Nehmotná aktiva podle IFRS - praktikum, 3. část

Vydáno: 24 minut čtení

V tomto, v pořadí třetím příspěvku, který se týká nehmotných aktiv, se zaměříme na problematiku snížení hodnoty nehmotných aktiv (impairment) a na jejich vyřazení z rozvahy (derecognition). V otázce snížení hodnoty nehmotných aktiv odkazuje IAS 38 Nehmotná aktiva na standard IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. IAS 36 neřeší oblast nehmotných aktiv samostatně, platí pro ně stejné požadavky jako pro hmotná aktiva. Samostatné požadavky jsou v IAS 36 obsaženy pouze pro snížení hodnoty goodwillu. V tomto příspěvku se proto pokusíme aplikovat obecné požadavky IAS 36 Snížení hodnoty aktiv konkrétně na oblast nehmotných aktiv.

Nehmotná aktiva podle IFRS – praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Velká Británie
Problematika snížení hodnoty aktiv dosud do našeho seriálu nebyla zařazena. Této oblasti budou věnovány některé z dalších částí tohoto seriálu. Abychom však mohli vysvětlit problematiku snížení hodnoty nehmotných aktiv, je nutné uvést alespoň výchozí pojmový aparát a základní obecné požadavky IAS 36
Snížení hodnoty aktiv
.
 
IDENTIFIKACE AKTIV, JEJICHŽ HODNOTA BY MOHLA BÝT V ÚČETNICTVÍ NADHODNOCENA
IAS 36 pracuje s pojmem „test na snížení hodnoty aktiv“ (impairment test for assets), který vede k určení „
zpětně získatelné částky
“ daného aktiva. Tento test má zajistit, aby účetní hodnota aktiva nebo „penězotvorné jednotky“1 nebyla vyšší než jeho zpětně získatelná částka.
Podle IAS 36 však není nutné k datu rozvahy testovat na snížení hodnoty veškerá aktiva, nýbrž pouze ta, u nichž byly zjištěny
indikace
(náznaky) možného snížení hodnoty. Tento přístup má však určité výjimky, které se týkají právě nehmotných aktiv – test na snížení hodnoty se musí povinně provádět
každoročně
u:
*
nehmotných aktiv s neurčitelnou životností,
*
nehmotných aktiv, která ještě nejsou užívána,
*
goodwillu vzniklého při podnikové kombinaci.
Důvodem povinného každoročního testování výše uvedených aktiv je skutečnost, že jsou obecně pokládána za riziková a nejistá v porovnání s ostatními aktivy. Tato aktiva se podle IFRS neodpisují (neamortizují), proto je nutné testovat, zda nejsou v účetnictví nadhodnocena, popřípadě, zda mají v rámci aktiv společnosti stále své místo.
Pro ostatní aktiva ( jak pro hmotná, tak pro nehmotná aktiva s konečnou životností) uvádí IAS 36
indikace (náznaky), které by mohly být příčinou snížení hodnoty aktiv
(a tudíž důvodem k provedení testu na snížení hodnoty):
Externí zdroje informací
*
Větší snížení tržní ceny určitého aktiva, než se původně předpokládalo v důsledku plynutí času nebo běžného užívání aktiva.
*
Podstatné změny (s negativním dopadem na společnost) v technologickém, tržním, ekonomickém nebo právním prostředí, ve kterém společnost podniká, nebo změny na trhu, ke kterému dané aktivum patří. K těmto změnám buď již došlo, nebo se očekávají v blízké budoucnosti.
*
Zvýšení tržní úrokové míry nebo jiné tržně orientované míry výnosnosti investic. Toto zvýšení pravděpodobně ovlivní určení hodnoty z užívání aktiva a významně sníží jeho zpětně získatelnou částku.
*
Úč