Uplatňování DPH v praxi při poskytování stavebních prací v roce 2012, 1. část

Vydáno: 28 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti („revers charge“ princip) se uplatňuje při poskytnutí stavebních a montážních prací s účinností od 1. 1. 2012. Změny provedené v oblasti poskytování stavebních prací iniciovaly po 1. 1. 2012 řadu otázek a v neposlední řadě i chybných postupů ze strany plátců daně. Aplikace na první pohled jednoduché zásady, podle které je při splnění zákonem stanovených podmínek povinen přiznat daň na výstupu příjemce zdanitelného plnění, působí plátcům daně v praxi často potíže. Na vyhodnocení některých otázek týkajících se postupu při poskytování stavebních prací, zejména týkajících se zatřídění poskytovaných prací podle klasifikace produkce CZ-CPA, se smluvní strany neshodly, což působilo komplikace při vystavování daňových dokladů, splatnosti fakturovaných částek a v neposlední řadě vedlo i k chybám, které se následně promítly v daňovém přiznání k DPH u jedné nebo obou smluvních stran. Nesprávný postup z pohledu DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací znamená v rámci případného daňového řízení vždy pro jednu smluvní stranu riziko dodatečného vyměření daně a s tím souvisejících sankcí. Cílem tohoto příspěvku je odpovědět na některé často se vyskytující dotazy týkající se režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. V následujícím příspěvku se zaměříme na chyby, kterých se plátci v praxi při aplikaci § 92e ZDPH dopouštějí.

Uplatňování DPH v praxi při poskytování stavebních prací v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Základní pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací vyplývají z § 92a ve vazbě na § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Z citovaného ustanovení lze dovodit, že režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele zdanitelného plnění na příjemce při poskytnutí stavebních prací se použije pouze v případech, kdy jsou současně splněny všechny tři níže uvedené podmínky:
*
Místo plnění
při poskytnutí stavebních prací je určeno v tuzemsku.
*
Stavební práce jsou poskytnuty
plátcem daně ve prospěch jiného plátce
.
*
A jedná se o stavební práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace
produkce CZ-CPA oddíl 41 až 43
.
Pokud jsou splněny všechny tři výše uvedené podmínky současně, uplatní se režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění. Otázky týkající se určení místa plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací nečiní plátcům v praxi potíže. Z dosavadní praxe vyplývá, že zejména vyhodnocení otázek týkajících se charakteru poskytovaných zdanitelných plnění, tj. vyhodnocení skutečnosti, zda se v posuzovaném případě skutečně jedná o plnění, které klasifikačně odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA oddíl 41 až 43, činí plátcům daně v některých případech potíže a v důsledku toho vznikají pochybnosti, zda se v posuzovaném případě skutečně jedná o zdanitelné plnění, u kterého má být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti nebo se má uplatnit režim standardní, kdy povinnost přiznat daň vzniká poskytovateli zdanitelného plnění.
 
Jak postupovat při stanovení místa plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací?
Při poskytnutí stavebních prací se místo plnění určí podle § 10 ZDPH, tj. podle místa, kde se nemovitost nachází. Pokud je předmětem smluvního vztahu dodání zboží včetně jeho instalace nebo montáže, určí se místo podle § 7 odst. 3 ZDPH, tj. podle toho, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Z uvedeného vyplývá, že u stavebních prací včetně dodávek zboží (materiálu nebo zařízení) spolu s jeho montáží, realizované na stavbách (nemovitostech) umístěných v České republice, se místo plnění stanoví vždy v tuzemsku, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je v pozici příjemce zdanitelného plnění.
 
POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PRO OSOBU REGISTROVANOU K DANI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ
Jsme stavební firma, plátce daně a provádíme zednické práce při výstavbě budovy (výrobní haly) umístěné v ČR. Příjemcem takto poskytnutých prací je obchodní společnost, která je registrována k DPH na Slovensku, ale není registrovaná k DPH v ČR. Kde je místo plnění u takto poskytnutých prací? Uplatní se v tomto případě režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění?
              
ODPOVĚĎ:
Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (zednické práce) je tuzemsko, protože zde se nachází nemovitost, ke které se poskytnuté práce vztahují. Z hlediska DPH se jedná o stavební práce vymezené v § 92e ZDPH. V pozici příjemce služby, u které je místo plnění určeno v tuzemsku a která podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Podle § 94 odst. 16 ZDPH se osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, které je poskytnuto plnění podle § 92a ZDPH stává plátcem daně dnem poskytnutí tohoto plnění. Z uvedeného tedy vyplývá, že v okamžiku poskytnutí stavebních prací je příjemce služby plátcem daně, a proto se u takto poskytnutých prací uplatní režim přenesení daňové povinnosti.
 
POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA NEMOVITOSTI UMÍSTĚNÉ MIMO TUZEMSKO
Jsme stavební firma, plátce daně a realizujeme elektroinstalační práce na nemovitosti umístěné na Slovensku. Příjemcem takto poskytnutých prací je obchodní společnost se sídlem v ČR, která je plátcem daně ( je registrována k DPH v ČR). Kde je místo plnění u takto poskytnutých prací? Uplatní se v tomto případě režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění?
              
ODPOVĚĎ:
Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (elektroinstalační práce) je Slovensko, protože zde se nachází nemovitost, ke které se poskytnuté práce vztahují. Z hlediska DPH se jedná o stavební práce vymezené v § 92e ZDPH a poskytnuté jinému plátci daně. Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění podle § 92a ZDPH se však v tomto případě neuplatní, protože místem plnění poskytnuté služby není tuzemsko. Stavební firma, plátce daně, je povinna registrovat se k DPH na Slovensku a v souvislosti s uskutečněním tohoto plnění ji na Slovensku vzniká povinnost přiznat daň na výstupu. Český plátce daně, který je v pozici příjemce takové služby, je oprávněn při splnění podmínek vymezených v § 82 ZDPH uplatnit žádost o vrácení slovenské DPH uplatněné jako součást ceny za fakturované elektroinstalační práce.
 
Kdo je v režimu přenesení daňové povinnosti?
Odpověď na tuto otázku lze dovodit z úpravy obsažené v § 92a odst. 1 ZDPH. Podle citovaného ustanovení je v režimu přenesení daňové povinnosti plátce daně, pro kterého jsou stavební nebo montážní práce vymezené v § 92e ZDPH poskytnuty, pokud je místo plnění takto poskytnutých prací určeno v tuzemsku a pokud je v pozici poskytovatele stavebních prací vymezených v § 92e ZDPH rovněž plátce daně. V § 92a odst. 1 ZDPH není obsažena úprava, podle které by použití či nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti mělo být ovlivněno skutečností, k jakému účelu příjemce zdanitelného plnění toto plnění využije. Určitou míru nejistoty do této oblasti uplatňování DPH proto vnesly výjimky specifikované v informaci GFŘ a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví – § 92e ZDPH ze dne 9. 11. 2011. Podle výkladu Ministerstva financí České republiky a GFŘ k aplikaci § 92e ZDPH ze dne 9. 11. 2011 prezentovaného v bodě 2. 1. se režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, i když se jedná o práce, které klasifikačně patří do oddílu 41, 42 nebo 43 CZ-CPA, neuplatní, pokud příjemce zdanitelného plnění, plátce daně, ve vztahu k přijatému zdanitelnému plnění není v postavení osoby povinné k dani, resp. pokud přijaté zdanitelné plnění příjemce zdanitelného plnění použije výlučně k uskutečnění plnění, která nejsou předmětem DPH.
  
POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PRO VÝKON VEŘEJNOPRÁVNÍ ČINNOSTI
Jsme stavební firma, plátce daně a na základě smlouvy o dílo provádíme rekonstrukci sloupů veřejného osvětlení. Příjemcem takto poskytnutých prací je město, které je registrovaným plátcem daně. Město nám poskytlo písemné prohlášení, že námi realizované stavební práce použije výhradně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Na základě tohoto prohlášení požaduje město fakturaci stavebních prací včetně DPH. Je město v režimu přenesení daňové povinnosti nebo má stavební firma uplatnit jako poskytovatel zdanitelného plnění daň na výstupu? Je naší povinností jako poskytovatele stavebních prací ověřovat, k jakému účelu jsou námi poskytnuté stavební práce městem použity?
              
ODPOVĚĎ:
Z informací uvedených v dotazu vyplývá, že předmětem smluvního vztahu jsou stavební práce vymezené v § 92e ZDPH poskytnuté plátcem daně s místem plnění v tuzemsku. V pozici příjemce stavebních prací je rovněž plátce daně a současně i osoba vymezená v § 5 odst. 3 ZDPH, tj. město. Osoba vymezená v § 5 odst. 3 ZDPH se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje pro účely DPH za osobu povinnou k dani. V souladu s informacemi k aplikaci § 92e ZDPH, které jsou součástí výkladu Ministerstva financí České republiky a GFŘ ze dne 9. 11. 2011, se režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních prací neuplatní, pokud jsou stavební nebo montážní práce vymezené v § 92e ZDPH poskytnuty zcela výlučně pro veřejnoprávní činnosti realizované osobami vymezenými v § 5 odst. 3 ZDPH. Stavební firma jako poskytovatel plnění uplatní při poskytnutí stavebních prací daň na výstupu. V tomto případě se ve shodě s výkladem Ministerstva financí České republiky a GFŘ ze dne 9. 11. 2011 režim přenesení daňové povinnosti na příjemce neuplatní. Při poskytnutí stavebních prací realizovaných plátcem daně pro město, které je rovněž plátcem daně, uplatní poskytovatel stavebních prací daň na výstupu a město jako příjemce zdanitelného plnění má povinnost takto fakturovanou částku uhradit včetně DPH. U přijatých stavebních prací využitých výhradně pro výkon veřejnoprávní činnosti, která není předmětem daně, je obec povinna respektovat zákaz odpočtu. Odpovědnost za skutečnosti uvedené v prohlášení, které se týká využití stavebních prací v rámci veřejnoprávní činnosti, je zcela na příjemci stavebních prací, tj. v tomto případě na městu. V případě, že podmínky pro neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti uvedené v citované informaci k aplikaci § 92e ZDPH ze dne 9. 11. 2011 nejsou splněny, vystavuje se riziku porušení zákonem stanovených pravidel město jako příjemce zdanitelného plnění (§ 92a ve vazbě na § 92e ZDPH).
  
POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PRO VÝKON VEŘEJNOPRÁVNÍ ČINNOSTI
Jsme stavební firma, plátce daně a na základě smlouvy o dílo provádíme rekonstrukci budovy – kulturního domu, který vlastní obec. Příjemcem poskytnutých stavebních prací je obec, která je registrovaným plátcem daně. Dle sdělení zástupce obce je kulturní dům využíván příležitostně i k jednání zastupitelstva obce, tj. pro výkon veřejnoprávní činnosti. Je obec jako příjemce stavebních prací v režimu přenesení daňové povinnosti nebo má stavební firma uplatnit jako poskytovatel stavebních prací daň na výstupu?
              
ODPOVĚĎ:
Předmětem smluvního vztahu jsou stavební práce vymezené v § 92e ZDPH poskytnuté plátcem daně s místem plnění v tuzemsku. V pozici příjemce stavebních prací je rovněž plátce daně a současně i osoba vymezená v § 5 odst. 3 ZDPH, tj. obec. Na rozdíl od předchozího případu nejsou poskytnuté stavební práce určeny obcí k využití výhradně pro výkon veřejnoprávní činnosti. Při poskytnutí stavebních prací se v tomto případě ve shodě s § 92a ve vazbě na § 92e ZDPH uplatní režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění. Obec je povinna přiznat daň na výstupu. Ve stejné výši ji vznikne i nárok na odpočet daně na vstupu, který má obec v tomto případě a s ohledem na účel využití přijatých stavebních prací, pouze v částečné výši (§ 72 odst. 6 ZDPH).
 
POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PRO FYZICKOU OSOBU
Jsme obchodní společnost, plátce daně a na základě smlouvy o dílo provádíme zateplení rodinného domu pro fyzickou osobu, která realizuje podnikatelskou činnost a je plátcem DPH. Příjemcem takto poskytnutých stavebních prací je fyzická osoba, která nám neposkytla pro účely uzavření smluvního vztahu svoje DIČ. Předpokládáme proto, že v tomto případě se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní, protože objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani a přijaté stavební práce využije výhradně pro soukromou potřebu, nikoli v rámci svých ekonomických činností, které realizuje jako podnikatelský subjekt. Je náš názor správný? Vzniká při poskytnutí stavebních prací povinnost přiznat daň na výstupu poskytovateli stavebních prací?
              
ODPOVĚĎ:
Předmětem smluvního vztahu jsou stavební práce vymezené v § 92e ZDPH poskytnuté plátcem daně s místem plnění v tuzemsku. V pozici příjemce stavebních prací je osoba, která přijaté stavební práce přijímá nikoli jako osoba povinná k dani a pro účely uskutečňování svých ekonomických činností, ale jako osoba nepovinná k dani a pro použití výhradně pro osobní potřebu (bydlení). Obchodní společnost jako poskytovatel plnění uplatní při poskytnutí stavebních prací daň na výstupu. V tomto případě se ve shodě s § 92a ZDPH režim přenesení daňové povinnosti na příjemce neuplatní. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce realizované na dokončeném rodinném domě, uplatní obchodní společnost při poskytnutí těchto prací sníženou sazbu DPH (14 %).
 
Jak postupovat při zatřídění stavebních prací?
V současné době je možné při vyhodnocení otázek týkajících se zatřídění služeb podle klasifikace CZ-CPA využít informace uvedené v těchto dokumentech:
*
Klasifikace produkce CZ-CPA platná od 1. 1. 2008.
*
Písemná stanoviska zpracovaná některým z poradenských pracovišť; kontakty na tato specializovaná poradenská pracoviště je možné vyhledat na internetu.
*
Informace GFŘ a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví – § 92 ZDPH (zveřejněna dne 9. 11. 2011).
*
Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – část I. (zveřejněný dne 8. 2. 2012).
*
Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – část II. (zveřejněný dne 3. 4. 2012).
*
Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti, u kterých se přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, neaplikuje – část III. (zveřejněný dne 3. 4. 2012).
Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze při poskytnutí stavebních nebo montážních prací vymezených v § 92e ZDPH, tj. při poskytnutí stavebních prací, které jsou zařazeny v některém z kódů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA. V případě pochybností ohledně zatřídění přijatých nebo poskytovaných plnění je vhodné se obrátit s žádostí o zatřídění na některé ze specializovaných poradenských pracovišť, jejichž seznam je zveřejněn na internetu.
 
OPRAVY A ÚDRŽBA
Naše firma je plátcem daně a poskytuje svým odběratelům, rovněž plátcům daně, různé stavební práce včetně prací, které mají charakter opravy nebo údržby. Jak máme v praxi postupovat při vyhodnocení skutečnosti, zda se na konkrétní práce vztahuje nebo nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti?
              
ODPOVĚĎ:
Zatřídění konkrétního plnění do příslušného kódu CZ-CPA je možné provést buď podle „Vysvětlivek“ ke klasifikaci CZ-CPA zveřejněných na webových stránkách Českého statistického úřadu nebo je možné o zatřídění požádat některé z poradenských pracovišť, jejichž seznam a kontaktní adresy je možné vyhledat na internetu. Další možností je využít informací zveřejněných na webových stránkách České daňové správy v Přehledu nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací část I., II. a III. Při poskytnutí plnění, která nepatří klasifikačně do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a ZDPH neuplatní.
 
