Uplatňování DPH v praxi při poskytování stavebních prací v roce 2012, 1. část

Vydáno: 28 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti („revers charge“ princip) se uplatňuje při poskytnutí stavebních a montážních prací s účinností od 1. 1. 2012. Změny provedené v oblasti poskytování stavebních prací iniciovaly po 1. 1. 2012 řadu otázek a v neposlední řadě i chybných postupů ze strany plátců daně. Aplikace na první pohled jednoduché zásady, podle které je při splnění zákonem stanovených podmínek povinen přiznat daň na výstupu příjemce zdanitelného plnění, působí plátcům daně v praxi často potíže. Na vyhodnocení některých otázek týkajících se postupu při poskytování stavebních prací, zejména týkajících se zatřídění poskytovaných prací podle klasifikace produkce CZ-CPA, se smluvní strany neshodly, což působilo komplikace při vystavování daňových dokladů, splatnosti fakturovaných částek a v neposlední řadě vedlo i k chybám, které se následně promítly v daňovém přiznání k DPH u jedné nebo obou smluvních stran. Nesprávný postup z pohledu DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací znamená v rámci případného daňového řízení vždy pro jednu smluvní stranu riziko dodatečného vyměření daně a s tím souvisejících sankcí. Cílem tohoto příspěvku je odpovědět na některé často se vyskytující dotazy týkající se režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. V následujícím příspěvku se zaměříme na chyby, kterých se plátci v praxi při aplikaci § 92e ZDPH dopouštějí.

Uplatňování DPH v praxi při poskytování stavebních prací v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Základní pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací vyplývají z § 92a ve vazbě na § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Z citovaného ustanovení lze dovodit, že režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele zdanitelného plnění na příjemce při poskytnutí stavebních prací se použije pouze v případech, kdy jsou současně splněny všechny tři níže uvedené podmínky:
*
Místo plnění
při poskytnutí stavebních prací je určeno v tuzemsku.
*
Stavební práce jsou poskytnuty
plátcem daně ve prospěch jiného plátce
.
*
A jedná se o stavební práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace
produkce CZ-CPA oddíl 41 až 43
.
Pokud jsou splněny všechny tři výše uvedené podmínky současně, uplatní se režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění. Otázky týkající se určení místa plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací nečiní plátcům v praxi potíže. Z dosavadní praxe vyplývá, že zejména vyhodnocení otázek týkajících se charakteru poskytovaných zdanitelných plnění, tj. vyhodnocení skutečnosti, zda se v posuzovaném případě skutečně jedná o plnění, které klasifikačně odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA oddíl 41 až 43, činí plátcům daně v některých případech potíže a v důsledku toho vznikají pochybnosti, zda se v posuzovaném případě skutečně jedná o zdanitelné plnění, u kterého má být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti nebo se má uplatnit režim standardní, kdy povinnost přiznat daň vzniká poskytovateli zdanitelného plnění.
 
Jak postupovat při stanovení místa plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací?
Při poskytnutí stavebních prací se místo plnění určí podle § 10 ZDPH, tj. podle místa, kde se nemovitost nachází. Pokud je předmětem smluvního vztahu dodání zboží včetně jeho instalace nebo montáže, určí se místo podle § 7 odst. 3 ZDPH, tj. podle toho, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Z uvedeného vyplývá, že u stavebních prací včetně dodávek zboží (materiálu nebo zařízení) spolu s jeho montáží, realizované na stavbách (nemovitostech) umístěných v České republice, se místo plnění stanoví vždy v tuzemsku, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je v pozici příjemce zdanitelného plnění.
 
POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PRO OSOBU REGISTROVANOU K DANI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ
Jsme stavební firma, plátce daně a provádíme zednické práce při výstavbě budovy (výrobní haly) umístěné v ČR. Příjemcem takto poskytnutých prací je obchodní společnost, která je registrována k DPH na Slovensku, ale není registrovaná k DPH v ČR. Kde je místo plnění u takto poskytnutých prací? Uplatní se v tomto případě režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění?
              
ODPOVĚĎ:
Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (zednické práce) je tuzemsko, protože zde se nachází nemovitost, ke které se poskytnuté práce vztahují. Z hlediska DPH se jedná o stavební práce vymezené v § 92e ZDPH. V pozici příjemce služby, u které je míst

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty