DPH - přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme plátci DPH. Od jiného plátce DPH jsme obdrželi fakturu na revizi a opravu výtahu. Na tomto jednom daňovém dokladu jsou dvě plnění: revize s vyčíslením 20% DPH a druhé plnění – oprava výtahu v režimu přenesení daňové povinnosti. Je to správně nebo měl dodavatel: a) Vystavit dva samostatné daňové doklady, jeden na revizi s 20 % DPH a druhý na opravu výtahu v režimu přenesení daňové povinnosti? b) Vystavit jeden doklad, kde celé plnění – revize i oprava budou v režimu přenesení daňové povinnosti? Pokud by jejich již vystavený doklad byl správně, tak jak zajistíme dodržení zákona, který nám ukládá povinnost pro možnost odečtu DPH u běžného zdanitelného plnění držení daňového dokladu, když práce proběhly v únoru a doklad jsme obdrželi v březnu. Revize by potom spadala do běžného režimu, takže zdanitelné plnění pro odečet by bylo v březnu, ale u přenesení daňové povinnosti je zdanitelné plnění v únoru a na tato dvě plnění máme jeden daňový doklad.

DPH – PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
Ing.
Ladislav
Pitner
 
ODPOVĚĎ:
1)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanovuje plátci povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně nebo ode dne přijetí úplaty za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, nestanovuje však povinnost vystavit za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad. Naopak ZDPH v § 26 odst. 2 umožňuje plátci, který uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu osobu, vystavit za těchto několik samostatných zdanitelných plnění souhrnný daňový doklad. Plátce je povinen vystavit souhrnný daňový doklad nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění nebo byla přijata první úplata za plnění uvedená na tomto souhrnném dokladu.
2)
Pokud jde o zdanitelné plnění, u kterého se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a 92e ZDPH, má plátce nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. b) ZDPH, pokud daň přizná a má daňový doklad. Nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem. Z § 92a odst. 1 ZDPH a výše uvedeného vyplývá, že plátce je povinen daň přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. např. i tehdy, pokud ještě nemá daňový doklad, a nárok na odpočet daně může uplatnit i bez toho, že by měl daňový doklad.
3)
Nicméně doporučuji vzhledem ke specifikům režimu přenesení daňové povinnosti (vč. povinnosti doplňování částky daně na přijatém daňovém dokladu) pro případy, kdy poskytovatel služeb poskytuje jak služby, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, tak běžný režim (vystavení daňového dokladu s uvedením samostatné částky DPH), abyste si s poskytovatelem dohodli vystavování samostatných daňových dokladů podle toho, v jakém režimu jsou tyto služby uskutečňovány.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty