Opravy základu daně a výše daně podle právní úpravy platné v roce 2012

Vydáno: 24 minut čtení

Problematika opravy základu daně a výše daně je předmětem častých dotazů nejen z pohledu DPH, ale i v návaznosti na postup při zaúčtování těchto specifických účetních případů a byla v minulosti již diskutována. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na opravy základu daně a výše daně vázané na poskytnutí skonta za dřívější úhradu faktury, opravu nesprávně uplatněné výše DPH a opravy základu daně a výše daně vztahující se ke zdanitelným plněním, jejichž předmětem jsou stavební práce, které s účinností od 1. 1. 2012 podléhají režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce. K vybraným příkladům je doplněn i postup z hlediska účetního.

Opravy základu daně a výše daně podle právní úpravy platné v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
POSKYTNUTÍ SKONTA ZA DŘÍVĚJŠÍ ÚHRADU FAKTURY
Z praxe vyplývá, že řada plátců „motivuje“ své odběratele k dřívější úhradě vystavených faktur – daňových dokladů za jimi uskutečněná zdanitelná plnění poskytnutím „skonta“ za dřívější úhradu. Dodavatel zpravidla přímo na vystavené faktuře – daňovém dokladu na tuto možnost odběratele upozorňuje. Faktura – daňový doklad je vystavena na předem dohodnutou celkovou částku s uvedením základu daně a výše DPH. Pokud se odběratel rozhodne využít takové nabídky, uhradí dříve nikoli částku uvedenou na vystavené faktuře, ale již částku sníženou o dodavatelem poskytnuté skonto. Z pohledu DPH se jedná o situaci, kdy dojde k uskutečnění zdanitelného plnění (např. dodání zboží) a k tomuto datu je odběrateli fakturována i sjednaná cena uvedená na vystaveném daňovém dokladu. Až následně, tj. po datu uskutečnění zdanitelného plnění, dojde ke snížení původně dohodnuté úplaty za zdanitelné plnění (tzn. že odběratel uhradí před lhůtou splatnosti fakturovanou částku sníženou o poskytnuté skonto) a v důsledku toho dojde i ke snížení základu daně a výše daně ve smyslu § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
 
Povinnosti poskytovatele skonta za dřívější úhradu faktury
Ve shodě s § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH je dodavatel povinen opravit základ daně a výši daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém odběratel obdržel opravný daňový doklad [§ 42 odst. 3 písm. b) ZDPH].
 
Povinnosti příjemce skonta za dřívější úhradu faktury
Odběratel, příjemce skonta za dřívější úhradu faktury, je povinen podle § 74 odst. 1 ZDPH provést opravu odpočtu daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se dozví o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu. V těchto případech se odběratel „dozví“ o povinnosti provést opravu odpočtu daně již v okamžiku, kdy se rozhodne nabídky na poskytnutí skonta využít a pokud skutečně splní podmínky stanovené dodavatelem, tj. uhradí jím vystavenu fakturu před lhůtou splatnosti.
 
Praktický postup
I když je dodavatel povinen opravu základu daně a výše daně v těchto případech provést, z praxe vyplývá, že existuje řada dodavatelů, kteří (z administrativních důvodů) nezměnili po 1. 4. 2011 podmínky pro poskytování skont za dřívější úhradu, tzn. že přiznávají odběratelům skonto ve stejné výši jako v období, kdy poskytnutí skonta nebylo spojeno s povinností provést opravu základu daně a výše daně. Pokud v souvislosti s poskytnutým skontem dodavatel nevystaví a nedoručí odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, není oprávněn snížit daň na výstupu o příslušnou DPH. Přitom odběratel, pokud uplatnil nárok na odpočet daně z částky daně uvedené na vystavené faktuře – daňovém dokladu, je vždy povinen provést opravu takto uplatněného odpočtu daně. Za situace, kdy dodavatel poskytuje i po 1. 4. 2011 skonto za dřívější úhradu faktury podle stejných podmínek platných v období do 31. 3. 2011 (kdy se skonto stanovilo určitým procentem z celkové fakturované částky) a nezvýší takto sjednané částky o příslušnou DPH, dostává tím odběratele do situace, kdy je celková výše skonta v úrovni bez DPH ve srovnání s postupy uplatňovanými do 31. 3. 2011 nižší. V případě, že odběrateli vznikne nárok na poskytnutí skonta z titulu úhrady faktury před lhůtou splatnosti, a to podle podmínek sjednaných v období do 31. 3. 2011, musí odběratel (příjemce skonta) takto poskytnuté skonto vyhodnotit jako částku (úplatu) obsahující DPH. O příslušnou výši DPH je odběratel jako příjemce skonta povinen podle § 74 odst. 1 ZDPH opravit odpočet daně. Příslušnou výši DPH odpovídající výši opravy odpočtu daně vypočte odběratel způsobem stanoveným v § 37 odst. 2 ZDPH, tj. za použití koeficientů 0,1667 (20% sazba DPH) nebo 0,1228 (14% sazba DPH), popř. 0,0909 (10% sazba DPH), pokud se oprava podle § 42 ZDPH týká zdanitelných plnění uskutečněných do 31. 12. 2011 a podléhajících snížené sazbě DPH.
Příklad
K uskutečnění zdanitelného plnění (podléhajícího základní sazbě daně) došlo dne 20. 3. 2012. Dodavatel vystavil odběrateli fakturu – daňový doklad na celkovou částku 1,2 mil. Kč se splatností 31. 5. 2012. Smluvní strany se dohodly, že pokud odběratel uhradí sjednanou cenu do 10. 4. 2012, bude mu dodavatelem poskytnuto skonto ve výši 1 % z celkové fakturované částky, tj. skonto ve výši 12 000 Kč. Dodavatel neprovedl s účinností od 1. 4. 2011 změny podmínek pro poskytování skont za dřívější úhradu. Dále předpokládejme, že na poskytnuté skonto dodavatel nevystavil odběrateli opravný daňový doklad. V tomto případě dodavatel neprovedl v rozporu s § 42 ZDPH opravu základu daně a výše daně, nevystavil odběrateli opravný daňový doklad na snížení ceny z titulu uznaného skonta za dřívější úhradu faktury – daňového dokladu, a proto není oprávněn snížit výši daně. Odběratel se splněním podmínek pro poskytnutí skonta ve výši 12 000 Kč dostává do situace, kdy po datu uskutečnění zdanitelného plnění došlo ke snížení původně sjednané úplaty, a v tom případě má plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, povinnost provést opravu základu daně a výše daně, a to ve tříleté lhůtě stanovené v § 42 odst. 5 ZDPH. Odběrateli, který podmínky pro poskytnutí skonta ve smluvně dohodnuté výši splnil, je k datu úhrady úplaty za zdanitelné plnění známo, že v daném případě jsou splněny podmínky pro provedení opravy podle § 42 ZDPH, která má za následek snížení uplatněného odpočtu. Odběratel je v pozici plátce, který se o této skutečnosti dozvěděl v okamžiku, kdy dříve uhradil fakturovanou částku sníženou o poskytnuté skonto, a proto je podle § 74 odst. 1 ZDPH povinen provést opravu odpočtu daně. Vzhledem k tomu, že celková úplata ve výši 1,2 mil. Kč (včetně DPH) se po datu uskutečnění zdanitelného plnění za této situace snižuje o skonto v celkové výši 12 000 Kč, pak částka poskytnutého skonta představuje rovněž úplatu včetně daně.
 