PRONÁJEM STAVEBNÍ TECHNIKY
Jsem fyzická osoba, plátce daně a svým odběratelům pronajímám speciální jeřáb nebo plošinu s obsluhou, popř. i bez obsluhy, a to pro různé druhy činností. Jak mám v praxi postupovat při vyhodnocení skutečnosti, zda se na práce, které jiným plátcům daně poskytuji, vztahuje nebo nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti?
              
ODPOVĚĎ:
Pronájem jeřábu s obsluhou patří klasifikačně do oddílu 43 CZ-CPA, pokud je použit pro činnosti zařazené v sekci F klasifikace produkce CZ-CPA, tj. v případech, kdy je jeřáb s obsluhou využíván pro stavby a stavební práce. V případech, kdy je jeřáb používán k jiným činnostem, než jsou uvedeny v oddílech 41 až 43 CZ-CPA, se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní. Režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní např. při použití jeřábu s obsluhou za účelem vyskladňování a manipulace s materiálem. Takto poskytnutá služba nepatří klasifikačně do oddílů 41 až 43 CZ-CPA, a proto se na tyto případy režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje. Stejné principy se uplatní i v případě pronájmu pracovní plošiny s obsluhou či bez obsluhy. I v těchto případech je pro vyhodnocení skutečnosti, zda se na pronájem plošiny s obsluhou vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, rozhodující, pro jaké konkrétní činnosti je plošina zapůjčená s obsluhou použita.
 
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE A REVIZE
Jsem fyzická osoba, plátce daně a pro své zákazníky provádím různé elektroinstalační práce, např. montáže a opravy elektroinstalace v různých objektech (nejen pro bydlení). Dále provádím i revize elektrických zařízení, a to buď jako samostatné zdanitelné plnění nebo realizuji i zakázky, jejichž předmětem je poskytnutí elektroinstalačních prací včetně zmíněné revize. Vztahuje se na takto poskytnuté práce režim přenesení daňové povinnosti?
              
ODPOVĚĎ:
Revize elektrických zařízení jsou zařazeny v kódu 71 klasifikace CZ-CPA a pokud jsou poskytovány jako samostatné zdanitelné plnění, nevztahuje se na takto poskytnuté služby režim přenesení daňové povinnosti. V tomto případě má povinnost přiznat daň na výstupu poskytovatel zdanitelného plnění. V případě, že budete poskytovat pro zákazníka, plátce daně, např. montáže a opravy elektroinstalace, jedná se o práce, které jsou zařazeny v kódu 43.2 klasifikace CZ-CPA, a proto se u těchto prací uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. Pokud je součástí takto poskytnutých prací i revize, zahrne se příslušná částka sjednaná za revizi do základu daně poskytnutých stavebních prací a u celé částky odpovídající takto stanovenému základu daně ve smyslu § 36 odst. 1 a 3 ZDPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti.
 
PŘÍJEMCE ELEKTROINSTALAČNÍCH PRACÍ POŽADUJE FAKTURACI S DPH
Obchodní společnost, plátce daně, provádí v rámci „subdodávky“ pro jiného plátce služby, které mají charakter opravy elektroinstalace v prodejnách umístěných v síti obchodního řetězce. Objednatelem prací je generální dodavatel těchto oprav pro obchodní řetězec. Elektromontážní firma, která tyto opravy jako „subdodavatel“ provádí, obdržela od specializovaného poradenského pracoviště zatřídění těchto služeb s tím, že předmětné opravy patří klasifikačně do subkategorie CZ-CPA 43.21.10 – Elektroinstalační práce. Na základě tohoto zatřídění použila elektromontážní firma při fakturaci oprav provedených v lednu 2012 režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a 92e ZDPH. Objednatel těchto prací (generální dodavatel pro obchodní řetězec) odmítá přijmout daňové doklady s uplatněním režimu přenesení daňové povinnosti s odůvodněním, že podle jeho mínění, se má jednat o práce, které klasifikačně patří do kódu 33.14 – Opravy a údržba elektrických zařízení a trvá na fakturaci poskytnutých služeb s uplatněním DPH na výstupu. Jak má elektromontážní firma při fakturaci provedených oprav v daném případě postupovat?
              
ODPOVĚĎ:
Pokud poskytnuté elektromontážní práce patří do kódu 43.21.10 klasifikace CZ-CPA, vztahuje se na takto poskytnuté plnění režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Za této situace je správný postup trvat na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce těchto prací. Pokud však objednatel jako příjemce zdanitelného plnění přesto požaduje fakturaci bez uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, jinak odmítá fakturovanou částku uhradit, a elektromontážní firma požadavek objednatele akceptuje, tzn. že k původně fakturované částce připočtěte DPH ve výši 20 %, vystavuje se riziku dodatečného vyměření DPH objednatel, nikoli poskytovatel předmětných prací. V případě, že měl být, ale nebyl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, a pokud odběratel zaplatí celou fakturovanou částku včetně DPH, kterou elektromontážní firma přizná v daňovém přiznání k DPH, nevystavuje se poskytovatel stavebních prací žádnému riziku dodatečného vyměření DPH a nebude ani poškozen finančně, pokud objednatel uhradí fakturovanou částku včetně DPH. Objednatel takto poskytnutého zdanitelného plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, se vystavuje riziku neuznání nároku na odpočet daně, která je nesprávně vyčíslena na vystaveném daňovém dokladu. Neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti bylo realizováno na základě požadavku objednatele, a proto případné důsledky tohoto nesprávného postupu nese objednatel.
 
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
Naše firma provádí zasklívaní oken za použití speciální techniky, a to tak, že dopravíme skla na stavbu a zde je za pomocí zvláštní přísavky umístíme do stavebního otvoru. Jiná firma následně provede pevné usazení oken a jejich zalištování. Daňový poradce nám řekl, že v tomto případě se nás přenesení daňové povinnosti netýká. Je názor daňového poradce správný?
              
ODPOVĚĎ:
Z informací uvedených v dotazu vyplývá, že předmětem smluvního vztahu není pouze dodání zboží (tj. dodání skel), u kterého se režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje, ale dodání skel včetně jejich usazení (instalace) do otvorů stavby. Pokud je možné takto realizované plnění vyhodnotit jako sklenářské práce, které patří do oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, uplatní se režim přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92a ZDPH, pokud je příjemce zdanitelného plnění plátcem daně. Z obsahu sekce F – Stavby a stavební práce (kódy 41 až 43 klasifikace CZ-CPA) vyplývá, že subkategorie 43.34.20 – Sklenářské práce (tj. kategorie stavebních prací, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH) zahrnuje mimo interiérové práce jako je zasklívání oken na stavbě také „instalace skleněných obložení a plášťů, zrcadlových stěn a jiných skleněných produktů“. Z výše uvedeného lze proto dovodit, že pokud je předmětem smluvního vztahu instalace okenních skel do otvorů ve stavbě, mělo by se jednat o již zmíněné sklenářské práce realizované na stavbě a v tom případě se na takto poskytnuté práce vztahuje režim přenesení daňové povinnosti.
 
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Jsem fyzická osoba, plátce daně. V rámci své podnikatelské činnosti poskytuji různé truhlářské práce, které spočívají zejména v provádění oprav oken a dveří na stavbách. Na zakázku zhotovuji i kancelářský nábytek, jehož montáž provádím zpravidla na místě určeném objednatelem. Vztahuje se na takto poskytnuté truhlářské práce režim přenesení daňové povinnosti?
              
