Nehmotná aktiva podle IFRS - praktikum, 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

V našem praktiku, které obsahuje příklady a případové studie na aplikaci IFRS v praxi, pokračujeme oblastí nehmotných aktiv podle IAS 38 Nehmotná aktiva. Již v úvodu je třeba zmínit, že právě v této oblasti se v praxi vyskytuje snad nejvíce chyb a nepřesných interpretací požadavků standardů IFRS. Jedná se zejména o nerozlišování situací, kdy se s nehmotným aktivem zachází podle IAS 38 Nehmotná aktiva a kdy je nehmotné aktivum pořízeno v rámci podnikové kombinace, a tudíž se na ně vztahuje IFRS 3 Podnikové kombinace1. Při přípravě tohoto příspěvku bylo možno využít výukový materiál, který připravuje Oddělení vzdělávání Nadace IFRS v Londýně, pouze z části. Důvodem je, že požadavky IFRS pro SME (malé a střední podniky) mají na vykazování nehmotných aktiv v určitých oblastech odlišné požadavky než „plné“ IFRS. Některé příklady, které jsou obsaženy ve zmíněném výukovém materiálu, byly proto autorkou upraveny podle požadavků „plných“ IFRS. V tomto příspěvku se zaměříme na aplikaci definice nehmotných aktiv podle IAS 38 a na oblast oceňování nehmotných aktiv při prvotním vykázání.

Nehmotná aktiva podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
 
NEHMOTNÁ AKTIVA PODLE IAS 38
Standard definuje nehmotné aktivum jako
identifikovatelné nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty
. Aby mohlo být aktivum chápáno jako nehmotné aktivum podle IAS 38
Nehmotná aktiva
, musí splňovat všechna tři kritéria:
(1)
identifikovatelnost,
(2)
kontrola (ovládání),
(3)
budoucí ekonomický prospěch.
 
Identifikovatelnost
Kritérium identifikovatelnosti je v definici nehmotného aktiva splněno, pokud nehmotné aktivum splňuje „
test na identifikovatelnost
“:
*
je oddělitelné, tj. způsobilé existovat samostatně nebo být odděleno od společnosti a prodáno, převedeno, licencováno, pronajato nebo směněno, a to buď samostatně nebo společně se související smlouvou, aktivem nebo závazkem,
*
vzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv bez ohledu na skutečnost, zda tato práva jsou převoditelná nebo oddělitelná od společnosti nebo od jiných práv a povinností.
 
Kontrola (ovládání)
Kontrola (ovládání) znamená schopnost společnosti získat ekonomický užitek z aktiva a zároveň možnost zamezení přístupu jiných společností k tomuto užitku.
 
Budoucí ekonomický užitek
Podle IAS 38 je nehmotné aktivum (stejně jako ostatní aktiva) vykázáno v rozvaze, pokud je pravděpodobné, že budoucí ekonomický užitek související s tímto aktivem poplyne do společnosti. Užitek může nabývat různých forem: tržeb z prodeje zboží nebo služeb nebo například úspory nákladů a podobně.
Toto kritérium však zároveň znamená, že v okamžiku, kdy budoucí ekonomický užitek přestane být pravděpodobný, je nutno okamžitě odúčtovat položku z rozvahy.
 
Vykázání nehmotných aktiv v rozvaze
Společnost smí v rozvaze vykázat nehmotné aktivum, pouze pokud je splněna definice nehmotného aktiva, včetně jejích atributů (identifikovatelnost, ovládání, budoucí užitek), a zároveň pokud jsou splněna kritéria pro vykázání nehmotného aktiva v rozvaze. Kritéria pro vykázání nehmotného aktiva v rozvaze jsou tato:
*
je pravděpodobné, že očekávaný ekonomický prospěch související s daným aktivem poplyne do společnosti

Související dokumenty