Postup při zaúčtování u odběratele
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Faktura za dodané zboží          | 1 000 000  | 504 | 321 | |       |                      |  200 000  | 343 | 321 | | BV     | Úhrada PF – v částce o 1 % nižší, tedy   | 1 188 000  | 321 | 221 | |       | 1 200 000 – 12 000 =            | 1 188 000  |   |   | | VZ     | Doúčtování DPH z poskytnutého skonta    |   2 000  | 321 | 343 | |       | za dřívější úhradu             |       |   |   | |       | 12 000 x 0,1667 = 2 000 (po zaokrouhlení) |       |   |   | | VZ     | Vyrovnání závazku vůči dodavateli     |  10 000  | 321 | 504 | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka:
V tomto příkladu vycházíme z předpokladu, že dodavatel nevystavil a nedoručil odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, a proto není oprávněn snížit základ daně a výši daně v řádku 1 daňového přiznání k DPH. Odběratel uplatnil v daňovém přiznání k DPH za březen 2012 nárok na odpočet daně ve výši 200 000 Kč. V daňovém přiznání k DPH za duben 2012, kdy došlo k úhradě faktury vystavené dodavatelem před lhůtou splatnosti a vznikl mu nárok na skonto v celkové výši 12 000 Kč, je odběratel povinen provést opravu odpočtu daně, tj. snížení odpočtu ve výši 2 000 Kč.
Příklad
Předpokládejme na rozdíl od předchozího příkladu, že dodavatel provede opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a vystaví a doručí odběrateli opravný daňový doklad na snížení ceny. K zajištění postupu, který bude respektovat platnou právní úpravu a současně nepoškodí odběratele, se dodavatel rozhodl změnit původní podmínky pro poskytování skont za dřívější úhradu s tím, že skonto ve výši 1 % z fakturované částky představuje částku bez DPH a je vždy navýšeno o příslušnou částku DPH. V tomto případě činí celková hodnota skonta bez DPH 12 000 Kč a DPH ve výši 20 % z takto sjednané částky činí 2 400 Kč. Ve srovnání s předchozím případem dodavatel poskytl odběrateli skonto v celkové výši 14 400 Kč, provedl opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH a doručil odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH. Na rozdíl od předchozího příkladu je v tomto případě dodavatel oprávněn snížit daň na výstupu o částku 2 400 Kč, a to v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém odběratel obdrží opravný daňový doklad vystavený dodavatelem. Odběratel je povinen v tomto případě opravit odpočet daně o částku 2 400 Kč s tím, že výše skonta bez DPH v tomto případě činí 12 000 Kč na rozdíl od předchozí varianty, ve které činila výše poskytnutého skonta bez DPH pouze 10 000 Kč.
 
Komentář k situacím popsaným ve výše uvedených příkladech
Oba výše uvedené příklady se snaží upozornit na situace, které se v praxi běžně vyskytují, tzn. na situace, kdy po datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke snížení původně sjednané ceny v důsledku poskytnutí skonta za dřívější úhradu. V obou případech je upozorněno na povinnosti obou smluvních stran, se zaměřením na povinnosti odběratele zdanitelného plnění, pokud skutečně splní podmínky pro poskytnutí skonta a v důsledku toho je oprávněn uhradit nižší částku, než je uvedena na daňovém dokladu vystaveném v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění, jehož se oprava týká. Pokud povinnost vystavit opravný daňový doklad dodavatel nesplní (viz první příklad), není oprávněn snížit daň na výstupu, ale
odběratel je vždy povinen provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH
, pokud jsou splněny podmínky pro provedení opravy podle § 42 ZDPH. V případě poskytnutí skonta tyto podmínky splněny jsou. V textu druhého příkladu je uveden postup, který se v praxi rovněž vyskytuje, tzn. je zde popsána situace, kdy je opravný daňový doklad vystaven a při sjednání výše skonta dodavatel navýšil skonto (ve srovnání s podmínkami uplatňovanými do 31. 3. 2011) o příslušnou DPH. Oprava je samostatným zdanitelným plnění. Pokud vznikne povinnost provést opravu podle § 42 odst. 1 ZDPH, pak úplata (tj. skutečná výše skonta, přesněji částka, o kterou je odběratel na základě smluvních podmínek oprávněn snížit úhradu původně fakturované částky) je částkou obsahující DPH. V prvním příkladu bylo sjednáno celkové skonto ve výši 12 000 Kč a z takto sjednané částky činí DPH celkem 2 000 Kč. Ve druhém příkladu bylo sjednáno celkové skonto ve výši 14 400 Kč a z takto sjednané částky činí DPH celkem 2 400 Kč.
 
OPRAVA NESPRÁVNĚ UPLATNĚNÉ VYŠŠÍ DPH NA VÝSTUPU
Podle § 72 odst. 2 ZDPH je plátce, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně pouze ve výši daně na vstupu, která měla být uplatněna podle ZDPH. Pokud je na přijatém daňovém dokladu uvedena částka DPH, která převyšuje výši daně na vstupu ve smyslu § 72 odst. 2 ZDPH, tj. částka vyšší než měla být podle ZDPH uplatněna, má příjemce zdanitelného plnění nárok na odpočet daně pouze ve výši odpovídající dani, která měla být správně uplatněna (§ 73 odst. 6 ZDPH). Postup v případě, kdy se poskytovatel zdanitelného plnění dopustí chyby a na daňovém dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění uvede nesprávně vyšší částku DPH, a takto vyčíslenou DPH přizná v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, není povinen opravu takové chyby provést. Pokud se poskytovatel zdanitelného plnění pro provedení opravy předmětné chyby rozhodne, je povinen respektovat postup vymezený v § 43 ZDPH, ze kterého vyplývá, že nápravu takové chyby je možné provést pouze na základě dodatečného daňového přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně vyšší daň přiznána. ZDPH nestanoví speciální postup při nápravě takové chyby na straně příjemce daňového dokladu s nesprávně vyčíslenou vyšší DPH. Z úpravy obsažené v § 72 odst. 2 ZDPH ve vazbě na § 73 odst. 6 ZDPH lze však jednoznačně dovodit, že nárok na odpočet daně je příjemce daňového dokladu, na němž je uvedena DPH v nesprávně vyšší částce, oprávněn uplatnit pouze v částce, která odpovídá správné výši DPH.
Příklad
Obchodní společnost, plátce daně, obdržela v měsíci květnu 2012 od dodavatele, který je rovněž registrován k DPH, fakturu – daňový doklad na celkovou částku 120 000 Kč (základ daně činil 100 000 Kč a DPH ve výši 20 % byla uvedena ve výši 20 000 Kč s datem uskutečnění zdanitelného plnění 30. 4. 2012). Nejedná se o zdanitelné plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. Odběratel, příjemce zdanitelného plnění, ověří, že sazba daně (a tím i výše daně) není na daňovém dokladu uvedena správně. Namísto správné sazby daně ve výši 14 % je na dokladu uvedená nesprávně vyšší daň za použití nesprávné sazby daně, tj. 20 %. Odběratel nárok na odpočet daně za zdaňovací období duben 2012 neuplatní. V závěru měsíce května 2012 upozorní odběratel na tuto skutečnost dodavatele. Dodavatel přitom v daňovém přiznání za duben 2012 přiznal daň na výstupu ve výši 20 % ze základu daně 100 000 Kč, tj. přiznal v souvislosti takto uskutečněným zdanitelným plněním daň na výstupu ve výši 20 000 Kč, namísto správné výše daně ve výši 14 000 Kč. Pro účely tohoto příkladu předpokládejme, že dodavatel uskutečnil zdanitelné plnění podléhající snížené sazbě DPH.
 
Varianta I.:
Dodavatel uzná svou chybu a vydá opravný daňový doklad, na kterém provede podle 43 ZDPH opravu výše daně
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Za přijaté zdanitelné plnění        |  100 000  | 518 | 321 | | Duben 2012 |                      |  20 000  | 378 | 321 | | VZ     | Zaúčtování DPH z PF z dubna 2012      |  20 000  | 343 | 378 | | Květen 2012 |                      |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Odběratel upozornil dodavatele na nesprávně uplatněnou vyšší DPH;     | | dodavatel námitku odběratele akceptuje, vystaví opravný daňový doklad a provede   | | opravu výše daně podle § 43 ZDPH. Vyjednávací pozici odběratele významně posiluje  | | skutečnost, že dodavateli za poskytnuté plnění dosud nezaplatil.          | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Opravný doklad k sazbě DPH         |  –6 000  | 343 | 321 | | Květen 2012 | (nepatří 20 %, ale 14 %)          |       |   |   | | BV     | Úhrada závazku z titulu přijatého     |  114 000  | 321 | 221 | | Květen 2012 | zdanitelného plnění            |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+
 
