Přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací v roce 2012

Vydáno: 29 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění realizovaného mezi dvěma plátci daně s místem plnění v tuzemsku se s účinností od 1. 1. 2012 vztahuje i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Uvedený režim představuje pro poskytovatele i příjemce stavebních a montážních prací, pokud se jedná o plátce daně, nové povinnosti, které je nutné od 1. 1. 2012 respektovat. Tento příspěvek je zaměřen na postup při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací z pohledu DPH včetně doporučeného postupu při zaúčtování.

Přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
 
Osoba povinná k dani
Za osobu povinnou k dani se považuje podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), fyzická nebo právnická osoba, která kdekoliv uskutečňuje ekonomické činnosti ve smyslu § 5 odst. 2 ZDPH. Osoby povinné k dani mohou uskutečňovat i plnění, která nejsou předmětem daně ve smyslu § 2 ZDPH.
 
Osoby vymezené v § 5 odst. 3 ZDPH
V § 5 odst. 3 ZDPH je vymezen okruh osob, které se ve vztahu k vymezeným
uskutečněným plněním
nepovažují pro účely DPH za osoby povinné k dani.
 
Osoby vymezené v § 9 odst. 3 ZDPH
V § 9 odst. 3 ZDPH je pro stanovení místa plnění při poskytování služeb vymezeno, že za osobu povinnou k dani se považuje:
a)
osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,
b)
osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.
 
Plátce daně
Plátcem daně je každá osoba povinná k dani, která je registrována k DPH podle pravidel platných v ZDPH bez ohledu na skutečnost, zda kromě ekonomických činností uskutečňuje i činnosti, které nejsou předmětem daně.
 
Charakter plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti od 1. 1. 2012
Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění se s účinností od 1. 1. 2012 vztahuje na poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA. Klasifikace produkce CZ-CPA oddíl 41 až 43 je umístěna na CD. V informaci GFŘ a Ministerstva financí k aplikaci § 92a ZDPH, která je rovněž umístěna na CD, je uvedeno, že režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací bez ohledu na skutečnost, zda se z hlediska vymezení předmětu daně ZDPH jedná o poskytnutí služeb, nebo dodání zboží včetně montáže.
 
Postup při poskytnutí stavebních nebo montážních prací do 31. 12. 2012
V období
do 31. 12. 2011
má při poskytnutí stavebních nebo montážních prací poskytovatel těchto prací povinnost přiznat daň bez ohledu na skutečnost, zda je v pozici příjemce zdanitelného plnění plátce, nebo neplátce.
PŘÍKLAD
Stavební firma, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem daně smlouvu o dílo na rekonstrukci sídla firmy. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 2 mil. Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude podle dohody smluvních stran připočtena sazba daně platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění (případně ke dni přijetí úplaty, zálohy). K předání a převzetí díla, tj. k datu uskutečnění ve smyslu § 21 odst. 6 písm. a) ZDPH, došlo 20. 12. 2011. K tomuto datu vznikla stavební firmě, která stavební a montážní práce v rámci rekonstrukce sídla firmy pro jiného plátce realizovala, povinnost přiznat daň na výstupu, a to ve výši 400 000 Kč, protože platnou sazbou daně k datu uskutečnění zdanitelného plnění je sazba daně ve výši 20 % (2 000 000 x 0,20). Stavební firma, která stavební práce realizovala, vystavila příjemci zdanitelného plnění daňový doklad na celkovou částku 2 400 000 Kč. Stavební firma má v souvislosti s takto uskutečněným zdanitelným plněním povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 400 000 Kč, a to v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2011. Příjemce zdanitelného plnění, plátce daně s měsíčn