ODPOVĚĎ:
Truhlářské práce, včetně úprav a oprav dveří prováděných na rozestavěných stavbách a také v již dokončených budovách, patří klasifikačně do kódu 43.32.10 CZ-CPA. V případě jejich poskytnutí plátci daně se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce. V případě dodávky kancelářského nábytku se režim přenesení daňové povinnosti na příjemce neuplatní, protože pro účely DPH se jedná o dodání zboží, nikoli o poskytnutí truhlářských prací. Skutečnost, že montáž takto dodaného nábytku je realizována přímo na stavbě, není pro vyhodnocení daňového režimu důležitá.
 
ÚDRŽBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Naše společnost, plátce daně, zajišťuje pro jiné plátce daně údržbu pozemních komunikací umístěných na území České republiky. Jsou námi poskytované služby v režimu přenesení daňové povinnosti?
              
ODPOVĚĎ:
Při vyhodnocení skutečnosti, zda se při údržbě silnic realizované v tuzemsku pro jiného plátce daně uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, je rozhodující skutečný charakter poskytovaných služeb. Pokud je předmětem smluvního vztahu oprava, údržba nebo rekonstrukce silnic, které jsou zařazeny v kódu 42.11.2 klasifikace CZ-CPA, uplatní se u takto poskytovaných služeb režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Pokud je pro jiného plátce poskytována údržba silnic, která spočívá v čištění silnic, posypu silnic, odstraňováním sněhu v zimním období nebo odstraňování nečistot, jedná se o služby, které jsou zařazeny v kódu 81.2 klasifikace CZ-CPA. U takto poskytovaných služeb se režim přenesení daňové povinnosti na příjemce neuplatní.
 
Jak stanovit základ daně u plnění, které jsou v režimu přenesení daňové povinnosti?
Při stanovení základu daně je plátce povinen respektovat pravidla vymezená v § 36 ZDPH. Základ daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, se stanoví podle těchto obecných pravidel, tzn. že se při stanovení základu daně uplatní shodný postup jako v případě zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň poskytovateli plnění. V souvislosti s poskytováním stavebních nebo montážních prací, u kterých se uplatní režim přenesení daňové povinnosti, je namístě upozornit zejména na úpravu obsaženou v § 36 odst. 3 písm. e) a g) ZDPH. Podle § 36 odst. 3 písm. e) ZDPH se do základu daně zahrnují také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečněno zdanitelné plnění. Podle § 36 odst. 3 písm. g) ZDPH se do základu daně při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby nebo v souvislosti s opravou stavby zahrnují konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
 
PŘEPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Jsme firma provádějící nákladní dopravu stavebního materiálu. Týká se nás režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH?
              
ODPOVĚĎ:
Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje podle § 92a ve vazbě na § 92e ZDPH s účinností od 1. 1. 2012 u plnění, která jsou zařazena v kódu 41 CZ-CPA (Budovy a jejich výstavba), kódu 42 CZ-CPA (Inženýrské stavby a jejich výstavba), anebo v kódu 43 CZ-CPA (Specializované stavební práce) a za předpokladu, že jsou tato plnění poskytnuta s místem plnění v tuzemsku a v pozici poskytovatele i příjemce takového plnění je plátce daně. Pokud je předmětem smluvního vztahu realizovaného mezi dvěma plátci daně silniční nákladní doprava, která klasifikačně patří do kategorie 49.41 CZ-CPA, tzn. že se nejedná o poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle § 92e ZDPH, režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a ZDPH se v tomto případě neuplatní.
 
PŘEPRAVA JAKO VEDLEJŠÍ PLNĚNÍ
Poskytujeme jiným plátcům daně pronájem lešení včetně jeho postavení a demontáže. Tyto služby jsou podle klasifikace CZ-CPA klasifikovány jako stavební práce a jsou zahrnuty v subkategorii 43.99.20 – Lešenářské práce. V rámci poskytnutí těchto prací fakturujeme odběrateli nejen částku za pronájem lešení, jeho postavení a demontáž, ale také dohodnutou částku za přepravu lešení na místo určené odběratelem. Vztahuje se režim přenesení daňové povinnosti i na přepravu lešení?
              
