Zásoby podle IFRS - praktikum, 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

V tomto příspěvku pokračujeme v našem seriálu zaměřeném na příklady a případové studie na aplikaci IFRS v praxi oblastí zásob. Protože požadavky „plných" IFRS na oceňování a vykazování zásob jsou shodné s požadavky IFRS pro malé a střední podniky (IFRS for SMEs), bylo možno při přípravě tohoto příspěvku plně využít Výukový materiál, který vytvořilo oddělení vzdělávání Nadace IFRS, a který je zdarma na internetových stránkách Nadace IFRS (www. IFRSF.org). Oblasti zásob budou věnovány dva příspěvky. První z nich je zaměřen na oblast vymezení zásob podle IAS 2 Zásoby a na oblast oceňování zásob při prvotním vykázání.

Zásoby podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D. doc. Ing.
Dana
Dvořáková
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
 
REKAPITULACE POŽADAVKŮ IAS 2 ZÁSOBY
Obsahem standardu je zejména otázka oceňování zásob (jak zásob nakupovaných, tak zásob vlastní výroby) a následné zúčtování této položky do nákladů. Standard se také zabývá nákladovými vzorci, které se používají pro přiřazení pořizovacích nákladů ke spotřebovaným zásobám. Dále standard řeší problematiku snížení hodnoty zásob a případné účtování ztráty ze snížení hodnoty zásob (opravné položky k zásobám).
 
Standard se nevztahuje na:
*
nedokončenou výrobu vyplývající ze stavebních smluv včetně dlouhodobých smluv o poskytování služeb,
*
finanční nástroje,
*
biologická aktiva vztahující se k zemědělské aktivitě a zemědělské výrobě do data sklizně.
Zásoby (Inventories)
jsou standardem definovány jako aktiva:
(a)
držená za účelem prodeje v rámci běžných obchodních aktivit,
(b)
v procesu výroby za účelem takového prodeje, nebo
(c)
ve formě materiálu nebo dodávek, které budou spotřebovány ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb.
Z definice zásob uvedené ve standardu
vyplývají tyto skutečnosti:
(1) Jedná se o aktiva držená za účelem prodeje v rámci běžných aktivit společnosti. Standard nedefinuje pojem „běžná aktivita", avšak IFRS 5
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti
požaduje, a

Související dokumenty