Varianta II.:
Dodavatel trvá na tom, že uplatněná výše daně je v souladu se ZDPH, a proto odmítá vystavit opravný daňový doklad na opravu výše daně
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Za přijaté zdanitelné plnění        |  100 000  | 518 | 321 | | Duben 2012 |                      |  20 000  | 378 | 321 | | BV     | Úhrada závazku               |  120 000  | 321 | 221 | | Květen 2012 |                      |       |   |   | | VZ     | Zaúčtování DPH z PF z dubna 2012      |  20 000  | 343 | 378 | | Květen 2012 |                      |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Odběratel upozornil dodavatele na nesprávně uplatněnou vyšší DPH;     | | dodavatel námitku odběratele neakceptuje, nevystaví opravný daňový doklad a     | | neprovede opravu výše daně podle § 43 ZDPH a trvá na úhradě fakturované     částky   | | v plné výši. V tom případě v daňovém přiznání k DPH za květen 2012 uplatní nárok  | | na odpočet daně pouze ve výši 14 000 Kč (20 000 – 6 000), tj. ve správné výši, v  | | jaké měla být DPH uplatněna.                            | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ     | Opravu daně uplatněné na vstupu      |   6 000  | 518 | 343 | | Květen 2012 | ve výši 20 % na sazbu 14 %)        |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | Poznámka: Náklad ve výši 6 000 Kč zaúčtovaný na účtu 518-Ostatní náklady, nebude  | | nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Nejedná se totiž   | | o případ, kdy se plátce může rozhodnout, zda nárok DPH uplatní či nikoli. V případ | | částky DPH ve výši 6 000 Kč (tj. v případě rozdílu mezi částkou DPH, která byla   | | v nesprávné výši uplatněna, a částkou, která měla být podle platného ZDPH uplatněna)| | se jedná o částku, kterou příjemce zdanitelného plnění není oprávněn uplatnit    | | (§ 72 odst. 2 a § 73 odst. 6 ZDPH).                         | +-------------------------------------------------------------------------------------+
 
OPRAVA ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ PŘI POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ USKUTEČNĚNÝCH DO 31. 12. 2011
U smluvních vztahů, jejichž předmětem jsou stavební práce, není výjimečné, že po datu uskutečnění zdanitelného plnění uplatní příjemce zdanitelného plnění (stavební práce) reklamaci. Poměrně často v praxi dochází k tomu, že uplatněnou reklamaci poskytovatel stavebních prací uzná jako oprávněnou a na základě toho provede poskytovatel stavebních prací opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH. Při opravě základu daně a výše daně týkající se stavebních prací, na které se vztahuje s účinností od 1. 1. 2012 režim přenesení daňové povinnosti, pokud k jejich uskutečnění došlo v období do 31. 12. 2011, postupuje poskytovatel zdanitelného plnění při opravě podle § 42 odst. 1 až 6 ZDPH. Pokud poskytovatel stavebních prací provede opravu základu daně a výše daně, je oprávněn snížit původně uplatněnou daň na výstupu, a to v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém obdržel příjemce zdanitelného plnění opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH. Příjemce zdanitelného plnění je povinen v tomto případě podle § 74 odst. 1 ZDPH provést opravu odpočtu daně, to v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se příjemce zdanitelného plnění dozvěděl o okolnostech rozhodných opravu provést (např. uznání reklamace kvality provedených stavebních prací).
Příklad
Stavební firma, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem daně smlouvu o dílo na opravu střechy a fasády sídla firmy. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 2 mil. Kč bez DPH. K takto sjednané ceně byla dle dohody smluvních stran připočtena sazba daně platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. K předání a převzetí díla, tj. k datu uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 odst. 6 písm. a) ZDPH, došlo 20. 12. 2011. K tomuto datu vznikla stavební firmě, která stavební práce na základě smlouvy o dílo pro jiného plátce realizovala, povinnost přiznat daň na výstupu, a to ve výši 400 000 Kč, protože platnou sazbou daně k datu uskutečnění zdanitelného plnění je sazba daně ve výši 20 % (2 000 000 × 0,20 = 400 000). Stavební firmě vznikla v souvislosti s takto uskutečněným zdanitelným plněním povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 400 000 Kč, a to v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2011. Příjemce zdanitelného plnění, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, obdržel daňový doklad na poskytnuté stavební práce dne 22. 12. 2011. Vzhledem k tomu, že příjemce zdanitelného plnění využívá opravenou budovu výhradně k účelům zakládajícím nárok na odpočet daně v plné výši, uplatnil nárok na odpočet daně ve výši 400 000 Kč v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2011.
V měsíci dubnu 2012 odběratel zjistil, že stavební firma položila pod vyměněnou střešní krytinou ochrannou folii, která byla rozpočtována v částce 140 Kč za m2, ale ve skutečnosti byla použita levnější varianta v ceně 45 Kč za m2, která nemá požadované tepelně-izolační vlastnosti. Na základě písemné dohody obou smluvních stran došlo k uzavření reklamace s tím, že dodavatel sníží cenu za provedené dílo o celkovou částku 300 000 Kč (z toho „opravený“ základ daně činil 250 000 Kč a DPH ve výši 20 % činila 50 000 Kč). V návaznosti na ukončení reklamačního řízení v květnu 2012, vystavil dodavatel stavebních prací odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, který byl odběrateli v květnu 2012 prokazatelně doručen.
  
