Výnosy podle IFRS - praktikum, 3. část

Vydáno: 14 minut čtení

V tomto čísle našeho seriálu, který je zaměřen na příklady a případové studie na aplikaci IFRS v praxi, dokončíme oblast vykazování výnosů. V č. 7/2011 časopisu Účetnictví v praxi na s. 29 a v č. 8/2011 časopisu Účetnictví v praxi na s. 34 jsme se zabývali otázkami vykazování výnosů z prodeje výrobků a zboží a vykazováním výnosů ze služeb, včetně dlouhodobých zakázek. Nyní pokračujeme problematikou úroků, autorských honorářů a dividend.

Výnosy podle IFRS - praktikum (3. část)
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
 
ÚROKY
Podle IAS 18 Revenue se úrok vykazuje metodou efektivní úrokové míry. Tato metoda již byla několikrát uplatněna v rámci našeho seriálu, zejména v dílech týkajících se leasingu u nájemce a pronajímatele. Nyní tuto metodu definujeme trochu podrobněji.
Efektivní úroková míra je definována jako míra, která přesně diskontuje budoucí platby (přijaté nebo placené) v průběhu životnosti finančního nástroje na jeho původní účetní hodnotu.
Metoda efektivní úrokové míry (nebo metoda efektivního úroku) vykazuje úrokový náklad (výnos) ve výši konstantního procenta z účetní hodnoty závazku (pohledávky). Jinak řečeno, úrokový náklad (výnos) za období se určí vynásobením účetní hodnoty závazku (pohledávky) efektivní úrokovou mírou.
Alternativou k této metodě by byla
amortizace
úroku na lineární bázi. IAS 18 však zakazuje lineární amortizaci s výjimkou situace, kdy je rozdíl mezi metodou efektivní úrokové míry a lineární metodou nevýznamný.
V některých případech se efektivní úroková míra vypočte snadno podle vzorce:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1233.jpg
kde
i = efektivní úroková míra
BH = budoucí hodnota
SH = současná hodnota
n = počet období
Někdy je postup výpočtu efektivní úrokové míry trochu složitější a k jejímu výpočtu je třeba použít tabulkový kalkulátor nebo finanční kalkulačku. Postup výpočtu efektivní úrokové míry je uveden v příkladech 1 až 4.
Nejčastěji se s úrokem určeným podle metody efektivní úrokové míry setkáme v oblasti finančních nástrojů. Je však nutno si uv

Související dokumenty