Inventarizační rozdíly u zásob ve vazbě na DPH

Vydáno: 19 minut čtení

Blíží se konec roku 2011 a s ním i inventarizace majetku a závazků, která neodmyslitelně patří k účetní závěrce, sestavované ke konci rozvahového dne, kterým bude letos u většiny účetních jednotek právě datum 31. 1. 2011. V rámci inventarizace majetku a závazku dochází též ke srovnání fyzickou inventurou zjištěného stavu zásob účetní jednotky a jeho srovnání se stavem zjištěným v účetnictví. V důsledku tohoto srovnání pak vznikají rozdíly, které se nazývají inventarizační a jejich definici nalezneme v zákoně č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“).

Inventarizační rozdíly u zásob ve vazbě na DPH
Ing.
Dagmar
Procházková
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Inventarizační rozdíly vymezuje z účetního pohledu § 30 odst. 6 a 7 ZU:
„Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, kdy:
a)
skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin,
b)
skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.
Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.“
Většina inventarizačních rozdílů je účtována výsledkově, tedy do nákladů a do výnosů. V prvé řadě tedy řešíme, zda takto zaúčtované inventarizační rozdíly vstoupí do obecného základu daně pro daň z příjmů. Jde o problematiku, kterou řešíme každoročně a máme k dispozici řadu pomůcek, které nám pomáhají, jako například následující tabulka, která řeší způsob zaúčtování jednotlivých typů inventarizačních rozdílů u zásob ve vazbě na daň z příjmů.
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |                       Účtová třída 1 – Zásoby                          | +-------------------------------------+----------------------------------------+------------------------------------------+ |  Charakter zjištěného rozdílu   |       Účetní operace       |   Vazba na zákon č. 586/1992 Sb.,   | |                   |                    | o daních z příjmů, ve znění pozdějších | |                   |                    |    předpisů (dále jen „ZDP“)     | +-------------------------------------+----------------------------------------+------------------------------------------+ | Manko                | Při použití způsobu A účtování     | Daňově uznáno za předpokladu, že:    | |                   | o pořízení a úbytku zásob:       | 1) Jde o krádež způsobenou        | |                   | MD 54x/D 11x,13x,12x          |  neznámým pachatelem –         | |                   | Při použití způsobu B účtování     |  § 24 odst. 2 písm. l) ZDP.      | |                   | o pořízení a úbytku zásob:       | 2) Jde o rozdíl vzniklý v důsledku    | |