Opravy základu daně a výše daně podle právní úpravy platné v roce 2012

Vydáno: 24 minut čtení

Problematika opravy základu daně a výše daně je předmětem častých dotazů nejen z pohledu DPH, ale i v návaznosti na postup při zaúčtování těchto specifických účetních případů a byla v minulosti již diskutována. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na opravy základu daně a výše daně vázané na poskytnutí skonta za dřívější úhradu faktury, opravu nesprávně uplatněné výše DPH a opravy základu daně a výše daně vztahující se ke zdanitelným plněním, jejichž předmětem jsou stavební práce, které s účinností od 1. 1. 2012 podléhají režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce. K vybraným příkladům je doplněn i postup z hlediska účetního.

Opravy základu daně a výše daně podle právní úpravy platné v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
POSKYTNUTÍ SKONTA ZA DŘÍVĚJŠÍ ÚHRADU FAKTURY
Z praxe vyplývá, že řada plátců „motivuje“ své odběratele k dřívější úhradě vystavených faktur – daňových dokladů za jimi uskutečněná zdanitelná plnění poskytnutím „skonta“ za dřívější úhradu. Dodavatel zpravidla přímo na vystavené faktuře – daňovém dokladu na tuto možnost odběratele upozorňuje. Faktura – daňový doklad je vystavena na předem dohodnutou celkovou částku s uvedením základu daně a výše DPH. Pokud se odběratel rozhodne využít takové nabídky, uhradí dříve nikoli částku uvedenou na vystavené faktuře, ale již částku sníženou o dodavatelem poskytnuté skonto. Z pohledu DPH se jedná o situaci, kdy dojde k uskutečnění zdanitelného plnění (např. dodání zboží) a k tomuto datu je odběrateli fakturována i sjednaná cena uvedená na vystaveném daňovém dokladu. Až následně, tj. po datu uskutečnění zdanitelného plnění, dojde ke snížení původně dohodnuté úplaty za zdanitelné plnění (tzn. že odběratel uhradí před lhůtou splatnosti fakturovanou částku sníženou o poskytnuté skonto) a v důsledku toho dojde i ke snížení základu daně a výše daně ve smyslu § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
 
Povinnosti poskytovatele skonta za dřívější úhradu faktury
Ve shodě s § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH je dodavatel povinen opravit základ daně a výši daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém odběratel obdržel opravný daňový doklad [§ 42 odst. 3 písm. b) ZDPH].
 
Povinnosti příjemce skonta za dřívější úhradu faktury
Odběratel, příjemce skonta za dřívější úhradu faktury, je povinen podle § 74 odst. 1 ZDPH provést opravu odpočtu daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se dozví o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu. V těchto případech se odběratel „dozví“ o povinnosti provést opravu odpočtu daně již v okamžiku, kdy se rozhodne nabídky na poskytnutí skonta využít a pokud skutečně splní podmínky stanovené dodavatelem, tj. uhradí jím vystavenu fakturu před lhůtou splatnosti.
 
Praktický postup
I když je dodavatel povinen opravu základu daně a výše daně v těchto případech provést, z praxe vyplývá, že existuje řada dodavatelů, kteří (z administrativních důvodů) nezměnili po 1. 4. 2011 podmínky pro poskytování skont za dřívější úhradu, tzn. že přiznávají odběratelům skonto ve stejné výši jako v období, kdy poskytnutí skonta nebylo spojeno s povinností provést opravu základu daně a výše daně. Pokud v souvislosti s poskytnutým skontem dodavatel nevystaví a nedoručí odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, není oprávněn snížit daň na výstupu o příslušnou DPH. Přitom odběratel, pokud uplatnil nárok na odpočet daně z částky daně uvedené na vystavené faktuře – daňovém dokladu, je vždy povinen provést opravu takto uplatněného odpočtu daně. Za situace, kdy dodavatel poskytuje i po 1. 4. 2011 skonto za dřívější úhradu faktury podle stejných podmínek platných v období do 31. 3. 2011 (kdy se skonto