Postup při zaúčtování u dodavatele při předání díla
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF     | Vydaná faktura za provedené práce     | 2 000 000  | 311 | 602 | | 12/2011   | ze dne 20. 12. 2011            |  400 000  | 311 | 343 | | BV     | Přijatá úhrada od odběratele        | 2 400 000  | 221 | 311 | | 1/2012   |                      |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
  
Postup při zaúčtování u odběratele při předání díla
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Přijatá faktura za provedené práce ze dne | 2 000 000  | 511 | 321 | | 12/2011   | 20. 12. 2011, který účetní jednotka    |  400 000  | 343 | 321 | |       | obdržela 22. 12. 2011. Závazek zahrnut   |       |   |   | |       | do účetního období 12/2011 v plné výši   |       |   |   | | BV 1/2012  | Úhrada závazku dodavateli         | 2 400 000  | 321 | 221 | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
  
Postup při zaúčtování u dodavatele v souvislosti s uznanou reklamací
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF     | Opravný daňový doklad k VF         | –250 000  | 311 | 602 | | 5/2012   | z prosince 2011              |  –50 000  | 311 | 343 | | BV     | Úhrada dodavateli na základě        |  250 000  | 311 | 221 | | 6/2012   | ukončeného reklamačního řízení       |       |   |   | |       | a vydaného opravného dokladu        |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
  
Postup při zaúčtování u odběratele v souvislosti s uznanou reklamací
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Přijatý opravný doklad k PF        |  250 000  | 315 | 648 | | 5/2012   | z prosince 2011              |  50 000  | 315 | 343 | | BV     | Úhrada od dodavatele na základě      |  250 000  | 221 | 315 | | 6/2012   | opravného daňového dokladu z titulu    |       |   |   | |       | ukončené reklamace             |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
 
OPRAVA ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ PŘI POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ USKUTEČNĚNÝCH OD 1. 1. 2012
Příklad
Plátce daně uskutečnil v tuzemsku ve prospěch jiného plátce daně v měsíci lednu 2012 dodání stavebních prací za sjednanou cenu ve výši 100 000 Kč bez DPH (opravu fasády sídla firmy objednatele). V souladu s
§ 92a ZDPH
dojde k přenesení daňové povinnosti z dodavatele stavebních prací na odběratele (příjemce zdanitelného plnění). Dodavatel neuplatnil ve shodě s § 92a ve vazbě na § 92e ZDPH při poskytnutí stavebních prací daň na výstupu a na vystaveném daňovém dokladu uvedl sdělení, že odběratel je povinen doplnit a přiznat příslušnou výši daně. Odběratel doplnil na obdrženém daňovém dokladu výši daně, tj. 20 000 Kč. Odběratel přiznal v daňovém přiznání za leden 2012 daň na výstupu ve výši 20 000 Kč a současně si uplatnil nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši, protože sídlo firmy využívá výhradně k činnostem, které zakládají nárok na odpočet daně v plné výši.
V dubnu 2012 odběratel reklamuje provedené práce s tím, že dodavatel neprovedl stavební práce v rozsahu dohodnutém ve smlouvě o dílo. Smluvní strany se dohodly na snížení sjednané ceny dodávky ve výši 18 000 Kč (z toho „opravený“ základ daně v režimu přenesení daňové povinnosti činí 15 000 Kč). Reklamační řízení bylo uzavřeno v květnu 2012 a dodavatel vystavil odběrateli opravný daňový doklad na částku 15 000 Kč. Odběratel jako příjemce zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti snížil původně uplatněnou DPH na výstupu o částku 3 000 Kč (řádek 10 daňového přiznání k DPH) a současně ve stejné výši snížil v řádku 43 daňového přiznání k DPH i nárok na odpočet daně.
  
Postup při zaúčtování u dodavatele při předání díla
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF     | Fakturace za stavební práce – opravu    |  100 000  | 311 | 602 | | 1/2012   | fasády správní budovy odběratele      |       |   |   | | BV     | Přijatá úhrada od odběratele        |  100 000  | 221 | 311 | | 2/2012   |                      |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
  
Postup při zaúčtování u odběratele při předání díla
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Přijatá faktura za opravu fasády správní  |  100 000  | 511 | 321 | | 1/2012   | budovy – zúčtování z titulu uplatnění   |  20 000  | 343 | 395 | |       | režimu přenesení povinnosti podle § 92a  |  20 000  | 395 | 343 | |       | k DPH                   |       |   |   | | BV     | Úhrada faktury dodavateli         |  100 000  | 321 | 221 | | 2/2012   |                      |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
  
Postup při zaúčtování u dodavatele v souvislosti s uznanou reklamací
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VF     | Opravný daňový doklad k VF         |  –15 000  | 311 | 602 | | 5/2012   | z ledna 2012                |       |   |   | | BV     | Úhrada dodavateli na základě opravného   |  15 000  | 311 | 221 | | 6/2012   | daňového dokladu z titulu realizovaného  |       |   |   | |       | reklamačního řízení            |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ 
  
Postup při zaúčtování u odběratele v souvislosti s uznanou reklamací
 +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad  |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF     | Přijatý opravný doklad k PF z ledna 2012  |  15 000  | 315 | 648 | | 5/2012   |                      |   3 000  | 395 | 343 | |       |                      |   3 000  | 343 | 395 | | BV     | Přijatá úhrada od dodavatele na základě  |  15 000  | 221 | 315 | | 41061    | opravného daňového dokladu z titulu    |       |   |   | |       | realizovaného reklamačního řízení     |       |   |   | +-------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+
 
Seznam použitých účtů a zkratek:
VF – Vydaná faktura
PF – Přijatá faktura
VZ – Vnitřní zúčtování
BV – Bankovní výpis
221-Bankovní účty
311-Pohledávky z obchodních vztahů
315-Ostatní pohledávky
321-Závazky z obchodních vztahů
343-Daň z přidané hodnoty
378-Jiné pohledávky
395-Vnitřní zúčtování
504-Prodané zboží
511-Opravy a udržování
518-Ostatní služby
602-Tržby za služby
648-Ostatní provozní výnosy
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Plátce daně, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění (dodání zboží), splnil úhradou přijaté faktury před lhůtou splatnosti podmínky pro přiznání skonta ve výši 1 % z celkové fakturované částky. Je příjemce zdanitelného plnění povinen provést opravu odpočtu daně, pokud si uplatnil DPH na vstupu z celkové fakturované částky za dodané zboží?
a)
Ne, pokud neobdrží opravný daňový doklad.
b)
Ano, tato povinnost jednoznačně vyplývá z § 74 odst. 1 ZDPH.
c)
Příjemce zdanitelného plnění se může rozhodnout, zda opravu provede či nikoli.
2)
Plátce daně, přijal v měsíci lednu 2012 daňový doklad na zdanitelné plnění podléhající snížené sazbě daně. Na tomto dokladu vyčíslil dodavatel DPH ve výši 20 %. Může si odběratel, plátce daně, na základě takto vystaveného dokladu uplatnit nárok na odpočet daně ve výši uvedené na daňovém dokladu?
a)
Nemůže, plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně pouze ve výši odpovídající platné, tj. v daném případě snížené sazbě daně.
b)
Může, pokud přijaté zdanitelné plnění použije k uskutečnění plnění, u kterých má nárok na odpočet daně v plné výši.
c)
Ano, avšak pouze za předpokladu, že dodavatel neprovede opravu výše daně.
3)
Poskytnutá sleva z ceny se u dodavatele účtuje jako:
a)
Snížení tržeb.
b)
Zvýšení nákladů.
c)
Snížení nákladů.
4)
Plátce daně obdržel v měsíci dubnu 2012 opravný daňový doklad vystavený z titulu uznané reklamace vztahující se ke stavebním činnostem v rámci rekonstrukce sídla firmy, které byly uskutečněny v roce 2011. Je příjemce zdanitelného plnění, plátce daně, povinen provést opravu odpočtu daně podle § 74 odst. 1 ZDPH?
a)
Ne, nárok na odpočet daně zůstává plátci zachován v původní výši.
b)
Ano, pokud mu poskytovatel zdanitelného plnění vystaví a doručí opravný daňový doklad.
c)
Ano, protože plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, je povinen provést opravu základu daně a výše daně.
Řešení:
1 b), 2 a), 3 a), 4 c).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty