Změny v oblasti DPH v roce 2012

Vydáno: 22 minut čtení

V předchozích dvou příspěvcích jsme se věnovali z účetního a daňového pohledu problematice vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 se zaměřením na změny platné v oblasti DPH od 1. 1. 2012. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled změn v oblasti DPH, které platí s účinností od 1. 1. a 1. 4. 2012. K vybraným příkladům je doplněn i účetní postup.

Změny v oblasti DPH v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
PŘEHLED ZMĚN V OBLASTI DPH PLATNÝCH OD 1. 1. 2012
*
§ 37, 38, 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a čl. II Přechodná ustanovení – změny v oblasti sazeb daně.
*
§ 4 odst. 3 písm. d) ZDPH – vymezení dlouhodobého obchodního majetku.
*
§ 42 odst. 4 ZDPH – postup při přepočtu cizí měny v souvislosti s opravou základu daně a výše daně.
*
§ 45 ZDPH – náležitosti opravného daňového dokladu.
*
§ 73 odst. 5 ZDPH – prokazování nároku na odpočet daně.
*
§ 75 odst. 4 ZDPH – způsob výpočtu poměrného nároku na odpočet daně.
*
§ 77 ZDPH – vyrovnání odpočtu daně.
*
§ 78, § 78a a § 78d ZDPH – úprava odpočtu daně.
*
§ 92e ZDPH – režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
Všechny výše uvedené změny jsou provedeny v rámci novely ZDPH zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 370/2011 Sb., s výjimkou § 92e ZDPH, který platí rovněž s účinností od 1. 1. 2012, ale byl do ZDPH zapracován již v rámci novely DPH provedené zákonem č. 47/2011 Sb. Níže je uveden stručný komentář k provedeným změnám v oblasti DPH. U vybraných obchodních případů je doplněn i postup při zaúčtování.
 
Definice dlouhodobého majetku
Výčet kategorií dlouhodobého majetku, který je vymezen v ve vazbě na daň z příjmů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), se s účinností od 1. 1. 2012 doplňuje o technické zhodnocení podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Tato změna, resp. úprava, nemá zásadní dopad na uplatňování DPH. Z ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) a § 78 ZDPH, která vymezují plátci konkrétní povinnosti, popř. i práva, ve vztahu k dlouhodobému majetku, bylo možné i podle úpravy platné do 31. 12. 2011 dovodit, že se týkají všech kategorií dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení ve smyslu ZDP.
 
Postup při přepočtu cizí měny v souvislosti s opravou základu daně a výše daně
V novelizovaném znění je pro účely opravy základu daně a výše daně
podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH doplněna možnost volby
použít pro účely přepočtu cizí měny na českou nejen kurs k datu uskutečnění původního zdanitelného plnění, ale nově i devizový kurs ČNB platný k prvnímu pracovnímu dni kalendářního roku. Tuto změnu uvítají plátci v případech, kdy se celková výše opravy základu daně a výše daně týká většího počtu dříve uskutečněných zdanitelných plnění, jejichž cena byla sjednána v cizí měně, a přepočet cizí měny na českou měnu byl proveden s použitím různých kursů ve vazbě na datum uskutečnění zdanitelného plnění (např. poskytnutí množstevního rabatu za delší časové období a týkající se většího počtu zdanitelných plnění). I po 1. 1. 2012 je plátce oprávněn použít při přepočtu cizí měny na českou v souvislosti s opravou základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH, tj. v případech, kdy dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění ke snížení nebo zvýšení základu daně, kurs k datu uskutečnění původního zdanitelného plnění.
Možnost zvolit pro účely přepočtu cizí měny na českou devizový kurs ČNB platný k prvnímu pracovnímu dni kalendářního roku nemá plátce v případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. a) a písm. c) až f) ZDPH.
PŘÍKLAD
Dodavatel, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, vystavil dne 21. 2. 2012 opravný daňový doklad na celkem 1 200 EUR (z toho základ daně 1 000 EUR a DPH ve výši 200 EUR). Důvodem k provedení opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH je poskytnutí množstevního rabatu za dodávky zboží realizované pro odběratele v období od 1. 1. do 31. 12. 2011. Smluvní strany se dohodly na úhradě dodávek v cizí měně (EUR). V souvislosti s opravou základu daně a výše daně je dodavatel povinen provést přepočet cizí měny na českou. Účetní jednotka – dodavatel – plátce daně používá pro účely přepočtu cizí měny denní kurs. Při přepočtu cizí měny na českou měnu pro účely DPH použil dodavatel ve shodě s § 42 odst. 4 ZDPH devizový kurs ČNB, kurs k prvnímu pracovnímu dni roku 2012. Účetní jednotka – odběratel – plátce daně používá pro účely přepočtu cizí měny denní kurs. Opravný daňový doklad na množstevní rabat převzal odběratel osobně dne 21. 2. 2012. Odběratel je povinen podle § 74 odst. 1 ZDPH provést opravu odpočtu daně, a to ve výši vyjádřené v české měně uvedené na obdrženém opravném daňovém dokladu.
Kursovní lístek ČNB
 +------------+---------------+ |  Datum  | Kurs CZK/EUR | +------------+---------------+ | 30.12.2011 | 25,8     | |  2.1.2012 | 25,51     | | 21.2.2012 | 24,915    | +------------+---------------+
 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+ | Kurs pro účely přepočtu cizí měny pro účely DPH z pohledu dodavatele (denní kurs ČNB k 2. 1. 2012) | 25,510 CZK/EUR | | Základ daně (1 000 EUR x 25,510)                                  | 25 510 Kč    | | Výpočet DPH ve výši 20 % (základ daně v Kč x 0,20)                         | 5 102 Kč    | | Okamžik uskutečnění účetního případu u dodavatele – datum vystavení opravného dokladu       | 21.2.2012    | | Zaúčtování výše rabatu v účetnictví (1 000 EUR x kurs k 21. 2. 2012 tedy 24,915 CZK/EUR)      | 24 915 Kč    | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
Účtování u odběratele:
 +--------+------------+--------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | Č.   | Doklad   | Obsah účetního případu     | Kurs   | Částka | MD | D  | | řádku |      |                | CZK/EUR | v Kč  |   |   | +--------+------------+--------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | 1   | VZ     | Vytvoření dohadné položky   | 25,800  | 25 800 | 388 | 648 | |    | 31.12.2011 | z titulu rabatu, který účetní |     |     |   |       | |    |      | jednotce náleží za rok 2011  |     |     |   |   | |    |      | za odebrané zboží       |     |     |   |   | |    |      | – odhadnutá částka 1 000 EUR  |     |     |   |   | +--------+------------+--------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | 2   | PF     | Přijetí opravného dokladu   | 24,915  | 24 796 | 315 | 388 | |    | 21.2.2012 | od dodavatele na množstevní  |     | 5 102 | 315 | 343 | |    |      | rabat za rok 2011 na částku  |     |     |   |   | |    |      | 1 200 EUR, z toho 5 102 Kč   |     |     |   |   | |    |      | je DPH             |     |     |   |   | +--------+------------+--------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | 1 200 x 24,915 = 29 898 Kč – celková výše pohledávky z titulu rabatu poskytnutého   | | dodavatelem                                      | | 29 898 – 5 102 = 24 796 Kč – výše rabatu bez DPH                   | +--------+------------+--------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | 3   | VZ     | Zúčtování kursového rozdílu  |     | 1 004 | 563 | 388 | |    | 21.2.2012 | k účtu 388           |     |     |   |   | |    |      | 25 800 – 24 796 = 1 004    |     |     |   |   | | 4   | BV     | Přijetí úhrady od dodavatele  | 24,615  | 29 538 | 221 | 315 | |    | 2.3.2012  | za poskytnutý rabat ve výši  |     |     |   |   | |    |      | 1 200 EUR           |     |     |   |   | | 5   | VZ     | Kursový rozdíl k cizoměnové  |     |  360 | 563 | 315 | |    | 2.3.2012  | pohledávce při její úhradě   |     |     |   |   | |    |      | 29 898 – 29 538 = 360     |     |     |   |   | +--------+------------+--------------------------------+----------+---------+-----+-----+ 
Z pohledu účetnictví je zaúčtování v pořádku, avšak pokud bude účetní jednotka využívat tyto údaje z účetnictví pro potřeby vedení evidence pro daňové účely (tedy DPH), bude jí vadit rozdíl mezi vypočteným základem daně a výší pohledávky v účetnictví (u účetních případů zaúčtovaných v řádku č. 2), která by měla být stejná jako základ daně.
Možnosti řešení vzniklé situace
Varianta 1
Účetní software je schopen nabídnout při účtování DPH variantu k použití kursu – přitom dokáže jak správně zaúčtovat, tak evidovat v daňové evidenci pro účely DPH údaje pro správné sestavení daňového přiznání k DPH. V tomto případě je plátce – účetní jednotka schopna akceptovat výše uvedené zaúčtování z pohledu DPH.
Varianta 2
Přizpůsobit účtování tak, aby byly splněny jak požadavky DPH (vedení daňové evidence pro účely DPH v účetním systému), tak požadavky ZU. Prakticky to znamená rozdělit pohledávku na dvě části, první bude odpovídat základu daně, druhá bude korigovat její výši tak, aby přepočet odpovídal kursu, který je platný v účetnictví pro přepočet.
 +--------+-----------+------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | Č.  | Doklad  |  Obsah účetního případu   | Kurs   | Částka | MD | D  | | řádku |      |               | CZK/EUR | v Kč  |   |   | +--------+-----------+------------------------------+----------+---------+-----+-----+ | 2   | PF    | Přijetí opravného dokladu  | 24,915  | 25 510 | 315 | 388 | |    | 21.2.2012 | od dodavatele na množstevní |     | 5 102 | 315 | 343 | |    |      | rabat za rok 2011 na částku |     |     |   |   | |    |      | 1 200 EUR, z toho 200 EUR  |     |     |   |   | |    |      | je DPH            |     |     |   |   | |    |      | Doúčtování výše pohledávky  |     |  714 | 315 | 388 | |    |      | 25 510 – 24 796 = 714    |     |     |   |   | +--------+-----------+------------------------------+----------+---------+-----+-----+
Varianta 3
Ve vnitřní účetní směrnici je okamžik účetního případu stanoven odlišně od Českého účetního standardu (dále jen „ČÚS“) č. 001, ale tak, aby se shodoval s okamžikem vzniku povinnosti přiznat daň ve smyslu ZDPH.
Varianta 4
Účetní jednotka používá pro účely přepočtu cizoměnových hodnot pevný kurs. *
 
Náležitosti opravného daňového dokladu
V došlo s účinností od
1. 1. 2012
ke zpřesnění náležitostí tohoto specifického typu daňového dokladu, a to zejména ve vazbě na údaje týkající se obchodní firmy a daňového identifikačního čísla dodavatele a odběratele. Tyto náležitosti jsou nyní vymezeny obdobně jako v případě běžného daňového dokladu. Mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu podle § 45 odst. 1 ZDPH patří mimo jiné i evidenční číslo původního daňového dokladu. S účinností od 1. 1. 2012 je plátcům ve shodě s umožněno neuvádět na opravném daňovém dokladu evidenční čísla daňových dokladů. Toto zjednodušení je podmíněno tím, že na opravném daňovém dokladu musí být uvedeno takové vymezení zdanitelných plnění, kterých se oprava podle § 42 nebo § 43 ZDPH týká, aby byla souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním jednoznačně určitelná. Tuto změnu uvítají plátci zejména v případech, kdy se oprava týká většího počtu dříve uskutečněných zdanitelných plnění (např. poskytnutí množstevního rabatu za delší časové období a týkající se většího počtu zdanitelných plnění).
 
Prokazování nároku na odpočet daně
Nárok na odpočet daně prokazuje plátce po formální stránce daňovým dokladem, tj. dokladem, který obsahuje všechny ZDPH předepsané náležitosti pro konkrétní typ daňového dokladu. Z novelizovaného znění § 73 odst. 5 ZDPH vyplývá, že s účinností od 1. 1. 2012 je plátce oprávněn prokazovat „jiným způsobem“, tj. v rámci dokazování, všechny případné chybějící náležitosti. S platností do 31. 3. 2011 nebylo možné jiným způsobem prokazovat údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ, pokud nebyly uvedeny na konkrétním typu daňového dokladu.
 
Způsob výpočtu poměrného nároku na odpočet daně
Ustanovení § 75 ZDPH vymezuje pravidla pro způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši. V § 75 odst. 4 ZDPH je upraven postup při opravě odpočtu daně při použití „poměrného koeficientu“ stanoveného kvalifikovaným odhadem. V je s účinností
od 1. 1. 2012
vymezeno, že opravu odpočtu daně, pokud je k jejímu provedení zákonný důvod, uvede plátce v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.
PŘÍKLAD
Plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím eviduje ve svém obchodním majetku jako dlouhodobý majetek osobní automobil, který je využíván k uskutečnění jeho zdanitelných plnění a současně je přidělen zaměstnanci k bezplatnému využití pro účely jeho soukromých jízd. V měsíci dubnu 2012 obdržel plátce daňový doklad za výměnu pneumatik předmětného osobního automobilu s datem uskutečnění 31. 3. 2012 na celkovou částku 12 000 Kč (z toho DPH činila 2 000 Kč). Z celkové částky DPH 2 000 Kč uplatnil plátce daně nárok na odpočet daně v poměrné výši za použití koeficientu stanoveného kvalifikovaným odhadem, tj. ve výši 80 %. Vzhledem k tomu, že nárok na odpočet daně z částky 2 000 Kč byl plátce daně oprávněn uplatnit nejdříve za zdaňovací období duben 2012, uvede opravu odpočtu daně ve smyslu § 75 odst. 4 ZDPH v daňovém přiznání za zdaňovací období prosinec 2012. Povinnost, popř. právo provést opravu odpočtu daně se vztahuje pouze na případy, kdy se skutečný poměrný koeficient odchyluje od koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů.
PŘÍKLAD
Plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím eviduje ve svém obchodním majetku jako dlouhodobý majetek osobní automobil, který je využíván k uskutečnění jeho zdanitelných plnění a současně je přidělen zaměstnanci k bezplatnému využití pro účely jeho soukromých jízd. V měsíci lednu 2013 obdržel plátce daňový doklad za provedení opravy předmětného osobního automobilu po havárii s datem uskutečnění 28. 12. 2012 na celkovou částku 120 000 Kč (z toho DPH činila 20 000 Kč). Z celkové částky DPH 20 000 Kč uplatnil plátce daně nárok na odpočet daně v poměrné výši za použití koeficientu stanoveného kvalifikovaným odhadem, tj. ve výši 80 %. Vzhledem k tomu, že nárok na odpočet daně z částky 20 000 Kč byl plátce daně oprávněn uplatnit nejdříve za zdaňovací období leden 2013, uvede opravu odpočtu daně ve smyslu § 75 odst. 4 ZDPH v daňovém přiznání za zdaňovací období prosinec 2013. Povinnost, popř. právo provést opravu odpočtu daně se vztahuje pouze na případy, kdy se skutečný poměrný koeficient odchyluje od koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů.
 
Vyrovnání odpočtu daně
Pravidla pro aplikaci „korekčního mechanismu“, který se týká obchodního majetku s výjimkou dlouhodobého majetku, jsou i po 1. 1. 2012 upravena v
§ 77 ZDPH
. S účinností od
1. 1. 2012
jsou v § 77 ZDPH provedeny změny, které postup při vyrovnání odpočtu jednoznačně vymezují. Ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2011 se nejedná o faktické změny, pouze o zpřesnění původní úpravy.
PŘÍKLAD
Plátce daně, který uskutečňuje nejen plnění zdanitelná, ale i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (nájem nebytových prostor neplátcům), pořídil v měsíci lednu 2012 počítač v celkové hodnotě 24 000 Kč. Krátící koeficient pro rok 2012 u tohoto plátce činil 75 %. Uvedený počítač není plátcem evidován jako dlouhodobý majetek. Počítač byl uveden do užívání v měsíci lednu 2012 a využíván výhradně k uskutečňování zdanitelných plnění zakládajících nárok na odpočet daně v plné výši. V daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012 uplatnil plátce nárok na odpočet daně v plné výši, tj. v částce 4 000 Kč. V měsíci březnu 2012 začal plátce předmětný počítač využívat i k činnostem osvobozeným od daně bez nároku na odpočet. Změna účelu využití obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, nepodléhá vyrovnání odpočtu daně podle § 77 ZDPH, protože k použití pro jiné účely vymezené v § 77 odst. 2 ZDPH nedošlo před jeho prvním použitím. Na tento případ se nevztahuje ani úprava odpočtu daně podle § 78 ZDPH, protože se nejedná o dlouhodobý majetek.
PŘÍKLAD
Plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, který uskutečňuje nejen plnění zdanitelná, ale i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (nájem ordinace pronajaté soukromému lékaři – neplátci), pořídil v měsíci lednu 2012 stavební materiál v celkové hodnotě 36 000 Kč (z toho DPH činila 6 000 Kč). Stavební materiál byl určen ke stavebním úpravám plánovaným v části budovy využívané k obchodní činnosti, která zakládá právo na uplatnění odpočtu daně v plné výši. V daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012 uplatnil plátce nárok na odpočet daně v plné výši, tj. v částce 6 000 Kč. V měsíci březnu 2012 byl takto pořízený stavební materiál použit pro stavební úpravy realizované výhradně v prostorách ordinace pronajaté neplátci. Změna účelu využití zásob stavebního materiálu, který není dlouhodobým majetkem, podléhá vyrovnání odpočtu daně, protože k použití pro jiné účely vymezené v § 77 odst. 2 písm. a) ZDPH došlo před prvním použitím předmětných zásob stavebního materiálu. Vyrovnání odpočtu daně ve výši –6 000 Kč je plátce povinen uvést v ř. 45 daňového přiznání za zdaňovací období březen 2012.
PŘÍKLAD
Stavební firma, plátce daně, pořídila v prosinci 2011 stavební materiál za celkem 1 200 000 Kč a při jeho pořízení uplatnila nárok na odpočet DPH ve výši 200 000 Kč. V měsíci březnu 2012 použila stavební firma část takto pořízeného materiálu v hodnotě 100 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci objektu, ve kterém budou umístěny byty, jež budou pronajímány za účelem bydlení (osvobozený nájem bez nároku na odpočet daně). V měsíci březnu 2012 vznikla stavební firmě povinnost provést vyrovnání odpočtu daně podle § 77 ZDPH, tj. povinnost vrátit část uplatněného odpočtu ve výši 20 000 Kč ze základu daně 100 000 Kč.
Možná varianta zaúčtování
 +--------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad   |     Obsah účetního případu      | Částka v Kč | MD | D  | +--------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+ | PF prosinec | Přijatá faktura za pořízený stavební    | 1 000 000  | 112 | 321 | | 2011     | materiál                  |  200 000  | 343 | 321 | | VZ březen  | Spotřeba materiálu, který byl pořízen   |  100 000  | 501 | 112 | | 2012     | v roce 2011 na rekonstrukci objektu    |       |   |   | | VZ březen  | Úprava odpočtu – vrácení DPH z titulu   |  20 000  | 501 | 343 | | 2012     | použití materiálu, u kterého byl uplatněn |       |   |   | |       | odpočet a který byl ve skutečnosti použit |       |   |   | |       | pro účely, u kterých je plátce povinen   |       |   |   | |       | respektovat zákaz odpočtu         |       |   |   | +--------------+--------------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka:
Částka ve výši 20 000 Kč zaúčtovaná v nákladech z titulu vrácení odpočtu DPH bude z pohledu daně z příjmů daňově účinným nákladem.
 
Úprava odpočtu daně
Obecné podmínky pro účely provedení úpravy odpočtu daně upravuje § 78 ZDPH. Do tohoto ustanovení je s účinností od 1. 1. 2012 promítnuta zásadní změna, která se týká lhůty pro provedení úpravy odpočtu daně u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor. Podle novelizovaného znění § 78 odst. 3 ZDPH se lhůta pro sledování úpravy odpočtu daně u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor prodlužuje z 5 let na 10 let. Technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor pořízené v období do 31. 12. 2011 podléhá úpravě odpočtu daně ve lhůtě pěti let. Obecná pravidla, která stanoví praktický postup při úpravě odpočtu daně v § 78a až 78c ZDPH a nově doplněném § 78d ZDPH, se s účinností od 1. 1. 2012 v zásadě nemění.
PŘÍKLAD
Plátce provedl začátkem ledna 2012 technické zhodnocení budovy (výrobní hala) za celkem 3 mil. Kč (základ daně 2 500 000 Kč a DPH ve výši 500 000 Kč). Technicky zhodnocená budova byla v měsíci lednu i únoru využívána plátcem výhradně k uskutečnění zdanitelných plnění. Dne 1. 3. 2012 je budova prodána za celkem 10 mil. Kč. Z hlediska DPH se jedná o převod nemovitosti, který je podle § 56 odst. 1 ZDPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně (povinnost přiznat DPH při prodeji nevznikne). V souvislosti s převodem nemovitosti v měsíci prosinci 2012 vznikne plátci povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH, tj. musí vrátit do státního rozpočtu 491 667 Kč. Nárok na odpočet daně byl u provedeného technického zhodnocení plátcem uplatněn v daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012. Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí v případě takto provedeného technického zhodnocení 10 let. V souvislosti s převodem technicky zhodnocené budovy v březnu 2012 vznikla prodávajícímu, plátci daně, povinnost provést úpravu odpočtu daně, podle § 78 a § 78a ZDPH, kterou zahrne do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012. Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně plátce zohlední měsíce, ve kterých byla budova využívána výhradně pro účely zakládající nárok na odpočet daně v plné výši (§ 78a odst. 5 ZDPH).
Možná varianta zaúčtování:
 +--------------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ |  Doklad   |    Obsah účetního případu     | Částka v Kč | MD | D  | +--------------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+ | VZ      | Počáteční zůstatky účtů týkající    | 35 000 000  | 021 | 701 | | 1.1.2012   | se budovy               | 34 000 000  | 701 | 081 | | PF leden   | Přijatá faktura za provedené technické | 2 500 000  | 042 | 321 | | 2012     | zhodnocení budovy           |  500 000  | 343 | 321 | | VZ únor   | Zařazení technického zhodnocení    | 2 500 000  | 021 | 042 | | 2012     | do užívání               |       |   |   | | VZ březen  | Účetní odpisy budovy za leden     |   50 000  | 551 | 081 | | 2012     | až březen 2012             |       |   |   | | VF březen  | Prodej budovy za 10 mil. Kč      | 10 000 000  | 311 | 641 | | 2012     |                    |       |   |   | | VZ březen  | Vyřazení budovy z účetní evidence   | 3 450 00  | 541 | 081 | | 2012     |                    | 37 500 000  | 081 | 021 | | VZ prosinec | Úprava odpočtu DPH z titulu      |  491 667  | 548 | 343 | | 2012     | prodané budovy             |       |   |   | +--------------+----------------------------------------+--------------+-----+-----+
Poznámka:
Náklad zaúčtovaný z titulu odvodu DPH ve výši 491 667 Kč bude z pohledu daně z příjmů daňově účinným nákladem.
Legenda použitých účtů a zkratek:
PF – Přijatá faktura
VF – Vydaná faktura
VZ – Vnitřní zúčtování
BV – Bankovní výpis
021-Budovy, haly, stavby
042-Pořízení dlouhodobého majetku
081-Oprávky k budovám, halám a stavbám
112-Materiál
221-Běžný účet
311-Pohledávky z obchodních vztahů
315-Ostatní pohledávky
321-Závazky z obchodních vztahů
343-Daň z přidané hodnoty
388-Dohadné položky aktivní
501-Spotřeba materiálu
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
548-Ostatní provozní náklady
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
563-Kursové rozdíly
641-Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
648-Ostatní provozní výnosy
701-Počáteční účet rozvažný
 
Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací
Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění realizovaného mezi dvěma plátci daně s místem plnění v tuzemsku se s účinností
od 1. 1. 2012
vztahuje i na
poskytnutí stavebních nebo montážních prací vymezených v § 92e ZDPH
. Uvedený režim představuje pro poskytovatele i příjemce stavebních a montážních prací, pokud se jedná o plátce daně, nové povinnosti, které je nutné od 1. 1. 2012 respektovat. Tato problematika byla z daňového i účetního pohledu diskutována v samostatném příspěvku zveřejněném v časopisu Účetnictví v praxi č. 1/2012 na s. 14.
 
ZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ OD 1. 4. 2012
S účinností od 1. dubna 2012 se změní ustanovení § 58 ZDPH, které vymezuje pravidla pro uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u zdravotnických služeb a zboží. Změna provedená v § 58 ZDPH vyplývá z novely ZDPH provedené zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Novelizované ustanovení § 58 ZDPH významně změní rozsah osvobození od daně při poskytování zdravotnických služeb. Novelizované znění § 58 ZDPH zavádí pojem „zdravotní služby“ místo dosud používaného pojmu „zdravotnické služby“ a mění podmínky nutné pro uplatnění osvobození od daně při poskytování zdravotních služeb. Pro uplatnění osvobození od daně podle novelizovaného znění § 58 ZDPH bude rozhodující i účel zdravotních služeb. S účinností od 1. 4. 2012 jsou podle novelizovaného znění § 58 odst. 1 ZDPH osvobozeny od daně zdravotní služby pouze v případě, že se jedná o činnosti s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví včetně služeb s nimi úzce souvisejícími. Podle § 58 ZDPH ve znění platném do 31. 3. 2012 není pro uplatnění osvobození od daně rozhodující, jaký je účel nebo cíl poskytovaných zdravotnických služeb, tzn. že osvobození od daně se s platností do uvedeného data uplatní u zdravotnických služeb vymezených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou poskytovány oprávněnými subjekty (státními i nestátními zdravotnickými zařízeními) pacientům a osobám, jimž je zdravotní péče určena. Z uvedeného vyplývá, že v období do 31. 3. 2012 není pro uplatnění osvobození od daně podle § 58 ZDPH důležité, zda zdravotnické služby mají cíl léčebný nebo chránící lidské zdraví nebo zda jsou poskytovány s cílem jiným, např. pro potřeby policie, soudu, pro účely přiznání důchodu apod.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1)
Plátce daně poskytl odběrateli za celkem 50 dodávek zboží realizovaných v období od 1. 1. do 31. 12. 2011 množstevní rabat v celkové výši 5 000 EUR. Opravný daňový doklad na takto poskytnutý množstevní rabat vystavil dodavatel dne 27. 2. 2012 a odběratel jej obdržel dne 2. 3. 2012. Jaký kurs pro účely přepočtu cizí měny pro účely DPH je dodavatel oprávněn použít?
a)
Kurs k 2. 1. 2012.
b)
Kurs k 2. 3. 2012.
c)
Kurs k 27. 2. 2012.
2)
Plátce daně přijal v měsíci březnu 2012 doklad vystavený plátcem daně za dodání výpočetní techniky v celkové hodnotě 120 000 Kč. Na dokladu není uvedeno DIČ odběratele. Může odběratel, plátce daně, na základě takto vystaveného dokladu prokázat nárok na odpočet daně?
a)
Nemůže, nejedná se o daňový doklad, protože na něm chybí jedna z předepsaných náležitostí.
b)
Může, ale před uplatněním nároku na odpočet daně si musí vyžádat u vystavitele dokladu doplnění chybějícího DIČ.
c)
Ano, i na základě neúplného dokladu je možné od 1. 1. 2012 prokázat po formální stránce nárok na odpočet daně. Chybějící DIČ prokáže odběratel platným osvědčením o registraci k DPH.
3)
Úprava odpočtu DPH, tedy povinnost vrátit část uplatněného DPH podle § 77 ZDPH, je účtována souvztažně s účtem:
a)
Rozvahovým.
b)
Výsledkovým.
c)
Podrozvahovým.
4)
Lhůta pro úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH u technického zhodnocení provedeného od 1. 1. 2012 činí:
a)
10 let.
b)
5 let.
c)
Úprava odpočtu daně podle § 78 ZDPH se nevztahuje na technické zhodnocení majetku.
Řešení:
1 a), 2 c), 3 b), 4 a)