
Plátce daně poskytl v měsíci lednu 2012 pro jiného plátce daně s místem plnění v tuzemsku zdanitelné plnění, na které se nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti, a při poskytnutí těchto prací uplatnil režim přenesení daňové povinnosti v rozporu s § 92a ZDPH. Celková výše úplaty za takto poskytnuté práce činila 100 000 Kč bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu předaném odběrateli dne 20. 1. 2012 uvedl poskytovatel zdanitelného plnění pouze základ daně ve výši 100 000 Kč včetně sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce zdanitelného plnění. Poskytovatel zdanitelného plnění uvedl v daňovém přiznání (dále jen „DAP“) k DPH za leden 2012 v souvislosti s uskutečněným zdanitelným plněním částku 100 000 Kč v řádku 25 DAP. Příjemce zdanitelného plnění v DAP za leden 2012 uplatnil daň na výstupu ve výši 20 000 Kč ze základu daně 100 000 Kč (řádek 10 DAP k DPH) a současně uplatnil nárok na odpočet daně ve výši 20 000 Kč (řádek 43 DAP k DPH). V měsíci květnu 2012 dodavatel ověřil, že poskytnuté práce jsou zařazeny do oddílu 33 klasifikace CZ-CPA, tzn. že se na tyto práce nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Částku DPH ve výši 20 000 Kč doplněnou příjemcem plnění na přijatém dokladu nebyl povinen přiznat příjemce. Povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 20 000 Kč vznikla v tomto případě poskytovateli zdanitelného plnění. Příjemce zdanitelného plnění měl obdržet doklad na celkovou částku 120 000 Kč, z toho částka 20 000 Kč představuje pro příjemce nárok na odpočet daně na vstupu, který je oprávněn uplatnit při splnění všech ZDPH stanovených podmínek. Plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, se tímto nesprávným postupem dostal do situace, kdy za zdaňovací období leden 2012 přiznal DPH v částce o 20 000 Kč nižší, než měla být přiznána, a proto je povinen podle § 141 odst. 1 daňového řádu podat dodatečné DAP a předmětný rozdíl na DPH uhradit. Vzhledem k tomu, že cena za zdanitelné plnění byla smluvně dohodnuta ve výši 100 000 Kč bez DPH s tím, že k této částce měla být připočtena DPH ve výši 20 %, je příjemce zdanitelného plnění povinen doplatit poskytovateli zdanitelného plnění předmětný rozdíl, tj. 20 000 Kč a ve stejné výši je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Poskytovatel zdanitelného plnění k původně vystavenému dokladu na částku 100 000 Kč vystavil příjemci plnění doklad, na základě kterého „dofakturoval“ DPH ve výši 20 000 Kč. Takto vystavený doklad označil jako doklad, který je nedílnou součástí původního dokladu, na kterém nebyla předmětná DPH uvedena, protože byl nesprávně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Nárok na odpočet daně ve výši 20 000 Kč uvedl příjemce zdanitelného plnění v DAP k DPH za květen 2012, kdy obdržel od poskytovatele doklad s uvedením částky DPH ve výši 20 000 Kč. Nápravu chyby spočívající v nesprávně uplatněném režimu přenesení daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, provedl příjemce zdanitelného plnění podáním dodatečného DAP podle § 141 odst. 4 daňového řádu, na základě kterého nedošlo ke změně poslední známé daňové povinnosti, ale pouze k opravě údajů původně uvedených v řádku 10 a řádku 43 DAP k DPH.
Údaje uvedené v DAP za leden 2012 u poskytovatele služby (dodavatele) – nesprávný postup
Řádek 25 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč
Údaje uvedené v DAP za leden 2012 u příjemce služby (odběratele) – nesprávný postup
Řádek 10 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na výstupu: 20 000 Kč (přiznání DPH na výstupu v režimu přenesení daňové povinnosti)
Řádek 43 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na vstupu: 20 000 Kč (nárok na odpočet daně)
Údaje uvedené v dodatečném DAP za leden 2002 u poskytovatele (dodavatele) – náprava chybného postupu
Řádek 1 DAP k DPH – základ daně: +100 000 Kč a DPH na výstupu: +20 000 Kč (zvýšení daně na výstupu)
Řádek 25 DAP k DPH – základ daně: –100 000 Kč (náprava chyby spočívající v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, na které se tento režim nevztahuje)
Údaje uvedené v dodatečném DAP za
leden 2012 u příjemce služby (odběratele) – náprava chybného postupu
Řádek 10 DAP k DPH – základ daně: –100 000 Kč a DPH na výstupu: –20 000 Kč (náprava chyby spočívající v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, na které se tento režim nevztahuje)
Řádek 43 DAP k DPH – základ daně: –100 000 Kč a DPH na vstupu: –20 000 Kč (náprava chyby spočívající v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, na které se tento režim nevztahuje)
Poznámka:
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 ZDPH není možné dodatečně „opravit“ obdobně jako údaje v DAP k DPH formou dodatečného přiznání, ve kterém se uvádí pouze opravy původních údajů. V souvislosti s opravou údajů na základě podaných dodatečných DAP k DPH za leden 2012 proto předloží poskytovatel i příjemce zdanitelného plnění správci daně současně i výpis z evidence pro daňové účely ve smyslu § 92a odst. 6 ZDPH, který bude obsahovat správné údaje týkající se všech zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnost za leden 2012, nikoli pouze opravených údajů, které se promítly v dodatečných DAP příjemce a poskytovatele zdanitelného plnění.
Údaje uvedené v DAP za květen 2012 u příjemce služby (odběratele) – uplatnění odpočtu daně
Řádek 40 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na vstupu: 20 000 Kč (uplatnění nároku na odpočet daně)
Možný postup při zaúčtování u dodavatele služby
 +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF 1/2012  | Vydaná faktura odběrateli za služby     | 100 000   | 311 | 602 | |       | charakteru opravy strojního zařízení    |       |   |   | |       | s uplatněním přenesení daňové povinnosti  |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Přijatá úhrada za provedené práce      | 100 000   | 221 | 311 | | Únor 2012  | od odběratele k VF 1/2012          |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: V měsíci květnu 2012 dodavatel ověřil, že poskytnuté práce nejsou zařazeny | | do oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, ale do oddílu 33 CZ-CPA, tzn. že se na tyto práce  | | nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Dodavatel v květnu  | | 2012 „dofakturoval“ („vrubopisoval“) odběrateli částku 20 000 Kč.           | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF     | Doklad k VF 1/2012 s uvedením DPH      | 20 000   | 311 | 343 | | Květen 2012 | Doúčtované DPH ve výši 20 000 Kč      | 100 000   | 395 | 395 | |       | (celková pohledávka tak činí 120 000 Kč)  |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Inkaso doplatku pohledávky od odběratele  | 20 000    | 221 | 311 | | Květen 2012 |                       |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Možný postup zaúčtování u odběratele služby
 +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF 1/2012  | Přijatá faktura za služby charakteru    | 100 000   | 511 | 321 | |       | opravy strojního zařízení firmy, u které  | 20 000   | 343 | 395 | |       | byl nesprávně uplatněn režim přenesení   | 20 000   | 395 | 343 | |       | daňové povinnosti              |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Realizovaná úhrada za provedené práce    | 100 000   | 321 | 221 | | Únor 2012  | dodavateli                 |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: V měsíci květnu 2012 dodavatel ověřil, že poskytnuté práce nejsou zařazeny | | do oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, ale v oddíle 33 CZ-CPA, tzn. že se na tyto práce  | | nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Dodavatel v květnu  | | 2012 „dofakturoval“ („vrubopisoval“) odběrateli částku 20 000 Kč.          | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Doklad k PF 1/2012 s uvedením DPH      | 20 000   | 343 | 321 | | Květen 2012 | Doúčtované DPH ve výši 20 000 Kč      | 100 000   | 395 | 395 | |       | (celkový závazek tak činí 120 000 Kč).   |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Doplatek závazku v důsledku navýšení    | 20 000   | 221 | 321 | | Květen 2012 | ceny v rámci doúčtování DPH ve výši     |       |   |   | |       | 20 000 Kč.                 |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
 
UPLATNĚNÍ DANĚ NA VÝSTUPU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
Pokud plátce, který je v pozici poskytovatele zdanitelného plnění, uplatní u tohoto plnění daň na výstupu a přitom měl být s ohledem na charakter poskytovaných služeb uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92a ZDPH, vystavuje se příjemce takového plnění riziku neuznání nároku na odpočet daně, která je uvedena na daňovém dokladu poskytovatelem zdanitelného plnění neoprávněně. V „horší“ pozici je v tomto případě plátce, který přijal zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti a u tohoto plnění uplatnil nárok na odpočet daně ve výši nesprávně přiznané poskytovatelem zdanitelného plnění. Při poskytnutí prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je povinen přiznat daň na výstupu ve výši platné sazby daně příjemce zdanitelného plnění, nikoli poskytovatel. Pokud plátce, který přijal zdanitelné plnění, u kterého byla nesprávně uplatněna DPH na výstupu namísto režimu přenesení daňové povinnosti, uplatní odpočet daně, je tento postup v rozporu s § 73 odst. 6 ZDPH, protože poskytovateli plnění povinnost daň přiznat nevznikla a předmětná daň neměla být na dokladu uvedena. Pokud příjemce zdanitelného plnění přesto odpočet daně uplatní, sníží v důsledku této chyby daň za zdaňovací období, ve kterém předmětný odpočet daně uplatnil. Podle § 141 odst. 1 daňového řádu je příjemce zdanitelného plnění v tomto případě povinen podat dodatečné DAP a příslušnou DPH přiznat a zaplatit. Plátce, který je v pozici poskytovatele zdanitelného plnění je v situaci, kdy přiznal daň na výstupu, aniž mu povinnost přiznat daň vznikla a podle § 43 ZDPH je oprávněn podat dodatečné DAP a požádat o vrácení takto vzniklého přeplatku na DPH. Dodatečné DAP na nižší daňovou povinnost je poskytovatel zdanitelného plnění podle § 43 odst. 1 ZDPH oprávněn podat nejdříve ke dni, v kterém příjemce zdanitelného plnění obdrží opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH.
PŘÍKLAD
Plátce daně poskytl v měsíci lednu 2012 pro jiného plátce daně s místem plnění v tuzemsku službu (stavební práce – oprava) vymezenou v § 92e ZDPH, na kterou se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, a při poskytnutí těchto prací uplatnil standardní režim, tj. uplatnil daň na výstupu. Celková výše úplaty za takto poskytnuté práce činí 100 000 Kč bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu předaném odběrateli dne 20. 1. 2012 uvedl poskytovatel zdanitelného plnění základ daně ve výši 100 000 Kč a k této částce připočetl 20 % DPH, tj. částku 20 000 Kč. Celková fakturovaná částka činí 120 000 Kč. Poskytovatel zdanitelného plnění přiznal v DAP k DPH za leden 2012 v souvislosti s uskutečněným zdanitelným plněním daň na výstupu ve výši 20 000 Kč a příjemce rovněž v DAP za leden 2012 uplatnil nárok na odpočet daně ve výši 20 000 Kč. V měsíci květnu 2012 odběratel ověřil, že poskytnuté práce jsou zařazeny do oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, tzn. že se na tyto práce vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Částku DPH ve výši 20 000 Kč uvedenou na dokladu vystaveném poskytovatelem služeb nebyl příjemce služby oprávněn uplatnit, protože poskytovateli služby povinnost přiznat daň nevznikla. Povinnost přiznat daň na výstupu vznikla v tomto případě příjemci zdanitelného plnění a ve stejné výši mu vzniklo právo na uplatnění odpočtu daně na vstupu. Plátce, který předmětnou službu uskutečnil, se tímto nesprávným postupem dostal do situace, kdy za zdaňovací období leden 2012 přiznal daňovou povinnost na DPH v částce o 20 000 Kč vyšší, než měla být přiznána, a proto je oprávněn podle § 43 ZDPH podat dodatečné DAP a požádat o vrácení takto vzniklého přeplatku na DPH. Pokud plátce daně, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, uplatnil nárok na odpočet daně ve výši vyčíslené na přijatém dokladu, vystavuje se riziku dodatečného vyměření daně a je povinen podle § 141 odst. 1 daňového řádu podat dodatečné DAP na DPH. V tomto dodatečném DAP provede příjemce zdanitelného plnění současně i nápravu další chyby spočívající v neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Na základě takto podaného dodatečného DAP na DPH dojde u příjemce zdanitelného plnění ke zvýšení daně o 20 000 Kč.
Údaje uvedené v DAP za leden 2012 u poskytovatele služby (dodavatele) – nesprávný postup
Řádek 1 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na výstupu: 20 000 Kč (odvod daně na výstupu)
Údaje uvedené v DAP za leden 2012 u příjemce služby (odběratele) – nesprávný postup
Řádek 40 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na vstupu: 20 000 Kč (nárok na odpočet daně)
Údaje uvedené v dodatečném DAP za leden 2012 u poskytovatele služby (dodavatele) – náprava chybného postupu
Řádek 1 DAP k DPH – základ daně: –100 000 Kč a DPH na výstupu: –20 000 Kč (snížení daně na výstupu)
Řádek 25 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč (režim přenesení daňové povinnosti)
Údaje uvedené v dodatečném DAP za leden 2012 u příjemce služby (odběratele) – náprava chybného postupu
Řádek 40 DAP k DPH – základ daně: –100 000 Kč a DPH na vstupu: –20 000 Kč (snížení odpočtu daně nesprávně uplatněné poskytovatelem služby)
Řádek 10 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na výstupu: 20 000 Kč (přiznání DPH na výstupu v režimu přenesení daňové povinnosti)
Řádek 43 DAP k DPH – základ daně: 100 000 Kč a DPH na vstupu: 20 000 Kč (nárok na odpočet daně v režimu přenesení daňové povinnosti)
Poznámka:
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 ZDPH není možné dodatečně „opravit“ obdobně jako údaje v DAP k DPH formou dodatečného přiznání, ve kterém se uvádí pouze opravy původních údajů. V souvislosti s opravou údajů na základě podaných dodatečných DAP k DPH za leden 2012 proto předloží poskytovatel i příjemce zdanitelného plnění správci daně současně i výpis z evidence pro daňové účely ve smyslu § 92a odst. 6 ZDPH, který bude obsahovat správné údaje týkající se všech plnění v režimu přenesení daňové povinnost za leden 2012, nikoli pouze opravených údajů, které se promítly v dodatečných DAP příjemce a poskytovatele zdanitelného plnění.
Možný postup při zaúčtování u dodavatele služby
 +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF 1/2012  | Vydaná faktura odběrateli za služby     | 100 000   | 311 | 602 | |       | charakteru oprav skladovací haly klienta  | 20 000   | 311 | 343 | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Přijatá úhrada za provedené práce      | 120 000   | 221 | 311 | | Únor 2012  | od odběratele k VF 1/2012         |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: V měsíci květnu 2012 odběratel ověřil, že poskytnuté práce jsou zařazeny  | | do oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, tzn. že se na tyto práce vztahuje režim přenesení  | | daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Upozornil na tuto skutečnost dodavatele. Ten   | | vystavil opravný daňový doklad, který byl odběratelem prokazatelně převzat, a    | | zaúčtoval:                                      | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF     | Opravný daňový doklad k VF 1/2012      | -20 000   | 311 | 343 | | Květen 2012 |                       |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Vrácení části pohledávky, která se snížila | 20 000   | 311 | 221 | | Květen 2012 | v důsledku provedené opravy         |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Možný postup při zaúčtování u odběratele služby
 +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |      Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF 1/2012  | Přijatá faktura za služby charakteru oprav | 100 000   | 511 | 321 | |       | skladovací haly klienta           | 20 000   | 343 | 321 | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Realizovaná úhrada za provedené práce    | 120 000   | 321 | 221 | | Únor 2012  | dodavateli                 |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: V měsíci květnu 2012 odběratel ověřil, že poskytnuté práce jsou zařazeny  | | do oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, tzn. že se na tyto práce vztahuje režim přenesení  | | daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Upozornil na tuto skutečnost dodavatele. Ten   | | vystavil opravný daňový doklad, který byl odběratelem prokazatelně převzat, a    | | odběratel zaúčtoval:                                 | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Opravný daňový doklad k PF 1/2012      | -20 000   | 343 | 321 | | Květen 2012 |                       |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | BV     | Přijetí části dříve uhrazeného závazku,   | 20 000   | 221 | 321 | | Květen 2012 | který se snížil v důsledku provedené opravy |       |   |   | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ     | Účtování o DPH v rámci přenesení      | 20 000   | 343 | 395 | | Květen 2012 | daňové povinnosti              | 20 000   | 395 | 343 | +-------------+---------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Seznam použitých účtů a zkratek:
VF – Vydaná faktura
PF – Přijatá faktura
BV – Bankovní výpis
VZ – Vnitřní zúčtování
221-Bankovní účty
311-Pohledávky z obchodních vztahů
321-Závazky z obchodních vztahů
343-Daň z přidané hodnoty
395-Vnitřní zúčtování
511-Opravy a udržování
602-Tržby za služby
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Plátce daně realizoval pro jiného plátce daně s místem plnění v tuzemsku službu – revizi elektroinstalace. Při poskytnutí této služby uplatnil poskytovatel nesprávně režim přenesení daňové povinnosti. Je poskytovatel služby povinen předmětnou chybu napravit?
a)
Ano, protože poskytnutím služby, na kterou se nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, vznikla povinnost přiznat daň na výstupu poskytovateli, nikoli příjemci služby.
b)
Ne, pokud příjemce zdanitelného plnění uplatní v souvislosti s přijetím služby daň na výstupu.
c)
Ano, pokud příjemci zdanitelného plnění doručí opravný daňový doklad.
2)
Plátce daně přijal od jiného plátce daně s místem plnění v tuzemsku službu (stavební práce), na kterou se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. Poskytovatel služby však uplatnil při poskytnutí této služby nesprávně daň na výstupu. Má příjemce služby nárok na odpočet daně uvedené na dokladu vystaveném poskytovatelem služby?
a)
Ano, pokud poskytovatel služby daň uvedenou na vystaveném dokladu přizná a zaplatí.
b)
Ne, protože pokud nevznikla poskytovateli povinnost přiznat daň, nevznikl příjemci zdanitelného plnění nárok na odpočet daně.
c)
Ano, pokud poskytovatel služby neprovede opravu výše daně.
3)
Obchodní společnost, plátce daně, uskutečnila v lednu 2012 pro jiného plátce zdanitelné plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. U takto poskytnuté služby uplatnil poskytovatel služby nesprávně daň na výstupu. Ve stejné výši uplatnil příjemce služby na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem služby nárok na odpočet daně. V měsíci červnu 2012 bylo oběma smluvními stranami ověřeno, že poskytnutá služba je v režimu přenesení daňové povinnosti. Kdo je povinen provést nápravu chybného postupu podáním dodatečného daňového přiznání?
a)
Příjemce i poskytovatel zdanitelného plnění jsou povinni podat dodatečné daňové přiznání k DPH za leden 2012.
b)
Ani jedna ze smluvních stran, protože chybný postup má neutrální dopad na státní rozpočet.
c)
Příjemce zdanitelného plnění je povinen podle § 141 odst. 1 daňového řádu a poskytovatel služby je podle § 141 odst. 4 daňového řádu oprávněn podat dodatečné daňové přiznání k DPH za leden 2012.
4)
V případě, že dodavatel omylem vyhodnotí poskytnutou služby jako službu, na kterou se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, a následně chybu opraví, bude tato oprava ovlivňovat původně zaúčtované výnosy?
a)
Ano, výnosy je nutno navýšit o DPH.
b)
Ne, původně zaúčtované výnosy se nezmění.
c)
Přijde na to, jakou metodu zaúčtování dodavatel zvolí.
Řešení: 1 a), 2 b), 3 c), 4 b).