Zásoby podle IFRS - praktikum, 2. část

Vydáno: 15 minut čtení

V tomto příspěvku pokračujeme problematikou zásob podle IFRS podle IAS 2 Zásoby. V předcházející části jsme se věnovali vymezení zásob a otázce ocenění zásob při prvotním vykázání. V této části se zaměříme na možnost využití tzv. oceňovacích technik (technik určení pořizovací ceny zásob), na oceňování zásob po prvotním vykázání, na oblast snížení hodnoty zásob (impairment) a na problematiku odúčtování zásob (vyřazení zásob z rozvahy - výkazu o finanční situaci).

Zásoby podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
doc. Ing.
Dana
Dvořáková
Ph. D.
 
TECHNIKY URČENÍ POŘIZOVACÍ CENY ZÁSOB
Z dikce standardu vyplývá, že pro ocenění zásob jsou preferovány skutečné náklady (skutečná pořizovací cena). Pro „pohodlí“ lze použít i předem stanovených nákladů nebo odhadovaných nákladů, pokud se výsledky přibližují skutečným nákladům.
Podle IAS 2 lze užívat oceňovací techniky (například tzv. metodu standardních nákladů nebo metodu maloobchodního prodeje), které se v praxi používají u výrobních podniků nebo v oblasti maloobchodního prodeje.
Metoda standardních nákladů
(předem stanovených nákladů) spočívá v tom, že nakupovaná zásoba se v účetnictví ocení předem stanovenou cenou (na základě vnitropodnikového ceníku). Standardních nákladů - tedy nákladů stanovených na bázi předem stanovených operativních kalkulací - lze využít i v případě oceňování vyrobených zásob (nedokončené výroby a výrobků). Předem stanovených nákladů lze však pro oceňování zásob využít pouze v případě, že se významně neodlišují od skutečně vynaložených nákladů na pořízení těchto zásob.
Metoda maloobchodního prodeje
se používá zejména u společností, které obchodují „ve velkém“. Pro takové společnosti bývá obtížné určit pořizovací cenu každého druhu pořízeného zboží. Metoda je vhodná pro obchodní společnosti, které obchodují s relativně homogenním zbožím s podobnou ziskovou marží. Pořizovací cena zásob se podle této metody určí odečtením průměrné ziskové marže od prodejní ceny zásob.
PŘÍKLAD
Metoda standardn&i