ODPOVĚĎ:
Poskytovatel zdanitelného plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti je povinen stanovit ve správné výši základ daně u takto poskytnutého plnění. Při stanovení základu daně je plátce povinen respektovat pravidla vymezená v § 36 ZDPH. Podle § 36 odst. 3 písm. e) ZDPH se do základu daně zahrnují také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečněno zdanitelné plnění. Náklady na přepravu jsou součástí základu daně za pronájem lešení včetně jeho postavení a demontáže, tzn. že jsou součástí úplaty za plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a 92e ZDPH. Obecná pravidla vymezená pro stanovení základu daně se uplatní i při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnost podle § 92a ZDPH. Celá fakturovaná částka (úplata), tj. sjednaná částka včetně nákladů na přepravu, proto podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Stavební firma, plátce daně, provedla pro jiného plátce daně klempířské práce na budově umístěné ve Švýcarsku. Uplatní se při poskytnutí stavebních prací režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění?
a)
Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění se uplatní, protože v pozici příjemce zdanitelného plnění je plátce daně.
b)
Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění se uplatní, protože předmětem plnění jsou stavební práce, které jsou zařazeny v kódu 43 klasifikace CZ-CPA.
c)
Neuplatní, protože místo plnění poskytnutých stavebních prací je mimo tuzemsko.
2)
Obchodní společnost, plátce daně, realizuje pro město, které je plátcem daně, stavební práce zatříděné v kódu 42.11.2 klasifikace CZ-CPA (rekonstrukce pozemních komunikací). Město takto poskytnuté stavební práce využije výhradně pro výkon veřejnoprávní činnosti a tuto skutečnost uvedlo v písemném prohlášení předaném pro účely fakturace obchodní společnosti. Předmětné stavební práce zajišťují pro obchodní společnost dvě stavební firmy v rámci „subdodávek“. Kdo je povinen při poskytnutí stavebních prací přiznat daň na výstupu?
a)
Příjemce zdanitelného plnění, tj. město.
b)
Obchodní společnost, která pro město stavební práce realizuje, a to ve shodě s výkladem Ministerstva financí České republiky a GFŘ prezentovaným v informaci k aplikaci § 92e ZDPH ze dne 9. 11. 2011.
c)
Stavební firmy, které realizují stavební práce v rámci subdodávek.
3)
Obchodní společnost, plátce daně, zapůjčila jinému plátci daně pracovní plošinu s obsluhou. Pracovní plošina je využita při ořezu větví stromů. Vztahuje se na takto poskytnuté práce režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH?
a)
Ano.
b)
Ne, protože jsou poskytnuty práce, na které se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje.
c)
Ne, pokud se smluvní strany na tomto postupu dohodnou.
4)
Stavební firma, plátce daně, realizuje u jiného plátce výměnu oken včetně montáže s místem plnění v tuzemsku. Součástí fakturace za takto realizované práce je i přeprava materiálu (okna a spojovací materiál) na stavbu. Jaký daňový režim se uplatní při poskytnutí tohoto plnění?
a)
Úplata za přepravu materiálu je součástí základu daně stavebních a montážních prací, a proto se zahrne do základu daně za dodávku oken včetně montáže a celá takto stanovená úplata podléhá režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce.
b)
U úplaty za dodávku oken včetně montáže se uplatní režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce a u úplaty za přepravu materiálu je povinen přiznat daň na výstupu ve výši 20 % poskytovatel zdanitelného plnění, protože přeprava materiálu není zařazena do kódů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA.
c)
Přiznat daň na výstupu ve výši základní sazby daně z celé sjednané úplaty (včetně přepravy materiálu) má v tomto případě poskytovatel zdanitelného plnění, tj. stavební firma.
Řešení:
1 c), 2 b), 3 b), 4 a).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty